H REWARDS LOYALTY PROGRAMMA VOORWAARDEN, geldig vanaf 22 februari 2023

  Met ingang van 22 februari 2023 is het H Rewards Loyaliteitsprogramma (hierna het "Loyaliteitsprogramma") is een loyaliteitsprogramma aangeboden door H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. is o.a. de moedermaatschappij van Steigenberger Hotels GmbH en van H Rewards Pte. Ltd. Deze bedrijven maken deel uit van de H World Group (voorheen Huazhu Group).

  Het loyaliteitsprogramma wordt beheerd door H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore, en haar filialen (hierna: het "Bedrijf").

  Het Bedrijf beheert het loyaliteitsprogramma met betrekking tot de hotelmerken die worden beheerd door het Bedrijf en zijn filialen, inclusief maar niet beperkt tot "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" en ".Zleep Hotels".

  Het loyaliteitsprogramma wordt uitgevoerd onder de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (de "Programmavoorwaarden"). De programmavoorwaarden regelen de relatie van het bedrijf met de leden van het loyaliteitsprogramma (gezamenlijk "loyaliteitsprogramma-leden", "leden", en individueel een "loyaliteitsprogramma-lid", "lid", of "u"), inclusief hoe leden hun accounts beheren, reserveringen boeken, punten van het loyaliteitsprogramma verdienen en inwisselen ("punten") bij deelnemende hotels en eigendommen (elk een "deelnemend hotel"), evenals bij programma's van derden die een zakelijke relatie met het loyaliteitsprogramma hebben.

  Door het openen van een lidmaatschapsaccount van het loyaliteitsprogramma ("account" of "lidmaatschapsaccount") en het accepteren van lidmaatschapsdiensten van het loyaliteitsprogramma, gaat u akkoord met de programmavoorwaarden en de toepassing van de bijbehorende voordelen voor leden, beleidsregels en puntenregels die van tijd tot tijd aan u beschikbaar worden gesteld.

  In het geval van updates en/or wijzigingen van onze Programmavoorwaarden: Deze programmavoorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma en het lidmaatschap ervan tussen u en het bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de loyaltyleden om op de hoogte te blijven van de programmavoorwaarden en eventuele wijzigingen van de programmavoorwaarden en zij zullen gevraagd worden om akkoord te gaan met de programmavoorwaarden. Door akkoord te gaan, zullen de programmavoorwaarden uitsluitend van toepassing zijn op het lidmaatschap in de toekomst.

  1 LID WORDEN VAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA

  1.1 Geschiktheid

  1.1.1 Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is gratis en beschikbaar voor iedereen die:
  (a) de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en wettelijk bevoegd is om in te stemmen met de programmavoorwaarden in het land waar de persoon woont;
  (b) in een rechtsgebied woont dat deelname aan het loyaliteitsprogramma wettelijk toestaat;
  (c) geen inwoner is van gebieden en landen waarvoor uitgebreide sancties gelden die zijn afgekondigd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën;
  (d) geldige en correcte persoonlijke informatie verstrekt bij de inschrijving voor het loyaliteitsprogramma;
  (e) niet reeds lid is van het loyaliteitsprogramma (d.w.z. nog geen lidmaatschapsaccount heeft); en
  (f) niet eerder uit het loyaliteitsprogramma of een soortgelijk loyaliteitsprogramma van het Bedrijf is verwijderd.

  1.1.2 Leden zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de loyaliteitsprogrammavoorwaarden, accountoverzichten en andere mededelingen van het Bedrijf over het loyaliteitsprogramma om hun/her rechten, verantwoordelijkheden en status in het loyaliteitsprogramma te begrijpen. Als een lid vragen heeft over het loyaliteitsprogramma of deze programmavoorwaarden, kan het lid contact opnemen met het H Rewards Service Center.

  1.2 Deelnemende hotels // H Rewards Kanalen

  1.2.1 "Deelnemende hotels" zijn hotels, resorts en andere doorgangshuizen die worden geëxploiteerd onder de deelnemende merken. Deelname van een hotel/brand is ter beoordeling van het Bedrijf.

  Een volledige lijst van deelnemende hotels wordt gepubliceerd op de Website (zoals hieronder gedefinieerd) en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, in het bijzonder wanneer nieuwe hotels toetreden tot, of bestaande deelnemende hotels uit het loyaliteitsprogramma stappen.

  1.2. "H Rewards Kanalen" verwijst naar H Rewards communicatiekanalen, in het bijzonder de H Rewards officiële website (hrewards.com/en, "Website"), de telefonische reserveringscentrale(s) en de deelnemende hotels.

  1.3 Lidmaatschap Tier Niveau

  Het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is onderverdeeld in, in oplopende volgorde, Ster Lidmaatschap, Silver Lidmaatschap, Prestige Lidmaatschap, Gold Lidmaatschap, Platinum Lidmaatschap en Diamond Lidmaatschap.

  De Silver Lidmaatschap, Prestige Lidmaatschap, Gold Lidmaatschap, Platinum Lidmaatschap en Diamond Lidmaatschap worden gezamenlijk aangeduid als "Higher Tier Membership" en deze Leden worden aangeduid als "Higher Tier Members".

  1.4 Basisvoordelen lidmaatschap

  Een aantal voordelen zijn beschikbaar voor alle niveaus van leden van het loyaliteitsprogramma ("basisvoordelen"). Deze Basisvoordelen worden aangeboden naar goeddunken van het Bedrijf en kunnen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid in de Deelnemende Hotels.

  De voordelen voor het Hogere Niveau Lidmaatschap worden hieronder in Paragraaf 4 geïntroduceerd.

  1.4.1 Ledencommunicatie. Leden van het loyaliteitsprogramma hebben toegang tot de telefoonnummers van de ledenservice voor reserveringen, klantenservice en verzoeken voor het inwisselen van beloningen op de Website.

  1.4.2 Privéverkoop. Alle lagen van de Leden krijgen de mogelijkheid om te profiteren van speciale campagnes vóór het grote publiek.

  1.4.3 Exclusieve promoties. Alle lagen van Leden zullen genieten van exclusieve aanbiedingen voor boekingen van de Deelnemende Hotels.

  1.4.4 Gratis flesjes water_. Alle Ledenniveaus kunnen genieten van een gratis fles water wanneer ze een In aanmerking komende nacht reserveren en doorbrengen (zie hieronder in Sectie 2.1.4) in de Deelnemende Hotels, behalve in Zleep Hotels.

  1.4.5 Co-Werkruimte Toegang. Alle Ledenniveaus hebben recht op gebruik van de co-werkruimte in de Deelnemende Hotels, indien beschikbaar.

  1.5 Voorwaarden voor inschrijving

  1.5.1 Complete Enrollment Application. Een persoon kan zich aanmelden voor het loyaliteitsprogramma door een aanvraag volledig en nauwkeurig in te vullen via H Rewards kanalen of via andere inschrijvingskanalen die door het Bedrijf worden aangeboden of erkend, en zijn e-mailadres/her ter verificatie op te geven. Het Bedrijf kan het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen aan een aanvrager weigeren.

  1.5.2 Individueel lidmaatschap. Alleen individuen komen in aanmerking voor het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma en elk individu mag slechts één lidmaatschapsaccount onderhouden. Ondernemingen, groepen en/or gelieerde entiteiten kunnen zich niet als leden van het loyaliteitsprogramma aanmelden. Alle loyalty ledenrekeningen zijn individuele rekeningen en gezamenlijke rekeningen zijn niet toegestaan. Voordelen van het loyaliteitsprogramma zijn niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  1.5.3 Toewijzing lidmaatschapsaccount. Na aanmelding voor het loyaliteitsprogramma wordt een lidmaatschapsaccount geopend en een accountnummer ("lidmaatschapsnummer") aan iedere aanvrager toegekend. Na ontvangst van dit Lidmaatschapsnummer wordt een individu een Lid dat in aanmerking komt om Punten te sparen bij Deelnemende Hotels. Verdere details worden beschreven in Paragraaf 1.7 en Paragraaf 2.

  1.5.4 Duplicate Accounts. Een Lid mag op geen enkel moment een of meer dubbele Accounts onder het Loyalty Programma hebben. Indien aan een persoon meer dan één lidmaatschapsnummer voor het loyaliteitsprogramma wordt toegekend, ontvangt hij/she slechts punten voor één account. Dubbele lidmaatschapsaccounts kunnen worden opgeheven.

  1.5.5 Persoonlijk profiel. Door een Deelnemer verstrekte informatie wordt bijgehouden in een persoonlijk voorkeursprofiel bij het Lidmaatschapsaccount. Alle door een Lid verstrekte informatie in zijn/her persoonlijk profiel moet geldig en nauwkeurig zijn en moet actueel worden gehouden.

  i. Een Lid kan zijn/her mobiele telefoonnummer, e-mailadres of adres wijzigen door zijn/her informatie in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website te wijzigen of contact op te nemen met het H Rewards Service Center. Voor adreswijzigingen kan in bepaalde gevallen een bewijsstuk nodig zijn.

  ii. Naamswijzigingen op een Ledenrekening moeten vergezeld gaan van ondersteunende juridische documentatie, handtekening, datum en Lidmaatschapsnummer. Meer informatie is te vinden op onze Website.

  1.5.6 Gebruik van de in de aanvraag verzamelde informatie. De informatie die een Lid aan het Bedrijf verstrekt bij het invullen van het Loyaliteitsprogramma en het inwisselen van Punten wordt verwerkt in overeenstemming met de H Rewards Privacybeleid.

  1.6 Lidmaatschap Communicatie

  1.6.1 De communicatie van relevante informatie is belangrijk voor het beheer van het loyaliteitsprogramma en om elke Deelnemer de mogelijkheid te bieden om de voordelen van het Lidmaatschap te maximaliseren. Leden ontvangen mededelingen over het loyaliteitsprogramma zoals toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  1.6.2 Alle mededelingen in het kader van het loyaliteitsprogramma worden via verschillende kanalen naar de leden verstuurd, bijv. per post of e-mail naar het adres dat op dat moment in het account van de leden staat. Mededelingen die aan het opgegeven adres worden gestuurd, worden één (1) werkdag na verzending als ontvangen beschouwd, wanneer ze aan het e-mailadres van het lid worden gestuurd, of vijf (5) werkdagen na verzending, wanneer ze aan het opgegeven postadres worden gestuurd. Leden moeten hun e-mailadres en postadres actueel houden. Noch het bedrijf, noch het loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of zoekgeraakte post of de gevolgen daarvan.

  1.6.3 De Leden ontvangen na elke transactie per e-mail een saldooverzicht van het nieuwe account, wanneer punten verdiend of uitgegeven zijn. Leden kunnen zich te allen tijde voor deze service afmelden in het accountprofiel op de loyaltyprogrammawebsite of door contact op te nemen met het Service Center. H Rewards Service Center.

  1.6.4 Als aan de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens de toepasselijke wetgeving is voldaan, kan het Bedrijf de Leden ook van tijd tot tijd promoties, aanbiedingen en andere mededelingen sturen. van tijd tot tijd, die, zonder beperking, items van derden kunnen bevatten. De artikelen van derden zijn gebaseerd op de informatie die door een Lid aan het Bedrijf is verstrekt en eventuele aanvullende gegevens die het Bedrijf bijhoudt. Leden kunnen persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren te allen tijde wijzigen in het Accountprofiel op de loyaltyprogrammawebsite of door contact op te nemen met het H Rewards Zoals vermeld in paragraaf 1.5.5 (i), kan het Bedrijf echter eisen dat een Deelnemer ondersteunende documentatie opstuurt voordat bepaalde wijzigingen worden toegestaan (bijv. juridische naamswijzigingen).

  1.6.5 De Deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om mailing- en andere communicatievoorkeuren vast te leggen en te wijzigen via mechanismen in de e-mails of communicatie of in het Accountprofiel op de loyaltyprogrammawebsite of door contact op te nemen met het Service Center. H Rewards Service Center.

  1.6.6 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf telefoongesprekken monitoren of opnemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren in het geval dat een Deelnemer contact opneemt met het Service Center. H Rewards Service Center.

  1.6.7 Een Deelnemer kan zijn/her puntensaldo en transactiegeschiedenis bekijken en persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken in het Accountprofiel op de Website van het loyaliteitsprogramma.

  1.7 Punten sparen

  Leden kunnen punten sparen (de valuta van het loyaliteitsprogramma) voor in aanmerking komende kosten in een Deelnemend Hotel in overeenstemming met Artikel 2.

  1.7.1 Punten onderworpen aan programmavoorwaarden. Zoals uiteengezet in Paragraaf 1.1.2, is het verzamelen van punten onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Elk lid van het loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor het lezen van de programmavoorwaarden, nieuwsbrieven en rekeningoverzichten om zijn of haar rechten, verantwoordelijkheden en status in het loyaliteitsprogramma te begrijpen, evenals de structuur voor het verdienen van Awards.

  1.7.2 Belastingen. Punten en Awards verdiend door deelname aan het loyaliteitsprogramma kunnen onderhevig zijn aan belastingplicht. Elke belastingaansprakelijkheid, inclusief openbaarmaking, in verband met de ontvangst of het gebruik van punten of Awards is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Lid.

  1.7.3 Verbod tot overdracht van punten. Punten die zijn gespaard door een Lid van het Loyaliteitsprogramma komen uitsluitend ten goede aan het Lid en mogen niet worden overgedragen, verkocht, geruild, verhuurd, uitgeleend of aangeboden ter veiling aan wie dan ook. Punten die naar het oordeel van het loyaliteitsprogramma in strijd met de programmavoorwaarden zijn overgedragen, kunnen in beslag worden genomen.

  1.7.4 Verloopbeleid punten. Punten zijn 24 maanden geldig vanaf de datum waarop ze verdiend zijn, na afloop van 24 maanden vervallen punten automatisch en worden ze ongeldig als ze niet binnen de geldige periode gebruikt zijn. Het Bedrijf zal u ten minste zes (6) maanden voordat de punten vervallen hierover informeren.

  1.7.5 Verbeurde of Geannuleerde Punten. Als punten eenmaal verbeurd of geannuleerd zijn, kunnen de punten niet meer hersteld worden, maar een Lid kan wel nieuwe punten verdienen, tenzij het account van dat Lid gedeactiveerd is.

