Algemene voorwaarden van het H Rewards Getrouwheidsprogramma

Met ingang van 1 juli 2020 zal het H Rewards-programma als een loyaliteitsprogramma worden aangeboden door Huazhu Group Limited en aan haar gelieerde ondernemingen ("Huazhu Group"). Steigenberger Hotels AG, Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, ("Bedrijf"), is lid van de Huazhu Group en beheert het H Rewards programma ("Loyaliteitsprogramma") met betrekking tot de hotelmerken die beheerd worden door het Bedrijf zelf en zijn groepsmaatschappijen, waaronder "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" en "Zleep Hotels", in Europa en andere regio's buiten het vasteland van China (met uitzondering van Hong Kong, Macau en Taiwan voor de doeleinden van deze Programmavoorwaarden).

Het Loyaliteitsprogramma werkt volgens de hieronder vermelde voorwaarden ("Programmavoorwaarden"), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Programmavoorwaarden regelen de relatie van het Bedrijf met Leden van het Loyaliteitsprogramma (gezamenlijk aangeduid als "Leden van het Loyaliteitsprogramma", "Leden" en individueel als "Lid van het Loyaliteitsprogramma", "Lid" of "u"), met inbegrip van hoe Leden hun Ledenaccounts beheren, reserveringen maken, Loyaliteitsprogramma-punten ("Punten") verdienen en inwisselen, zowel bij Deelnemende Hotels als bij programma's van derden die een zakelijke relatie met het Loyaliteitsprogramma hebben.

Door een lidmaatschapsaccount in het kader van het Loyaliteitsprogramma ("account" of "lidmaatschapsaccount") te openen en lidmaatschapsdiensten in het kader van het Loyaliteitsprogramma te aanvaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de programmavoorwaarden en de toepassing van de bijbehorende ledenvoordelen, beleidsregels en puntenregels die van tijd tot tijd aan u worden verstrekt.

Deze Programmavoorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden met betrekking tot het Getrouwheidsprogramma en het lidmaatschap van het Getrouwheidsprogramma tussen u en het Bedrijf en vormen de exclusieve basis van het lidmaatschap van het Getrouwheidsprogramma. Het is de verantwoordelijkheid van de leden van het Loyaliteitsprogramma om zich op de hoogte te stellen van de Algemene Voorwaarden van het Programma en van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van het Programma.

1 TOETREDING TOT HET GETROUWHEIDSPROGRAMMA

1.1. Subsidiabiliteit.

1.1.1 Het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is gratis en staat open voor iedere persoon die (a) de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en wettelijk bevoegd is om in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van het programma in overeenstemming met de wettelijke vereisten in het land waar hij/zij woonachtig is;

(b) woonachtig is in een land waar deelname aan het loyaliteitsprogramma wettelijk is toegestaan;

c) niet verblijft in gebieden en landen waarop uitgebreide sancties van toepassing zijn door het Bureau voor de controle op buitenlandse tegoeden (Office of Foreign Assets Control) van het Amerikaanse ministerie van Financiën;

(d) volledige en nauwkeurige persoonlijke informatie verstrekt bij de inschrijving voor het Trustprogramma;

(e) nog geen lid is van het trustprogramma (d.w.z. nog geen ledenrekening heeft); en

(f) wiens lidmaatschap van het Getrouwheidsprogramma of gelijkaardige getrouwheidsprogramma's van de Vennootschap niet werd beëindigd door de Vennootschap.

1.1.2 Leden zorgen ervoor dat zij de algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma, de overzichten van de ledenaccounts en andere mededelingen van het bedrijf met betrekking tot het loyaliteitsprogramma lezen en begrijpen, om hun rechten, plichten en status in het loyaliteitsprogramma te begrijpen. Als een Lid vragen heeft over het Loyaliteitsprogramma of over deze Algemene Voorwaarden van het Programma, kan hij contact opnemen met het H Rewards Service Centre.

1.2 Deelnemende hotels en merken // H Rewards kanalen

1.2.1 "Deelnemende Hotels" betekent hotels, resorts en andere logiesverstrekkende bedrijven die opereren onder de Deelnemende Merken, op voorwaarde dat deze logiesverstrekkende bedrijven zich bevinden in Europa of andere regio's buiten het Chinese vasteland (met uitzondering van Hong Kong, Macau en Taiwan voor de doeleinden van dit Loyaliteitsprogramma). Deelnemende merken zijn momenteel alle Deutsche Hospitality merken: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City en Zleep Hotels; de Deelnemende Merken kunnen in de toekomst naar goeddunken van de Vennootschap worden uitgebreid met andere merken van de Huazhu Groep.

Een volledige lijst van Deelnemende Hotels wordt gepubliceerd op de Website (zoals hieronder gedefinieerd), de lijst zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt, met name wanneer nieuwe hotels toetreden tot het Loyaliteitsprogramma of wanneer bestaande Deelnemende Hotels het Loyaliteitsprogramma verlaten.

1.2.2 "H Rewards Kanalen" betekent de communicatiekanalen H Rewards, in het bijzonder de officiële website (global.hre).

H Rewards-website (global.hrewards.com, "Website"), de reserveringscentrale(s) en de Deelnemende Hotels.

1.3 Lidmaatschapsstatusniveaus

Het lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma is in oplopende volgorde onderverdeeld in Star lidmaatschap, Silver lidmaatschap, Prestige lidmaatschap, Gold lidmaatschap, Platinum lidmaatschap en Diamond lidmaatschap.

Silver Membership, Prestige-Membership, Gold-Membership, Platinum-Membership en Diamond-Membership worden gezamenlijk aangeduid als "Higher Status Membership" en hun leden worden aangeduid als "Higher Status Members".

1.4 Algemene voordelen van het lidmaatschap

Leden van alle statusniveaus van het Loyaliteitsprogramma genieten een aantal voordelen ("Algemene Ledenvoordelen"). Deze Algemene Lidmaatschapsvoordelen worden aangeboden naar goeddunken van het Bedrijf en kunnen afhankelijk zijn van beschikbaarheid in de deelnemende hotels.

De voordelen van het lidmaatschap voor hogere statusniveaus worden hieronder in deel 4 gepresenteerd.

1.4.1 Mededelingen aan de leden. Leden van het Getrouwheidsprogramma hebben op de Website toegang tot het telefoonnummer van het H Rewards Service Centre waar zij reserveringen en Reward-boekingen kunnen maken; daarnaast zal het H Rewards Service Centre alle vragen van Leden in verband met het lidmaatschap van het Getrouwheidsprogramma behandelen.

1.4.2 Onderhandse verkoop. Leden van alle statusniveaus krijgen de kans om te profiteren van speciale aanbiedingen en campagnes voor het publiek.

1.4.3 Exclusieve promoties. Leden van alle statusniveaus kunnen profiteren van exclusieve aanbiedingen voor reserveringen bij deelnemende hotels.

1.4.4 Gratis fles water. Tijdens hun verblijf in een Deelnemend Hotel (met uitzondering van Zleep Hotels), kunnen Leden van alle statusniveaus profiteren van een gratis fles water wanneer zij een reservering maken voor ten minste één kwalificerende nacht tijdens dat verblijf.

