H REWARDS LOYALTY PROGRAMMA VOORWAARDEN, geldig vanaf 22 februari 2023.

  Met ingang van 22 februari 2023 is het H Rewards Loyaliteitsprogramma (hierna, het "Loyaliteitsprogramma") is een loyaliteitsprogramma aangeboden door H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. is o.a. de moedermaatschappij van Steigenberger Hotels GmbH en van H Rewards Pte. Ltd. Deze ondernemingen maken deel uit van de H World Group (voorheen Huazhu Group).

  Het loyaliteitsprogramma wordt beheerd door H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapore, en zijn filialen (hierna: het "Bedrijf").

  Het Bedrijf beheert het loyaliteitsprogramma met betrekking tot de hotelmerken die door het Bedrijf en zijn filialen worden beheerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" en "Zleep Hotels".

  Het loyaliteitsprogramma wordt uitgevoerd onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (de "Programmavoorwaarden"). De Programmavoorwaarden regelen de relatie van het Bedrijf met de leden van het Loyaliteitsprogramma (collectief, "Loyaliteitsprogramma leden", "Leden", en individueel, een "Loyaliteitsprogramma lid", "Lid", of "u"), inclusief hoe Leden hun accounts beheren, reserveringen boeken, punten verdienen en inwisselen ("Punten") bij deelnemende hotels en eigendommen (elk een "deelnemend hotel"), evenals bij programma's van derden die een zakelijke relatie met het loyaliteitsprogramma hebben.

  Door het openen van een lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma ("Account" of "Ledenrekening") en het accepteren van de diensten van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma, gaat u akkoord met de programmavoorwaarden en de toepassing van de bijbehorende voordelen voor leden, het beleid en de puntenregels die u van tijd tot tijd ter beschikking worden gesteld.

  In geval van updates en/or wijzigingen van onze programmavoorwaarden: Deze programmavoorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma en het lidmaatschap ervan tussen u en het bedrijf. Loyalty leden zijn verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de programmavoorwaarden en elke wijziging van de programmavoorwaarden en worden gevraagd om in te stemmen met de programmavoorwaarden. Door akkoord te gaan, zullen de programmavoorwaarden uitsluitend het lidmaatschap in de toekomst regelen.

  1 TOETREDEN TOT HET LOYALITEITSPROGRAMMA

  1.1 In aanmerking komen

  1.1.1 Het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is gratis en beschikbaar voor iedereen die:
  (a) de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de wettelijke bevoegdheid heeft om in te stemmen met de programmavoorwaarden in het land waar hij woont;
  (b) in een rechtsgebied woont dat deelname aan het loyaliteitsprogramma wettelijk toestaat;
  (c) geen inwoner is van gebieden en landen waarop uitgebreide sancties van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën van toepassing zijn;
  (d) geldige en juiste persoonlijke informatie verstrekt bij de inschrijving voor het loyaliteitsprogramma;
  (e) niet reeds lid is van het loyaliteitsprogramma (d.w.z. niet reeds over een ledenrekening beschikt); en
  (f) niet eerder uit het loyaliteitsprogramma of een soortgelijk loyaliteitsprogramma van het Bedrijf is verwijderd.

  1.1.2 De leden zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de loyaliteitsprogrammavoorwaarden, accountoverzichten en andere mededelingen van het Bedrijf over het loyaliteitsprogramma om hun/her rechten, verantwoordelijkheden en status in het loyaliteitsprogramma te begrijpen. Als een lid vragen heeft over het loyaliteitsprogramma of deze programmavoorwaarden, moet het lid contact opnemen met het H Rewards Service Center.

  1.2 Deelnemende hotels // H Rewards Kanalen

  1.2.1 "Deelnemende hotels" zijn hotels, resorts en andere accommodatie voor tijdelijk verblijf die worden geëxploiteerd onder de deelnemende merken. Deelname van een hotel/brand is ter beoordeling van het Bedrijf.

  Een volledige lijst van deelnemende hotels wordt gepubliceerd op de Website (zoals hieronder gedefinieerd) en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, met name wanneer nieuwe hotels zich aansluiten of bestaande deelnemende hotels het loyaliteitsprogramma verlaten.

  1.2. "H Rewards Kanalen" verwijst naar H Rewards communicatiekanalen, met name de H Rewards officiële website (hrewards.com/en, "Website"), de reserveringscentrale(s) en de deelnemende hotels.

  1.3 Niveau lidmaatschap

  Het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma is onderverdeeld in, in oplopende volgorde, het Sterrenlidmaatschap, Silver Lidmaatschap, Prestige Lidmaatschap, Gold Lidmaatschap, Platinum Lidmaatschap en Diamond Lidmaatschap.

  De Silver Lidmaatschap, Prestige Lidmaatschap, Gold Lidmaatschap, Platinum Lidmaatschap en Diamond Lidmaatschap worden gezamenlijk aangeduid als "Higher Tier Membership" en deze Leden worden aangeduid als "Higher Tier Members".