  1.7.6 Loyaltypartnerschappen. Het gelijktijdig bijschrijven van mijlen in het kader van frequent flyer programma's en bonuspunten van andere loyaliteitsprogramma's voor klanten (zoals Miles & More, BahnBonus enz.) enerzijds en H Rewards Punten anderzijds is uitgesloten; naar keuze van het Lid worden ofwel mijlen/bonus punten ofwel H Rewards Punten worden eenmaal per verblijf bijgeschreven.

  1.8 Annulering van het Lidmaatschap

  1.8.1 Cancellen of opschorten van lidmaatschapsaccounts

  i. Opzegging door het Lid_. Een Lid kan zijn/her lidmaatschap van het loyaltyprogramma te allen tijde opzeggen door een schriftelijke opzegging (bijv. via e-mail) te sturen naar H Rewards Service Center. Alle niet ingewisselde Punten, Redemption Awards en promotionele Awards, evenals de bereikte lidstatus, komen te vervallen na het verstrijken van zes (6) maanden vanaf de effectieve datum van annulering en kunnen daarna niet meer hersteld of overgedragen worden.

  ii. Annulering of opschorting door het Bedrijf_. Het Bedrijf kan het account van een Deelnemer zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (gewone opzegging). Een gewone beëindiging (d. w. z. een beëindiging zonder opgaaf van redenen) van een Hoger Niveau Lidmaatschap door de Onderneming is echter alleen mogelijk op zijn vroegst bij het aflopen van het bestaande Niveau Lidmaatschap van het Lid. In het geval van een gewone beëindiging van het account van een Deelnemer door het Bedrijf, vervallen alle niet ingewisselde Punten, Inwisselprijzen en promotionele Awards, evenals de bereikte Lidmaatschapsstatus na het verstrijken van zes (6) maanden vanaf de effectieve datum van beëindiging en kunnen daarna niet opnieuw worden toegekend of overgedragen.

  Ongeacht het Lidmaatschapsniveau van een Lid, kan het Bedrijf het account van een Lid op elk moment met onmiddellijke ingang opzeggen, om ernstige redenen, waaronder, zonder beperking, indien het Lid:

  a) Verzuimd heeft een hotel- of andere rekening te betalen wanneer deze verschuldigd is aan het Bedrijf of een deelnemend hotel, ondanks dat hij/zij een herinnering heeft ontvangen;

  b) Heeft gehandeld op een ongepaste, frauduleuze, beledigende of vijandige manier jegens werknemers, klanten of partners van het Bedrijf of de Deelnemende Hotels;

  c) Een van deze Programmavoorwaarden opzettelijk heeft geschonden of overtreden;

  d) Op frauduleuze wijze beweerde in aanmerking te komen voor het verdienen of inwisselen van punten of voordelen;

  iii. Rechtsvordering. Niets in deze Programmavoorwaarden beperkt het Bedrijf in de uitoefening van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen.

  1.8.2 gevolgen van opzegging van het lidmaatschap.

  i. Bij annulering van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma door het Bedrijf om ernstige reden volgens paragraaf 1.8.1 (ii.), worden alle niet afgeloste%20Points, Redemption Awards en promotionele Awards worden zonder vergoeding verbeurd verklaard en het betreffende Lid kan niet langer deelnemen aan het loyaliteitsprogramma.

  ii. Indien het Bedrijf het account van een Deelnemer om welke reden dan ook opheft, kan de Deelnemer zich niet opnieuw aanmelden voor deelname aan het loyaliteitsprogramma en worden alle op naam van de Deelnemer geopende accounts en daarop verdiende Punten, Redemption Awards en promotionele Awards bij ontdekking met terugwerkende kracht verbeurd verklaard.

  iii. Indien een lid zijn account/her opzegt, kan het lid op een later tijdstip opnieuw het lidmaatschap voor het loyaltyprogramma aanvragen, maar er worden geen eerder verbeurde of vervallen punten, Redemption Awards en promotionele Awards op het account van het lid teruggegeven.

  iv. Elke Lidmaatschapsstatus wordt beëindigd bij opzegging van een Ledenaccount.

  1.8.3 Wijziging van het loyaliteitsprogramma. Tenzij uitdrukkelijk anders verboden of beperkt door toepasselijke wetgeving, zoals bepaald in Artikel 6, heeft het Bedrijf te allen tijde het recht om de Awards en Award-niveaus te wijzigen, te beperken, aan te passen of te annuleren, ook al kunnen dergelijke wijzigingen van invloed zijn op de waarde van de Punten of de mogelijkheid om bepaalde Awards te verkrijgen, op voorwaarde dat dit de Deelnemer niet te kwader trouw discrimineert. Het Bedrijf kan, onder andere:

  (i.) het aantal Punten ontvangen voor een verblijf of vereist voor een Award verhogen of verlagen;

  (ii.) een Award intrekken, beperken, wijzigen of annuleren;

  (iii.) black-out data toevoegen, kamers beperken die beschikbaar zijn voor een Award in een deelnemend hotel of anderszins de beschikbaarheid van Awards beperken;

  en

  (iv.) programmavoordelen, reispartners, locaties die worden bediend door het Bedrijf of zijn reispartners, voorwaarden voor deelname, regels voor het verdienen, inwisselen, behouden of verliezen van Punten, of regels voor het gebruik van Awards wijzigen, kunnen Deelnemers niet vertrouwen op de blijvende beschikbaarheid van een Award of Award niveau en categorie. Wijzigingen of toevoegingen aan de Awards en Awards niveaus worden gepubliceerd op de Website.

  1.8.4 Voordelen onderhevig aan beschikbaarheid en wijziging. Alle voordelen van het loyaliteitsprogramma, voorzieningen, aanbiedingen, Awards en diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

  1.8.5 Gerechtigdheid om voordelen te ontvangen. Door het aanvaarden van voordelen, faciliteiten, aanbiedingen, awards of diensten van het loyaliteitsprogramma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele punten, Redemption Awards en promotionele Awards, erkent een Lid dat hij/she verantwoordelijk is voor het bepalen of en dat hij/she in aanmerking komt voor het ontvangen van dergelijke voordelen, faciliteiten, aanbiedingen, awards of diensten van het loyaliteitsprogramma (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, punten, Redemption Awards en promotionele Awards) onder de toepasselijke wetgeving, geschenkenbeleid en stimuleringsbeleid.

  1.8.6 Geen verkoop of overdracht. Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden mogen niet worden verkocht, geruild, geruild, geleased, uitgeleend of ter veiling worden aangeboden of anderszins worden overgedragen (anders dan door het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers). Elke poging tot overdracht, verkoop, ruil, uitwisseling, lease of veiling zal nietig zijn en de respectievelijke Punten, promotionele Awards en ledenvoordelen zullen in beslag worden genomen. Het Bedrijf en zijn samenwerkingspartners met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma kunnen weigeren om punten, Inwisselprijzen, promotionele Awards of ledenvoordelen te honoreren of te erkennen waarvan het Bedrijf reden heeft om aan te nemen dat ze zijn overgedragen, verkocht of geruild.

  1.8.7 Bonus. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel 1.8.6, mogen Inwisselbare Awards alleen worden weggegeven aan derden voor eigen gebruik, indien de Deelnemer persoonlijk een wederzijdse relatie met hen heeft, bijv. familieleden, vrienden en kennissen, maar kunnen niet worden ingewisseld voor andere Awards of contant geld.

  2 PUNTEN VERDIENEN

  2.1 Verdienmogelijkheden bij deelnemende hotels

  2.1.1 Een Deelnemer zal acht (8) Punten verdienen voor elke Euro, of het valuta equivalent, die wordt uitgegeven en betaald door de Deelnemer voor in aanmerking komende Kosten in overeenstemming met Artikel 2.1.2.

  2.1.2 Kwalificerende Kosten. "Kwalificerende Kosten" zijn kosten gemaakt tijdens een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend Hotel door een Lid op zijn/her folio en maximaal twee (2) extra gastenkamers, inclusief, zonder beperking, kosten voor:

  i. In aanmerking komende tarieven voor in aanmerking komende nachten (zie hieronder in Paragraaf 2.1.4);

  ii. Levensmiddelen en dranken (met uitzondering van alcoholische dranken indien wettelijk verboden) en kunnen kosten uitsluiten die gemaakt zijn in verkooppunten die niet beheerd of geëxploiteerd worden door het Deelnemende Hotel; indien de kosten gemaakt zijn in de restaurants en bars van Deelnemende Hotels onafhankelijk van een verblijf in het betreffende Deelnemende Hotel, zijn de in aanmerking komende Kosten beperkt tot 1.000 euro per Lid voor elke restaurant- of barcheck; in dergelijke gevallen worden alleen Punten bijgeschreven op het account van de Lid als de Lid zijn/her Lidmaatschapsnummer opgeeft op het moment van betaling.

  2.1.3 Niet-Kwalificerende Kosten. Kosten die niet in aanmerking komen voor Punten zijn onder andere gratis diensten, Awards voor het inwisselen van Punten, promotionele Awards of andere vergoedingen of kosten, waaronder, maar niet beperkt tot:

  (a) kosten voor banketten, vergaderingen of andere functies;

  (b) andere betaalde vergoedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, parkeren, business center, winkels en andere diensten van derden;

  en

  (c) aan de kamerprijs gerelateerde belastingen en servicekosten (tenzij deze belastingen en servicekosten zijn inbegrepen in de kamerprijs), fooien, vergoedingen (bijvoorbeeld late annuleringskosten of no-showkosten voor het niet inchecken voor gegarandeerde reserveringen, zelfs als de reserveringen volledig zijn betaald), verplichte of automatische kosten (bijvoorbeeld resortkosten) en andere van toepassing zijnde kosten.

  2.1.4 Kwalificerende nacht. Een "kwalificerende nacht betekent een nacht waarvoor een Lid zich inschrijft en persoonlijk betaalt en verblijft in een Deelnemend Hotel, waarvoor (i.) de kamer wordt gefactureerd aan het Lid, of (ii.) de gastenkamer rechtstreeks wordt gefactureerd aan het bedrijf dat de betaling heeft geregeld voor het verblijf van het Lid dat niet is gekoppeld aan een conventie of groepsbijeenkomst.

  i. Een "In aanmerking komende nacht" is een nacht in hetzelfde Deelnemende hotel door een Lid dat:

  (a) zijn/her lidmaatschapsnummer opgeeft ten tijde van de reservering of bij het inchecken;

  (b) een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwisselen Award of een promotionele Award voor het verblijf inwisselt; en

  (c) verblijft in een van de gereserveerde gastenkamers. Een Deelnemer kan alleen Punten sparen voor maximaal drie (3) gastenkamers tijdens een in aanmerking komende nacht als hij/she in een van de gereserveerde gastenkamers verblijft en voor alle gastenkamers een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwissel Award of een promotionele Award inwisselt.

  ii. Deelnemers kunnen geen voordelen verdienen of ontvangen bij meerdere Deelnemende Hotels voor dezelfde verblijfsdatum(s).

  iii. Per gastenkamer kan slechts één Lid Punten sparen en voordelen ontvangen. Indien er meer dan één Lid in dezelfde gastenkamer verblijft, moeten de Leden bij het inchecken beslissen wiens Lidmaatschapsnummer wordt toegepast op de gastenkamer, mits dit hetzelfde Lid is dat de rekening betaalt.

  2.1.5 Kwalificatietarieven. Een "In aanmerking komend tarief" is het tarief dat een Lid betaalt voor een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend Hotel, dat in aanmerking komt voor het sparen van Punten. In aanmerking komende tarieven omvatten alle tarieven die geboekt kunnen worden via H Rewards Kanalen zonder toepassing van een kortingscode of met punten en die niet hieronder zijn vermeld. Bovendien komen alle tarieven die in de tariefbeschrijving worden aangeduid als "niet in aanmerking komend" niet in aanmerking voor het verdienen van Punten. Tenzij specifiek anders vermeld, ontvangen Leden de voordelen van hun lidmaatschap tijdens een verblijf tegen een in aanmerking komend tarief. Tarieven die geboekt zijn met behulp van de volgende methoden zijn uitgesloten van het Kwalificatietarief:

  i. De gastenkamer is geboekt via een reisbureau, online reisplatform of ander kanaal van derden, inclusief, zonder beperking, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; echter, speciale bedrijfstarieven geboekt via dergelijke kanalen worden beschouwd als een in aanmerking komend tarief;

  ii. De gastenkamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, vergadering, conferentie of georganiseerde rondleiding en het Lid betaalt het Deelnemende Hotel niet rechtstreeks voor deze kamer;

  iii. De logeerkamer was geboekt tegen een medewerkerstarief, speciale tarieven die worden aangeboden aan werknemers van de reisindustrie (bijv. touroperators, groothandelaren, reisagenten, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen), of een kamerprijs of pakket voor bemanningen;

  iv. De logeerkamer was gratis; of

  v. Een voucher of prijs van een derde partij werd ingewisseld voor de logeerkamer.

  2.1.6 Als een hotel of andere accommodatie geen deelnemend hotel meer is, komen alle verblijven na deze datum niet in aanmerking voor het sparen van punten, ongeacht wanneer de reservering is gemaakt.

  2.2 Individueel sparen voor in aanmerking komende kosten en in aanmerking komende nachten

  Niemand anders dan het Lid kan Punten sparen op in aanmerking komende kosten voor zijn/her Lidmaatschapsaccount. Punten voor een kamer die door twee loyaltyprogrammaleden wordt gedeeld, worden slechts aan één loyaltyprogrammalid toegekend.

  2.3 Vreemde valuta

  Het aantal punten dat gespaard wordt bij deelnemende hotels waar een niet-Europese valuta wordt gebruikt, wordt berekend op basis van in aanmerking komende kosten die op de datum van gegevensverwerking naar euro's worden omgerekend tegen de door het Bedrijf gekozen wisselkoers.