1.4.5 Toegang tot gemeenschappelijke werkruimten. Leden van alle statusniveaus hebben recht op het gebruik van de co-working ruimtes, indien beschikbaar, in de Deelnemende Hotels.

1.5 Voorwaarden voor registratie

1.5.1 Invullen van het aanvraagformulier. Een persoon kan zich aanmelden voor deelname aan het loyaliteitsprogramma door een aanvraag volledig en correct in te vullen via de H Rewards kanalen of een ander inschrijvingskanaal dat door het Bedrijf wordt aangeboden of goedgekeurd en door zijn e-mailadres in te vullen voor verificatie. Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen, het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma aan iedere aanvrager weigeren.

1.5.2 Individueel lidmaatschap. Alleen individuele natuurlijke personen komen in aanmerking voor lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma en elke persoon mag slechts één lidmaatschapsaccount aanhouden. Bedrijven, groepen en/of verenigingen kunnen zich niet als Lid van het Getrouwheidsprogramma laten registreren. Alle rekeningen van de leden van het Loyaliteitsprogramma zijn persoonlijke rekeningen, gezamenlijke rekeningen zijn niet toegestaan. De voordelen van het Getrouwheidsprogramma zijn niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.5.3 Overdracht van Ledenrekening. Het Bedrijf zal voor elk Lid een Ledenrekening aanmaken en aan elk Lid een lidmaatschapsnummer ("Lidnummer") toekennen. Na ontvangst van dit Lidmaatschapsnummer zal het Lid recht hebben op het sparen van Punten bij de Deelnemende Hotels. Verdere details worden beschreven in punt 1.7 en punt 2.

1.5.4 Dubbele Rekeningen. Een Lid mag op geen enkel moment meer dan één account hebben in het kader van het Loyaliteitsprogramma. Indien aan een persoon meer dan één lidmaatschapsnummer van het Getrouwheidsprogramma wordt toegekend, zal hij/zij slechts punten ontvangen voor één lidmaatschapsaccount. Dubbele Ledenrekeningen kunnen door het Bedrijf worden geannuleerd.

1.5.5 PersonalProfile. De informatie die een Lid verstrekt bij zijn inschrijving voor het Loyaliteitsprogramma of tijdens zijn lidmaatschap zal worden opgeslagen in een persoonlijk voorkeursprofiel binnen zijn Ledenaccount. Alle informatie die een Lid verstrekt in zijn Persoonlijke Profiel moet geldig en accuraat zijn en het Lid is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie in zijn Persoonlijke Profiel.

i. Een Lid kan zijn mobiele telefoonnummer, e-mailadres of adres wijzigen door deze gegevens te wijzigen in zijn persoonlijk profiel op de website van het loyaliteitsprogramma of door contact op te nemen met het servicecentrum H Rewards. Voor bepaalde wijzigingen kan het nodig zijn bewijsstukken over te leggen.

ii. Naamswijzigingen op de rekening van het Lid vereisen overlegging van een wettelijk bewijs, de handtekening van het Lid en de datum en het Lidnummer. Nadere informatie is te vinden op de website.

1.5.6 Gebruik van in de aanvraag verzamelde informatie. De gegevens en informatie die door een Lid aan het Bedrijf worden verstrekt bij het invullen van de aanvraag voor het Loyaliteitsprogramma en het inwisselen van punten zullen worden verwerkt in overeenstemming met het H Rewards Privacybeleid.

** 1.6 Mededelingen aan de leden**

1.6.1 Het verstrekken van relevante informatie is belangrijk voor het beheer van het loyaliteitsprogramma en om elk lid in staat te stellen de voordelen van het lidmaatschap voor zichzelf te maximaliseren. Leden zullen mededelingen over het loyaliteitsprogramma ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

1.6.2 Mededelingen over het loyaliteitsprogramma worden via verschillende kanalen naar een Lid gestuurd, bijvoorbeeld per post of per e-mail naar het (de) adres(sen) die op het (de) desbetreffende moment in de account van het Lid vermeld staan. Mededelingen die naar het (e-mail) adres in het bestand zijn verzonden, worden geacht te zijn ontvangen één (1) werkdag na verzending indien zij naar het e-mailadres van het Lid zijn verzonden, of vijf (5) werkdagen na verzending indien zij naar het opgegeven postadres zijn verzonden. De leden moeten hun e-mail- en postadres up-to-date houden. Noch het Bedrijf noch het Loyaliteitsprogramma zijn verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of zoekgeraakte post of de gevolgen daarvan.

1.6.3 Leden zullen het nieuwe saldo van hun account per e-mail ontvangen na elke transactie wanneer punten zijn verdiend of uitgegeven. Leden kunnen zich te allen tijde voor deze dienst afmelden.

1.6.4 Indien aan de noodzakelijke wettelijke vereisten onder de toepasselijke wetgeving is voldaan, kan het Bedrijf van tijd tot tijd ook promoties, aanbiedingen en andere mededelingen aan Leden sturen, die voordelen van derden kunnen omvatten, maar daartoe niet beperkt zijn. Aanbiedingen voor diensten van derden zullen gebaseerd zijn op informatie die door het Lid aan het Bedrijf wordt verstrekt en eventuele aanvullende gegevens die het Bedrijf op toelaatbare wijze kan bewaren. Leden kunnen persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren te allen tijde wijzigen in hun persoonlijke profiel op de website van het loyaliteitsprogramma of door contact op te nemen met het H Rewards Service Centre; zoals vermeld in paragraaf 1.5.5 (i), kan het Bedrijf echter eisen dat een Lid de juiste documentatie overlegt voordat bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd (bijv. naamswijzigingen).

1.6.5 Het Lid kan zijn mailing- en andere communicatievoorkeuren definiëren en wijzigen, via de middelen die vermeld worden in de betreffende e-mails of mededelingen of in het accountprofiel op de website van het Loyaliteitsprogramma, of door contact op te nemen met het H Rewards Service Centre.

1.6.6 Voor zover wettelijk toegestaan kunnen, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, telefoongesprekken tussen het Lid en het H Rewards Service Centre door het Bedrijf worden afgeluisterd of opgenomen.

1.6.7 Op de website van het Loyaliteitsprogramma kan een Lid zijn puntensaldo en rekeningactiviteit bekijken op zijn Ledenaccount en zijn persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken in het Accountprofiel.

1.7 Punten verzamelen.

Leden kunnen Punten sparen (de munteenheid van het Loyaliteitsprogramma) voor in aanmerking komende transacties in een Deelnemend Hotel in overeenstemming met Clausule 2.

1.7.1 Punten zijn onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Zoals uiteengezet in artikel 1.1.2, is het verzamelen van Punten onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Elk Lid van het Getrouwheidsprogramma is verantwoordelijk voor het lezen van de Algemene Voorwaarden van het Programma, mededelingen van het Bedrijf over het Getrouwheidsprogramma en rekeningafschriften met betrekking tot zijn of haar Lidmaatschapsaccount om op de hoogte te zijn van zijn of haar rechten, verplichtingen en status in het Getrouwheidsprogramma en hoe Beloningen verdiend en ingewisseld worden.