  1.4 Basis lidmaatschapsvoordelen

  Een aantal voordelen zijn beschikbaar voor alle niveaus van de leden van het loyaliteitsprogramma ("basisvoordelen"). Deze Basic Membership Benefits worden naar goeddunken van het Bedrijf aangeboden en kunnen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid in de deelnemende hotels.

  De voordelen voor het Hogere Niveau Lidmaatschap worden hieronder in Sectie 4 geïntroduceerd.

  1.4.1 Ledencommunicatie. Leden van het loyaliteitsprogramma zullen op de Website toegang hebben tot de telefoonnummers van de Ledenservice voor reserveringen, klantenservice en verzoeken om toekenning van beloningen.

  1.4.2 Privéverkoop. Alle ledenniveaus hebben de mogelijkheid om vóór het grote publiek van speciale acties te profiteren.

  1.4.3 Exclusieve promoties. Alle lagen van Leden zullen genieten van exclusieve aanbiedingen voor boekingen van de Deelnemende Hotels.

  1.4.4 Complimentary Bottle Water. Alle Ledenniveaus kunnen genieten van een gratis fles water wanneer zij een Gekwalificeerde Nacht reserveren en doorbrengen (zie hieronder in Sectie 2.1.4) in de Deelnemende Hotels, behalve bij Zleep Hotels.

  1.4.5 CoWorking Space Access. Alle Ledenniveaus hebben recht op gebruik van de co-working ruimte in de Deelnemende Hotels, indien beschikbaar.

  1.5 Voorwaarden voor inschrijving

  1.5.1 Complete Enrollment Application. Een persoon kan zich inschrijven voor het loyaliteitsprogramma door het volledig en nauwkeurig invullen van een aanvraag via H Rewards kanalen of via andere door het Bedrijf verstrekte of erkende inschrijvingskanalen en door ter verificatie zijn e-mailadres/her op te geven. Het Bedrijf kan het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen aan een aanvrager weigeren.

  1.5.2 Individueel lidmaatschap. Alleen individuen komen in aanmerking voor het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma, en elk individu kan slechts één lidmaatschapsaccount aanhouden. Ondernemingen, groepen en/or geassocieerde entiteiten kunnen zich niet als lid van het loyaliteitsprogramma inschrijven. Alle lidmaatschapsrekeningen zijn individuele rekeningen en gezamenlijke rekeningen zijn niet toegestaan. Voordelen van het loyaliteitsprogramma zijn niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  1.5.3 Toewijzing van lidmaatschapsaccount. Na aanmelding voor het loyaliteitsprogramma wordt een account geopend en een accountnummer ("lidmaatschapsnummer") aan iedere aanvrager toegekend. Na ontvangst van dit Lidmaatschapsnummer wordt een individu een Lid dat in aanmerking komt om Punten te sparen bij de Deelnemende Hotels. Verdere details worden beschreven in Sectie 1.7 en Sectie 2.

  1.5.4 Duplicate Accounts. Een Lid mag op geen enkel moment een of meer dubbele Accounts in het loyaliteitsprogramma hebben. Indien aan een persoon meer dan één lidmaatschapsnummer voor het loyaliteitsprogramma wordt toegekend, ontvangt hij/she slechts punten voor één account. Dubbele lidmaatschapsaccounts kunnen worden opgeheven.

  1.5.5 Persoonlijk profiel. Door een Lid verstrekte informatie wordt bijgehouden in een persoonlijk voorkeursprofiel bij het Lidmaatschapsaccount. Alle door een Lid verstrekte informatie in zijn/her persoonlijk profiel moet geldig en nauwkeurig zijn en moet actueel worden gehouden.

  i. Een Lid kan zijn/her mobiele telefoonnummer, e-mailadres of adres wijzigen door zijn/her informatie in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website te wijzigen of door contact op te nemen met het H Rewards Service Center. In bepaalde gevallen kan voor adreswijzigingen een bewijsstuk nodig zijn.

  ii. Voor naamswijzigingen van een Lidmaatschapsaccount zijn bewijsstukken, handtekening, datum en Lidmaatschapsnummer vereist. Meer informatie vindt u op onze website.

  1.5.6 Gebruik van de in de aanvraag verzamelde informatie. De informatie die een Lid aan het Bedrijf verstrekt bij het invullen van de aanvraag voor het Loyaliteitsprogramma en het inwisselen van Punten wordt verwerkt in overeenstemming met het ** Privacybeleid**.H Rewards Privacy Policy**.

