IPRIVACYVERKLARING

Onderstaande informatie biedt een overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de volgende services en diensten, en over uw rechten volgens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van algemene opname van contact
 • Verwerking van persoonsgegevens in verband met en direct na het verblijf in het hotel
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de videobewaking binnen onze gebouwen
 • Verwerking van persoonsgegevens in verband met digitale aanbiedingen (nieuwsbrief), reclame voor bestaande klanten en programma-informatie
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma en een loyaliteitsprogramma van samenwerkingspartners
 • Verplichte communicatie in het kader van het loyaliteitsprogramma
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de aanschaf van vouchers
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het verlenen van diensten
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van orderverwerking
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze website

I. Algemene informatie en uw rechten als betrokkene

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking volgens art. 4, lid 7 AVG is

Steigenberger Hotels GmbH Lyoner Straße 25 60528 Frankfurt am Main, Duitsland Telefoon: +49 69 66564-460 Fax: +49 69 66564-888 E-Mail: service@hrewards.com

Volledige gegevens overeenkomstig § 5 van de TMG (Duitse telemediawet) Afdruk

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via

TÜV Informationstechnik GmbH Am TÜV 1 45307 Essen, Duitsland E-Mail

4. Uw rechten als betrokkene Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft overeenkomstig art. 15 AVG recht op inzage in de door de verantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens, overeenkomstig art. 16 AVG recht op rectificatie, overeenkomstig art. 17 AVG recht op wissing, overeenkomstig art. 18 AVG recht op beperking van de verwerking, overeenkomstig art. 21 AVG recht op bezwaar tegen de verwerking en overeenkomstig art. 20 AVG recht op overdraagbaarheid van gegevens. Bij het recht op inzage en het recht op wissing gelden bovendien de beperkingen overeenkomstig §§ 34 en 35 BDSG (Duitse federale gegevensbeschermingswet).

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een aan ons gegeven toestemming, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden wordt aangetast.

Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming overeenkomstig art. 77 AVG in samenhang met § 19 BDSG.

5. Verwerking van gegevens van minderjarigen Minderjarigen mogen zonder toestemming van de ouders/voogd geen persoonsgegevens aan ons doorgeven. In het kader van de website verwerken wij geen bewust verkregen persoonsgegevens van minderjarigen.

6. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering Bij de totstandkoming en uitvoering van onze contractuele relatie bent u niet onderworpen aan enige beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – overeenkomstig art. 22 AVG, die juridische gevolgen voor u kan hebben of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijke beperkingen oplegt.

7. Aanvullende informatie over uw recht op bezwaar op grond van art. 21 AVG U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging).

Wanneer u bezwaar maakt, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame. Bezwaar maken is mogelijk door middel van de afmeldfunctie in digitale media, de desbetreffende instellingen in het ledengedeelte resp. abonnementsgedeelte, de contactformulieren op de website of zonder een specifiek formulier via de onder I. genoemde contactgegevens.

8. Bewaartermijn van persoonsgegevens en criteria ter bepaling van deze termijn Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor het nakomen van contractuele verplichtingen, dan worden deze regelmatig gewist, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking nodig is op grond van

(a) nationale of regionale registratiewetten of -verordeningen op de plaats van de gegevensverzameling resp. contractuitvoering

(b) nationale handelsrechtelijke en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen op de plaats van de gegevensverzameling resp. contractuitvoering

(c) nationale, regionale of lokale heffingsverordeningen (zoals kuurbelasting, toeristenbelasting enz.) op de plaats van de gegevensverzameling resp. contractuitvoering

(d) een lidmaatschap van het eigen loyaliteitsprogramma H Rewards De daarin voorgeschreven termijnen voor opslag en documentatie variëren meestal van twee tot tien jaar. Meer informatie over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens vindt u in de desbetreffende alinea’s over de verwerking ervan.

9. Documentatie van wijzigingen en rectificaties van persoonsgegevens In het kader van onze documentatieplicht verwerken en bewaren we alle wijzigingen en rectificaties van uw persoonsgegevens zoals

 • Voor- en achternaam
 • Adres en evt. afwijkende adressen voor facturering en communicatie
 • Geboortedatum
 • Geslacht, aanspreekvorm, titel
 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Telefoonnummer(s), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Paspoortgegevens
 • Lidnummers van loyaliteitsprogramma’s
 • Voorkeuren en wensen met betrekking tot uw verblijf
 • Algemene interesses, voorkeuren en wensen
 • Wachtwoord

10. Verplichting tot het verstrekken van gegevens Het verstrekken van persoonsgegevens is altijd verplicht wanneer deze noodzakelijk zijn voor uitvoering of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze te verzamelen. Dit geldt in het bijzonder voor

 • de uitvoering van een overeenkomst over hotelverblijf
 • het beheer van het account van het lid in het eigen loyaliteitsprogramma H Rewards
 • het voldoen aan de wetten en regels inzake registratie in de plaats waar het hotel is gevestigd

Indien u ons de benodigde informatie niet verstrekt, dan zullen wij de door u gewenste diensten mogelijk niet of niet volledig kunnen verlenen.

II. Contact Algemeen contact opnemen via de website of het Service Center U hebt de mogelijkheid om o.a. via het contactformulier op de website of via onze hotline contact met ons op te nemen.

1. Verwerkte persoonsgegevens In het kader van het algemeen opnemen van contact, verwerken en bewaren we de volgende persoonsgegevens overeenkomstig de noodzakelijkheid voor het verzoek:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht, aanspreekvorm, titel
 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Telefoonnummer(s), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Lidnummers van loyaliteitsprogramma’s
 • Overige persoonsgegevens die u in het kader van uw aanvraag vrijwillig doorgeeft
 • Geluidsopname van gesprekken in het Service Center (uitsluitend na toestemming)

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: voor het behandelen van uw aanvragen, verzoeken om informatie en klachten, voor zover deze behandeling verband houdt met het uitvoeren van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

In andere gevallen is de rechtsgrond ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

Registratie van gesprekken in het Service Center vindt alleen plaats nadat u daarmee hebt ingestemd (artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG). Registratie dient uitsluitend voor opleidingsdoeleinden van medewerkers bij het opvolgen van aanvragen.

3. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Bij vragen direct aan het hotel, bijvoorbeeld met betrekking tot uw boeking, wordt uw aanvraag direct naar het hotel doorgestuurd. Bovendien werken wij in het kader van het Service Center voor het opvolgen van uw verzoeken samen met een dienstverlener.
Bij verzoeken die betrekking hebben op wetgeving inzake gegevensbescherming wordt uw verzoek doorgestuurd naar de afdeling Gegevensbescherming. Andere aanvragen worden doorgestuurd naar die plaatsen die ten behoeve van het opvolgen van uw verzoek bij het proces betrokken moeten zijn.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens Mocht u contact met ons opnemen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend bewaard om uw verzoek af te handelen en om met u contact op te nemen. Uw contactverzoeken worden gewoonlijk na 10 jaar gewist.

5. Doorgifte van gegevens aan derde landen Indien uw verzoek betrekking heeft op een hotel in een derde land, worden de gegevens die wij in het kader van uw contactverzoek verkrijgen naar het betreffende derde land waarin het hotel is gevestigd ter opvolging doorgegeven.

III. Verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw verblijf

Aanvraag, boeking/reservering, voorbereiding voor aankomst, inchecken, uitchecken

1. Verwerkte persoonsgegevens Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van het opvolgen en beheren van reserveringsaanvragen en reserveringen en voor het leveren van onze diensten in het kader van de overeenkomst tot hotelverblijf inclusief uw verblijf in het hotel en het betaalproces. Ook zijn de hotels over het algemeen verplicht in het kader van hotelverblijven de genoemde persoonsgegevens in het kader van de toepasselijke geldende registratiewetten en -verordeningen te verzamelen. Bovendien verwerken en bewaren we ook vrijwillig aangegeven voorkeuren en wensen, die hetzij voor het specifieke verblijf gelden, hetzij in het algemeen (terugkerende eisen, voorkeuren en wensen). Daarnaast zijn wij in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst verplicht u te informeren over belangrijke wijzigingen. Hiervoor gebruiken wij de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben.

 • Voor- en achternaam
 • Adres en evt. afwijkende adressen voor facturering en communicatie
 • Geboortedatum
 • Betaal- en creditcardgegevens
 • Geslacht, aanspreekvorm, titel
 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Telefoonnummer(s), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Paspoortgegevens
 • Lidnummers van loyaliteitsprogramma’s
 • Voorkeuren en wensen met betrekking tot uw verblijf
 • Algemene interesses, voorkeuren en wensen

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Ten behoeve van verwerking en beheer van reserveringsaanvragen en reserveringen en het verlenen van onze diensten in het kader van de overeenkomst over hotelverblijf, inclusief de afwikkeling van uw verblijf in het hotel en het betaalproces (in het bijzonder ook voor het opvolgen van uw gebruik van onze diensten (telefoon, bar, spa, betaal-tv enz.), voor het inchecken (digitaal en ter plaatse) en beheer van de toegang tot de kamers). De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn wij verplicht u over belangrijke wijzigingen in het kader van uw verblijf te informeren. Communicatie gebeurt bij voorkeur per e-mail naar het e-mailadres dat in het centrale gastprofiel is opgeslagen. Als dit niet meer geldig is, behouden wij ons het recht voor op een andere manier, bijv. per post, contact met u op te nemen. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst over hotelverblijf met u overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

Ten behoeve van het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf als verantwoordelijke moet voldoen (bijv. op basis van registratiewetten, belastingwetten, boekhoudverplichtingen enz.). De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt c) AVG. Ten behoeve van het realiseren en regelen van uw verblijf overeenkomstig uw verwachtingen op basis van reeds opgeslagen persoonsgegevens ter herkenning, voor alle dienstverlenende contactpunten (persoonlijk en/of digitaal), in het bijzonder bij een lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma, bijv. ten tijde van de reservering doorgegeven gegevens, vrijwillig meegedeelde gegevens bij eerdere verblijven (vaste bezoekers, terugkerende bezoekers) evenals mogelijke extra diensten of eisen bij het verblijf in het hotel, bijv. boeket bloemen in de kamer, twee hoofdkussens. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het bieden van een optimale service aan onze klanten.

Ten behoeve van het realiseren, bewerken, beheren en actualiseren van uw ledenaccount en de correcte afhandeling van crediteringen en debiteringen op uw ledenaccount en het verlenen van onze diensten in het kader van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma H Rewards. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG. Ten behoeve van de verwerking van bonustegoeden (punten, miles enz.) en verdere diensten in het kader van uw lidmaatschap van de loyaliteitsprogramma’s van onze samenwerkingspartners. De rechtsgrond is het uitvoeren van de overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

Ten behoeve van het in stand houden, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, in het bijzonder door het houden en analyseren van tevredenheidsonderzoeken en gastenreacties, door de verwerking van uw persoonsgegevens in onze centrale gastendatabase, op basis waarvan we u als terugkerende gast kunnen herkennen, uw eisen en wensen beter kunnen inschatten, de kwaliteit en het individuele karakter van onze communicatie met u kunnen verbeteren en u aanbiedingen op maat kunnen doen. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Onze gerechtvaardigde doorslaggevende belangen vloeien voort uit onze overeenkomst over hotelverblijf met u, die een belangrijke en redelijke relatie in de zin van overweging 47 van de AVG is, en uit het feit dat deze verwerking van gegevens bij internationale hotelketens in de sector gebruikelijk is en overeenkomt met de rationele verwachtingen van het merendeel van de gasten. Binnen de bedrijvengroep waartoe de bedrijven behoren die hotels onder het overkoepelende merk Deutsche Hospitality exploiteren, heeft ons bedrijf bovendien overeenkomstig overweging 48 van de AVG ten behoeve van administratieve doeleinden een gerechtvaardigd belang bij de doorgifte van persoonsgegevens van gasten binnen de bedrijvengroep.

Voor het behoud van de autoriteit in het hotel, het voorkomen en oplossen van misdrijven, het instellen van en verdedigen tegen rechtsvorderingen en voor belangenbehartiging bij juridische geschillen, het waarborgen van de IT-beveiliging en IT-activiteiten, het identificeren van kredietrisico’s. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Onze gerechtvaardigde doorslaggevende belangen vloeien voort uit onze verplichting een veilig verblijf van onze gasten in het hotel te waarborgen en uit ons belang bij het instellen van onze materiële en immateriële vorderingen en het uitoefenen van onze rechten evenals bij het verdedigen tegen onterechte claims. Verder is de verwerking van persoonsgegevens in de ter voorkoming van fraude beslist vereiste omvang overeenkomstig overweging 47 van de AVG eveneens een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf.

3. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Indien en voor zover nodig voor de hierboven genoemde doeleinden, maken wij uw persoonsgegevens op grond van art. 4, lid 9 AVG ook bekend aan de volgende categorieën ontvangers: Binnen ons bedrijf hebben alleen die functies inzicht of toegang tot uw gegevens (voor zover vereist) die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens in onze centrale gastendatabase worden deze gegevens ook bekend gemaakt aan andere ondernemingen die één of meerdere hotels exploiteren die behoren tot de merken van Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). De betreffende exploitanten van de afzonderlijke hotels zijn vermeld in de lijst van hotelexploitanten. In deze lijst, die regelmatig wordt bijgewerkt, zijn de hotels die gebruikmaken van onze centrale gastendatabase speciaal gemarkeerd. In het kader van het tegoed van de door u verzamelde punten in loyaliteitsprogramma’s van samenwerkingspartners vanwege uw verblijf geven wij uw gegevens door aan de betreffende samenwerkingspartner.

Ook door ons ingeschakelde dienstverleners (bijv. in het kader van orderverwerking overeenkomstig art. 28 AVG) en agenten kunnen voor deze doeleinden persoonsgegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën kredietdiensten en betalingsverwerking, IT-diensten, schoonmaakdiensten, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en verkoop en marketing. De betreffende dienstverleners worden vermeld in de lijst van dienstverleners/verwerkers die regelmatig wordt bijgewerkt. Bovendien kunnen, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, gegevens worden doorgegeven aan overheidsinstanties en -instellingen (bijv. belastingautoriteiten, rechtshandhavingsinstanties, registratie-instanties).

Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om gegevens aan door te geven.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Zijn gegevens niet meer nodig voor het nakomen van contractuele verplichtingen, dan worden deze regelmatig gewist, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking nodig is op grond van handelsrechtelijke en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen (waaronder het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), de Duitse algemene belastingverordening (AO), de Duitse registratiewet (BMG). De daarin voorgeschreven termijnen voor opslag en documentatie variëren van twee tot tien jaar.

5. Doorgifte van gegevens aan derde landen Mocht u een hotelverblijf in een land buiten de Europese Unie (derde land) hebben geboekt, dan worden uw gegevens naar dit derde land doorgegeven, indien dit nodig is voor het maken van uw reserveringen en het afhandelen van uw verblijf in het hotel. Bent u lid van ons loyaliteitsprogramma of van dat van een samenwerkingspartner, dan is hiervoor in het kader van het lidmaatschap doorgifte van uw verzamelde punten nodig.

6. Combineren van uw gastprofielen Uw persoonsgegevens worden op verschillende contactpunten (bijv. ledenaccount, hotel) in verschillende vorm (met de hand geschreven en digitaal) verzameld. Daardoor kunnen er van u meerdere verschillende gastprofielen in onze database zijn met tegenstrijdige informatie. Om u een optimale service te kunnen bieden en een correcte verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen, letten we erop dat we gegevens die meerdere keren voorkomen aan de hand van duidelijke kenmerken, zoals voor- en achternaam en adres, worden gecombineerd tot één profiel. Voor het combineren van gastprofielen gebruiken we de informatie die we in het kader van het lidmaatschap van H Rewards en het verblijf in het hotel verzamelen evenals de persoonsgegevens die u ons op andere wijze vrijwillig hebt doorgegeven.

De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Zonder deze geautomatiseerde en deels vereiste handmatige combinatie kunnen wij de juiste verwerking van uw persoonsgegevens niet garanderen. Dit is ons gerechtvaardigde belang.

Verwerking en combinatie gebeuren in de centrale gastendatabase van Steigenberger Hotels GmbH.

IV. Verdere verwerking direct na uw verblijf (post-stay berichten) Indien u zich niet al per e-mail of via de afmeldlink in een post-stay bericht hebt afgemeld, ontvangt u na uw verblijf van ons een zogenaamd “post-stay bericht” met het verzoek uw verblijf in het hotel te waarderen (tevredenheidsonderzoek).

1. Verwerkte persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Lidnummer
 • Geslacht, aanspreekvorm, titel
 • IP-adres
 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Voorkeuren en wensen met betrekking tot uw verblijf
 • Algemene interesses, voorkeuren en wensen
 • Gegevens die u ons in het kader van het tevredenheidsonderzoek doorgeeft

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Ten behoeve van het in stand houden, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, in het bijzonder door het analyseren van klachten, tevredenheidsonderzoeken en gastenreacties. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang om onze klanten een optimale service te bieden overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

3. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens In het kader van het klanttevredenheidsonderzoek binnen de post-stay berichten werken we samen met een dienstverlener die de ontvanger is van deze gegevens (contractuele verwerking)

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens We bewaren de gegevens van het klanttevredenheidsonderzoek 3 jaar. Uw IP-adres wordt na 28 dagen geanonimiseerd.

5. Doorgifte van gegevens aan derde landen Het is niet onze bedoeling de gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie door te geven.

V. Videobewaking binnen onze gebouwen in het kader van uw verblijf Indien er videobewaking in het door u bezochte hotel (bedrijven van Steigenberger Hotels GmbH in eigen beheer en hun dochtermaatschappijen) aanwezig is, geldt voor de verwerking van persoonsgegevens in dat verband het volgende:

1. Verwerkte persoonsgegevens

 • Beeld- en video-opnames

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Indien er videobewakingscamera’s in het door u bezochte hotel zijn geïnstalleerd, hebben deze tot doel strafbare feiten (bijv. beschadiging of diefstal van eigendommen) te voorkomen en strafrechtelijke vervolging te waarborgen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. De gerechtvaardigde doorslaggevende belangen van onze onderneming vloeien voort uit onze verplichting een veilig verblijf van onze gasten in het hotel te waarborgen en uit ons belang bij het instellen van onze materiële en immateriële vorderingen en het uitoefenen van onze rechten en bij het verdedigen tegen onterechte claims.