1.7.2 Belastingen. Punten, Beloningen en andere voordelen die het Lid verdiend heeft door deelname aan het Loyaliteitsprogramma kunnen belast worden. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle fiscale verplichtingen die voor hem voortvloeien uit het Loyaliteitsprogramma als gevolg van het ontvangen of verzilveren van punten, beloningen en voordelen, met inbegrip van de verplichting tot aangifte/openbaarmaking van dergelijke voordelen.

1.7.3 Verbod op overdracht van Punten. De door een Lid van het Loyaliteitsprogramma verzamelde punten komen uitsluitend ten goede aan het Lid en kunnen niet worden overgedragen, verkocht, geruild, verhuurd, uitgeleend of ter veiling worden aangeboden. Punten die volgens het loyaliteitsprogramma in strijd met de voorwaarden van het programma zijn overgedragen, kunnen komen te vervallen.

1.7.4 Beleid voor het vervallen van punten. Punten zijn 24 maanden geldig vanaf de datum van creditering. Na 24 maanden vervallen de punten automatisch en worden ze ongeldig als ze niet binnen de geldigheidsperiode worden gebruikt. Het Bedrijf zal elk Lid ten minste zes (6) maanden van tevoren op de hoogte brengen van het naderende vervallen van zijn Punten.

1.7.5 Vervallen of geannuleerde punten. Als Punten eenmaal vervallen of geannuleerd zijn, kunnen ze niet opnieuw worden bijgeschreven; het Lid kan nieuwe Punten blijven sparen, tenzij het account van het Lid gedeactiveerd is.

1.7.6 Verdienen in twee programma's. Gelijktijdige creditering van mijlen van de Frequent Flyer-programma's en bonuspunten van andere klantentrouwsystemen (bijv. Miles&More, BahnBonus, enz.) en H Rewards punten is uitgesloten; naar keuze van het lid worden mijlen/bonuspunten of H Rewards punten slechts eenmaal per verblijf gecrediteerd.

1.8 Opzegging van het lidmaatschap

1.8.1 Voorwaarden voor beëindiging van het lidmaatschap

i. Opzegging door het Lid. Een Lid kan zijn lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma te allen tijde opzeggen door een schriftelijke opzegging te sturen naar het H Rewards Service Centre. Alle niet-ingewisselde punten, beloningen en behaalde lidmaatschapsstatus verliezen hun geldigheid na zes maanden vanaf de effectieve datum van beëindiging en kunnen daarna niet opnieuw geactiveerd of overgedragen worden.

ii. Beëindiging door de Vennootschap. Het Bedrijf kan het lidmaatschap van een Lid zonder reden beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (gewone opzegging). Een gewone beëindiging (d.w.z. beëindiging zonder reden) van het lidmaatschap in hogere statussen door de Vennootschap is echter ten vroegste mogelijk aan het einde van het bestaande statuut van het lid. In geval van een gewone beëindiging van het lidmaatschap door de Onderneming, verliezen alle niet-ingewisselde punten, beloningen en promotionele bonussen, evenals de bereikte lidmaatschapsstatus, hun geldigheid na het verstrijken van zes maanden vanaf de effectieve datum van de beëindiging en kunnen daarna niet opnieuw geactiveerd of overgedragen worden.

Ongeacht het statuut van een lid kan de Vennootschap het lidmaatschap van een lid te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen om een gegronde reden; een gegronde reden wordt in het bijzonder geacht aanwezig te zijn indien, onder meer

a) het lid, ondanks een aanmaning, achterstallig is met de betaling van een verschuldigd factuurbedrag voor diensten van een deelnemend hotel;

b) het lid zich op ongepaste, frauduleuze, beledigende of anderszins vijandige wijze heeft gedragen ten opzichte van werknemers, klanten of partners van het bedrijf of de deelnemende hotels;

c) het Lid opzettelijk deze Programmavoorwaarden heeft overtreden; of

d) het Lid frauduleus heeft beweerd in aanmerking te komen voor het sparen of inwisselen van punten of voor het genieten van voordelen.

iii. Gerechtelijke stappen. Alle rechten van het Bedrijf om een vordering in te stellen tegen het Lid blijven onaangetast en worden niet beperkt door deze Programmavoorwaarden.

1.8.2 Gevolgen van de beëindiging van het lidmaatschap

i. In geval van beëindiging van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma door het Bedrijf om een reden in overeenstemming met artikel 1.8.1 (ii). vervallen alle niet-ingewisselde punten van het Lid zonder vervanging en komt het betreffende Lid niet langer in aanmerking voor deelname aan het loyaliteitsprogramma.

ii. In geval van beëindiging van het lidmaatschap van een Lid door het Bedrijf, zal de betreffende persoon zich niet opnieuw aanmelden of inschrijven als Lid in het Loyaliteitsprogramma. Elke Lidmaatschapsaccount die in strijd met de voorgaande bepaling wordt geopend, zal worden gesloten en de op die account verdiende Punten en Beloningen zullen zonder vervanging en met terugwerkende kracht worden verbeurd.

iii. Indien een Lid zijn lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma opzegt, kan hij op een latere datum opnieuw lid worden van het Loyaliteitsprogramma; er zullen echter geen eerder ongeldig gemaakte of verbeurde Punten en Beloningen opnieuw worden bijgeschreven op de rekening van het (nieuwe) Lid.

iv. Elke lidmaatschapsstatus wordt beëindigd wanneer de opzegging van een lidmaatschap van kracht wordt.

1.8.3 Wijziging van het programma. Tenzij uitdrukkelijk verboden of beperkt door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de bepalingen in Artikel 6, heeft het Bedrijf het recht om de beloningen op elk moment te wijzigen, beperken, wijzigen of annuleren, ook al kunnen deze wijzigingen invloed hebben op de waarde van de punten of de mogelijkheid om bepaalde beloningen te ontvangen, op voorwaarde dat dit niet onredelijk discriminerend is ten opzichte van het Lid en te kwader trouw. Het Bedrijf kan, onder andere, met ingang van de toekomst (i) het aantal punten dat kan worden bijgeschreven voor een verblijf of dat vereist is voor een Award verhogen of verlagen; (ii) een Award intrekken, beperken, wijzigen of annuleren; (iii) de beschikbaarheid van kamers voor een Award in een Deelnemend Hotel beperken of anderszins de beschikbaarheid van Awards beperken; en (iv) de programmavoordelen, de partners van het loyaliteitsprogramma, de door het Bedrijf of zijn partners aangeboden voordelen, de deelnamevoorwaarden, de regels voor het verdienen, inwisselen, verbeuren of verliezen van de geldigheid van de Punten of de regels voor het gebruik van de Rewards te wijzigen. Leden mogen niet vertrouwen op de blijvende beschikbaarheid van een Reward of Reward-categorie. Alle wijzigingen of aanvullingen van de Rewards zullen op de Website worden gepubliceerd.

1.8.4 Beschikbaarheid en wijziging van uitkeringen. Alle voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen en diensten in het kader van het Loyaliteitsprogramma zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.8.5 Het recht om uitkeringen te ontvangen. Elk Lid is verantwoordelijk voor het bepalen of hij of zij in aanmerking komt voor dergelijke voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen of diensten in het kader van het loyaliteitsprogramma (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, punten en beloningen) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en eventuele beleidsregels die voor het Lid relevant zijn voor het aanvaarden van voordelen en beloningen. De Vennootschap voert een dergelijke controle niet uit.