  3 PUNTEN INWISSELEN

  3.1 Punten inwisselen voor Awards

  Een Deelnemer kan Punten inwisselen om bepaalde Awards ("Redemption Award") te verkrijgen, inclusief, maar niet beperkt tot, kamers in Deelnemende Hotels, en andere diensten en merchandise. Een volledige lijst van huidige Awards is beschikbaar op de Loyaliteitsprogramma Website.

  3.1.1 Punten en Inwisselprijzen kunnen door een Deelnemer niet worden ingewisseld voor contant geld, prijzen of tegoed.

  3.1.2 Inwisselbare Awards zijn alleen geldig voor individuele reizen en zijn niet geldig voor groepsreizen, pakketreizen, congressen of andere speciale tarieven en/or pakketprogramma's, voedsel- en drankcredits, bijkomende kosten of servicekosten.

  3.2 Kamers in deelnemende hotels. Een Deelnemer kan Punten inwisselen voor standaard een- of tweepersoonskamers in Deelnemende Hotels ("Award Redemption Night"). Sommige Deelnemende Merken kunnen een ander inwisselbeleid hanteren. Het inwisselen van punten voor een Award Redemption Night is afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van de reservering. Voorafgaande reserveringen zijn vereist en moeten worden geboekt via de H Rewards Kanalen.

  3.2.1 Het standaard garantie- en annuleringsbeleid van een Deelnemend Hotel is van toepassing op reserveringen voor Award Redemption Nachten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereisten voor minimale verblijfsduur, creditcardgarantievereisten en kosten voor late annulering, no-shows en vroegtijdig uitchecken.

  i. Er kan een terugbetaling van Punten plaatsvinden voor een verblijf dat korter is dan het aantal dagen van de Redemption Award, maar de Deelnemer moet de receptie van het Deelnemende Hotel vooraf informeren over de vervroegde check-out tijd, zodat de terugbetaling van Punten op het account van de Deelnemer kan plaatsvinden.

  ii. Indien een Deelnemer een gegarandeerde Award Redemption Night reservering niet annuleert binnen de toegestane annuleringstermijn, wordt de betreffende voucher voor de Award Redemption Night ongeldig en wordt tien (10) procent van de Punten die werden ingewisseld tegen deze voucher teruggestort op het Account van de Deelnemer.

  3.2.2 Het vereiste aantal Punten per nacht%.20 om kamers te krijgen in deelnemende hotels varieert per categorie van het deelnemende hotel en de kamertypes die beschikbaar zijn in het deelnemende hotel, de duur van het verblijf en kan ook variëren per tijd van het jaar. Een lijst van deelnemende hotelcategorieën is beschikbaar op de website van het loyaliteitsprogramma. Het Bedrijf kan de categorie van een Deelnemend Hotel te allen tijde wijzigen.

  3.2.3 Bij het inwisselen van Punten voor een Award Redemption Night zijn de kosten van een standaard een- of tweepersoonskamer in een Deelnemend Hotel en eventuele kamerbelasting/service bij de Award Redemption Night inbegrepen. Alle overige kosten, waaronder bijkomende kosten, toeristenbelasting en resortkosten, zijn voor rekening van de Deelnemer en zijn niet inbegrepen in de Award Redemption Night.

  i. Standaardkamers verschillen per Deelnemend Hotels en Deelnemende Merken. Upgraded kamers, waaronder upgrades op basis van grootte, uitzicht, services en/or suites, kunnen beschikbaar zijn tegen hogere Puntenkosten.

  ii. Bij een Award Redemption Night kunnen bed- en rookvoorkeuren worden aangevraagd, maar deze worden niet gegarandeerd.

  iii. Voor alle reserveringen bij Zleep Hotelsis een creditcardgarantie vereist, ook voor Award Redemption Nights. In het geval van Award Redemption Nights wordt de creditcard van de gast alleen belast als het strikte niet-rokenbeleid in de kamers van het hotel niet wordt nageleefd. Zleep Hotels niet is nageleefd. In dergelijke gevallen wordt 1.500 DKK of 1.500 SEK in rekening gebracht op de creditcard van de gast.

  3.2.4 Deelnemers ontvangen geen Punten voor het Award Redemption gedeelte van hun verblijf.

  3.2.5 Een Deelnemer kan zijn Punten inwisselen voor in totaal negen (9) gastenkamers in hetzelfde Deelnemende Hotel op dezelfde data. Hierbij gaat de Deelnemer ermee akkoord te goeder trouw legitieme reserveringen te maken voor het inwisselen van Punten, uitsluitend voor gebruik door de Deelnemer en zijn of haar uitgenodigde gasten, en niet voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot doorverkoop, ontoelaatbare toewijzing of plaatsing op websites van derden, of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen, of reserveringen vooruitlopend op de vraag. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren die naar haar mening in strijd zijn met de Programmavoorwaarden.

  3.2.6 Indien een Deelnemend Hotel om welke reden dan ook uit het Loyalty Programma stapt nadat een Deelnemer een Award Redemption Night heeft gereserveerd, maar voor het verblijf van de Deelnemer, zal het Bedrijf redelijke inspanningen leveren om het betreffende voormalige Deelnemende Hotel de reservering te laten honoreren of te helpen bij het regelen van gelijkwaardige accommodaties in de buurt; het Bedrijf kan echter niet garanderen dat Awards, upgrades of andere voordelen die een Deelnemer kan verdienen in het kader van het Loyalty Programma zullen worden gehonoreerd. Als een Deelnemer onder deze omstandigheden geen gebruik kan maken van zijn/her Award Redemption Night, kan de Deelnemer de voucher inleveren bij het Service Center. H Rewards Service Center inleveren en worden de ingewisselde punten teruggestort op het account van de betreffende Deelnemer.

  4 HOGERE NIVEAUS LIDMAATSCHAP

  4.1 Vereisten voor upgraden van lidmaatschap en onderhoud

  4.1.1 Lidmaatschap opwaarderen_. Om het lidmaatschap op te waarderen moet het Lid binnen een Lidmaatschapscyclus voldoen aan de volgende criteria in tabel 1 hieronder. Een "Lidmaatschapscyclus" betekent een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop een Lid is ingeschreven in het huidige lidmaatschapsniveau. Na afloop van deze cyclus begint een nieuwe Lidmaatschapscyclus. Indien het niveau van lidmaatschap tijdens een Lidmaatschapscyclus verandert, wordt een nieuwe Lidmaatschapscyclus berekend vanaf de datum van verandering. Een Lid wordt binnen drie (3) dagen geüpgraded naar het volgende niveau van Lidmaatschapsrang hoger, wanneer het Lid voldoet aan de criteria voor opwaardering.

  4.1.2 Behoud van Lidmaatschap. Nadat een Lid geüpgraded is naar een nieuw Hoger Niveau Lidmaatschap, kan een Lid gedurende één Lidmaatschapscyclus genieten van de Hoger Niveau Lidmaatschapsstatus. Om het Hoger Niveau Lidmaatschap te behouden in de volgende Lidmaatschapscyclus, dient een Lid te voldoen aan de volgende criteria in diagram 1 hieronder.

  Indien een High Tier Lid niet voldoet aan de criteria voor het behoud van zijn/her huidige lidmaatschap binnen een Lidmaatschapscyclus, zal hij/she automatisch gedegradeerd worden naar het niveau van het lidmaatschap waaraan hij/she voldoet in de vorige cyclus.

  Opwaarderings- en onderhoudsregels voor niveaus van lidmaatschap

  Voorwaarden voor opwaardering naar het volgende niveau binnen een lidmaatschapscyclus

  • Lidmaatschapsniveau Sterren - 3 in aanmerking komende nachten of 350 euro in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschapsniveau Silver Lid - 5 in aanmerking komende nachten of 500 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschap Niveau Prestige Lid - 10 in aanmerking komende nachten of 1.000 euro in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschap Tier Level Gold Member - 40 in aanmerking komende nachten of 4.000 euro in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschap Tier Level Platinum Member - 100 in aanmerking komende nachten of 9.000 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Niveau lidmaatschap Diamond Mitglied - N/A

  Voorwaarden voor het behouden van de huidige tier

  • Lidmaatschap Niveau Niveau Ster - N/A
  • Lidmaatschap Niveau Silver Lid - 3 in aanmerking komende nachten of 350 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschapsniveau Prestige - 5 in aanmerking komende nachten of minstens 500 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Membership Tier Level Gold Lid - 5 in aanmerking komende nachten of spendeer tenminste 500 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschap Niveau <x translate="no%22>Platinum Member - 30 in aanmerking komende overnachtingen of besteding van ten minste 3.000 euro
  • Lidmaatschapsniveau Diamond Lid - 80 in aanmerking komende overnachtingen of spendeer minstens 6.750 euro aan in aanmerking komende kosten

  4.2 Voordelen voor leden met een hoger niveau

  Hogere Tier Leden ontvangen meer voordelen zoals samengevat in Tabel 2 en verder in deze Sectie 4.2 hieronder. Lees en begrijp de details van elk voordeel en u kunt contact opnemen met H Rewards Service Center als u vragen heeft.

  Voordelen voor leden van de hogere categorie

  Bonuspunten via officiële H Rewards niet-mobiele kanalen officiële website, call center of hotels

  • Lidmaatschap Niveau Silver x1
  • Lidmaatschap Niveau Prestige x1
  • Lidmaatschap Niveau Gold x1,5
  • Lidmaatschap Niveau Platinumx1,5
  • Lidmaatschap niveau Diamond x2

  Lid Tarieven

  • Lidmaatschap Niveau Silver 6%
  • Lidmaatschap Niveau Prestige 10%
  • Lidmaatschap Niveau Gold 10%
  • Niveau lidmaatschap Platinum 10%
  • Niveau lidmaatschap Diamond 10%

  Gegarandeerde kamer

  • Lidmaatschap Niveau Silver -
  • Lidmaatschap Niveau Prestige -
  • Niveau lidmaatschap Gold -
  • Niveau lidmaatschap Platinum 72 uur
  • Niveau lidmaatschap Diamond 24 uur

  Room upgrade

  • Niveau lidmaatschap Silver - N/A
  • Niveau lidmaatschap Prestige - N/A
  • Niveau lidmaatschap Gold - N/A
  • Niveau lidmaatschap Platinum - Ja
  • Niveau lidmaatschap Diamond - Ja

  F&B

  • Niveau lidmaatschap Silver - N/A
  • Niveau lidmaatschap Prestige - N/A
  • Niveau lidmaatschap Gold - 10%
  • Niveau lidmaatschap Platinum - 10%
  • Niveau lidmaatschap Diamond - 10%

  Drankbon / 2 Gratis Ontbijten

  • Lidmaatschap niveau Silver - N/A
  • Lidmaatschap niveau Prestige - N/A
  • Lidmaatschap niveau Gold - 10 € (drank voucher)
  • Lidmaatschap niveau Platinum - 2 gratis ontbijten
  • Niveau lidmaatschap Diamond - 2 gratis ontbijten

  Vroeg inchecken

  • Lidmaatschap niveau Silver - N/A
  • Niveau lidmaatschap Prestige - Ja
  • Lidmaatschap Niveau Gold - Ja
  • Niveau lidmaatschap Platinum - Ja
  • Niveau lidmaatschap Diamond - Ja

  Laat uitchecken

  • Membership Tier Level Silver - 1 p.m.
  • Membership Tier Level Prestige - 2 p.m.
  • Membership Tier Level Gold - 2 p.m.
  • Membership Tier Level Platinum - 2 p.m.
  • Junior Level Diamond - 16.00 uur.

  4.2.1 Zilveren lidmaatschapsvoordelen. Silver Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen bovenop alle basis lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonuspunten_: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen, waaronder de Website, callcenter of hotels, zal hij/she Punten verdienen volgens paragraaf 2.1.1., daarnaast ontvangt het Lid honderd procent (100%) Bonus Reward Punten.
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van zes procent (6%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassingen van tijd tot tijd door het Bedrijf, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Late Check-Out: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid. Het Lid kan tot 13.00 uur uitchecken bij de Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.

  4.2.2 Prestige ledenvoordelen. Prestige Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen in aanvulling op alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Punten: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards Kanalen waaronder de Website, callcenter of hotels, zal het Lid Punten verdienen volgens paragraaf 2.1.1., daarnaast zal het Lid%20ontvang honderd procent (100%) Bonuspunten.
  • Lidstarieven: Het Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassingen van tijd tot tijd door het Bedrijf, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Vroege check-in_: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en tijden kunnen variëren, afhankelijk van eigendom en bezetting van Deelnemende Hotels. Daarnaast geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
  • Late Check-Out_: Een Deelnemer kan tot 14.00 uur uitchecken in een Deelnemend Hotel, tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption in aanmerking komende nachten en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.

  4.2.3 Voordelen voor het gouden lidmaatschap. Gold Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen in aanvulling op alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Punten: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen, waaronder de Website, callcenter of hotels, ontvangt hij/she 1,5 keer Reward-punten als bonus (d.w.z. 12 punten per euro).
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassingen van tijd tot tijd door het Bedrijf, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Vroege check-in_: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en tijden kunnen variëren, afhankelijk van eigendom en bezetting van Deelnemende Hotels. Daarnaast geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
  • Late Check-Out_: Een Deelnemer kan tot 14.00 uur uitchecken in een Deelnemend Hotel, tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is. -&B_: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastcheque (inclusief belastingen) in ons restaurant en bars in Deelnemende Hotels. Een Lid dient zich als Lid te identificeren.
  • Drankbon_: Een Lid ontvangt 10 € (drankbon) zonder geldwaarde. De tegoedbon is alleen inwisselbaar voor bepaalde bardiensten en kan worden gebruikt voor gedeeltelijke betaling van alle dranken. Er kan slechts één drankbon worden ingewisseld per verblijf met ten minste één in aanmerking komende nacht in de deelnemende hotels en deze moet worden overhandigd. Op Zleep Hotelsontvangt het Lid in plaats daarvan een voucher voor één gratis drankje.