  1.6 Lidmaatschapscommunicatie

  1.6.1 Communicatie van relevante informatie is belangrijk voor het beheer van het loyaliteitsprogramma en om elk lid de mogelijkheid te bieden de voordelen van het lidmaatschap te maximaliseren. Leden ontvangen mededelingen over het loyaliteitsprogramma zoals toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  1.6.2 Alle mededelingen van het loyaliteitsprogramma worden via verschillende kanalen naar de leden gestuurd, bijv. per post of e-mail naar het adres dat op dat moment in het account van de leden staat. Mededelingen die aan het opgegeven adres worden gestuurd, worden één (1) werkdag na verzending als ontvangen beschouwd, wanneer ze aan het e-mailadres van het lid worden gestuurd, of vijf (5) werkdagen na verzending, wanneer ze aan het opgegeven postadres worden gestuurd. Leden moeten hun e-mail- en postadres actueel houden. Noch het Bedrijf, noch het Loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of zoekgeraakte post of de gevolgen daarvan.

  1.6.3 De Leden ontvangen na elke transactie per e-mail de saldo-overzichten van de nieuwe rekening, wanneer punten zijn verdiend of uitgegeven. Het lid kan zich te allen tijde voor deze service afmelden in het accountprofiel op de website van het loyaliteitsprogramma of door contact op te nemen met het Service Center. H Rewards Service Center.

  1.6.4 Als aan de noodzakelijke wettelijke vereisten volgens het toepasselijke recht is voldaan, kan het Bedrijf de Leden ook van tijd tot tijd promoties, aanbiedingen en andere mededelingen sturen. van tijd tot tijd, die, zonder beperking, items van derden kunnen omvatten. De artikelen van derden zijn gebaseerd op de door een Lid aan het Bedrijf verstrekte informatie en eventuele aanvullende gegevens die het Bedrijf bijhoudt. De Leden kunnen persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren te allen tijde wijzigen in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website of door contact op te nemen met het H Rewards Zoals vermeld in paragraaf 1.5.5 (i), kan het Bedrijf echter eisen dat een Lid bewijsstukken opstuurt voordat bepaalde wijzigingen worden toegestaan (bijv. naamswijzigingen).

  1.6.5 Het Lid wordt de mogelijkheid geboden om mailing- en andere communicatievoorkeuren vast te leggen en te wijzigen via mechanismen die in de mails of communicatie of in het Accountprofiel op de website van het loyaliteitsprogramma zijn opgenomen of door contact op te nemen met het Service Center. H Rewards Service Center.

  1.6.6 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf telefoongesprekken monitoren of opnemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren in het geval dat een Lid contact opneemt met het Service Center. H Rewards Service Center.

  1.6.7 Een Lid kan zijn/her puntensaldo en transactiegeschiedenis bekijken en persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken in het Accountprofiel op de Website van het loyaliteitsprogramma.

  1.7 Punten sparen

  Leden kunnen punten verdienen (de valuta van het loyaliteitsprogramma) voor in aanmerking komende kosten in een Deelnemend Hotel in overeenstemming met Sectie 2.

  1.7.1 Punten onderworpen aan programmavoorwaarden. Zoals uiteengezet in Paragraaf 1.1.2, is het verzamelen van punten onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Elk lid van het loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor het lezen van de programmavoorwaarden, nieuwsbrieven en rekeningoverzichten om zijn of haar rechten, verantwoordelijkheden en status in het loyaliteitsprogramma te begrijpen, evenals de structuur voor het verdienen van Awards.

  1.7.2 Belastingen. Op punten en Awards die door deelname aan het loyaliteitsprogramma zijn verdiend, kan belasting worden geheven. Elke belastingplicht, inclusief openbaarmaking, in verband met de ontvangst of het gebruik van punten of Awards is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Lid.

  1.7.3 verbod op overdracht van punten. Punten gespaard door een Lid van het Loyaliteitsprogramma komen uitsluitend ten goede aan het Lid en mogen niet worden overgedragen, verkocht, geruild, verhuurd, uitgeleend of ter veiling aangeboden aan wie dan ook. Punten die volgens het loyaliteitsprogramma in strijd met de programmavoorwaarden zijn overgedragen, kunnen in beslag worden genomen.

  1.7.4 Verloopbeleid punten. Punten zijn geldig voor 24 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verdiend, na afloop van 24 maanden, als punten niet worden gebruikt binnen de geldige periode, zullen punten automatisch vervallen en ongeldig worden. Het Bedrijf zal u ten minste zes (6) maanden voor het vervallen van de punten op de hoogte stellen.

  1.7.5 Verbeurde of geannuleerde punten. Wanneer punten eenmaal verbeurd of geannuleerd zijn, kunnen de punten niet meer hersteld worden, maar een Lid kan wel nieuwe punten verdienen, tenzij het account van dat Lid gedeactiveerd is.

  1.7.6 Loyaltypartnerschappen. Het gelijktijdig bijschrijven van mijlen uit frequent flyer programma's en bonuspunten van andere loyaliteitsprogramma's voor klanten (zoals Miles & More, BahnBonus enz.) enerzijds en H Rewards Punten anderzijds is uitgesloten; naar keuze van het Lid worden ofwel mijlen/bonus punten ofwel H Rewards Punten worden eenmaal per verblijf bijgeschreven.