1.8.6 Geen verkoop of overdracht. Punten, Rewards en andere ledenvoordelen mogen niet worden verkocht, geruild, verhuurd, uitgeleend of ter veiling worden aangeboden of anderszins worden overgedragen (behalve door het Bedrijf en zijn vertegenwoordigers). Elke poging tot overdracht, verkoop, ruil, verhuur, leasing of veiling is verboden en de betreffende Punten, Beloningen en Ledenvoordelen zullen door het Bedrijf in beslag worden genomen. Het Bedrijf en zijn Samenwerkende Partners met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma kunnen weigeren om Punten, Beloningen of Ledenvoordelen te erkennen waarvan het Bedrijf reden heeft om aan te nemen dat deze op ongeoorloofde wijze zijn overgedragen, verkocht of geruild.

1.8.7 Beloningen. Niettegenstaande het voorgaande kunnen beloningen alleen aan een derde worden gegeven of overgedragen voor eigen gebruik door het Lid, als het Lid een persoonlijke relatie heeft met de derde, zoals familieleden, vrienden en kennissen; de overgedragen beloningen mogen echter niet worden ingewisseld voor andere beloningen of contant geld.

2 VERZAMELPUNTEN

2.1 Verzamelen bij de deelnemende hotels

2.1.1 Een Lid zal acht (8) Punten ontvangen voor elk bedrag in euro of equivalente valuta dat door het Lid betaald wordt op in aanmerking komende Transacties in overeenstemming met artikel 2.1.2.

2.1.2 "In aanmerking komende opbrengsten": de opbrengsten die tijdens het verblijf van het Lid in een Deelnemend Hotel worden gegenereerd op de factuur voor de desbetreffende hotelkamer, met inbegrip van de opbrengsten voor ten hoogste twee (2) extra hotelkamers tijdens het desbetreffende verblijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opbrengsten voor

i. in aanmerking komende tarieven voor in aanmerking komende overnachtingen; en

ii. Voedsel en dranken (met uitzondering van alcoholische dranken wanneer het serveren van alcoholische dranken in het desbetreffende hotel bij wet verboden is), maar met uitzondering van verkopen in bars en restaurants die niet worden beheerd of geëxploiteerd door het deelnemende hotel; met dien verstande dat wanneer de verkopen in de bars en restaurants van de deelnemende hotels onafhankelijk van een verblijf worden gerealiseerd, de in aanmerking komende verkopen beperkt zullen zijn tot € 1 000 per Lid voor elke restaurant- of barrekening.

Voorwaarde voor de in aanmerking komende omzet is dat het Lid op het moment van betaling zijn lidmaatschapsnummer opgeeft.

2.1.3 Niet-subsidiabele omzet. In aanmerking komende verkopen omvatten niet de verkoop van gratis diensten, premiumboekingen of andere vergoedingen/compensaties of uitgaven en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (A) vergoedingen voor banketten, vergaderingen of andere evenementen; (B) andere kosten en heffingen, zoals. (C) kamerprijsgerelateerde belastingen en servicekosten (tenzij dergelijke belastingen en servicekosten in de kamerprijs zijn inbegrepen), fooien, vergoedingen (bijv. kosten voor te late annulering of no-show), verplichte vergoedingen (bijv. resortkosten), en andere van toepassing zijnde toeslagen.

2.1.4 Kwalificatieavond. Een "in aanmerking komende nacht" is een nacht die een Lid boekt, verblijft en zelf betaalt in een Deelnemend Hotel, en waarvoor de kamer in rekening wordt gebracht (i) aan het Lid zelf of (ii) rechtstreeks aan een derde die een Letter of Assumption heeft verstrekt voor het verblijf van het Lid, tenzij het verblijf van het Lid deel uitmaakt van een conventie of groepsboeking. Voor een "in aanmerking komende nacht" moet dus aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

i. Het is een overnachting in een Deelnemend Hotel door een Lid die (A) zijn of haar lidmaatschapsnummer opgeeft bij de reservering of check-in; (B) een in aanmerking komend tarief betaalt of een Beloning voor Overnachting inwisselt voor het verblijf; en (C) zelf verblijft in een van de gereserveerde gastenkamers. Een Lid kan alleen punten verdienen voor de omzet van maximaal drie (3) Gastenkamers tijdens een in aanmerking komende Nacht als hij of zij zelf in een van deze drie gereserveerde Gastenkamers verblijft en een in aanmerking komend tarief betaalt of een Beloning voor een Overnachting of een Promotiebeloning inwisselt voor alle Gastenkamers.

ii. Leden kunnen geen punten sparen en/of voordelen ontvangen bij meer dan één Deelnemend Hotel voor dezelfde verblijfsdatum.

iii. Per kamer kan slechts één lid zowel punten sparen als voordelen ontvangen. Als er meer dan één Lid in dezelfde gastenkamer verblijft, moeten de Leden bij het inchecken beslissen welk Lid de punten voor de omzet van de kamer krijgt; dit moet hetzelfde Lid zijn dat de rekening betaalt.

2.1.5 In aanmerking komende tarieven. Een "in aanmerking komend tarief" is het tarief dat door een Lid betaald wordt voor een verblijf in een kamer in een Deelnemend Hotel dat in aanmerking komt om Punten te sparen. In aanmerking komende tarieven omvatten alle tarieven die niet hieronder of in de tariefbeschrijving als niet in aanmerking komende tarieven zijn aangeduid. Tenzij specifiek anders vermeld, zullen Leden de voordelen van hun statusniveau ontvangen voor verblijven in in aanmerking komende tarieven.

Tarieven geboekt via de volgende methodes tellen niet mee als kwalificerende tarieven:

i. Kamer geboekt via een reisbureau, online reisplatform of ander kanaal van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot booking.com, expedia.com, hrs.co.uk, hotel.co.uk, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; specifiek overeengekomen bedrijfstarieven geboekt via dergelijke kanalen zullen echter meetellen als in aanmerking komende tarieven; of

ii. de kamer is geboekt tegen het groepstarief als onderdeel van een evenement, vergadering, conferentie of groepsreis en het Lid betaalt de kamer niet rechtstreeks aan het deelnemende hotel; of

iii. De kamer was geboekt tegen een werknemersprijs, tegen speciale tarieven voor werknemers in de reisindustrie (bv. touroperators, groothandelaars, reisagenten, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen) of tegen een kamerprijs voor bemanningsleden of als onderdeel van een pakketreis; of

iv. De kamer was gratis; of

v. Een voucher (ook van een derde leverancier) werd ingewisseld voor de kamer.

2.1.6 Indien een Deelnemend Hotel zich terugtrekt uit het Loyaliteitsprogramma, kunnen er geen punten meer verdiend worden voor verblijven of verkopen in dat hotel na de datum van terugtrekking, ongeacht wanneer de reservering gemaakt is.

2.2 Persoonlijke opbouw voor in aanmerking komende verkopen en in aanmerking komende overnachtingen

Alleen het Lid zelf kan punten verzamelen voor In aanmerking komende Inkomsten voor zijn/haar eigen Ledenrekening. Punten voor een kamer waar meer dan één Loyaliteitsprogramma-lid tegelijkertijd verblijft, worden slechts aan één Loyaliteitsprogramma-lid toegekend.