*3. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Potentiële ontvangers van de gegevens zijn de rechthandhavingsautoriteiten evenals personen resp. ondernemingen die we opdracht geven onze rechten waar te nemen (bijv. advocaten) of dienstverleners die belast zijn met de videobewaking.

4. Doorgifte van gegevens aan derde landen Het is niet onze bedoeling de gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie door te geven.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens Indien registratie van de bewakingsbeelden plaatsvindt, worden de betreffende opnames uiterlijk na 72 uur gewist; na deze bewaartermijn worden alleen gegevens opgeslagen die voor verduidelijking van concrete gebeurtenissen of voor het instellen van vorderingen op basis van een concrete gebeurtenis (bijv. een strafbaar feit) nodig zijn. Na het wegvallen van dit doel worden deze gegevens eveneens gewist.

VI. Verwerking van uw persoonsgegevens in verband met digitale aanbiedingen (nieuwsbrief), reclame voor bestaande klanten en programma-informatie

1. Nieuwsbrief Met de e-mailnieuwsbrief informeren wij u regelmatig op basis van uw aangegeven voorkeuren over de aanbiedingen en diensten van de hotels van Deutsche Hospitality (zie de lijst van hotelexploitanten), aanbiedingen en diensten van samenwerkingspartners (zie lijst) en aanbiedingen in het kader van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma H Rewards.

Indien u de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij daarvoor een geldig e-mailadres van u nodig. Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen twee weken bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

1.1. Verwerkte persoonsgegevens In het kader van het versturen van de nieuwsbrief verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en evt. afwijkende adressen voor facturering en communicatie
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Geslacht, aanspreekvorm, titel
 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Lidnummers van loyaliteitsprogramma’s
 • Algemene interesses, voorkeuren en wensen

1.2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief inclusief het beheren van uw abonnement op de nieuwsbrief. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Als abonnee op de e-mailnieuwsbrief kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het versturen van de e-mailnieuwsbrief op elk moment intrekken. De intrekking kan via de desbetreffende link in elke e-mailnieuwsbrief of per e-mail met als onderwerp “Afmelden” naar news@update.hrewards.com worden gestuurd.

1.3. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van een externe dienstverlener (verwerker).

1.4. Bewaartermijn van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden gewist zodra u uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven hebt ingetrokken.

1.5. Doorgifte van gegevens aan derde landen Het is niet onze bedoeling de gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie door te geven.

1.6. Tracking in het kader van het versturen van nieuwsbrieven In het kader van het versturen van nieuwsbrieven maken we gebruik van tracking-aanbieders om de openings- en klikpercentages van de e-mails te meten.

2. Reclame voor bestaande klanten

2.1. Reclame voor bestaande klanten in het kader van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma Wij behouden ons het recht voor om onze leden binnen het loyaliteitsprogramma per e-mail aanbiedingen te sturen vanuit ons dienstenaanbod als reclame voor leden.

Uw persoonsgegevens die u in uw ledenaccount hebt ingevoerd, resp. ons in het kader van een verblijf meedeelt, kunnen wij in het kader van het bestaande lidmaatschap verwerken voor reclame aan leden. Ten behoeve van de eerder genoemde communicatiedoeleinden gebruiken we de volgende communicatiemedia overeenkomstig de in het centrale gastprofiel opgeslagen instellingen en toestemmingen:

 • E-mail
 • Telefoon
 • Post

2.2. Reclame voor bestaande klanten in het kader van een verblijf Wij behouden ons het recht voor gasten per e-mail aanbiedingen te sturen van ons dienstenaanbod als reclame voor bestaande klanten. Ons gerechtvaardigde belang bij het gebruik van reclame voor bestaande klanten is om onze gasten doelgroepspecifieke individuele aanbiedingen te kunnen doen op basis van een eerdere boeking (transactie) of een bestaande klantrelatie. We kunnen uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt bij een boeking, na een transactie binnen 12 maanden verwerken voor het verzenden van reclame voor bestaande klanten. Als u binnen deze periode geen nieuwe boeking doet of een andere transactie uitvoert, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor reclame voor bestaande klanten en worden ze dienovereenkomstig verwijderd, tenzij u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief of tenzij uw persoonsgegevens bewaard moeten blijven vanwege andere voorschriften U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres om reclame voor bestaande klanten te verzenden, zonder dat er andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame.

2.3. Verwerkte persoonsgegevens In het kader van de reclame voor bestaande klanten verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en evt. afwijkende adressen voor facturering en communicatie
 • Geboortedatum
 • Geslacht, aanspreekvorm, titel
 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Lidnummers van loyaliteitsprogramma’s
 • Algemene interesses, voorkeuren en wensen

2.4. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

De rechtsgrond voor de reclame voor bestaande klanten met betrekking tot onze aanbiedingen en diensten is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij het gebruik van reclame voor bestaande klanten is het informeren van onze leden over de actuele lidstatus en het doen van doelgroepspecifieke individuele en exclusieve aanbiedingen aan onze leden en bestaande klanten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van reclame voor bestaande klanten of leden, zonder dat er andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Meer informatie over hoe u uw recht op bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor direct marketingactiviteiten kunt uitoefenen, vindt u in deze privacyverklaring.

2.5. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Bij het gebruik van reclame voor bestaande klanten worden uw persoonsgegevens alleen verstrekt aan die medewerkers van onze onderneming die inzage hebben in onze centrale gastendatabase. Bovendien maken wij voor het verzenden van reclame voor bestaande klanten gebruik van een externe dienstverlener (verwerker).

2.6. Bewaartermijn van persoonsgegevens Als u binnen 12 maanden geen nieuwe boeking maakt of een andere transactie uitvoert, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor reclame voor bestaande klanten en worden ze dienovereenkomstig verwijderd, tenzij u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief, u lid bent van het loyaliteitsprogramma of tenzij uw persoonsgegevens bewaard moeten blijven vanwege andere voorschriften.

2.7. Doorgifte van gegevens aan derde landen Het is niet onze bedoeling de gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie door te geven.