  4.2.4 Voordelen voor het Platinum Lidmaatschap. Platinum Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basislidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Punten: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen waaronder de Website, call center of hotels, ontvangt hij/she 1,5 keer beloningspunten als bonus (d.w.z. verdien 12 Punten per Euro).
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer het Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschaps-tarief is van toepassing, behoudens aanpassingen van tijd tot tijd door het Bedrijf, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Gegarandeerde kamer: Een kamerreservering bij een Deelnemend Hotel is gegarandeerd wanneer de reservering gemaakt wordt binnen 72 uur voor de geplande aankomst. Het Guaranteed Room voordeel kan echter niet worden toegepast op boekingen van derden of beloningsboekingen en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. speciale evenementen). Het voordeel van de gegarandeerde kamer kan niet worden gebruikt in combinatie met awardgebruik of elk type promotie- of kortingstarief.
  • Upgrade kamer_: Een Deelnemer ontvangt een gratis upgrade naar de eerstvolgende beste beschikbare kamercategorie (met uitzondering van suites of speciale kamers) in Deelnemende Hotels, afhankelijk van de beschikbaarheid voor de volledige verblijfsduur op het moment van inchecken. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, dient de upgrade te worden gedaan in dezelfde categorie (bijv. hogere verdieping, beter uitzicht, etc.). Upgrades zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende nachten of Award-aflossingsnachten en zijn niet beschikbaar op Zleep Hotels.
  • Vroeg inchecken_: Dit voordeel is op basis van beschikbaarheid en tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting van de deelnemende hotels. Daarnaast geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nachten en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
  • Late Check-Out_: Een Deelnemer kan tot 14.00 uur uitchecken in een Deelnemend Hotel, tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is. -&B_: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastcheque (inclusief belastingen) in restaurants en bars in Deelnemende Hotels, zelfs als hij geen geregistreerde gast is in het hotel. Een Lid zal zich/herself identificeren als Lid.
  • Twee (2) gratis ontbijten_: Een Lid ontvangt twee (2) gratis ontbijten. Dit voordeel geldt voor een eenpersoons- en tweepersoonsbezetting voor elke geboekte in aanmerking komende nacht in de Deelnemende Hotels. Bij Deelnemende Hotels waar het ontbijt al is inbegrepen in de kamerprijs, wordt in plaats daarvan een voucher van twintig (20) euro F&B per verblijf aangeboden.

  4.2.5 Diamant Lidmaatschapsvoordelen. Diamond Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonuspunten_: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via officiële H Rewards kanalen, waaronder de officiële website, call center of hotels, ontvangt hij/she 2 keer Reward Punten als bonus, d.w.z. zestien (16) Punten per Euro.
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassingen van tijd tot tijd door het Bedrijf, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Gegarandeerde kamer: Een kamerreservering bij een Deelnemend Hotel is gegarandeerd wanneer de reservering meer dan 24 uur voor de geplande aankomstdatum wordt gemaakt. Het Guaranteed Room voordeel kan echter niet worden toegepast op boekingen van derden of beloningsboekingen en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. speciale evenementen). Het voordeel van de gegarandeerde kamer kan niet worden gebruikt in combinatie met awardgebruik of andere soorten promoties of kortingen.
  • Upgrade kamer_: Een Deelnemer ontvangt een gratis upgrade naar de eerstvolgende beste beschikbare kamercategorie (met uitzondering van suites of speciale kamers) in Deelnemende Hotels, afhankelijk van de beschikbaarheid voor de volledige verblijfsduur op het moment van inchecken. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, dient de upgrade te worden gedaan in dezelfde categorie (bijv. hogere verdieping, beter uitzicht, etc.). Upgrades zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende nachten of Award-aflossingsnachten en zijn niet beschikbaar op Zleep Hotels.
  • Vroeg inchecken_: Dit voordeel is op basis van beschikbaarheid en tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting van de deelnemende hotels. Daarnaast geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nachten en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
  • Late Check-Out_: Een Deelnemer kan uitchecken in Deelnemende Hotels tot 16.00 uur (om Zleep Hotels tot 14.00 uur) en tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is. -&B_: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastcheque (inclusief belastingen) in ons restaurant en bars in Deelnemende Hotels, zelfs als hij of zij geen geregistreerde gast is in het hotel. Een Lid dient zich als Lid te identificeren.
  • Twee (2) gratis ontbijten_: Een Lid ontvangt twee (2) gratis ontbijten. Dit voordeel is van toepassing op een eenpersoons- en tweepersoonsbezetting voor elke nacht van de geboekte In aanmerking komende nachten in Deelnemende Hotels. Bij Deelnemende Hotels waar het ontbijt al is inbegrepen in de kamerprijs, wordt in plaats daarvan een voucher van dertig (30) euro F&B per verblijf aangeboden.

  5 GEEN GARANTIE VAN SPECIFIEKE VOORDELEN; BEPERKING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

  5.1 Het Bedrijf garandeert niet dat specifieke prijzen of voordelen altijd beschikbaar zijn. Het Bedrijf garandeert of waarborgt niet de ononderbroken beschikbaarheid van H Rewards kanalen. Alle diensten onder programmabepalingen worden geleverd als diensten zonder impliciete garanties of waarborgen.

  5.2 Elke aansprakelijkheid van het Bedrijf onder of in verband met het loyaliteitsprogramma is als volgt:

  5.2.1 Het Bedrijf is onbeperkt aansprakelijk in geval van

  (i.) schade aan lichaam, leven en gezondheid veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangende agenten;

  (ii) schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangende vertegenwoordigers; en in gevallen

  (iii.) gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder dwingend recht.

  5.2.2 De aansprakelijkheid voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen (d.w.z. de verplichtingen van het Bedrijf die essentieel zijn voor het loyaltyprogramma en waarop het Lid bij het afsluiten van de programmavoorwaarden heeft vertrouwd) door lichte nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangende vertegenwoordigers is beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar is onder de programmavoorwaarden.

  5.2.3 DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE ANDERE GEVALLEN IS UITGESLOTEN.

  6 WIJZIGING VAN DE PROGRAMMAVOORWAARDEN

  6.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Programmavoorwaarden en alle voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen (zoals voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, beloningen en diensten en Puntregels) van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de volgende bepalingen:

  6.1.1 Het Bedrijf mag altijd de Programmavoorwaarden en alle voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen wijzigen die alleen invloed hebben op de algemene voorwaarden van de Programmavoorwaarden (bijv. contactgegevens), nieuwe technische ontwikkelingen of soortgelijke redenen. Hetzelfde geldt voor voordelen en regels waarnaar wordt verwezen in de Programmavoorwaarden als de wijzigings de Leden niet benadelen. De Vennootschap zal Leden ten minste zes (6) weken van tevoren op de hoogte stellen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

  6.1.2 Het Bedrijf kan de Programmavoorwaarden ook wijzigen in het geval van een wijziging in wettelijke voorschriften of in het geval van een wijziging in de jurisprudentie van de hoogste rechterlijke instanties die van invloed is op een of meer bepalingen van de Programmavoorwaarden; in dit geval worden de betreffende voorwaarden zodanig aangepast dat ze voldoen aan het doel van de gewijzigde juridische situatie. Het Bedrijf zal Leden ten minste zes (6) weken van tevoren op de hoogte stellen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt, tenzij het Bedrijf wettelijk verplicht is om de wijziging eerder door te voeren.

  6.1.3 De Vennootschap kan de hier bedoelde Programmavoorwaarden verder wijzigen door voorafgaande kennisgeving aan Deelnemers als Deelnemers de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de wijziging. In dit geval zal het Bedrijf de wijzigingen aan de Leden bekendmaken via post, e-mail of een andere vorm waarbij de kennisgeving van de wijziging de invloedssfeer van het Lid zal bereiken. Als Leden niet binnen zes (6) weken schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van de nieuwe versie, worden Leden geacht te hebben ingestemd met de wijziging en wordt de nieuwe versie van kracht na het verstrijken van de bezwaartermijn. Bij het aankondigen van wijzigingen in de Programmabepalingen of voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, zal het Bedrijf de Leden uitdrukkelijk wijzen op het belang van dit gedrag. Als een Deelnemer bezwaar maakt tegen een dergelijke wijziging, kan het Lidmaatschap worden beëindigd (gewone beëindiging).

  6.1.4 Bij het wijzigen van Programmavoorwaarden zal het Bedrijf altijd in redelijkheid rekening houden met de legitieme belangen van Leden. Schadeclaims van Leden als gevolg van wijzigingen in de Programmabepalingen zijn uitgesloten.

  6.2 Voor zover niet anders vermeld, is de gewijzigde versie van de programmavoorwaarden vanaf de ingangsdatum van toepassing op de deelname van de leden aan het loyaltyprogramma.

  7 BEËINDIGING VAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA

  7.1 Het Bedrijf kan het loyaliteitsprogramma beëindigen met een opzegtermijn van zes (6) maanden voor alle actieve loyaltyleden. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken ervoor kiezen om het loyaliteitsprogramma te vervangen door een soortgelijk loyaliteitsprogramma, op elk moment en onmiddellijk na kennisgeving aan de actieve loyaltyleden. Na beëindiging van het loyaliteitsprogramma kan een lid geen punten sparen of aanspraak maken op verzilveringsprijzen, promotionele prijzen of voordelen of voorzieningen van het loyaliteitsprogramma.

  7.2 Het Bedrijf kan het loyaliteitsprogramma geheel of gedeeltelijk beëindigen in elk rechtsgebied met een opzegtermijn van minder dan zes maanden, indien het toepasselijke recht dit vereist.

  7.3 Als het loyaliteitsprogramma wordt beëindigd, vervallen alle nog niet ingewisselde punten zonder enige verplichting of aansprakelijkheid, en er worden geen claims voor een Redemption Award of promotionele Award gehonoreerd na afloop van de opzegtermijn.

  8 TOEPASSELIJK RECHT; JURISDICTIE

  8.1 Het recht dat van toepassing is op de Programmavoorwaarden is het Duitse recht zonder toepassing van het internationale privaatrecht en het VN-kooprecht.

  8.2 Als u als consument woonachtig bent in de Europese Unie en het Bedrijf zijn diensten in verband met de Programmavoorwaarden richt op de lidstaat waarin u woonachtig bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin u woonachtig bent. Niets in deze Programmavoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

  8.3 Het Bedrijf is niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en biedt ook niet aan om deel te nemen aan een dergelijke procedure.

  9 DIVERSEN

  9.1 Wijziging van contactgegevens. Elk Lid is verantwoordelijk voor het informeren van het Bedrijf over wijzigingen in zijn of haar contactgegevens.

  9.2 Account monitoren. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming behoudt de Onderneming zich het recht voor om de Accounts van alle Leden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren op naleving van de Programmavoorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kan het Bedrijf in dit verband alle Punten, Gekwalificeerde Nachten en transactiegeschiedenis van Leden bekijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzoeken voor Loyaliteitsprogramma Awards, promotionele Awards en andere voordelen.

  9.3 Correctie van Punten en Voordelen. Het Bedrijf kan te allen tijde en naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, het volgende corrigeren of annuleren

  (i.) de opwaardering van het Lidmaatschapsniveau,

  (ii.) het aantal Punten dat is bijgeschreven op het Account van een Lid,

  en

  (iii.) elk ander voordeel dat is bijgeschreven op het account van een Lid, dat niet in aanmerking komt voor een Lid in overeenstemming met de Programmavoorwaarden.

  9.4 Belastingen. Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden kunnen onderworpen zijn aan inkomsten- of andere belastingen. Het Lid is verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen en voor het doen van alle toepasselijke mededelingen aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de partij die heeft betaald voor de transactie waarmee het Lid Punten heeft verdiend. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor belastingverplichtingen, heffingen of andere kosten in verband met de uitgifte van Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden.

  9.5 Geen partnerschap. Niets in de Programmavoorwaarden is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd als het creëren of vestigen van een agentschap, partnerschap of joint venture relatie tussen het Bedrijf en de Leden.

  9.6 Scheidbaarheid. Als een van de Programmavoorwaarden ongeldig is, blijven de andere voorwaarden onaangetast. Als een van de Programmavoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel geacht te zijn gescheiden van de Programmavoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere voorwaarden hiervan.

  9.7 Volledige overeenkomst. Programmabepalingen, samen met alle andere voorwaarden, regels of voorschriften die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Leden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma.

  9.8 Bindend%.20tekstversie. De Duitse versie van deze Programmavoorwaarden is de wettelijk bindende versie.

  Huidige versie: Februari 2023

  Hier is een link naar het H Rewards Privacybeleid.


  H REWARDS ALGEMENE VOORWAARDEN LOYALITEITSPROGRAMMA

  Geldig vanaf 1 februari 2024

  Met ingang van 1 februari 2024 is het H Rewards loyaliteitsprogramma (hierna het "loyaliteitsprogramma") een loyaliteitsprogramma aangeboden door H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. is onder andere de moedermaatschappij van Steigenberger Hotels GmbH en van H Rewards Pte. Ltd. Deze bedrijven maken deel uit van de H World Group (voorheen Huazhu Group).

  Het loyaliteitsprogramma wordt beheerd door H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore (hierna: het "Bedrijf") en wordt samen met zijn filialen beheerd.

  Het Bedrijf beheert het loyaliteitsprogramma met betrekking tot de hotelmerken die beheerd worden door het Bedrijf en zijn filialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot "Steigenberger Hotels & Resorts", " Steigenberger ICONS ", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" en "Zleep Hotels".

  Het loyaliteitsprogramma wordt uitgevoerd onder de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (de "Programmavoorwaarden"). De programmavoorwaarden regelen de relatie van het bedrijf met de leden van het loyaliteitsprogramma (gezamenlijk "leden van het loyaliteitsprogramma", "leden", en individueel, een "lid van het loyaliteitsprogramma", "lid" of "u"), met inbegrip van hoe leden hun accounts beheren, reserveringen boeken, punten van het loyaliteitsprogramma verdienen en inwisselen ("punten") bij deelnemende hotels en eigenschappen (elk een "deelnemend hotel"), evenals met programma's van derden die een zakelijke relatie met het loyaliteitsprogramma hebben.

  Door het openen van een lidmaatschapsaccount van het loyaliteitsprogramma ("account" of "lidmaatschapsaccount") en het accepteren van lidmaatschapsdiensten van het loyaliteitsprogramma, gaat u akkoord met de programmavoorwaarden en de toepassing van de bijbehorende voordelen voor leden, beleidsregels en puntenregels die u van tijd tot tijd ter beschikking worden gesteld.