2.3 Vreemde valuta

In Deelnemende Hotels waar een andere munteenheid dan de euro wordt gebruikt, zullen de door het Lid verzamelde punten worden berekend op basis van de in aanmerking komende verkopen, waarvan het bedrag in euro's zal worden omgerekend tegen de wisselkoers die door het Bedrijf op het ogenblik van de gegevensverwerking wordt gehanteerd.

3 PUNTEN INWISSELEN

3.1 Inwisselen van punten voor beloningen

Een Lid kan de gespaarde Punten inwisselen om bepaalde beloningen ("Beloningen") te ontvangen; Beloningen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overnachtingen in Deelnemende Hotels en andere diensten en goederen. Een volledig overzicht van de thans aangeboden Rewards is beschikbaar op de website van het Loyaliteitsprogramma onder "Rewards".

3.1.1 Punten en beloningen kunnen niet worden ingewisseld of ingeruild voor geld of tegoeden in contanten.

3.1.2. De beloningen zijn enkel geldig voor individuele reizen en niet voor groepsreizen, pakketreizen, conventies of andere speciale tarieven en/of pakketprogramma's, tegoeden voor eten en drinken, incidentele kosten of servicekosten.

3.2 Kamers in deelnemende hotels

Tenzij anders bepaald in een individueel geval, kan een Lid zijn/haar punten inwisselen voor overnachtingen in standaard één- of standaard tweepersoonskamers in Deelnemende Hotels ("Award Overnachting"). Het inwisselen van punten voor een Award Night is afhankelijk van de beschikbaarheid van overeenkomstige kamers in het deelnemende hotel op het moment van de reservering en vereist een reservering vooraf via een H Rewards-kanaal. Beloningsnachten kunnen niet worden gebruikt voor bestaande reserveringen.

3.2.1 Reserveringen voor Award Nachten zijn onderhevig aan de annuleringsvoorwaarden van het desbetreffende Deelnemende Hotel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een eventueel vereiste minimale verblijfsduur, creditcardgarantie en eventuele kosten voor te late annulering, het niet gebruiken van de service zonder annulering of voortijdig vertrek.

i. Indien de Deelnemer zijn/haar verblijf beëindigt vóór het verstrijken van de geboekte Award nachten, zal het account van de Deelnemer worden gecrediteerd met de betreffende punten voor de ongebruikte Award nachten indien de Deelnemer de receptie van het Deelnemende Hotel van te voren op de hoogte stelt van het tijdstip van zijn/haar vervroegde vertrek.

ii. Indien een Lid een gegarandeerde reservering voor een Award nacht niet annuleert binnen de geldende annuleringsperiode, komt de bijbehorende Award nacht voucher te vervallen en wordt 10 procent van de punten die voor die voucher ingewisseld zijn, teruggestort op het Account van het Lid.

3.2.2 Het aantal punten dat nodig is voor een Beloningsnacht varieert naargelang de categorie van het Deelnemende Hotel en de beschikbare kamertypes in het Deelnemende Hotel, de duur van het verblijf en het tijdstip van de nacht. Een overzicht van de categorieën van de deelnemende hotels is beschikbaar op de website van het Loyaliteitsprogramma. Het Bedrijf kan te allen tijde de categorie van een Deelnemend Hotel aan het Loyaliteitsprogramma wijzigen.

3.2.3 Bij het inwisselen van punten voor een Reward Overnachting, dekt de Reward de kosten van een standaard één- of standaard tweepersoonskamer in een Deelnemend Hotel en, indien van toepassing, belastingen en servicekosten. Alle overige kosten, met inbegrip van bijkomende kosten, gemeentelijke heffingen en belastingen (zoals culturele promotieheffingen, bedbelasting, enz.) en toeristenbelasting, zijn afzonderlijk door het Lid te betalen en zijn niet inbegrepen in de Award Overnachting.

i. De grootte, ligging en faciliteiten van standaardkamers variëren tussen Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken. Kamers van een hogere categorie, inclusief upgrades en/of suites, kunnen beschikbaar zijn tegen een hoger puntentarief.

ii. Voorkeuren voor kamertypes (bijv. inclusief roken/niet-roken kamers) kunnen worden aangegeven op het moment van een Award Overnachting, maar zijn niet gegarandeerd.

iii. Een creditcardgarantie is vereist voor alle reserveringen op Zleep Hotels, ook voor beloningsnachten. In het geval van premiumnachten wordt de creditcard van de gast alleen belast als het strikte rookverbod op Zleep Hotels, dat voor alle kamers geldt, niet is nageleefd door het lid of zijn/haar begeleiders. In dat geval wordt DKK 1.500 of SEK 1.500 in rekening gebracht op de creditcard van de gast.

3.2.4 De Deelnemers ontvangen geen punten voor het deel van hun verblijf in een deelnemend hotel dat betrekking heeft op beloningsnachten.

3.2.5 Een Lid kan Punten inwisselen voor een totaal van maximaal negen (9) kamers in hetzelfde Deelnemende Hotel op dezelfde data. Daarbij stemt het Lid ermee in om reserveringen van de Reward Night alleen voor zichzelf en zijn gasten en begeleiders te maken en niet voor enig ander doel, zoals wederverkoop, ongeoorloofde overdracht of plaatsing op websites van derden of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elke reservering van een Reward Night te annuleren die het in strijd acht met de Algemene Voorwaarden van het Programma.

3.2.6 Indien een deelnemend hotel zich om welke reden dan ook terugtrekt uit het loyaliteitsprogramma nadat een Deelnemer een Awardnacht gereserveerd heeft in dat hotel maar voor de aankomst van de Deelnemer, zal het Bedrijf redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het betreffende hotel de reservering toch uitvoert of helpt bij het regelen van gelijkwaardige accommodatie in de buurt; in dergelijke gevallen kan het Bedrijf echter niet garanderen dat beloningen, upgrades of andere voordelen waarop een Deelnemer mogelijk recht heeft in het kader van het loyaliteitsprogramma daadwerkelijk toegekend zullen worden in het betreffende hotel. Indien het Lid om deze reden geen gebruik kan maken van zijn/haar Award Night, kan hij/zij de Award retourneren. De punten die voor de premium overnachting zijn ingewisseld, worden teruggestort op het account van het lid.

4 Lidmaatschap in hogere statusniveaus

4.1 Vereisten voor overgang naar het volgende statusniveau en voor handhaving in een hoger statusniveau

4.1.1 Bevordering naar het volgende statusniveau. Om naar het volgende statuutniveau over te gaan, moet het lid binnen één lidmaatschapscyclus voldoen aan de volgende criteria, zoals omschreven in tabel 1. Een "lidmaatschapscyclus" is de periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop een lid het huidige statusniveau heeft bereikt. Aan het einde van deze cyclus begint een nieuwe lidmaatschapscyclus. Indien het statusniveau tijdens een lidmaatschapscyclus verandert, begint een nieuwe lidmaatschapscyclus op de datum van de verandering.

Een lid wordt bevorderd tot het volgende statuutniveau binnen drie (3) dagen nadat het aan de bevorderingscriteria heeft voldaan.