VII. Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma, ledenaccount (gebruikersaccount/account), communicatie

1. Lidmaatschap/gebruikersaccount U kunt zich door het opgeven van uw volledige voor- en achternaam, aanspreekvorm, uw huidige woonadres, uw geboortedatum, uw e-mailadres dat uw voorkeur heeft en door het opgeven van een wachtwoord overeenkomstig de geldende deelnamevoorwaarden registreren als lid van het loyaliteitsprogramma H Rewards (gebruikersaccount/account). Deze registratie is mogelijk

 • via de H Rewards app
 • op de H Rewards website
 • tijdens het boekingsproces
 • vóór gebruik van de high-speed wifi of
 • na ontvangst van een uitnodiging tot registratie verstuurd
 • door hotelpersoneeldoor het scannen van een QR-code voor aanmelding

Als de registratie is geslaagd, wordt er automatisch volgens de geldende deelnamevoorwaarden een ledenaccount voor u aangemaakt. In dit verband verklaart u door aanmelding/registratie voor het lidmaatschap in te stemmen met de doorgifte van de door u bij de registratie ingevoerde gegevens aan de desbetreffende beheerder van de merken van Deutsche Hospitality.

In uw ledenaccount kunt u uw persoonsgegevens bekijken en aanpassen. Daarnaast wordt alle belangrijke informatie over uw lidmaatschap getoond, bijvoorbeeld de lidmaatschapsstatus. In het ledengedeelte kunt u hotelovernachtingen boeken of overnachtingen annuleren die u via de website of de app met opgave van uw lidmaatschapsgegevens hebt geboekt evenals award boekingen overeenkomstig uw accounttegoed doen. U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen. Het ledenaccount wordt na definitieve beëindiging van het lidmaatschap (zie opzegging in de deelnamevoorwaarden) automatisch gewist.

1.1 Verwerkte persoonsgegevens In het kader van het lidmaatschap van het eigen loyaliteitsprogramma verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres en evt. afwijkende adressen voor facturering en communicatie
 • Geboortedatum
 • Geslacht, aanspreekvorm, titel
 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Telefoonummer(s), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Lidnummers van loyaliteitsprogramma’s
 • Voorkeuren en wensen met betrekking tot uw verblijf
 • Algemene interesses, voorkeuren en wensen
 • Wachtwoord
 • Verzilvering van punten

1.2 Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: Voor de uitvoering en administratie van uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van de overeenkomst met u overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het aanmaken en gebruiken van uw ledenaccount is uw lidmaatschap overeenkomstig de deelnamevoorwaarden van het loyaliteitsprogramma evenals art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

Ten behoeve van het realiseren, bewerken, beheren en actualiseren van uw ledenaccount en de correcte afhandeling van crediteringen en debiteringen op uw ledenaccount en het verlenen van onze diensten in het kader van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma H Rewards. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

Voor het samenstellen van statistieken op basis van analyses van geanonimiseerde gegevens en verdere ontwikkeling van producten, diensten evenals programma-inhoud van het loyaliteitsprogramma H Rewards. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang om ons loyaliteitsprogramma verder te ontwikkelen overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Voor authenticatie en fraudepreventie in het kader van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma H Rewards of een loyaliteitsprogramma van onze samenwerkingspartners zoals Miles & More of bahn.bonus. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

Voor uitgebreide herkenning, in het bijzonder bij een lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma, bij alle dienstverlenende contactpunten (persoonlijk en/of digitaal) in de hotels die behoren tot Deutsche Hospitality en automatische bijwerking van uw terugkerende wensen, voorkeuren en eisen, bijv. altijd twee hoofdkussens, om altijd hoogwaardige service te bieden die past bij het hotelmerk. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, om onze klanten optimale service te bieden

1.3 Categorieën ontvangers van persoonsgegevens In het kader van het realiseren van het lidmaatschap is het nodig uw gegevens aan ontvangers door te geven. Dit zijn in het bijzonder hotels van Deutsche Hospitality, evenals de samenwerkingspartners.

1.4 Bewaartermijn van persoonsgegevens De gegevens van uw ledenaccount worden tot opzegging van uw lidmaatschap bewaard. Alle niet verzilverde punten, bonussen evenals de bereikte lidstatus, verliezen zes maanden vanaf de datum dat uw opzegging ingaat hun geldigheid.

1.5 Doorgifte van gegevens aan derde landen Indien u uw lidnummer voor een verblijf in een hotel in een derde land vrijwillig doorgeeft, dan worden uw gegevens aan dat hotel doorgegeven zodat er punten worden bijgeschreven.

2. Communicatie in het kader van de contractuele relatie In het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn wij wettelijk verplicht u over belangrijke wijzigingen in het kader van uw verblijf te informeren. Communicatie gebeurt bij voorkeur per e-mail naar het e-mailadres dat in het centrale klantprofiel is opgeslagen. Als dit niet meer geldig is, behouden wij ons het recht voor op een andere manier, bijv. per post, contact met u op te nemen.

2.1 Communicatiemedia Ten behoeve van de eerder genoemde communicatiedoeleinden gebruiken we de volgende communicatiemedia overeenkomstig de in het centrale klantprofiel opgeslagen instellingen en toestemmingen:

 • E-mail
 • Messenger-diensten
 • Telefoon
 • Post

2.2 Verplichte communicatie in het kader van het loyaliteitsprogramma In het kader van de exploitatie van het loyaliteitsprogramma zijn we wettelijk verplicht u over de wijzigingen in het programma (deelnamevoorwaarden) te informeren. Communicatie gebeurt doorgaans per e-mail naar het e-mailadres dat in het ledenaccount is opgeslagen. Als dit niet meer geldig is, behouden wij ons het recht voor op een andere manier, bijv. per post, contact met u op te nemen.

2.3 Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Voor het verzenden van communicatie maken wij gebruik van een externe dienstverlener.

2.4 Bewaartermijn van persoonsgegevens In het kader van de exploitatie van het loyaliteitsprogramma zijn we wettelijk verplicht u over de wijzigingen in het programma te informeren.

2.5 Doorgifte van gegevens aan derde landen Het is niet onze bedoeling de gegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie door te geven.

3. Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma van een samenwerkingspartner In het kader van het lidmaatschap van een loyaliteitsprogramma van een van onze samenwerkingspartners, bijv. Miles & More of bahn.bonus, verwerken wij uw persoonsgegevens. (lijst van samenwerkingspartners)

3.1 Verwerkte persoonsgegevens

 • E-mailadres(sen), indien er meerdere worden gebruikt of aangegeven
 • Lidnummer van loyaliteitsprogramma’s

3.2 Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Ten behoeve van de verwerking van bonustegoeden (punten, miles enz.) en verdere diensten in het kader van uw lidmaatschap aan de loyaliteitsprogramma’s van onze samenwerkingspartners. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

3.3 Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Om het bonustegoed te kunnen versturen, is het noodzakelijk om uw gegevens aan de betreffende samenwerkingspartner door te geven.