  1.8 Annulering van het Lidmaatschap

  1.8.1 Annulering of opschorting van een lidmaatschapsaccount_

  i. Opzegging door het Lid_. Een Lid kan zijn/her lidmaatschap van het Loyalty Programma te allen tijde opzeggen door een schriftelijke kennisgeving (bijv. via e-mail) van opzegging te sturen aan H Rewards Service Center. Alle niet ingewisselde Punten, Redemption Awards en promotionele Awards alsmede de bereikte ledenstatus vervallen na verloop van zes (6) maanden vanaf de effectieve datum van opzegging en kunnen daarna niet meer hersteld of overgedragen worden.

  ii. Annulering of opschorting door het Bedrijf_. Het Bedrijf kan de rekening van een Lid zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (gewone opzegging). Een gewone beëindiging (d.w.z. een beëindiging zonder opgaaf van redenen) van een Hoger Niveau Lidmaatschap door de Vennootschap is echter ten vroegste mogelijk bij het verstrijken van het bestaande Niveau Lidmaatschap van het Lid. In geval van een gewone beëindiging van het account van een Lid door het Bedrijf, vervallen alle niet ingewisselde Punten, Inwisselprijzen en promotionele Awards alsmede de bereikte Lidmaatschapsstatus na verloop van zes (6) maanden vanaf de effectieve datum van opzegging en kunnen daarna niet meer hersteld of overgedragen worden.

  Ongeacht het Lidmaatschapsniveau van een Lid, kan het Bedrijf het Account van een Lid te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen om ernstige redenen, waaronder, zonder beperking, indien het Lid:

  a) Een hotel- of andere rekening niet heeft betaald wanneer deze verschuldigd is aan het Bedrijf of een deelnemend hotel, ondanks dat hij een herinnering heeft ontvangen;

  b) Op een ongepaste, frauduleuze, beledigende of vijandige manier heeft gehandeld tegenover werknemers, klanten of partners van het Bedrijf of de Deelnemende Hotels;

  c) Een van deze Programmavoorwaarden opzettelijk heeft geschonden of overtreden;

  d) Op frauduleuze wijze beweerde in aanmerking te komen voor het verdienen of inwisselen van punten of voordelen;

  iii. Wettelijke actie. Niets in deze Programmavoorwaarden beperkt het Bedrijf in de uitoefening van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen.

  1.8.2 gevolgen van opzegging van het lidmaatschap.

  i. Bij annulering van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma door het Bedrijf om ernstige redenen volgens paragraaf 1.8.1 (ii.), worden alle niet ingewisselde punten, Inwisselprijzen en%20promotionele Awards worden verbeurd verklaard zonder compensatie en het betreffende Lid kan niet langer deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma.

  ii. Indien het Bedrijf het account van een Lid om welke reden dan ook opheft, kan het Lid zich niet opnieuw aanmelden voor deelname aan het loyaliteitsprogramma en worden alle op naam van het Lid geopende accounts en op dat account verdiende punten, Inwisselprijzen en Promotionele Awards bij ontdekking met terugwerkende kracht verbeurd verklaard.

  iii. Indien een lid zijn/her account opzegt, kan het lid op een later tijdstip opnieuw het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma aanvragen, maar er worden geen eerder verbeurde of vervallen punten, Redemption Awards en promotionele Awards meer op het account van het lid bijgeschreven.

  iv. Elke Lidmaatschapsstatus wordt beëindigd bij opzegging van een Ledenaccount.

  1.8.3 Wijziging van het loyaliteitsprogramma. Tenzij anders uitdrukkelijk verboden of beperkt door toepasselijke wetgeving, zoals bepaald in artikel 6, heeft het Bedrijf te allen tijde het recht om de Awards en Award-niveaus te wijzigen, te beperken, aan te passen of te annuleren, ook al kunnen dergelijke wijzigingen de waarde van de Punten of de mogelijkheid om bepaalde Awards te verkrijgen beïnvloeden, mits dit geen discriminatie van het Lid te kwader trouw inhoudt. Het Bedrijf kan, onder andere:

  (i.) het aantal ontvangen Punten voor een verblijf of vereist voor een Award verhogen of verlagen;

  (ii.) een Award intrekken, beperken, wijzigen of annuleren;

  (iii.) verduisteringsdata toevoegen, beschikbare kamers voor een Award in een deelnemend hotel beperken of anderszins de beschikbaarheid van Awards beperken;

  en

  (iv.) programmavoordelen, reispartners, door het Bedrijf of zijn reispartners bediende locaties, voorwaarden voor deelname, regels voor het verdienen, inwisselen, behouden of verbeuren van Punten, of regels voor het gebruik van Awards wijzigen, kunnen Deelnemers niet vertrouwen op de blijvende beschikbaarheid van een Award of Award niveau en categorie. Wijzigingen of toevoegingen aan de Awards en Awards niveaus zullen worden gepubliceerd op de Website.

