Videobewaking binnen onze gebouwen in het kader van uw verblijf Indien er videobewaking in het door u bezochte hotel (bedrijven van Steigenberger Hotels AG in eigen beheer en hun dochtermaatschappijen) aanwezig is, geldt voor de verwerking van persoonsgegevens in dat verband het volgende:

  1. Verwerkte persoonsgegevens

• Beeld- en video-opnames 2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Indien er videobewakingscamera’s in het door u bezochte hotel zijn geïnstalleerd, hebben deze tot doel strafbare feiten (bijv. beschadiging of diefstal van eigendommen) te voorkomen en strafrechtelijke vervolging te waarborgen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. De gerechtvaardigde doorslaggevende belangen van onze onderneming vloeien voort uit onze verplichting een veilig verblijf van onze gasten in het hotel te waarborgen en uit ons belang bij het instellen van onze materiële en immateriële vorderingen en het uitoefenen van onze rechten en bij het verdedigen tegen onterechte claims. *3. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Potentiële ontvangers van de gegevens zijn de rechthandhavingsautoriteiten evenals personen resp. ondernemingen die we opdracht geven onze rechten waar te nemen (bijv. advocaten) of dienstverleners die belast zijn met de videobewaking. 4. Doorgifte van gegevens aan derde landen Het is niet onze bedoeling de gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie door te geven. 5. Bewaartermijn van persoonsgegevens Indien registratie van de bewakingsbeelden plaatsvindt, worden de betreffende opnames uiterlijk na 72 uur gewist; na deze bewaartermijn worden alleen gegevens opgeslagen die voor verduidelijking van concrete gebeurtenissen of voor het instellen van vorderingen op basis van een concrete gebeurtenis (bijv. een strafbaar feit) nodig zijn. Na het wegvallen van dit doel worden deze gegevens eveneens gewist.