4.1.2 Behoud in statusniveau. Wanneer een lid naar een hoger statuutniveau overgaat, kan het gedurende één lidmaatschapscyclus lid blijven van dat hogere statuutniveau. Om bij de volgende lidmaatschapscyclus op dat hogere statusniveau te blijven, moet een lid voldoen aan de volgende criteria, zoals omschreven in tabel 1.

Indien een lid van een hoger niveau binnen een lidmaatschapscyclus niet voldoet aan de criteria voor het behoud van zijn huidige statusniveau, zal hij automatisch worden teruggezet naar het statusniveau waarvan hij in de vorige cyclus aan de criteria voldeed.

Tabel 1: Regels voor bevordering naar het volgende hogere statuutniveau en behoud in het respectieve statuutniveau

Voorwaarden voor bevordering naar het volgende hogere statusniveau binnen een lidmaatschapscyclus Star

 • Niveau sterrenstatus: 3 in aanmerking komende overnachtingen of 350 EUR omzettegoed
 • Statusniveau Zilver: 5 in aanmerking komende overnachtingen of 500 EUR aan omzet
 • Statusniveau Prestige: 10 in aanmerking komende overnachtingen of 1000 EUR omzet die kan worden bijgeschreven
 • Statusniveau Goud: 40 in aanmerking komende overnachtingen of 4000 EUR aan omzet
 • Statusniveau Platinum: 100 in aanmerking komende overnachtingen of 9000 EUR in aanmerking komende omzet
 • Statusniveau Diamant: --

Voorwaarde om in statusniveau te blijven

 • Sterrenstatusniveau: --
 • Statusniveau Silver: 3 in aanmerking komende overnachtingen of 350 EUR omzet
 • Statusniveau Prestige: 5 in aanmerking komende overnachtingen of 500 EUR aan omzet
 • Statusniveau Goud: 5 in aanmerking komende overnachtingen of 500 EUR aan omzet
 • Statusniveau Pltinum: 30 in aanmerking komende overnachtingen of 3000 EUR verrekenbare omzet
 • Statusniveau Diamond: 80 in aanmerking komende overnachtingen of 6750 EUR aan omzet

4.2 Voordelen voor leden met een hoger statuut

Leden met een hoger statuutniveau ontvangen ook de voordelen die in tabel 2 worden opgesomd en die meer in detail worden toegelicht in artikel 4.2.

Tabel 2: Voordelen voor leden met een hoger statuut

**Bonuspunten voor boekingen gemaakt via officiële niet-mobiele H Rewards kanalen, officiële website, call center of hotels **.

 • Zilveren statusniveau: x1
 • Prestige status niveau: x1
 • Gouden status niveau: x1.5
 • Statusniveau Platina: x1.5
 • Statusniveau Diamant: x2

Lidmaatschapstarief (korting)

 • Statusniveau Zilver: 6%
 • Statusniveau Prestige: 10%
 • Statusniveau Goud: 10%
 • Status niveau Pltinum: 10%
 • Diamant status niveau: 10%

Kamergarantie

 • Statusniveau Zilver: -
 • Status niveau Prestige: -
 • Statusniveau Goud: -
 • Statusniveau Platinum: 72 uur van tevoren
 • Diamantstatus: 24 uur van tevoren

**Kamer upgrade

 • Statusniveau Zilver: -
 • Prestige status niveau: -
 • Gouden status niveau: -
 • Statusniveau Platina: Ja
 • Diamant status: Ja

Korting op eten en drinken

 • Statusniveau Zilver: -
 • Prestige status: -
 • Statusniveau Goud: 10%
 • Status niveau Pltinum: 10%
 • Statusniveau Diamant: 10%

Drankbon / 2 gratis ontbijten

 • Statusniveau Zilver: -
 • Status niveau Prestige: -
 • Statusniveau Goud: 10 € (drankbon)
 • Statusniveau Platinum: 2 gratis ontbijten
 • Statusniveau Diamant: 2 gratis ontbijten

Vroeg inchecken

 • Statusniveau Zilver: -
 • Statusniveau Prestige: Ja
 • Statusniveau Goud: Ja
 • Statusniveau Pltinum: Ja
 • Diamant status niveau: Ja

Late check-out

 • Statusniveau Zilver: 13:00
 • Prestige status niveau: 14:00
 • Statusniveau Goud: 14:00
 • Status level Pltinum: 14:00 uur
 • Statusniveau Diamant: 16:00

4.2.1 Voordelen van de Silver-status. Leden met de status Silver hebben recht op de volgende voordelen, naast alle voordelen van het algemene lidmaatschap:

 • Bonuspunten: Als een lid kamers boekt in deelnemende hotels via H Rewards kanalen zoals website, call center of hotels, ontvangt hij/zij 100% van de punten als bonus bovenop de punten volgens 2.1.1.
 • Tarieven voor leden: Een Lid ontvangt een korting van zes procent (6%) op de Dagelijkse Beste Prijs wanneer hij/zij inlogt op zijn/haar Ledenaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Website. Het Leden Tarief is geldig, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal tien (10) kamers in Deelnemende Hotels, kan niet worden gecombineerd met andere geselecteerde promoties, aanbiedingen of kortingen en is niet geldig voor bestaande reserveringen of voor groepen.
 • Late Check-Out: Dit voordeel is afhankelijk van beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan in de deelnemende hotels tot 13.00 uur uitchecken, de tijden kunnen per hotel en bezetting verschillen. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat het in sommige regio's niet beschikbaar is.

4.2.2 Voordelen van de Prestige-status. Leden met de status Prestige hebben recht op de volgende voordelen, naast alle voordelen van het algemene lidmaatschap:

 • Bonuspunten: Wanneer een Lid kamers boekt in Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen zoals website, call center of hotels, zal hij/zij 100% van de punten ontvangen als bonus bovenop de punten zoals vermeld in 2.1.1.
 • Tarieven voor leden: Een Lid ontvangt een korting van tien procent (10%) op de Dagelijkse Beste Prijs wanneer hij/zij inlogt op zijn/haar Ledenaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Website. Het Leden Tarief is geldig, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal tien (10) kamers in Deelnemende Hotels, kan niet worden gecombineerd met andere geselecteerde promoties, aanbiedingen of kortingen en is niet geldig voor bestaande reserveringen of voor groepen.
 • Vroeg inchecken: Dit voordeel is afhankelijk van beschikbaarheid in het deelnemende hotel bij aankomst en tijden kunnen variëren per hotel en bezetting. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat het in sommige regio's niet beschikbaar is.
 • Later uitchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan in de deelnemende hotels tot 14.00 uur uitchecken, de tijden kunnen per hotel en bezetting verschillen. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat het in sommige regio's niet beschikbaar is.