  1.8.4 Voordelen onderhevig aan beschikbaarheid en wijziging. Alle voordelen van het loyaliteitsprogramma, voorzieningen, aanbiedingen, Awards en diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

  1.8.5 Gerechtigdheid om voordelen te ontvangen. Door het aanvaarden van voordelen, faciliteiten, aanbiedingen, awards of diensten van het loyaliteitsprogramma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele punten, Redemption Awards en promotionele Awards, erkent een Lid dat hij/she verantwoordelijk is voor het bepalen of en dat hij/she in aanmerking komt voor het ontvangen van dergelijke voordelen, faciliteiten, aanbiedingen, awards of diensten van het loyaliteitsprogramma (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, punten, Redemption Awards en promotionele Awards) krachtens de toepasselijke wetgeving, het geschenkenbeleid en het stimuleringsbeleid.

  1.8.6 Geen verkoop of overdracht. Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden mogen niet worden verkocht, geruild, geruild, geleased, uitgeleend of ter veiling aangeboden of anderszins overgedragen (anders dan door het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers). Elke poging tot overdracht, verkoop, ruil, uitwisseling, lease of veiling is nietig en de respectieve Punten, Promotionele Awards en ledenvoordelen worden in beslag genomen. Het Bedrijf en zijn samenwerkingspartners met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma kunnen weigeren punten, Inwisselprijzen, promotionele Awards of ledenvoordelen te honoreren of te erkennen waarvan het Bedrijf reden heeft om aan te nemen dat ze zijn overgedragen, verkocht of geruild.

  1.8.7 Bonus. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel 1.8.6 mogen Aflossingsprijzen alleen worden weggegeven aan derden voor eigen gebruik, indien het Lid persoonlijk een wederzijdse relatie met hen heeft, bijv. familieleden, vrienden en kennissen, maar kunnen niet worden ingewisseld voor andere Awards of contant geld.

  2 PUNTEN VERDIENEN

  2.1 Verdienmogelijkheden bij deelnemende hotels

  2.1.1 Een Lid zal acht (8) punten verdienen voor elke Euro, of het valuta equivalent, die door het Lid wordt uitgegeven en betaald voor in aanmerking komende Kosten in overeenstemming met Artikel 2.1.2.

  2.1.2 Kwalificerende Kosten. "Kwalificerende Kosten" zijn kosten gemaakt tijdens een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend Hotel door een Lid op zijn/her folio en maximaal twee (2) bijkomende gastenkamers, inclusief, zonder beperking, kosten voor:

  i. In aanmerking komende tarieven voor in aanmerking komende nachten (zie hieronder in Paragraaf 2.1.4);

  ii. Eten en drinken (met uitzondering van alcoholische dranken indien bij wet verboden) en kunnen kosten uitsluiten die gemaakt zijn in verkooppunten die niet worden beheerd of geëxploiteerd door het Deelnemende Hotel; indien de kosten gemaakt zijn in de restaurants en bars van Deelnemende Hotels onafhankelijk van een verblijf in het desbetreffende Deelnemende Hotel, zijn de in aanmerking komende Kosten beperkt tot 1.000 Euro per Lid voor elke restaurant of bar controle; in dergelijke gevallen zullen alleen Punten worden bijgeschreven op het account van het Lid indien het Lid zijn/her Lidmaatschapsnummer opgeeft op het moment van betaling.

  2.1.3 Niet-Kwalificerende Kosten. Kosten die niet in aanmerking komen voor punten zijn onder meer gratis diensten, Awards voor het inwisselen van punten, promotionele Awards of andere vergoedingen of kosten, waaronder, zonder beperking:

  (a) kosten voor banketten, vergaderingen of andere functies;

  (b) andere betaalde vergoedingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, parkeren, business center, winkels en andere diensten van derden;

  en

  (c) aan de kamerprijs gerelateerde belastingen en servicekosten (tenzij deze belastingen en servicekosten in de kamerprijs zijn inbegrepen), fooien, vergoedingen (bijvoorbeeld late annuleringskosten of no-showkosten voor het niet inchecken voor gegarandeerde reserveringen, zelfs als de reserveringen volledig zijn betaald), verplichte of automatische kosten (bijvoorbeeld resortkosten) en andere van toepassing zijnde kosten.