  In geval van updates en/or wijzigingen van onze programmavoorwaarden: Deze programmavoorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma en het lidmaatschap ervan tussen u en het bedrijf. Leden van het loyaliteitsprogramma zijn zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de programmavoorwaarden en eventuele wijzigingen van de programmavoorwaarden.

  1 TOETREDEN TOT HET LOYALITEITSPROGRAMMA

  1.1 In aanmerking komen 1.1.1 Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is gratis en beschikbaar voor iedereen die: (a) de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de wettelijke bevoegdheid heeft om in te stemmen met de Programmavoorwaarden in het land waar het individu woont; (b) in een rechtsgebied woont dat deelname aan het loyaliteitsprogramma wettelijk toestaat; (c) geen inwoner is van gebieden en landen waarvoor uitgebreide sancties gelden die zijn afgekondigd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën; (d) geldige en correcte persoonlijke informatie verstrekt bij de inschrijving voor het loyaliteitsprogramma; (e) niet reeds lid is van het loyaliteitsprogramma (d.w.z. nog geen lidmaatschapsaccount heeft); en (f) niet eerder uit het loyaliteitsprogramma of een soortgelijk loyaliteitsprogramma van het Bedrijf is verwijderd.

  1.1.2 Leden zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma, accountoverzichten en andere mededelingen van het Bedrijf over het loyaliteitsprogramma om zijn/her rechten, verantwoordelijkheden en status in het loyaliteitsprogramma te begrijpen. Als een lid vragen heeft over het loyaliteitsprogramma of deze programmavoorwaarden, dient het lid contact op te nemen met het H Rewards Service Center.

  1.2 Deelnemende hotels // H Rewards Kanalen 1.2.1 "Deelnemende Hotels" zijn hotels, resorts en andere accommodatie voor tijdelijk verblijf die worden geëxploiteerd onder de deelnemende merken en die geboekt kunnen worden via de H Rewards Kanalen (zie paragraaf 1.2.2) . Deelname van een hotel/brand aan het loyaliteitsprogramma en acceptatie van nieuwe hotels/brands in het loyaliteitsprogramma is uitsluitend ter beoordeling van het Bedrijf.

  1.2.2 "H Rewards Kanalen" verwijst naar H Rewards communicatiekanalen, in het bijzonder de H Rewards Officiële Website (hrewards.com, de "Website"), de H Rewards App, callcenter(s) voor reserveringen en deelnemende hotels.

  1.3 Niveau van lidmaatschap Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is onderverdeeld in, in oplopende volgorde, Ster Lidmaatschap, Silver Lidmaatschap, Gold Lidmaatschap en <x vertaal%3D"no">Platina Lidmaatschap. Silver Membership, Gold Membership en Platinum Membership worden gezamenlijk aangeduid als "Higher Tier Membership" en deze Leden worden aangeduid als "Higher Tier Members".

  1.4 Basisvoordelen lidmaatschap Een aantal voordelen zijn beschikbaar voor alle niveaus van leden van het loyaliteitsprogramma ("Basisvoordelen"). Deze Basic Membership Benefits worden aangeboden naar goeddunken van het Bedrijf en kunnen afhankelijk zijn van beschikbaarheid bij de Deelnemende Hotels. De Basisvoordelen waarnaar verwezen wordt in secties 1.4.1 tot 1.4.3 worden onafhankelijk van een Statusnacht toegekend zoals gedefinieerd in sectie 2.1.4; alle andere Basisvoordelen worden alleen toegekend als onderdeel van een Statusnacht. De voordelen voor het Hoger Lidmaatschap worden beschreven in sectie 4.

  De volgende voordelen worden toegekend aan alle leden van het Loyaliteitsprogramma:

  1.4.1 Ledencommunicatie. Leden van het loyaliteitsprogramma hebben toegang tot de telefoonnummers van de klantenservice voor reserveringen, klantenservice en verzoeken voor het inwisselen van beloningen op de website.

  1.4.2 Privéverkoop. Alle lagen van de Leden hebben de mogelijkheid om te profiteren van speciale aanbiedingen en campagnes vóór het grote publiek.

  1.4.3 Exclusieve promoties. Alle lagen van Leden zullen genieten van exclusieve aanbiedingen voor boekingen van de Deelnemende Hotels.

  1.4.4 Gratis fles water. Alle Ledenniveaus kunnen genieten van een gratis fles water wanneer zij ten minste één Statusnacht reserveren en doorbrengen in de Deelnemende Hotels, behalve bij Zleep Hotels.

  1.4.5 Late Check-out: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan tot 12:00 uur uitchecken in de Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Let op, dit voordeel is alleen beschikbaar voor Status Nachten of Award Redemption Nachten.

  1.4.6 High-Speed WiFi Toegang. Alle Leden hebben toegang tot ons draadloos high-speed internet voor hotelgasten (indien beschikbaar in het betreffende hotel) wanneer zij zich registreren met hun e-mailadres en wachtwoord.

  1.4.7 FreeCityTicket. In geselecteerde IntercityHotels ontvangen Leden en hun begeleiders op de betreffende reservering kaartjes voor gratis gebruik van het openbaar vervoer [öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV].

  1.4.8 (Ledenkorting). Alle Leden ontvangen een korting van ten minste twee procent (2%) op het flexibele tarief als zij overnachtingen boeken in Deelnemende Hotels via hun Ledenaccount en de H Rewards Kanalen (bijv. de H Rewards website, de H Rewards App en andere boekingskanalen). De boekingskortingen voor Hogere Leden zijn vermeld in paragraaf 4.2.

  1.5 Voorwaarden voor inschrijving 1.5.1 Invullen van de inschrijvingsaanvraag. Een individu kan zich aanmelden voor het Loyaliteitsprogramma en een Lidmaatschapsaccount behouden door het volledig en nauwkeurig invullen van een aanvraag via H Rewards kanalen of via andere inschrijfkanalen die door het Bedrijf worden aangeboden of erkend, en zijn e-mailadres/her ter verificatie op te geven. Het Bedrijf kan het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen aan een aanvrager weigeren.

  1.5.2 Individueel lidmaatschap. Alleen individuen komen in aanmerking voor het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma en elk individu kan slechts één lidmaatschapsaccount aanhouden. Ondernemingen, groepen en/or gelieerde entiteiten kunnen zich niet als leden van het loyaliteitsprogramma aanmelden. Alle loyaliteitsaccounts zijn individuele accounts en gezamenlijke accounts zijn niet toegestaan. Voordelen van het loyaliteitsprogramma zijn niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  1.5.3 Overdracht van een ledenrekening. Na aanmelding voor het loyaliteitsprogramma wordt een lidmaatschapsaccount geopend en wordt aan iedere aanvrager een lidmaatschapsnummer ("lidmaatschapsnummer") toegekend. Na ontvangst van dit lidmaatschapsnummer wordt een individu een Lid dat in aanmerking komt om Punten te sparen bij Deelnemende Hotels. Verdere details worden beschreven in sectie 1.7 en sectie 2.

  1.5.4 Dubbele Accounts. Een Deelnemer mag op geen enkel moment een of meer dubbele Accounts onder het Loyalty Programma hebben. Indien aan een persoon meer dan één lidmaatschapsnummer voor het loyaliteitsprogramma wordt toegekend, ontvangt hij/she slechts punten voor één account. Dubbele lidmaatschapsaccounts kunnen worden opgeheven.

  1.5.5 Persoonlijk profiel. De informatie die een Deelnemer bij zijn aanmelding voor het Loyalty Programma verstrekt, wordt bijgehouden in een persoonlijk voorkeursprofiel binnen het Lidmaatschapsaccount. Alle informatie die een Deelnemer in zijn persoonlijk profiel/her verstrekt, moet geldig en juist zijn en moet actueel worden gehouden. i. Een Lid kan zijn/her telefoonnummer of adres wijzigen door zijn/her informatie te wijzigen in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website of App of door contact op te nemen met het H Rewards Service Center. In bepaalde gevallen kan voor adreswijzigingen een ondersteunende juridische documentatie nodig zijn. ii. Naamswijzigingen op een Lidmaatschapsaccount moeten vergezeld gaan van ondersteunende juridische documentatie, de handtekening van het Lid en de datum en het Lidmaatschapsnummer.

  1.5.6 Gebruik van informatie verzameld in de Aanvraag. De informatie die een Deelnemer aan het Bedrijf verstrekt bij het invullen van het Loyaliteitsprogramma en het inwisselen van Punten wordt verwerkt in overeenstemming met het H Rewards Privacybeleid.

  1.6 Lidmaatschap%20Communicatie 1.6.1 De communicatie van relevante informatie is belangrijk voor het beheer van het loyaliteitsprogramma en om elk lid de mogelijkheid te bieden om de voordelen van het lidmaatschap te maximaliseren. De leden ontvangen mededelingen over het loyaliteitsprogramma zoals toegestaan door en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

  1.6.2 Alle mededelingen in het kader van het loyaliteitsprogramma worden via verschillende kanalen naar de leden verstuurd, bijv. per post of e-mail naar het adres dat op dat moment in het account van de leden staat. Mededelingen die aan het opgegeven adres worden gestuurd, worden één (1) werkdag na verzending als ontvangen beschouwd, wanneer ze aan het e-mailadres van het lid worden gestuurd, of vijf (5) werkdagen na verzending, wanneer ze aan het opgegeven postadres worden gestuurd. Leden moeten hun e-mailadres en postadres actueel houden. Noch het bedrijf, noch het loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of zoekgeraakte post of de gevolgen daarvan.

  1.6.3 Leden worden na elke transactie per e-mail geïnformeerd over het nieuwe saldo van hun Ledenrekening, wanneer Punten verdiend of uitgegeven zijn. Leden kunnen zich te allen tijde voor deze service afmelden in hun Account Profile op de Loyalty Programma Website of door contact op te nemen met het H Rewards Service Center.

  1.6.4 Als aan de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens de toepasselijke wetgeving is voldaan, kan het Bedrijf de Leden ook van tijd tot tijd promoties, aanbiedingen en andere mededelingen sturen, inclusief, zonder beperking, met betrekking tot diensten van derden. Dergelijke aanbiedingen voor diensten van derden zijn gebaseerd op de informatie die door een Lid aan de Onderneming is verstrekt en eventuele aanvullende gegevens die de Onderneming rechtmatig kan opslaan. Leden kunnen persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren te allen tijde wijzigen in het Accountprofiel op de loyaltyprogrammawebsite of door contact op te nemen met het H Rewards Service Center; echter, zoals vermeld in paragraaf 1.5.5 (i), kan het Bedrijf eisen dat een Lid in overeenstemming met het H Rewards Privacy Policy om ondersteunende documentatie te sturen voordat bepaalde wijzigingen worden toegestaan (bijv. juridische naamswijzigingen).

  1.6.5 De Deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om mailing- en andere communicatievoorkeuren te definiëren en te wijzigen via mechanismen in de e-mails of communicatie of in het Accountprofiel op de loyaltyprogrammawebsite of door contact op te nemen met H Rewards Service Center.

  1.6.6 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf telefoongesprekken monitoren of opnemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren in het geval dat een Deelnemer contact opneemt met het H Rewards Service Center.

  1.6.7 Een Lid kan zijn/her puntensaldo en transactiegeschiedenis bekijken en persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website of App.

  1.7 Punten sparen Leden kunnen punten sparen (de valuta van het loyaliteitsprogramma) voor in aanmerking komende kosten in een Deelnemend Hotel in overeenstemming met paragraaf 2.

  1.7.1 Punten onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Zoals uiteengezet in paragraaf 1.1.2, is het verzamelen van punten onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Elk Lid van het Getrouwheidsprogramma is verantwoordelijk voor het lezen van de Programmavoorwaarden, mededelingen van het Bedrijf over het Getrouwheidsprogramma en rekeningoverzichten voor zijn of haar/her Lidmaatschapsaccount om zijn of haar rechten, verantwoordelijkheden en status in het Getrouwheidsprogramma te begrijpen, evenals de structuur voor het verdienen en inwisselen van Awards. Eventuele ontbrekende punten moeten binnen drie (3) maanden na vertrek worden geclaimd door contact op te nemen met het H Rewards Service Center.

  1.7.2 Belastingen. Punten, Awards en andere voordelen verdiend door deelname aan het loyaliteitsprogramma kunnen belastbaar zijn. Voldoen aan alle belastingverplichtingen die voor een Deelnemer voortvloeien uit het loyaliteitsprogramma als gevolg van zijn of haar ontvangst of gebruik van punten, Awards of andere voordelen, met inbegrip van de verplichting om/disclose dergelijke voordelen aan te geven, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

  1.7.3 Verbod op overdracht van punten. Punten die zijn gespaard door een Lid van het Getrouwheidsprogramma zijn uitsluitend ten gunste van het Lid en mogen niet worden overgedragen, verkocht, geruild, verhuurd, uitgeleend of aangeboden voor veiling aan wie dan ook. Punten die naar het oordeel van het loyaliteitsprogramma in strijd met de programmavoorwaarden zijn overgedragen, kunnen in beslag worden genomen.

  1.7.4 Vervalbeleid voor punten. Punten zijn 24 maanden geldig vanaf de datum waarop ze verdiend zijn. Als ze niet binnen deze geldigheidsperiode worden ingewisseld, vervallen de punten automatisch en worden ze ongeldig. Het aantal Punten dat binnen de komende 30 dagen vervalt, wordt te allen tijde weergegeven op het Ledenaccount (App/Web).

  1.7.5 Verbeurde of geannuleerde Punten. Wanneer Punten eenmaal verbeurd of geannuleerd zijn, kunnen de Punten niet meer hersteld worden, maar een Lid kan wel nieuwe Punten verdienen, tenzij het account van dat Lid gedeactiveerd is.