4.2.3 Voordelen van de Gold-status. Leden met de status Gold hebben recht op de volgende voordelen, naast alle voordelen van het algemene lidmaatschap:

 • Bonuspunten: Wanneer een Lid kamers boekt in deelnemende hotels via H Rewards kanalen zoals de website, het call centre of hotels, ontvangt hij/zij 1,5 keer zoveel punten (d.w.z. 12 punten per Euro).
 • Tarieven voor leden: Een Lid ontvangt een korting van tien procent (10%) op de Dagelijkse Beste Prijs wanneer hij/zij inlogt op zijn/haar Ledenaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Website. Het Leden Tarief is geldig, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal tien (10) kamers in Deelnemende Hotels, kan niet worden gecombineerd met andere geselecteerde promoties, aanbiedingen of kortingen en is niet geldig voor bestaande reserveringen of voor groepen.
 • Vroeg inchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het deelnemende hotel bij aankomst en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of nachten met een beloning en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
 • Later uitchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan in de deelnemende hotels tot 14.00 uur uitchecken, de tijden kunnen per hotel en bezetting verschillen. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
 • Eten en Drinken: Leden krijgen tien procent (10%) korting op de totale rekening (inclusief BTW) in deelnemende hotelrestaurants en bars wanneer zij zich als Lid identificeren.
 • Drankbon: Een lid ontvangt een drankbon van 10 EUR, die niet in contanten kan worden uitbetaald. De voucher is alleen inwisselbaar voor bepaalde bardiensten in deelnemende hotels en kan worden gebruikt voor gedeeltelijke betaling van alle drankrekeningen. Er kan slechts één drankvoucher per verblijf worden ingewisseld, die ten minste één in aanmerking komende overnachting in het Deelnemende Hotel moet omvatten, en moet worden overhandigd aan de servicevertegenwoordiger. In het Zleep Hotel ontvangt het Lid in plaats van de drankbon van 10 EUR een bon voor een gratis drankje.

4.2.4 Voordelen van de Platinum-status. Leden met de status Platinum hebben recht op de volgende voordelen, naast alle voordelen van het algemene lidmaatschap:

 • Bonuspunten: Wanneer een Lid kamers boekt in deelnemende hotels via H Rewards kanalen zoals de website, het call centre of hotels, ontvangt hij/zij 1,5 keer zoveel punten (d.w.z. 12 punten per Euro).
 • Tarieven voor leden: Een Lid ontvangt een korting van tien procent (10%) op de Dagelijkse Beste Prijs wanneer hij/zij inlogt op zijn/haar Ledenaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Website. Het Leden Tarief is geldig, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal tien (10) kamers in Deelnemende Hotels, kan niet worden gecombineerd met andere geselecteerde promoties, aanbiedingen of kortingen en is niet geldig voor bestaande reserveringen of voor groepen.
 • Kamergarantie: Een kamerreservering in deelnemende hotels is gegarandeerd als de reservering 72 uur voor de geplande aankomst wordt gemaakt. Het "Room Guarantee"-voordeel kan echter niet worden toegepast op reserveringen via derden of op reserveringen voor awardnachten en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. beurzen, evenementen, enz.). Het voordeel van de kamergarantie kan niet worden gecombineerd met het inwisselen van beloningen of met een promotie of korting.
 • Kamerupgrade: een Lid krijgt een gratis upgrade naar de volgende beste beschikbare kamercategorie (met uitzondering van suites of themakamers) in deelnemende hotels op het moment van inchecken voor de gehele duur van het verblijf, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de corresponderende kamers. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, vindt de upgrade plaats in de geboekte categorie (bv. hogere verdieping, betere ligging/uitzicht, enz.). De upgrade is alleen geldig voor in aanmerking komende nachten of prijsnachten en is niet beschikbaar op Zleep Hotels.
 • Vroeg inchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het deelnemende hotel bij aankomst en de tijden kunnen variëren, afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat het in sommige regio's niet beschikbaar is.
 • Later uitchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan in de deelnemende hotels tot 14.00 uur uitchecken, de tijden kunnen per hotel en bezetting verschillen. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat het in sommige regio's niet beschikbaar is.
 • Eten en Drinken: Leden krijgen tien procent (10%) korting op de gehele rekening (inclusief BTW) in deelnemende hotelrestaurants en bars wanneer zij zich als Lid identificeren.
 • Twee gratis ontbijten: Een lid krijgt twee gratis ontbijten. Dit voordeel geldt voor één- en tweepersoonshuishoudens voor elke kwalificerende nacht die in Deelnemende Hotels wordt geboekt. In deelnemende hotels waar het ontbijt in principe al in de kamerprijs is inbegrepen, wordt in plaats daarvan een F&B voucher voor eten en drinken ter waarde van 20 EUR per verblijf aangeboden.

4.2.5 Voordelen van de Diamond-status. Leden met Diamond-status hebben naast alle algemene lidmaatschapsvoordelen recht op de volgende voordelen:

 • Bonuspunten: Wanneer een Lid kamers boekt in deelnemende hotels via H Rewards kanalen zoals de website, het call centre of hotels, ontvangt hij/zij dubbele punten als bonus (d.w.z. 16 punten per Euro).
 • Tarieven voor leden: Een Lid ontvangt een korting van tien procent (10%) op de Dagelijkse Beste Prijs wanneer hij inlogt op zijn Ledenaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Websites. Het Leden Tarief is geldig, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal tien (10) kamers in Deelnemende Hotels, kan niet worden gecombineerd met andere geselecteerde promoties, aanbiedingen of kortingen en is niet geldig voor bestaande reserveringen of voor groepen.
 • Kamergarantie: Een kamerreservering bij de deelnemende hotels is gegarandeerd als de reservering 24 uur voor de geplande aankomst wordt gemaakt. Het "Room Guarantee"-voordeel kan echter niet worden toegepast op reserveringen via derden of op reserveringen voor awardnachten en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. beurzen, evenementen, enz.). Het voordeel van de kamergarantie kan niet worden gecombineerd met het inwisselen van beloningen of met een promotie of korting.
 • Kamerupgrade: een Lid krijgt een gratis upgrade naar de volgende beste beschikbare kamercategorie (met uitzondering van suites of themakamers) in deelnemende hotels op het moment van inchecken voor de gehele duur van het verblijf, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de corresponderende kamers. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, vindt de upgrade plaats in de geboekte categorie (bv. hogere verdieping, betere ligging/uitzicht, enz.). De upgrade is alleen geldig voor in aanmerking komende nachten of nachten met een beloning en is niet beschikbaar op Zleep Hotels.
 • Vroeg inchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het deelnemende hotel bij aankomst en de tijden kunnen variëren, afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat het in sommige regio's niet beschikbaar is.
 • Later uitchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan in de deelnemende hotels uitchecken tot 16.00 uur (14.00 uur op Zleep Hotels ), tijden kunnen per hotel en bezetting verschillen. Bovendien is dit voordeel alleen van toepassing op kwalificerende nachten of beloningsnachten en is het mogelijk dat het in sommige regio's niet beschikbaar is.
 • Eten en Drinken: Leden krijgen tien procent (10%) korting op de gehele rekening (inclusief BTW) in deelnemende hotelrestaurants en bars wanneer zij zich als Lid identificeren.
 • Twee gratis ontbijten: Een lid krijgt twee gratis ontbijten. Dit voordeel geldt voor één- en tweepersoonshuishoudens voor elke kwalificerende nacht die in Deelnemende Hotels wordt geboekt. In deelnemende hotels waar het ontbijt meestal al in de kamerprijs is inbegrepen, wordt in plaats daarvan een bon voor eten en drinken ter waarde van 30 euro per verblijf aangeboden.

5 Geen garantie voor specifieke diensten; beperkingen van aansprakelijkheid

5.1 Het Bedrijf garandeert en waarborgt niet de ononderbroken beschikbaarheid van specifieke beloningen of voordelen of de ononderbroken beschikbaarheid van de H Rewards kanalen.