  2.1.4 Kwalificerende nacht. Een "In aanmerking komende nacht" betekent een nacht waarvoor een Lid zich heeft ingeschreven.rs voor, en persoonlijk betaalt en verblijft in een Deelnemend Hotel, waarvoor (i.) de kamer aan het Lid in rekening wordt gebracht, of (ii.) de gastenkamer rechtstreeks wordt gefactureerd aan het bedrijf dat de betaling heeft geregeld voor het verblijf van het Lid dat geen verband houdt met een conventie of groepsbijeenkomst.

  i. Een "In aanmerking komende nacht" is een nacht in hetzelfde Deelnemende hotel door een Lid dat:

  (a) zijn/her lidmaatschapsnummer opgeeft bij de reservering of bij het inchecken;

  (b) een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwissel Award of een promotionele Award voor het verblijf inwisselt; en

  (c) verblijft in een van de gereserveerde gastenkamers. Een Lid kan alleen Punten sparen voor maximaal drie (3) gastenkamers tijdens een in aanmerking komende nacht als hij/she in een van de gereserveerde gastenkamers verblijft en voor alle gastenkamers een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwissel Award of een promotionele Award inwisselt.

  ii. Leden kunnen geen voordelen verdienen of ontvangen bij meerdere Deelnemende Hotels voor dezelfde verblijfsdatum(s).

  iii. Slechts één Lid per gastenkamer kan Punten verdienen en voordelen ontvangen. Indien er meer dan één Lid in dezelfde gastenkamer verblijft, moeten de Leden bij het inchecken beslissen wiens Lidmaatschapsnummer op de gastenkamer wordt toegepast, mits het hetzelfde Lid is dat de rekening betaalt.

  2.1.5 Kwalificatietarieven. Een "in aanmerking komend tarief" is het tarief dat een Lid betaalt voor een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend Hotel, dat in aanmerking komt voor het sparen van Punten. In aanmerking komende tarieven omvatten alle tarieven die geboekt kunnen worden via H Rewards Kanalen zonder de toepassing van een kortingscode of met punten en die niet hieronder zijn vermeld. Bovendien komen alle tarieven die in de tariefbeschrijving als "niet in aanmerking komend" worden aangeduid niet in aanmerking voor het sparen van Punten. Tenzij specifiek anders vermeld, ontvangen Leden de voordelen van hun lidmaatschap tijdens hun verblijf tegen in aanmerking komende tarieven. Tarieven geboekt met de volgende methoden zijn uitgesloten van het in aanmerking komende tarief:

  i. De gastenkamer werd geboekt via een reisbureau, online reisplatform of ander kanaal van derden, inclusief, zonder beperking, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; speciale bedrijfstarieven geboekt via dergelijke kanalen worden echter beschouwd als een in aanmerking komend tarief;

  ii. De gastenkamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, vergadering, conferentie of georganiseerde rondreis en het Lid betaalt het Deelnemende Hotel niet rechtstreeks voor deze kamer;

  iii. De gastenkamer werd geboekt tegen een medewerkerstarief, speciale tarieven die worden aangeboden aan werknemers van de reisindustrie (bijv. touroperators, groothandelaren, reisagenten, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen), of een kamerprijs of pakket voor bemanningen;

  iv. De gastenkamer was gratis; of

  v. Een voucher of prijs van een derde partij werd ingewisseld voor de gastenkamer.

  2.1.6 Indien een hotel of ander eigendom ophoudt een deelnemend hotel te zijn, komen alle verblijven na die datum niet in aanmerking voor het sparen van punten, ongeacht wanneer de reservering werd gemaakt.

  2.2 Individueel sparen voor in aanmerking komende kosten en in aanmerking komende nachten

  Niemand anders dan het Lid kan punten sparen op in aanmerking komende kosten voor zijn/her Lidmaatschapsaccount. Punten voor een kamer die door twee Loyalty Programmamembers gedeeld wordt, worden slechts aan één Loyalty Programmamember toegekend.

  2.3 Vreemde valuta

  Het aantal punten dat bij deelnemende hotels wordt verdiend wanneer een niet-Europese valuta wordt gebruikt, wordt berekend op basis van in aanmerking komende kosten die op de datum van gegevensverwerking naar euro's worden omgerekend tegen de door het Bedrijf gekozen wisselkoers.

  3 PUNTEN INWISSELEN

  3.1 Punten inwisselen voor Awards

  Een Lid kan punten inwisselen om bepaalde Awards ("Redemption Award") te verkrijgen, waaronder, zonder beperking, kamers in Deelnemende Hotels en andere diensten en merchandise. Een volledig overzicht van de huidige inwisselmogelijkheden is beschikbaar op de website van het loyaliteitsprogramma.

  3.1.1 Punten en Inwisselprijzen kunnen door een Lid niet worden ingewisseld voor geld, prijzen of krediet.

  3.1.2 Redemption Awards zijn alleen geldig voor individuele reizen en zijn niet geldig voor groepsreizen, pakketreizen, congressen of andere speciale tarieven en/or pakketprogramma's, voedsel- en drankcredits, bijkomende kosten of servicekosten.