3.4 Bewaartermijn van persoonsgegevens Uw gegevens worden 10 jaar door ons bewaard.

3.5 Doorgifte van gegevens aan derde landen Doorgifte van gegevens naar een derde land gebeurt alleen in die gevallen waarin de betreffende samenwerkingspartner zich in een derde land bevindt of wanneer u in het kader van de boeking van een hotel in een derde land uw lidnummer doorgeeft. In dit geval gebeurt doorgifte op basis van art. 49, lid 1, punt b) AVG.

VIII. Aanschaf van vouchers Via de vouchershop kunt u tegoedbonnen en vouchers van het hotel aanschaffen.

1. Verwerkte persoonsgegevens In het kader van de aanschaf van vouchers verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Aanspreekvorm, titel
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Betaalgegevens

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: Voor de afwikkeling van de aanschaf van een voucher - de rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

3. Bewaartermijn van persoonsgegevens De gegevens die wij in het kader van de aanschaf van de voucher van u hebben ontvangen, bewaren wij 10 jaar.

4. Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Om u de voucher te kunnen toesturen, geven wij uw gegevens door aan een dienstverlener. Voor de aankoop maken wij eveneens, afhankelijk van de betaalwijze, gebruik van verschillende dienstverleners.

5. Doorgifte van gegevens aan derde landen Voor zover u een voucher voor een hotel in een derde land koopt, worden de gegevens die wij in het kader van uw aankoop van de voucher verkrijgen naar het betreffende derde land waarin het hotel is gevestigd ter opvolging doorgegeven.

IX. Bemiddeling bij hotelboekingen

Steigenberger Hotels GmbH bemiddelt via de website voor hotelovernachtingen bij derde hotelexploitanten (zie lijst van hotelexploitanten). De overeenkomst over hotelverblijf komt tot stand tussen u en de desbetreffende hotelexploitant. In het kader van deze bemiddeling is het nodig dat de gegevens die voor uitvoering van de overeenkomstig nodig zijn (bijv. voor- en achternaam van de gast, boekingsperiode, e-mailadres) aan de desbeteffende hotelexploitant worden doorgegeven. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, punt b) AVG. Indien een bemiddeling voor een hotel in een derde land plaatsvindt, is de desbetreffende doorgifte gebaseerd op art. 49, lid 1, punt b) AVG.

X. Informatie over het gebruik van cookies en betaaldienstverleners op deze website

1. Doorgifte naar derde landen Indien u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, stemt u er daarmee overeenkomstig art. 49 (1) punt a) AVG tegelijkertijd uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een derde land. In het bijzonder de VS wordt door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een onvoldoende niveau van gegevensbescherming. Het risico bestaat dat uw gegevens door Amerikaanse instanties worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden, zonder dat u hiervoor effectieve rechtsmiddelen tot uw beschikking hebt.

Zoals de lijst van dienstverleners/verwerkers in detail laat zien, schakelt onze onderneming voor bepaalde werkzaamheden dienstverleners in die zijn gevestigd in een derde land of die deel uitmaken van een internationaal concern met bedrijven in derde landen of die zelf samenwerken met dienstverleners die in een derde land zijn gevestigd. Doorgifte van persoonsgegevens aan dergelijke dienstverleners is toegestaan wanneer de Europese Commissie heeft beslist dat in het betreffende derde land van een passend beschermingsniveau sprake is (art. 45 AVG). Indien de Commissie een dergelijke beslissing heeft genomen, dan mag onze onderneming of de dienstverlener persoonsgegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie doorgeven, mits er passende waarborgen zijn en afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen ter beschikking staan (art. 46, lid. 1 AVG). Wanneer noch een besluit waarin het beschermingsniveau passend wordt verklaard overeenkomstig art. 45, lid 3 AVG, noch gepaste waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG voorhanden zijn, is doorgifte van uw persoonsgegevens naar een derde land onder andere onder een van de volgende voorwaarden toegestaan:

 • U hebt expliciet ingestemd met de voorgestelde doorgifte van gegevens nadat u bent geïnformeerd over de voor u mogelijke aanwezige risico’s van een dergelijke doorgifte van gegevens zonder dat er een besluit is waarin het beschermingsniveau passend wordt verklaard en zonder dat er passende waarborgen zijn
 • De doorgifte is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen

2. Integratie van betaaldienstverleners bij online betalingen Voor de afhandeling van online betalingen schakelen wij de volgende externe betaaldienstverleners in; via de platformen van deze betaaldienstverleners kunt u naar uw eigen vrije keuze betaaltransacties uitvoeren:

 • Concardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Duitsland, Tel. +49 (0)69 79220)
 • American Express Payment Service Limited (Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt/Main, Duitsland)
 • Paypal S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg)
 • Computop Paygate GmbH (Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Duitsland)
 • PPro & Nets

Indien u een online betaling wilt uitvoeren, kan dat zowel tijdens het boekingsproces of voucheraankoopproces als via een door u aangegeven e-mailadres door het versturen van een overeenkomstige link. Ingeval een dergelijke link wordt gebruikt, wordt u naar de website van het betreffende betaalplatform doorgelinkt. Verdere bijzonderheden over de behandeling van uw persoonsgegevens in dit verband vindt u hier.

3. Cookies

3.1 Informatie over cookies Op onze website maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk uw identiteit kennen. We gebruiken cookies enerzijds om ervoor te zorgen dat u het gebruik van onze website als prettiger ervaart, anderzijds om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren, zodat we ons aanbod voor u kunnen optimaliseren. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke functies:
  Deze cookies dragen aanzienlijk bij tot het verbeteren van uw surf- en boekingservaring op onze website. Basisfunctionaliteiten en -toepassingen, zoals winkelwagentjes of elektronische factureringsprocedures, worden geoptimaliseerd en het gebruik ervan wordt mogelijk gemaakt. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor marketingcampagnes of statistische analyse. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website, de wettelijke basis voor deze cookies is Art. 6 para. 1 lit. b) DS-GVO en § 25 par. 2 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG).