5.2 De aansprakelijkheid van de Vennootschap is als volgt beperkt:

5.2.1 Het Bedrijf is onbeperkt aansprakelijk voor (i) schade aan leven, ledematen of gezondheid die het gevolg is van opzet of nalatigheid van het Bedrijf of zijn agenten; (ii) in het geval van schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het Bedrijf of zijn agenten; en in gevallen (iii) waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder dwingend recht.

5.2.2 De aansprakelijkheid voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (d.w.z. de verplichtingen van het Bedrijf die essentieel zijn voor het loyaliteitsprogramma en waarop het Lid vertrouwd heeft bij het aanvaarden van de Programmavoorwaarden) als gevolg van gewone nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangende agenten, is beperkt tot de schade die volgens de Programmavoorwaarden normaliter te voorzien is.

5.2.3 In alle andere opzichten is de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitgesloten.

6 Wijziging van de programmavoorwaarden

6.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Programmavoorwaarden en alle voorwaarden waarnaar hierin verwezen wordt (zoals voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen en diensten en puntenregels) van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de volgende bepalingen:

6.1.1 Het Bedrijf kan de Programmavoorwaarden te allen tijde wijzigen indien dit nodig is als gevolg van feitelijke wijzigingen (bijv. contactinformatie), nieuwe technische ontwikkelingen of soortgelijke omstandigheden. Het Bedrijf zal de Leden ten minste zes (6) weken voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt, daarvan in kennis stellen.

6.1.2 Het Bedrijf kan de Programmavoorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen ook wijzigen in geval van een wijziging in de wetgeving of in geval van een wijziging in de jurisprudentie die een of meer bepalingen van de Programmavoorwaarden beïnvloedt, in welk geval de betreffende voorwaarden zullen worden aangepast aan de gewijzigde rechtspositie. Het Bedrijf zal de Leden ten minste zes (6) weken voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt, op de hoogte stellen, tenzij het bij wet of jurisdictie verplicht is de wijziging eerder door te voeren.

6.1.3 De Vennootschap kan de Schemevoorwaarden (met inbegrip van de in de Schemevoorwaarden genoemde beloningen, uitkeringen en andere regelingen) anderszins wijzigen, indien de wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de Deelnemers te goeder trouw en de Deelnemers de gelegenheid hebben tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval zal de Vennootschap de wijzigingen aan de Leden meedelen per post, e-mail of op een andere wijze in tekstvorm. Indien een lid niet binnen zes (6) weken bezwaar aantekent tegen de wijzigingen in tekstvorm, wordt dit beschouwd als instemming en wordt de wijziging van kracht na het verstrijken van de bezwaartermijn. Bij de aankondiging van wijzigingen zal de onderneming uitdrukkelijk wijzen op dit gevolg van het niet maken van bezwaar. Indien een lid tegen een wijziging bezwaar maakt, kan zijn lidmaatschap met een gewone opzegging worden beëindigd.

6.1.4 Bij wijziging van de programmavoorwaarden zal de maatschappij steeds rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de leden. Schadeclaims van leden als gevolg van wijzigingen in de programmavoorwaarden zijn uitgesloten.

6.2 Tenzij anders vermeld, is de bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden van het Programma vanaf de ingangsdatum van toepassing op uw deelname aan het Loyaliteitsprogramma.

7 Beëindiging van het getrouwheidsprogramma

7.1 Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, het loyaliteitsprogramma beëindigen of vervangen door een soortgelijk loyaliteitsprogramma, met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden aan alle actieve Leden. Een Lid kan geen Punten meer verzamelen of aanspraak maken op beloningen of voordelen of voorzieningen in het kader van het Loyaliteitsprogramma na de ingangsdatum van de beëindiging van het Loyaliteitsprogramma.

7.2 Het bedrijf kan het loyaliteitsprogramma in elk rechtsgebied geheel of gedeeltelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minder dan zes maanden indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

7.3 Bij beëindiging van het loyaliteitsprogramma vervallen alle niet-ingewisselde punten en niet-opgeëiste beloningen zonder enige compensatie of vervangende verplichting of aansprakelijkheid van het Bedrijf.

8 Gegevensbescherming

8.1 Het Bedrijf respecteert de privacy van de Leden en waardeert het vertrouwen dat de Leden in het Bedrijf stellen wanneer zij hun persoonlijke informatie aan het Bedrijf verstrekken. Lees het H Rewards-privacybeleid van de onderneming, waarin wordt beschreven hoe de onderneming uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt. Als Leden vragen hebben over het H Rewards Privacybeleid of de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking of andere verwerking door het Bedrijf van hun gegevens in het kader van het Loyaliteitsprogramma, kunnen zij contact opnemen met de Privacy Officer van het Bedrijf zoals uiteengezet in het H Rewards Privacybeleid.

9 Toepasselijk recht

9.1 Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

9.2 Als u een consument bent die in de Europese Unie woont en het Bedrijf verleent zijn diensten in verband met de Programmavoorwaarden aan de lidstaat waar u woont, dan profiteert u als consument van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woont. Deze Programmavoorwaarden beperken op geen enkele wijze uw recht als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van het lokale recht.

9.3 Het Bedrijf is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure en biedt dit ook niet aan.

10 Diversen

10.1 Wijziging van contactinformatie. Elk Lid is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van het Bedrijf van elke wijziging in zijn contactinformatie.

10.2 Controle van de Ledenrekening. Voor zover toegestaan door de toepasselijke privacywetgeving, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Ledenaccounts van alle Leden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren op naleving van de Programmavoorwaarden. Het Bedrijf mag de punten, in aanmerking komende overnachtingen en transactiehistoriek van alle Leden bekijken, met inbegrip van

onder meer het opeisen van beloningen en andere voordelen.

10.3 Correctie van punten en voordelen. Het Bedrijf kan te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, corrigeren of annuleren (i) een upgrade van het statusniveau, (ii) het aantal punten dat op het account van een Lid is bijgeschreven, en (iii) elk ander voordeel dat op het account van een Lid is bijgeschreven en waar een Lid volgens de Programmabepalingen geen recht op heeft.

10.4 Belastingen. Punten, Rewards en andere ledenvoordelen kunnen onderhevig zijn aan inkomsten- of andere belastingen. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om alle toepasselijke belastingen te betalen en alle in verband daarmee vereiste informatie te verstrekken aan derden, met inbegrip van de partij die heeft betaald voor de transactie waarvoor het Lid punten heeft verdiend. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige belastingverplichtingen, heffingen of andere lasten in verband met de verstrekking van punten, beloningen en andere voordelen aan Leden.

10.5 Geen partnerschap. Niets in deze Programmavoorwaarden is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd om een vennootschaps-, partnerschap-, joint venture- of gelijkaardige relatie tussen het Bedrijf en de Leden te creëren of in stand te houden.

10.6 Scheidbaarheidclausule. Indien een of meer van de voorwaarden van het Programma ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

10.7 Gehele overeenkomst. Deze Programmavoorwaarden, met inbegrip van alle bepalingen, regels of voorschriften waarnaar in de Programmavoorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Leden met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma.

10.8. gezaghebbende tekstversie. De Duitse versie van deze Programmavoorwaarden is doorslaggevend.