  3.2 Kamers in deelnemende hotels. Een Lid kan Punten inwisselen voor standaard een- of tweepersoonskamers in Deelnemende Hotels ("Award Redemption Night"). Sommige Deelnemende Merken kunnen een ander inwisselbeleid hanteren. Het inwisselen van punten voor een Award Redemption Night is afhankelijk van de beschikbaarheid ten tijde van de reservering. Voorafgaande reserveringen zijn vereist en moeten worden geboekt via de H Rewards kanalen.

  3.2.1 Het standaard garantie- en annuleringsbeleid van een Deelnemend Hotel is van toepassing op reserveringen voor Award Redemption Nachten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereisten inzake minimale verblijfsduur, vereisten inzake creditcardgarantie en kosten voor late annulering, no-shows en vervroegd uitchecken.

  i. Er kan een puntenteruggave worden verleend voor een verblijf dat korter is dan het aantal dagen van de Award-Verlossing, maar de Deelnemer moet de receptie van het Deelnemende Hotel vóór de vervroegde check-out informeren, zodat de puntenteruggave op het account van de Deelnemer kan worden bijgeschreven.

  ii. Indien een Deelnemer een gegarandeerde Award Redemption Night reservering niet binnen de toegestane annuleringstermijn annuleert, wordt de betreffende voucher voor de Award Redemption Night ongeldig en wordt tien (10) procent van de punten die tegen deze voucher zijn ingewisseld, teruggestort op het account van de Deelnemer.

  3.2.2 Het aantal Punten dat per nacht nodig is om kamers te verkrijgen bij Deelnemersng Hotels varieert volgens de categorie van het deelnemende hotel en de beschikbare kamertypes in het deelnemende hotel, de duur van het verblijf en kan ook variëren volgens de tijd van het jaar. Een lijst met categorieën van deelnemende hotels is beschikbaar op de website van het loyaliteitsprogramma. Het bedrijf kan de categorie van een deelnemend hotel te allen tijde wijzigen.

  3.2.3 Bij het inwisselen van punten voor een Award Redemption Night omvat de Award Redemption Night de kosten van een standaard eenpersoons- of tweepersoonskamer in een Deelnemend Hotel en eventuele kamerbelasting/service kosten. Alle overige kosten, waaronder bijkomende kosten, toeristenbelasting en resortkosten, zijn voor rekening van de Deelnemer en zijn niet inbegrepen in de Award Redemption Night.

  i. Standaardkamers verschillen per Deelnemend Hotel en per Deelnemend Merk. Upgrades, waaronder upgrades op basis van grootte, uitzicht, services en/or suites, kunnen beschikbaar zijn tegen hogere Puntenkosten.

  ii. Bij een Award Redemption Night kunnen bed- en rookvoorkeuren worden aangevraagd, maar deze worden niet gegarandeerd.

  iii. Voor alle reserveringen bij Zleep Hotels, inclusief voor Award Redemption Nights, is een creditcardgarantie vereist. In het geval van Award Redemption Nights wordt de creditcard van de gast alleen belast als het strikte niet-rokenbeleid in de kamers van Zleep Hotels niet is nageleefd. In dergelijke gevallen wordt 1.500 DKK of 1.500 SEK van de creditcard van de gast afgeschreven.

  3.2.4 Leden ontvangen geen punten voor het Award Redemption Night gedeelte van hun verblijf.

  3.2.5 Een Deelnemer kan punten inwisselen voor in totaal negen (9) gastenkamers in hetzelfde Deelnemende Hotel op dezelfde data. Daarbij gaat het Lid ermee akkoord te goeder trouw legitieme reserveringen voor het inwisselen van Punten te maken, uitsluitend voor gebruik door het Lid en zijn of haar uitgenodigde gasten, en niet voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot doorverkoop, ontoelaatbare toewijzing of plaatsing op websites van derden, of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen, of enige reservering in afwachting van de vraag. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren die naar zijn mening in strijd zijn met de Programmavoorwaarden.

  3.2.6 Indien een Deelnemend Hotel het Loyaliteitsprogramma om welke reden dan ook verlaat nadat een Deelnemer een Award Redemption Night heeft gereserveerd, maar vóór het verblijf van de Deelnemer, zal het Bedrijf redelijke inspanningen leveren om het betreffende voormalige Deelnemende Hotel de reservering te laten honoreren of te helpen bij het regelen van gelijkwaardige accommodaties in de buurt; het Bedrijf kan echter niet garanderen dat Awards, upgrades of andere voordelen die een Deelnemer kan verdienen in het kader van het Loyaliteitsprogramma zullen worden gehonoreerd. Indien een Deelnemer onder deze omstandigheden geen gebruik kan maken van zijn/her Award Redemption Night, kan de Deelnemer de voucher inleveren bij het H Rewards Service Center en zullen de ingewisselde punten worden teruggestort op het account van het betreffende Lid.