  1.7.6 Punten sparen voor meer dan één loyaliteitsprogramma. Het gelijktijdig bijschrijven van mijlen onder frequent flyer programma's en bonuspunten van andere loyaliteitsprogramma's voor klanten (zoals Miles & More, BahnBonus enz.) enerzijds en H Rewards Punten anderzijds is uitgesloten; naar keuze van het Lid worden ofwel mijlen/bonus punten ofwel H Rewards Punten worden eenmaal per verblijf bijgeschreven (bij de check-out). Als een Lid ervoor kiest om mijlen/bonus punten te laten bijschrijven aan een andere klant loyalty- of beloningsprogramma, zal hij/she zijn/her punten niet gecrediteerd krijgen, noch zullen zijn "In aanmerking komende kosten" en "Statusnacht(en)" voor het betreffende verblijf geregistreerd worden. H Rewards punten, noch zullen zijn of haar "In aanmerking komende kosten" en "Statusnacht(en)" worden geregistreerd voor het betreffende verblijf. Als er gebruik wordt gemaakt van diensten in deelnemende hotels op basis van lidmaatschapsgebonden tarieven, geeft dit geen recht op bijschrijving van bonuspunten in een ander loyaliteits- of beloningsprogramma voor klanten.

  1.8 Annulering lidmaatschap 1.8.1 Opzeggen of opschorten van lidmaatschapsaccounts i. Opzegging door het Lid. Een lid kan zijn lidmaatschap van het loyaltyprogramma/her te allen tijde opzeggen door een schriftelijke opzegging (bijv. per e-mail) te sturen naar H Rewards Service Center. Zijn of haar lidmaatschap en de bereikte lidmaatschapsstatus eindigt dan op de datum waarop de opzegging van kracht wordt. Alle Punten die op dat moment nog niet zijn ingewisseld, worden ongeldig op de ingangsdatum van de beëindiging en kunnen daarna niet meer worden hersteld of overgedragen. Vouchers voor Awards die al zijn uitgegeven, blijven echter geldig (tot de datum die op de desbetreffende voucher staat vermeld). ii. Annuleren of opschorten door het Bedrijf. Het Bedrijf kan het Account van een Deelnemer zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (gewone opzegging). Een gewone beëindiging (d.w.z. beëindiging zonder opgaaf van redenen) van een Hoger Niveau Lidmaatschap door het Bedrijf is echter alleen mogelijk op zijn vroegst bij het aflopen van het bestaande Niveau Lidmaatschap van de Deelnemer. In het geval van een gewone beëindiging van het account van een Deelnemer door het Bedrijf, vervallen alle niet ingewisselde Punten, Redemption Awards en promotionele Awards evenals de bereikte Lidmaatschapsstatus na het verstrijken van zes (6) maanden vanaf de effectieve datum van beëindiging en kunnen daarna niet meer hersteld of overgedragen worden. Ongeacht het Lidmaatschapsniveau van een Lid, kan het Bedrijf het account van een Lid op elk moment met onmiddellijke ingang opzeggen, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als het Lid: a) heeft nagelaten een factuurbedrag te betalen voor diensten van een Deelnemend hotel, ondanks dat hij een herinnering heeft ontvangen; b) heeft gehandeld op een ongepaste, frauduleuze, beledigende of vijandige manier jegens werknemers, klanten of partners van het Bedrijf of de deelnemende hotels; c) opzettelijk een van deze Programmavoorwaarden heeft geschonden of overtreden; of d) frauduleus beweerde in aanmerking te komen voor het verdienen of inwisselen van punten of voordelen; iii. Juridische stappen. Alle rechten van het Bedrijf om vorderingen in te stellen tegen het Lid blijven onaangetast en worden op geen enkele wijze beperkt door deze Programmavoorwaarden.

  1.8.2 Gevolgen van opzegging van het Lidmaatschap i. Bij annulering van het lidmaatschap van het Getrouwheidsprogramma door het Bedrijf met een reden volgens paragraaf 1.8.1 (ii.), vervallen alle nog niet ingewisselde Punten van het Lid zonder vergoeding en kan het betreffende Lid niet meer deelnemen aan het Getrouwheidsprogramma. ii. Indien het Bedrijf het account van een Lid opheft, kan het Lid zich niet opnieuw aanmelden voor deelname aan het loyaliteitsprogramma en worden alle op naam van het Lid geopende accounts en de daarop gespaarde punten en inwisselprijzen bij ontdekking met terugwerkende kracht verbeurd verklaard. iii. Indien een lid zijn account/her in het loyaltyprogramma opzegt, kan het lid zich op een later tijdstip opnieuw voor het lidmaatschap van het loyaltyprogramma aanmelden, maar er worden geen eerder verbeurde of vervallen punten of inruilprijzen op het lidmaatschapsaccount bijgeschreven. iv. Elke Lidmaatschapsstatus wordt beëindigd bij opzegging van een Lidmaatschapsaccount.

  1.8.3 Wijziging van het loyaliteitsprogramma. Tenzij uitdrukkelijk anders verboden of beperkt door toepasselijke wetgeving, zoals bepaald in artikel 6, heeft het Bedrijf te allen tijde het recht om de Awards en Award-niveaus te wijzigen, te beperken, aan te passen of te annuleren, ook al kunnen dergelijke wijzigingen van invloed zijn op de waarde van de Punten of de mogelijkheid om bepaalde Awards te verkrijgen, op voorwaarde dat dit de Deelnemer niet onredelijk of te kwader trouw discrimineert. Met ingang van de toekomst kan het Bedrijf, onder andere, (i) het aantal ontvangen punten voor een verblijf of vereist voor een Award verhogen of verlagen; (ii) een Award intrekken, beperken, wijzigen of annuleren; (iii) sperperiodes toevoegen, beschikbare kamers voor een Award in een Deelnemend Hotel beperken of anderszins de blijvende beschikbaarheid van Awards beperken; (iv) programmavoordelen, partners van het Loyaliteitsprogramma, locaties die worden aangedaan door het Bedrijf of zijn reispartners, voorwaarden voor deelname, regels voor het verdienen, inwisselen, behouden of verliezen van Punten, of regels voor het gebruik van Awards wijzigen, kunnen Deelnemers niet vertrouwen op de blijvende beschikbaarheid van een Award of Award niveau en categorie. Wijzigingen of toevoegingen aan de Awards en Awards niveaus worden gepubliceerd op de Website.

  1.8.4 Voordelen onderhevig aan beschikbaarheid en wijziging. Alle loyaliteitsprogramma voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, Awards en diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald (bijv. onder punt 6).

  1.8.5 In aanmerking komen om voordelen te ontvangen. Elk Lid is verantwoordelijk voor het verifiëren dat hij of zij voldoet aan de toepasselijke wetten en eventuele richtlijnen die relevant zijn voor het lid voor het aanvaarden van voordelen en toelagen om dergelijke voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, Awards of diensten onder het loyaliteitsprogramma te ontvangen (inclusief maar niet beperkt tot punten en Redemption Awards). Het Bedrijf zal dit niet controleren.

  1.8.6 Geen verkoop of overdracht. Punten, Redemption Awards en andere voordelen voor Leden mogen niet worden verkocht, geruild, geruild, uitgeleend, uitgeleend of ter veiling aangeboden of anderszins overgedragen (anders dan door het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers). Elke poging tot overdracht, verkoop, ruil, ruil, lease of veiling zal nietig zijn en de respectieve Punten, Inwisselprijzen en andere voordelen voor Leden zullen niet worden overgedragen.d Ledenvoordelen worden in beslag genomen. Het Bedrijf en zijn samenwerkingspartners met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma kunnen weigeren om Punten, Inwisselprijzen of Ledenvoordelen te honoreren of te erkennen waarvan het Bedrijf reden heeft om aan te nemen dat ze zijn overgedragen, verkocht of geruild.

  1.8.7 Onderscheidingen. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen mogen Inwisselbare Awards alleen worden weggegeven aan derden voor eigen gebruik als de Deelnemer persoonlijk een persoonlijke relatie met hen heeft, bijv. familieleden, vrienden en kennissen, maar ze kunnen niet worden ingewisseld voor andere Awards of contant geld.

  2 PUNTEN VERDIENEN

  2.1 Verdienmogelijkheden bij deelnemende hotels 2.1.1 Elke Deelnemer ontvangt ten minste acht (8) Punten voor elke euro (of het equivalent in lokale valuta, omgerekend naar euro's volgens regelmatig bijgewerkte wisselkoersen) die de Deelnemer uitgeeft in overeenstemming met paragraaf 2.1.2 op In aanmerking komende Kosten ("Basispunten"). Leden met een hogere rang ontvangen Punten in overeenstemming met paragraaf 4.

  2.1.2 "In aanmerking komende kosten" zijn kosten gemaakt tijdens een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend Hotel door een Lid op zijn/her folio en maximaal twee (2) extra gastenkamers, inclusief, zonder beperking, kosten voor: i. in aanmerking komende tarieven voor Statusnachten en ii. voedsel en dranken (met uitzondering van alcoholische dranken indien wettelijk verboden) en kunnen kosten uitsluiten die gemaakt zijn bij verkooppunten die niet beheerd of geëxploiteerd worden door het Deelnemende Hotel; indien de kosten gemaakt zijn in de restaurants en bars van Deelnemende Hotels onafhankelijk van een verblijf in het respectieve Deelnemende Hotel, zijn de in aanmerking komende kosten beperkt tot 1.000 euro per Lid voor elke restaurant- of barcheck; in dergelijke gevallen worden alleen Punten bijgeschreven op de account van het Lid als het Lid zijn/her Lidmaatschapsnummer opgeeft op het moment van betaling. Eén (1) euro aan in aanmerking komende kosten komt overeen met één statuspunt ("Statuspunt").

  2.1.3 Niet-Kwalificerende Kosten. Kosten die niet in aanmerking komen voor Punten, zijn onder andere gratis diensten, Awards voor het inwisselen van Punten of andere vergoedingen of kosten, waaronder, zonder beperking: (A) kosten voor banketten, vergaderingen of andere functies; (B) andere betaalde kosten, waaronder, zonder beperking, parkeerkosten, kosten voor het business center, winkelkosten en andere diensten van derden; en (C) aan de kamerprijs gerelateerde belastingen en servicekosten (tenzij deze belastingen en servicekosten zijn inbegrepen in de kamerprijs), fooien, vergoedingen (bijvoorbeeld kosten voor late annulering of no-showkosten), verplichte kosten (bijvoorbeeld resortkosten) en andere van toepassing zijnde kosten, resortkosten) en andere van toepassing zijnde kosten. (D) kortingen/prices (bijv. in het geval van kortingen voor bemanningen en personeel, enz.), met uitzondering van kortingen die worden toegekend aan leden van het loyaliteitsprogramma (bijv. kortingen voor eten en drinken voor Hither Tier-leden).

  2.1.4 Kwalificatienacht / Statusnacht. Een "In aanmerking komende nacht" (ook wel "Statusnacht" genoemd) betekent een nacht waarvoor een Lid zich inschrijft en persoonlijk betaalt en verblijft in een Deelnemend hotel, waarvoor (i) de kamer in rekening wordt gebracht aan het Lid, of (ii) de gastenkamer rechtstreeks in rekening wordt gebracht aan een derde partij die zich ertoe heeft verbonden de kosten voor het verblijf van het Lid te betalen, tenzij het verblijf van het Lid verband houdt met een conventie of groepsbijeenkomst. Met andere woorden, er moet aan de volgende criteria worden voldaan om een nacht te kwalificeren als "Statusnacht": i. Het moet gaan om een nacht die een Deelnemer doorbrengt in een Deelnemend Hotel en waarvoor de Deelnemer (A) zijn/her Lidmaatschapsnummer opgeeft ten tijde van de reservering of bij het inchecken; (B) een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwissel Award voor het verblijf inwisselt; en (C) in een van de gereserveerde gastenkamers verblijft. Een Deelnemer kan alleen punten sparen voor maximaal drie (3) gastenkamers tijdens een Statusnacht als hij/she verblijft in een van de gereserveerde gastenkamers en voor alle gastenkamers een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwissel Award of een promotionele Award inwisselt. ii. Leden kunnen geen voordelen verdienen of ontvangen bij meerdere Deelnemende Hotels voor dezelfde verblijfsdatum(s). iii. Per gastenkamer kan slechts één Lid Punten sparen en voordelen ontvangen. Als er meer dan één Lid in dezelfde gastenkamer verblijft, moeten de Leden bij het inchecken beslissen welk Lid de Punten krijgt bijgeschreven en de voordelen ontvangt voor de kosten van de kamer, en dit moet het Lid zijn dat de rekening betaalt.

  2.1.5 In aanmerking komende tarieven. Een "In aanmerking komend tarief" is het tarief dat een Deelnemer betaalt voor een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend Hotel, waarmee Punten gespaard kunnen worden. In aanmerking komende tarieven omvatten alle tarieven die hieronder of in de beschrijving van de tarieven niet worden vermeld als niet-kwalificerende tarieven. Tenzij specifiek anders vermeld, ontvangen Deelnemers de voordelen van hun lidmaatschap tijdens een verblijf tegen een in aanmerking komend tarief. Tarieven die geboekt zijn met behulp van de volgende methoden worden niet meegeteld als in aanmerking komende tarieven: i. De gastenkamer is geboekt via een reisbureau, online reisplatform of ander kanaal van derden, inclusief, zonder beperking, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; echter, speciaal overeengekomen bedrijfstarieven geboekt via dergelijke kanalen worden beschouwd als een in aanmerking komend tarief; ii. De gastenkamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, vergadering, conferentie of georganiseerde rondleiding, of iii. De gastenkamer was geboekt tegen een personeelstarief, speciale tarieven aangeboden aan werknemers van de reisindustrie (bijv. touroperators, groothandelaren, reisagenten, rederijen, luchtvaartmaatschappijen), of een kamerprijs of pakket voor bemanningen; of iv. De gastenkamer was gratis voor de gast; of v. Een voucher van een derde partij werd ingewisseld voor de logeerkamer, of vi. De logeerkamer was geboekt tegen speciale tarieven voor partnbedrijven, bijvoorbeeld via de portals corporate-benefits.de of mitarbeitervorteile.de.

  2.1.6. Als een hotel of andere accommodatie geen Deelnemend Hotel meer is, komen alle verblijven na deze datum niet in aanmerking voor het sparen van Punten, ongeacht wanneer de reservering is gemaakt.