 • Statistische analyse:
  Statistische analyse is de verwerking en presentatie van gegevens over gebruikersacties en interacties op websites en apps (bijv. aantal paginabezoeken, aantal unieke bezoekers, aantal terugkerende bezoekers, in- en uitstappagina's, bestede tijd, bouncepercentage, klikken op knoppen, boeking of voucherbestelling) en, indien van toepassing, de indeling van gebruikers in groepen op basis van technische gegevens over de gebruikte software-instellingen (bijv. browsertype, besturingssysteem, taalinstelling, schermresolutie). De rechtsgrondslag voor deze cookies is toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) a) DS-GVO en § 25 (1) TTDSG.

 • Gepersonaliseerde reclame:
  Bepaalde functies van websites en apps worden gebruikt om gepersonaliseerd reclamemateriaal (advertenties of commercials) te tonen aan gebruikers in andere contexten, bijvoorbeeld op andere websites, platforms of apps. Voor dit doel worden conclusies over de interesses van gebruikers getrokken uit demografische informatie, gebruikte zoektermen, contextuele inhoud, gebruikersgedrag op websites en in apps, of uit de locatie van gebruikers. Op basis van deze interesses worden in de toekomst reclamematerialen geselecteerd en weergegeven op online-inhoud van andere aanbieders. De rechtsgrondslag voor deze cookies is toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) a) DS-GVO en § 25 (1) TTDSG.

 • Gepersonaliseerde reclame incl. gegevensoverdracht naar andere landen:
  Bepaalde functies van websites en apps worden gebruikt om gepersonaliseerd reclamemateriaal (advertenties of commercials) te tonen aan gebruikers in andere contexten, bijvoorbeeld op andere websites, platforms of apps. Voor dit doel worden conclusies over de interesses van gebruikers getrokken uit demografische informatie, gebruikte zoektermen, contextuele inhoud, gebruikersgedrag op websites en in apps of uit de locatie van gebruikers. Op basis van deze interesses wordt in de toekomst reclamemateriaal geselecteerd en weergegeven bij andere aanbieders van online-inhoud. De rechtsgrondslag voor deze cookies is toestemming op grond van Art. 6 (1) a) DS-GVO en § 25 (1) TTDSG. Bovendien geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan andere landen (VS) conform Art. 49 para. 1 lit. a) DSGVO. In de vermelde landen is er geen adequaat niveau van gegevensbescherming en zijn er geen passende garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens (zoals gebrek aan handhaving van de rechten van de betrokkene en mogelijke, ongepaste toegang tot uw persoonsgegevens door overheidsinstanties). Uw toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar derde landen is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken via ons Privacybeleid. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de doorgifte naar derde landen, vindt u ook in ons Privacybeleid.

3.2 Cookies instellen met behulp van onze Cookie Consent Tool Met onze Cookie Consent Tool kunt u op elk moment uw cookie-instellingen aanpassen. Klik op de knop linksonder in uw scherm om de tool te openen en selecteer uw instellingen voor de bovengenoemde categorieën cookies door uw toestemming voor het gebruik van deze cookies in uw browser te geven of te weigeren. In deze privacyverklaring kunt u zien welke partnerbedrijven en externe aanbieders cookies op onze website plaatsen en tot welke categorieën deze cookies behoren.

Consent Tool

3.3 Instellen van cookies via de browser In uw browser kunt u instellen dat cookies alleen worden opgeslagen als u hiermee instemt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig deactiveren van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Als u alleen Steigenberger-cookies wilt accepteren, maar geen cookies van partners, selecteert u “Cookies van derden blokkeren” in uw browser. In de menubalk van uw webbrowser laat de helpfunctie zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en hoe u reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Wij raden u aan om bij computers die door meerdere personen worden gebruikt en die cookies en zogenaamde flash-cookies accepteren, altijd volledig uit te loggen.

3.4 Ingeschakelde cookie-aanbieders Aanbieder/tool Categorie Bewaartermijn Doel

AWIN AG Eichhornstraße 3 10785 Berlijn, Duitsland Noodzakelijke functies 90 dagen Factureringsdoeleinden

Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk Gepersonaliseerde reclame 13 maanden Reclame

Dailypoint: Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH Augustenstr. 79, 80333, München, Duitsland Gepersonaliseerde reclame Max. 90 dagen Profilering, reclame

DerbySoft (Hong Kong) Limited 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, VS Noodzakelijke functies 30 dagen / 24 maanden Factureringsdoeleinden

Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park 94025, CA, VS Gepersonaliseerde reclame 28 dagen Reclame

Mapp Intelligence: Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland Statistische analyse 6 maanden Evaluatie

Google Ads: Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Gepersonaliseerde reclame Max. 24 maanden Reclame

Microsoft Advertising / Bing Ads: Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS Gepersonaliseerde reclame 13 maanden Reclame

LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Gepersonaliseerde reclame, 180 dagen opslagperiode, doel reclame

TripAdvisor LLC 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, VS Gepersonaliseerde reclame Max. 24 maanden Reclame

zenloop GmbH Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlijn, Duitsland Statistische analyse Max. 24 maanden Evaluatie Meer informatie over de aanbieders van cookies