  2.2 Individueel sparen voor in aanmerking komende kosten en statusnachten Niemand anders dan het Lid kan Punten sparen op in aanmerking komende kosten voor zijn/her Lidmaatschapsaccount. Punten voor een kamer die door twee of meer loyaltyprogrammaleden wordt gedeeld, worden slechts aan één loyaltyprogrammalid toegekend.

  2.3 Vreemde valuta Het aantal punten dat gespaard wordt bij deelnemende hotels waar een andere valuta dan euro wordt gebruikt, wordt berekend op basis van in aanmerking komende kosten die omgerekend zijn naar euro's tegen de wisselkoers die het Bedrijf hanteert op de datum van gegevensverwerking.

  3 PUNTEN INWISSELEN

  3.1 Punten inwisselen voor Awards. Een Deelnemer kan de door hem of haar gespaarde Punten inwisselen voor bepaalde Awards ("Inwisselprijs"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kamers in Deelnemende Hotels en andere diensten en merchandise. Een volledige lijst van de momenteel aangeboden Awards en verdere opties voor het inwisselen van Punten is beschikbaar op de H Rewards App en in het Ledengedeelte van de website van het loyaliteitsprogramma.

  3.1.1 Punten en Awards kunnen niet worden ingewisseld of ingewisseld voor contant geld of credits.

  3.1.2 Inwisselbare Awards zijn alleen geldig voor individuele reizen en zijn niet geldig voor groepsreizen, pakketreizen, congressen of andere speciale tarieven en/or pakketprogramma's, voedsel- en drankcredits, bijkomende kosten of servicekosten.

  3.1.3 "Upgrade" en "Suite Upgrade" Awards kunnen alleen worden ingewisseld in verband met een normale reservering via de H Rewards kanalen.

  3.2 Kamers in Deelnemende Hotels. Tenzij anders bepaald in het individuele geval in kwestie, kan een Deelnemer Punten inwisselen voor vouchers voor overnachtingen in een eenpersoons- of tweepersoons standaard kamer in Deelnemende Hotels ("Award Redemption Night"). Het inwisselen van vouchers voor Award Redemption Nights is afhankelijk van de beschikbaarheid van in aanmerking komende kamers op het moment van de reservering. Reserveringen vooraf zijn vereist en moeten worden gemaakt via de H Rewards Kanalen. Bij het maken van de reservering dient de Deelnemer aan te geven dat de reservering betrekking heeft op een "Award Redemption Night" en dient hij het vouchernummer te vermelden. Vouchers voor Award Redemption Nights kunnen niet worden gebruikt voor bestaande reserveringen.

  3.2.1 De standaard garantie- en annuleringsvoorwaarden van een Deelnemend Hotel zijn van toepassing op reserveringen voor Award Redemption Nachten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereisten voor minimale verblijfsduur, creditcardgarantievereisten en kosten voor late annulering, no-shows en vroegtijdig uitchecken. i. Er kan een terugbetaling van punten plaatsvinden voor een verblijf dat korter is dan het aantal dagen van de Redemption Award, mits de Deelnemer de receptie van het Deelnemende Hotel ten minste 24 uur van tevoren informeert over de vervroegde check-out. ii. Indien een Deelnemer een gegarandeerde Award Redemption Night reservering niet annuleert binnen de toegestane annuleringstermijn, wordt de betreffende voucher voor de Award Redemption Night ongeldig en wordt tien (10) procent van de punten die zijn ingewisseld tegen deze voucher teruggestort op het Account van de Deelnemer.

  3.2.2 Het aantal punten dat nodig is voor een voucher voor een Award inwisselbare nacht is afhankelijk van de categorie van het Deelnemende Hotel en de kamertypes die beschikbaar zijn in het Deelnemende Hotel, de verblijfsduur en kan ook variëren per tijd van het jaar. Een lijst met deelnemende hotelcategorieën is beschikbaar op de website van het loyaliteitsprogramma. Het bedrijf kan de categorie van een deelnemend hotel in het loyaliteitsprogramma te allen tijde wijzigen.

  3.2.3 Bij het inwisselen van Punten voor een voucher voor een Award Redemption Night, omvat de Award Redemption Night de kosten van een standaard een- of tweepersoonskamer in een Deelnemend Hotel en eventuele kamerbelasting/service. Alle overige kosten, met inbegrip van bijkomende kosten, gemeentelijke heffingen en belastingen (bijv. cultuurbelasting, gemeentebelasting, etc.) zijn afzonderlijk voor rekening van de Deelnemer en zijn niet inbegrepen in de Award Redemption Night. i. De grootte, ligging en voorzieningen van standaardkamers verschillen per Deelnemend Hotel en per Deelnemende Merk. Upgraded kamers, waaronder upgrades op basis van grootte, uitzicht, services en/or suites, kunnen beschikbaar zijn tegen hogere Puntenkosten. ii. Voorkeuren met betrekking tot het kamertype (bijv. voorkeur voor beddengoed en roken) kunnen worden aangevraagd bij een Award Restitutie Night, maar worden niet gegarandeerd. iii. Voor alle reserveringen bij Zleep Hotelsis een creditcardgarantie vereist, ook voor Award Redemption Nights. In het geval van Award Redemption Nights wordt de creditcard van de gast alleen belast als het strikte niet-rokenbeleid in de kamers van het hotel niet is nageleefd door de gast. Zleep Hotels niet is nageleefd door het Lid of zijn/her reisgenoten. In dergelijke gevallen wordt 1.500 DKK of 1.500 SEK in rekening gebracht op de creditcard van de gast.

  3.2.4 Deelnemers ontvangen geen Punten voor het Award Redemption gedeelte van hun verblijf in een Deelnemend Hotel.

  3.2.5 Een Deelnemer kan zijn Punten inwisselen voor in totaal negen (9) gastenkamers in hetzelfde Deelnemende Hotel op dezelfde data. Hierbij gaat de Deelnemer ermee akkoord om te goeder trouw legitieme reserveringen te maken voor Award Redemption Nachten, uitsluitend voor gebruik door de Deelnemer en zijn of haar uitgenodigde gasten, en niet voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot doorverkoop, ontoelaatbare toewijzing of publicatie op websites van derden.of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen, of het maken van reserveringen in afwachting van de vraag. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om reserveringen voor Award Redemption Nights die naar haar mening in strijd zijn met de Programmavoorwaarden te annuleren.

  3.2.6 Indien een Deelnemend Hotel om welke reden dan ook uit het Loyalty Programma stapt nadat een Deelnemer een Award Redemption Night heeft gereserveerd, maar voordat de Deelnemer verblijft, zal het Bedrijf redelijke inspanningen leveren om het betreffende voormalige Deelnemende Hotel de reservering te laten honoreren of te helpen bij het regelen van gelijkwaardige accommodatie in de buurt; het Bedrijf kan echter niet garanderen dat Awards, upgrades of andere voordelen die een Deelnemer kan verdienen onder het Loyalty Programma zullen worden gehonoreerd door het betreffende hotel. Als dit de reden is waarom een Deelnemer geen gebruik maakt van zijn of haar Award Redemption Night, kan hij of zij de Award retourneren. De punten die zijn ingewisseld voor de Award Redemption Night zullen dan opnieuw worden bijgeschreven op het account van de Deelnemer.

  4 HOGER LIDMAATSCHAP

  4.1 Vereisten voor opwaardering en onderhoud van het lidmaatschap

  4.1.1 Lidmaatschap upgraden. Om zijn of haar lidmaatschap op te waarderen naar het volgende hogere niveau, moet het Lid binnen een Lidmaatschapscyclus voldoen aan de volgende criteria in tabel 1 hieronder. Een "Lidmaatschapscyclus" is een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop een Lid is ingeschreven in het huidige lidmaatschapsniveau. Na afloop van deze cyclus begint een nieuwe Lidmaatschapscyclus. Indien het lidmaatschapsniveau tijdens een Lidmaatschapscyclus wijzigt, wordt een nieuwe Lidmaatschapscyclus gerekend vanaf de datum van wijziging. Een lid wordt geüpgraded naar het volgende hogere lidmaatschapsniveau binnen drie (3) dagen nadat aan de criteria voor de upgrade is voldaan.

  4.1.2 Behoud van lidmaatschapsniveau. Nadat een Lid is opgewaardeerd naar een hoger lidmaatschapsniveau, kan een Lid zijn of haar lidmaatschap gedurende één Lidmaatschapscyclus op dit hogere niveau handhaven. Om zijn of haar lidmaatschap op dit hogere niveau te behouden in de volgende Lidmaatschapscyclus, dient een Lid te voldoen aan de volgende criteria, die worden gedefinieerd in Tabel 1 hieronder. Indien een Lid van een hogere rang tijdens een Lidmaatschapscyclus niet voldoet aan de criteria voor het behoud van zijn/her huidige lidmaatschapsrang, wordt hij/she automatisch gedegradeerd naar de lidmaatschapsrang waarvoor hij/she in de vorige cyclus voldeed aan de criteria.

  Tabel 1: Regels voor het upgraden naar en behouden van het volgende hogere lidmaatschapsniveau

  Lidmaatschap niveauSilver Voorwaarden voor het upgraden naar de volgende staffel binnen een Lidmaatschapscyclus: 3 Status Nachten of 350 EUR in aanmerking komende kosten Voorwaarden voor het behouden van de huidige rang: 3 Status Nights of 350 EUR in aanmerking komende kosten

  Lidmaatschap niveauGold Voorwaarden voor het upgraden naar het volgende niveau binnen een lidmaatschapscyclus: 22 Status Nachten of 2.150 EUR in aanmerking komende kosten Voorwaarden voor het behouden van de huidige rang: 5 Status Nachten of 500 EUR in aanmerking komende kosten

  Lidmaatschap niveauPlatinum Voorwaarden voor het upgraden naar het volgende niveau binnen een lidmaatschapscyclus: 35 Status Nachten of 3.500 EUR in aanmerking komende kosten Voorwaarden voor het behouden van de huidige rang: 30 Status Nachten of 3.000 EUR in aanmerking komende kosten

  4.2 Voordelen voor leden met een hogere rang

  Hogere Tier Leden ontvangen de volgende extra voordelen waarnaar verwezen wordt in Tabel 2, die in meer detail uitgelegd worden in sectie 4.2; de voordelen die toegekend worden aan Hogere Tier Leden bij Deelnemende Hotels op het Chinese vasteland (voor de toepassing van deze Programmavoorwaarden exclusief Hongkong, Macau en Taiwan) kunnen echter verschillen. De voordelen toegekend aan Hogere Leden zijn afhankelijk van hun lidmaatschapsniveau op het moment van aankomst en niet van hun lidmaatschapsniveau op het moment dat ze de reservering maakten. Als hun lidmaatschap verlaagd werd in de periode tussen de reservering en hun aankomst, zullen de voordelen aangepast worden aan het lagere niveau.

  Tabel 2: Lidmaatschapsvoordelen voor lidmaatschap van een hogere rang

  LidmaatschapsklasseSilver Punten volgens punt 2.1.1 ("Basis Reward Punten") 8 Bonuspunten plus Basispunten volgens paragraaf 2.1.1 8 12 20 Extra Bonuspunten voor boekingen via digitale H Rewards boekingskanalen (bijv. de H Rewards Website en de H Rewards App) 8 Lidtarieven (korting op het flexibele tarief))* 8 Late check-out 13.00 uur

  Lidmaatschap niveauGold Punten volgens paragraaf 2.1.1 ("Basispunten") 8 Bonuspunten plus Basispunten volgens paragraaf 2.1.1 20 Extra Bonuspunten voor boekingen via digitale H Rewards boekingskanalen (bijv. de H Rewards Website en de H Rewards App) 12 Lidmaatschapstarieven (korting op het flexibele tarief))* 12 % Korting op eten en drinken 10 Gratis ontbijt - 1 gratis ontbijt of 10 EUR F&B voucher Vroeg inchecken** Ja Late check-out 14.00 uur

  Lidmaatschap niveau Platinum Punten volgens punt 2.1.1 ("Basispunten") 8 Bonuspunten plus Basispunten volgens paragraaf 2.1.1 20 Extra Bonuspunten voor boekingen via digitale H Rewards boekingskanalen (bijv. de H Rewards Website en de H Rewards App) 12 Lidtarieven (korting op het flexibele tarief))* 15 % Gegarandeerde kamer 48 uur van tevoren Kamer Upgrade Ja Korting op eten en drinken 10 Gratis ontbijt 2 gratis ontbijten of 25 EUR F&B voucher Vroege check-in** Ja Late check-out 15.00 uur

  *Voor all-inclusive, volpension of halfpension tarieven, de korting die Hogere Tier Leden ontvangen is ten minste twee procent (2%) en kan oplopen tot vijf procent (5%). ** Vroege check-in niet beschikbaar bij Zleep Hotels en bij deelnemende hotels in China.

  4.2.1 Silver Lidmaatschapsvoordelen. Silver Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basisvoordelen van het Lidmaatschap:

  • Bonus Reward Punten: Silver Leden ontvangen de Basis Reward Punten volgens paragraaf 2.1.1 plus acht (8) extra Punten voor elke euro (of het equivalent in lokale valuta, omgewisseld in euro's volgens regelmatig bijgewerkte wisselkoersen) die het Lid uitgeeft in overeenstemming met paragraaf 2.1.2 voor in aanmerking komende Kosten.
  • Extra Bonus Punten: Als een Silver Lid een kamer in een Deelnemend Hotel boekt via digitale H Rewards boekingskanalen (bijv. de H Rewards Website en de H Rewards App), ontvangt hij of zij de eerder genoemde Bonus Reward Punten plus acht (8) Punten voor elke euro (of het equivalent in lokale valuta omgerekend naar euro's volgens regelmatig bijgewerkte wisselkoersen) die het Lid uitgeeft in overeenstemming met paragraaf 2.1.2 inzake in aanmerking komende kosten.
  • Lidmaatschapstarieven (boekingskorting): Een Lid krijgt een korting van acht procent (8%) op het flexibele tarief als hij of zij inlogt op zijn of haar Lidmaatschapsaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Website. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassingen door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal negen (9) kamers in Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet van toepassing op bestaande reserveringen of groepen. Voor all-inclusive, volpension of halfpension tarieven is de korting ten minste twee procent (2%) en kan oplopen tot vijf procent (5%).
  • Late Check-out: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan tot 13.00 uur uitchecken bij de Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting. Dit voordeel is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights.

  4.2.2 Gold ledenvoordelen. Gold Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonuspunten: Gold Leden ontvangen de Basis Reward Punten volgens paragraaf 2.1.1 plus twaalf (12) extra Punten voor elke euro (of het equivalent in lokale valuta, omgerekend naar euro's volgens regelmatig bijgewerkte wisselkoersen) die het Lid uitgeeft in overeenstemming met paragraaf 2.1.2 aan In aanmerking komende Kosten.
  • Extra Bonus Punten: Als een Gold Lid een kamer in een Deelnemend Hotel boekt via digitale H Rewards boekingskanalen (bijv. de H Rewards Website en de H Rewards App), ontvangt hij of zij de eerder genoemde Bonus Reward Punten plus twaalf (12) Punten voor elke euro (of het equivalent in lokale valuta omgerekend naar euro's volgens regelmatig bijgewerkte wisselkoersen) die het Lid uitgeeft in overeenstemming met paragraaf 2.1.2 inzake in aanmerking komende kosten.
  • Lidmaatschapstarieven (boekingskorting): Een Lid krijgt een korting van twaalf procent (12 %) op het flexibele tarief als hij of zij inlogt op zijn of haar Lidmaatschapsaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Website. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens wijzigingen door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal negen (9) kamers in Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet van toepassing op bestaande reserveringen of groepen. Voor all-inclusive, volpension of halfpension tarieven is de korting ten minste twee procent (2%) en kan oplopen tot vijf procent (5%).
  • Vroeg inchecken: Dit voordeel is afhankelijk van beschikbaarheid in het deelnemende hotel op de dag van aankomst en tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-out: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan tot 14.00 uur uitchecken in de Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Dit voordeel is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende nachten of nachten waarop een Award kan worden ingewisseld.
  • F&B: Een Lid krijgt een korting van ten minste tien procent (10%) op de totale gastcheque (inclusief belastingen) in restaurants en bars in Deelnemende Hotels als hij of zij zich/herself identificeert als Lid. De korting wordt niet verleend op vooraf geboekte eten en drinken of op eten en drinken dat is inbegrepen in de kamerprijs.
  • Gratis ontbijt: Leden ontvangen één (1) gratis ontbijt voor elke in aanmerking komende nacht die zij boeken bij de Deelnemende Hotels. Bij Deelnemende Hotels waar het ontbijt altijd is inbegrepen in de kamerprijs, of als de boeking van een Deelnemer is gebaseerd op een tarief waarin de prijs van het ontbijt al is inbegrepen, wordt een korting van tien procent toegekend op het ontbijt.20(10) euro F&B voucher per verblijf wordt in plaats daarvan aangeboden.

  4.2.3 Platinum lidmaatschapsvoordelen. Platinum Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonuspunten: Platinum Leden ontvangen de Basis Reward Punten volgens paragraaf 2.1.1 plus een extra twintig (20) Punten voor elke euro (of het equivalent in lokale valuta omgerekend naar euro's volgens regelmatig bijgewerkte wisselkoersen) die het Lid uitgeeft in overeenstemming met paragraaf 2.1.2 aan In aanmerking komende Kosten.
  • Extra Bonus Punten: Als een Platinum Lid een kamer in een Deelnemend Hotel boekt via digitale H Rewards boekingskanalen (bijv. de H Rewards Website en de H Rewards App), ontvangt hij of zij de eerder genoemde Bonus Reward Punten plus twaalf (12) Punten voor elke euro (of het equivalent in lokale valuta omgerekend naar euro's volgens regelmatig bijgewerkte wisselkoersen) die het Lid uitgeeft in overeenstemming met paragraaf 2.1.2 inzake in aanmerking komende kosten.
  • Lidmaatschapstarieven (boekingskorting): Een Lid krijgt een korting van vijftien procent (15%) op het flexibele tarief als hij of zij inlogt op zijn of haar Lidmaatschapsaccount en kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken via de Website. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens wijzigingen door het Bedrijf van tijd tot tijd, voor boekingen van maximaal negen (9) kamers in Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet van toepassing op bestaande reserveringen of groepen. Voor all-inclusive, volpension of halfpension tarieven is de korting ten minste twee procent (2%) en kan oplopen tot vijf procent (5%).
  • Gegarandeerde kamer: Een kamerreservering bij Deelnemende Hotels is gegarandeerd als de reservering 48 uur voor de geplande aankomstdatum wordt gemaakt. Het "Gegarandeerde Kamer" voordeel kan echter niet worden toegepast op reserveringen via derden of op reserveringen voor Award Redemption Nights en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. tijdens beurzen, evenementen, etc.). Het 'Gegarandeerde Kamer' voordeel kan niet worden gebruikt in combinatie met het inwisselen van Punten voor Awards of andere promotionele of gereduceerde tarieven. Leden hebben geen recht op een specifieke kamer of een kamer van een specifieke kamercategorie; reserveren tegen tarieven voor leden is niet mogelijk.
  • Kamerupgrade: Een Lid ontvangt een gratis upgrade naar de eerstvolgende beste beschikbare kamercategorie (met uitzondering van suites of speciale kamers) in de Deelnemende Hotels op basis van beschikbaarheid voor de gehele verblijfsduur op het moment van inchecken. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, dient de upgrade te worden gedaan in dezelfde categorie (bijv. hogere verdieping, betere locatie/view, etc.). Deze upgrade is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is niet beschikbaar op Zleep Hotels.
  • Vroeg inchecken: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het deelnemende hotel op de dag van aankomst en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Daarnaast geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nachten en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
  • Late Check-out: Dit voordeel is afhankelijk van de beschikbaarheid in het Deelnemende Hotel op de dag van vertrek. Het Lid kan tot 15.00 uur uitchecken in de Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of nachten waarop een Award kan worden ingewisseld en is het mogelijk dat dit voordeel in sommige regio's niet beschikbaar is.
  • F&B: Een Lid krijgt een korting van ten minste tien procent (10%) op de totale gastcheque (inclusief belastingen) in restaurants en bars in Deelnemende Hotels als hij of zij zich/herself identificeert als Lid. De korting wordt niet verleend op vooraf geboekte eten en drinken of op eten en drinken dat is inbegrepen in de kamerprijs.
  • Twee (2) gratis ontbijten: Een Lid ontvangt twee (2) gratis ontbijten. Dit voordeel is van toepassing op een- en tweepersoonshuishoudens voor elke geboekte in aanmerking komende nacht in deelnemende hotels. Bij Deelnemende Hotels waar het ontbijt altijd is inbegrepen in de kamerprijs, of als de boeking van een Lid is gebaseerd op een tarief waarin de prijs van het ontbijt al is inbegrepen, wordt in plaats daarvan een voucher van tien (25) euro F&B per verblijf aangeboden.

  5 GEEN GARANTIE VAN SPECIFIEKE VOORDELEN; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

  5.1 Het Bedrijf garandeert of waarborgt niet de voortdurende beschikbaarheid van specifieke Awards of voordelen, noch de voortdurende beschikbaarheid van de H Rewards Kanalen.

  5.2 De aansprakelijkheid van het Bedrijf is als volgt beperkt:

  5.2.1 Het Bedrijf is onbeperkt aansprakelijk in geval van (i) letsel aan lichaam, leven en gezondheid veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangers; (ii) schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangers; en in gevallen (iii) waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder dwingend recht.

  5.2.2 De aansprakelijkheid voor het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen (d.w.z. wezenlijke verplichtingen van het Bedrijf in het kader van het Loyalty-programma, waarop het Lid bij het afsluiten van de programmavoorwaarden heeft vertrouwd) door lichte nalatigheid van het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers is beperkt tot de schade die volgens de programmavoorwaarden voorzienbaar is.

  5.2.3 In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitgesloten.

  6 WIJZIGING VAN DE PROGRAMMAVOORWAARDEN

  6.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Programmavoorwaarden en alle voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen (zoals voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, Awards en diensten en Puntregels) van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de volgende bepalingen:

  6.1.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Programmavoorwaarden te allen tijde te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt als gevolg van feitelijke wijzigingen (bijv. van contactgegevens) of als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de technologie of soortgelijke omstandigheden. Het Bedrijf zal Leden ten minste zes (6) weken van tevoren op de hoogte stellen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden.

  6.1.2 Het Bedrijf kan de hierin uiteengezette Programmabepalingen ook wijzigen in het geval van een wijziging in wettelijke voorschriften of in het geval van een wijziging in de jurisprudentie die van invloed is op een of meer bepalingen van de Programmabepalingen; in dit geval worden de betreffende bepalingen aangepast om te voldoen aan de nieuwe juridische situatie. Het Bedrijf zal Leden ten minste zes (6) weken van tevoren op de hoogte stellen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden, tenzij het Bedrijf wettelijk of om juridische redenen verplicht is om de wijziging eerder door te voeren.

  6.1.3 Daarnaast kan het Bedrijf de Programmabepalingen wijzigen (met inbegrip van de Toekenningen, voordelen en andere bepalingen waarnaar wordt verwezen in de Programmabepalingen) als dergelijke wijzigingen de Deelnemers niet benadelen in strijd met de goede trouw en de Deelnemers de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de wijziging. In dit geval zal het Bedrijf de Deelnemers op de hoogte brengen van de wijzigingen in tekstvorm per post, e-mail of op een andere manier. Als een Lid niet binnen zes (6) weken bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen in tekstvorm, wordt dit beschouwd als instemming en wordt de wijziging van kracht na het verstrijken van de bezwaartermijn. Bij het vooraf aankondigen van aanstaande wijzigingen zal het Bedrijf de Leden uitdrukkelijk wijzen op dit gevolg van het niet indienen van een bezwaar. Als een Lid bezwaar maakt tegen een dergelijke wijziging, kan zijn of haar Lidmaatschap worden beëindigd (door beëindiging voor het gemak).

  6.1.4 Bij het aanbrengen van wijzigingen in de Programmavoorwaarden zal het Bedrijf altijd naar behoren rekening houden met de legitieme belangen van Leden. Schadeclaims van Leden als gevolg van wijzigingen in de Programmabepalingen zijn uitgesloten.

  6.2 Voor zover niet anders vermeld, is de bijgewerkte versie van de programmavoorwaarden vanaf de ingangsdatum van toepassing op de deelname van de leden aan het loyaltyprogramma.

  7 BEËINDIGING VAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA

  7.1 Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken en met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden het loyaliteitsprogramma voor alle actieve Leden beëindigen of door een soortgelijk loyaliteitsprogramma vervangen. Zodra de beëindiging van het loyaliteitsprogramma van kracht is, kunnen Leden geen punten meer verzamelen of aanspraak maken op Aflossingsprijzen, of voordelen of voorzieningen van het loyaliteitsprogramma.

  7.2 Het Bedrijf kan het loyaliteitsprogramma geheel of gedeeltelijk beëindigen in elk rechtsgebied met een opzegtermijn van minder dan zes maanden, indien het toepasselijk recht dit vereist.

  7.3 Bij beëindiging van het loyaliteitsprogramma vervallen alle niet ingewisselde punten en niet opgeëiste Awards, zonder enige verplichting van het Bedrijf tot vergoeding of vervanging, en zonder enige aansprakelijkheid van het Bedrijf.

  8 TOEPASSELIJK RECHT

  8.1 Het recht dat van toepassing is op de Programmavoorwaarden is het Duitse recht zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen en het VN Verkoopverdrag (CISG).

  8.2 Als u als consument ingezetene bent van de Europese Unie en het Bedrijf zijn diensten in verband met de Programmavoorwaarden verleent in de lidstaat waarin u ingezetene bent, gelden voor u alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin u ingezetene bent. Niets in deze Programmavoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

  8.3 Het Bedrijf is niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en biedt ook niet aan om deel te nemen aan een dergelijke procedure.

  9 DIVERSEN

  9.1 Wijziging van contactgegevens. Elk Lid is verantwoordelijk voor het doorgeven aan het Bedrijf van wijzigingen in zijn of haar contactgegevens.

  9.2 Controles van Lidmaatschapsaccounts. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Accounts van alle Leden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren op naleving van de Programmavoorwaarden. Het Bedrijf kan de Punten en Gekwalificeerde Nachten van alle Leden en hun transactiegeschiedenis controleren, inclusief, zonder beperking, hun gebruik van Loyaliteitsprogramma Awards en andere voordelen.

  9.3 Correctie van punten en voordelen. Op elk moment en naar eigen goeddunken van het Bedrijf en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het Bedrijf (i) de opwaardering van het Lidmaatschapsniveau, (ii) het aantal Punten bijgeschreven op het account van een Lid, en (iii) elk ander voordeel dat is bijgeschreven op het account van een Lid en waar een Lid geen recht op heeft onder de Programmavoorwaarden, corrigeren of annuleren.

  9.4 Belastingen. Punten, Aflossingsprijzen en andere voordelen voor Deelnemers kunnen onderworpen zijn aan inkomstenbelasting of andere belastingen. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen en voor het doen van alle toepasselijke bekendmakingen aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de partij die heeft betaald voor de transactie waarmee het Lid Punten verdiende. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige belastingverplichting, heffingen of andere kosten in verband met de toekenning van Punten, Aflossingsprijzen en andere voordelen voor Leden.

  9.5 Geen partnerschap. Niets in deze Programmavoorwaarden is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd als het creëren of in stand houden van een vennootschapsrelatie, partnerschap, joint venture of soortgelijke relatie tussen het Bedrijf en de Leden.

  9.6 Scheidbaarheid. Als een van de Programmavoorwaarden ongeldig is of wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere voorwaarden. Als een van de Programmavoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel geacht te zijn afgescheiden van de Programmavoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst.

  9.7 Gehele overeenkomst. Deze Programmavoorwaarden%20tezamen met alle bepalingen, regels of vereisten waarnaar in deze programmavoorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Leden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma.

  9.8 Bepalende versie. De Duitse versie van deze programmavoorwaarden is rechtsgeldig.