Zenloop Ontvanger: zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlijn, Duitsland Hoe het werkt: Marketingtools voor gepersonaliseerde reclame werken technisch allemaal op een vergelijkbare manier, dus de volgende tekst verwijst naar deze functionaliteit voor de bovengenoemde aanbieders als geheel. Aanbieders van gepersonaliseerde reclame gebruiken technologieën zoals “cookies”, “trackingpixels” en “device fingerprinting” om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers en om rapporten over campagneprestaties te verbeteren. Met behulp van deze aanbieders kunnen op interesse gebaseerde advertenties worden weergegeven op de websites van de aanbieders en op onze website. Informatie die wordt opgeslagen op de eindapparatuur van gebruikers wordt ook verwerkt. Daartoe bieden de aanbieders functies die in het algemeen “remarketing” worden genoemd. Op basis van remarketing kunnen gebruikers van websites op andere websites worden herkend in een advertentienetwerk van de aanbieder en kunnen advertenties worden getoond die op hun interesses zijn afgestemd. De advertenties kunnen ook verwijzen naar producten en diensten die gebruikers al op onze website hebben bekeken. Hiertoe wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. in welke aanbiedingen zijn gebruikers geïnteresseerd, zodat aan hen ook na het bezoek aan onze website op andere websites gerichte advertenties kunnen worden getoond. Als gebruikers onze website bezoeken, slaat de respectieve aanbieder een “cookie” op het eindapparaat van gebruikers op. Met behulp van “cookies” en “trackingpixels” verwerkt de aanbieder de door de eindapparatuur van de gebruikers gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en interacties met onze website, evenals toegangsgegevens, met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van het serververzoek, voor het tonen en analyseren van gepersonaliseerde reclame. Bovendien gebruiken de genoemde aanbieders ook de “conversie”-functie om via advertentiemateriaal op externe websites aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclame-uitingen zijn. Dit advertentiemateriaal wordt door de aanbieders geleverd via zogenaamde “ad servers”. Hiervoor gebruiken we “ad server-cookies”, waardoor bepaalde parameters voor bereikmeting - bijv. weergave van advertenties, weergaveduur of klikken door gebruikers - kunnen worden gemeten. Informatie die wordt opgeslagen op de eindapparatuur van gebruikers wordt ook verwerkt. Als gebruikers onze website bezoeken via een advertentie van de aanbieder, slaat de aanbieder een “cookie” op het eindapparaat van de gebruiker op. Met behulp van “cookies” en “trackingpixels” verwerkt de aanbieder de door het eindapparaat van de gebruiker gegenereerde informatie over interacties met onze advertentiemedia (oproepen van een specifieke website of klikken op een advertentie) en toegangsgegevens van de gebruiker, in het bijzonder IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van het serververzoek, voor het analyseren en visualiseren van het bereik van onze advertenties. Vanwege de gebruikte marketingtools brengt de browser van de gebruiker automatisch een directe verbinding tot stand met de server van de aanbieder.

Derbysoft Ontvanger: DerbySoft (Hong Kong) Limited, 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, VS Hoe het werkt: Derbysoft is een webservice voor het meten van bereik en klassieke “conversie-tracking”. Voor dit doel gebruikt Derbysoft technologieën zoals “cookies” en “trackingpixels” om inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag op de websites van onze advertentiepartners. Met behulp van “cookies” en “trackingpixels” verwerkt Derbysoft de door het eindapparaat van de gebruiker gegenereerde informatie over interacties met onze advertentiemedia (oproepen van een specifieke website of klikken op een advertentie) en toegangsgegevens van de gebruiker, in het bijzonder IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van het serververzoek, voor het analyseren en visualiseren van het bereik van onze advertenties. Vanwege de gebruikte marketingtools brengt de browser van de gebruiker automatisch een directe verbinding tot stand met de server van de aanbieder.

Mapp Intelligence
Deze website maakt gebruik van Mapp Intelligence, een webanalysedienst van Webtrekk GmbH, gevestigd in Berlijn, Duitsland.
Ontvanger: Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland Hoe het werkt: De webanalysedienst “Mapp Intelligence” maakt gebruik van technologieën als “cookies”, “trackingpixels” en “device fingerprinting” om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag op websites, geeft daartoe informatie door aan een server van Mapp in Neurenberg, Duitsland, en slaat deze daar op. Informatie die wordt opgeslagen op de eindapparatuur van gebruikers wordt ook verwerkt. Met behulp van de “trackingpixels” die zijn geïntegreerd in de websites en de “cookies” die zijn opgeslagen op de eindapparatuur van gebruikers verwerkt “Mapp Intelligence” de informatie die is gegenereerd over het gebruik van onze website door eindapparatuur van gebruikers - bijv. het bezoek van een bepaalde website - en toegangsgegevens voor statistische analyse van het gebruik van de website. De toegangsgegevens betreffen met name het IP-adres, browserinformatie, de eerder bezochte website en de datum en het tijdstip van het serververzoek. “Mapp” heeft aangegeven dat de IP-adressen direct in het kader van de voorverwerking worden geanonimiseerd en gewist. In opdracht van de beheerder van deze website zal Mapp de door Mapp Intelligence verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en voor de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van Mapp vindt u op https://docs.mapp.com/display/CDBD/Allgemeine+Nutzungsbedingungen resp. op https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

3.5 Lokale opslag van gegevens Voor een optimale weergave van de website worden de volgende gegevens verzameld en lokaal op uw eindapparaat opgeslagen (bijv. in de browser). Aanbieder/tool Categorie Bewaartermijn Doel www.hrewards.com Noodzakelijke functies 365 dagen Login Token Cat-UID Member Level Currency

3.6 Integratie van diensten en content van externe aanbieders (registratie van het IP-adres door diensten van derden) Content van derden (hierna “externe aanbieders” genoemd) is geïntegreerd in de website. Om dergelijke content te gebruiken is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker over te dragen aan de respectievelijke externe aanbieder. Zonder het IP-adres zouden de externe aanbieders de in de website geïntegreerde content niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. We hebben geen invloed op het gebruik van een externe aanbieder van het IP-adres, bijv. of deze het voor statistische doeleinden opslaat of anderszins gebruikt. Op onze website maken we gebruik van de volgende externe aanbieders:

Externe aanbieders Functiebeschrijving Doel MapTiler AG Höfnerstrasse 98 Unterägeri, Zug 6314 Zwitserland Weergave van kaarten op websites Instandhouding, waarborg en verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten, met name om de gebruikerservaring te verbeteren

Monotype Imaging Holdings, Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, VS Myfonts.com - Weergave van teksten op websites Instandhouding, waarborg en verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten, met name om de gebruikerservaring te verbeteren

zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlijn, Duitsland Business-to-Business Software-as-a-Service platform voor evaluatie van klantenfeedback en diverse touchpoints Klant- en productbeoordelingen ten behoeve van kwaliteitsmanagement en ter verbetering van de klantervaring

Stand en actualisering van de privacyverklaring Deze privacyverklaring geldt met ingang van 16-08-2022. Bij relevante wijzigingen van onze website, de verwerking van persoonsgegevens of bij wijzigingen van wettelijke bepalingen zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. De bijgewerkte versie gaat in op de gepubliceerde datum van de inwerkingtreding. Bij grote wijzigingen in deze privacyverklaring zullen we u hierover tijdig voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een bericht op onze website informeren. Onze gasten zullen wij zo nodig ook via e-mail of op andere wijze over de wijzigingen informeren.