  4 HOGERE NIVEAUS VAN LIDMAATSCHAP

  4.1 Vereisten voor opwaardering en onderhoud van het lidmaatschap

  4.1.1 Upgraden lidmaatschap_. Om het lidmaatschap op te waarderen moet het Lid binnen een Lidmaatschapscyclus voldoen aan de volgende criteria in tabel 1 hieronder. Een "Lidmaatschapscyclus" betekent een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop een Lid is ingeschreven in het huidige niveau van lidmaatschap. Na afloop van deze cyclus begint een nieuwe Lidmaatschapscyclus. Indien het niveau van het lidmaatschap tijdens een Lidmaatschapscyclus verandert, wordt een nieuwe Lidmaatschapscyclus gerekend vanaf de datum van verandering. Een lid zal binnen drie (3) dagen naar het volgende niveau van hoger niveau worden opgewaardeerd wanneer hij voldoet aan de opwaardeercriteria.

  4.1.2 Behoud van lidmaatschap. Na opwaardering tot een nieuw Lidmaatschap van een hogere rang kan een Lid gedurende één Lidmaatschapscyclus genieten van de status van het Hogere Tier Lidmaatschap. Om het High Tier Membership in de volgende Membership Cycle te behouden, dient een Lid te voldoen aan de volgende criteria in Grafiek 1 hieronder.

  Indien een High Tier Lid niet voldoet aan de criteria voor het behoud van zijn/her huidige lidmaatschap binnen een Lidmaatschapscyclus, zal hij/she automatisch gedegradeerd worden naar het niveau van het lidmaatschap waarvan hij/she in de vorige cyclus de criteria vervulde.

  Regels voor opwaardering en behoud van het niveau van lidmaatschap

  Voorwaarden voor opwaardering naar het volgende niveau binnen een lidmaatschapscyclus

  • Lidmaatschapsniveau Sterren - 3 in aanmerking komende nachten of 350 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschapsniveau Silver Lid - 5 in aanmerking komende nachten of 500 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschapsniveau Prestige Lid - 10 in aanmerking komende nachten of 1.000 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschap Tier Level Gold - 40 in aanmerking komende nachten of 4.000 euro in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschap Tier Level Platinum Member - 100 in aanmerking komende nachten of 9.000 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Niveau lidmaatschap Diamond Mitglied - N/A

  Voorwaarden voor het behoud van de huidige tier

  • Lidmaatschap Niveau Ster Lid - N/A
  • Niveau lidmaatschap Silver Lid - 3 in aanmerking komende nachten of 350 euro aan in aanmerking komende kosten
  • Lidmaatschap Tier Level Prestige Lid - 5 in aanmerking komende nachten of minstens 500 euro aan in aanmerking komende kosten.
  • Membership Tier Level Gold Member - 5 in aanmerking komende overnachtingen of minimaal 500 euro aan in aanmerking komende kosten.
  • Lidmaatschap Niveau Platinum Lid - 30 in aanmerking komende nachten of ten minste 3.000 euro uitgeven
  • Lidmaatschapsniveau Diamond Lid - 80 in aanmerking komende nachten of ten minste 6.750 euro aan in aanmerking komende kosten besteden.

  4.2 Voordelen voor leden met een hoger niveau

  Hogere Tier Leden ontvangen meer voordelen zoals samengevat in Grafiek 2 en verder in deze Sectie 4.2 hieronder. Lees en begrijp de details van elk voordeel en u kunt contact opnemen met H Rewards Service Center als u vragen heeft.

  Voordelen voor leden van de hogere categorie

  Bonuspunten via officiële H Rewards niet-mobiele kanalen officiële website, call center, of hotels

  • Lidmaatschap Niveau Silver x1
  • Lidmaatschap Niveau Prestige x1
  • Lidmaatschap Tier Level Gold x1,5
  • Lidmaatschap Niveau Platinumx1,5
  • Lidmaatschap niveau Diamond x2

  Lid Tarieven

  • Niveau lidmaatschap Silver 6%
  • Niveau lidmaatschap Prestige 10%
  • Niveau lidmaatschap Gold 10%
  • Niveau lidmaatschap Platinum 10%
  • Niveau lidmaatschap Diamond 10%

  Gegarandeerde kamer

  • Niveau lidmaatschap Silver -
  • Niveau lidmaatschap Prestige -
  • Niveau lidmaatschap Gold -
  • Niveau Platinum 72 uur
  • Niveau lidmaatschap Diamond 24 uur

  Ruimte upgrade

  • Niveau lidmaatschap Silver - N/A
  • Niveau lidmaatschap Prestige - N/A
  • Niveau lidmaatschap Gold - N/A
  • Niveau lidmaatschap Platinum - Ja
  • Niveau lidmaatschap Diamond - Ja

  F&B

  • Niveau lidmaatschap Silver - N/A
  • Niveau lidmaatschap Prestige - N/A
  • Niveau lidmaatschap Gold - 10%
  • Niveau lidmaatschap Platinum - 10%
  • Niveau lidmaatschap Diamond - 10%

  Drankbon / 2 gratis ontbijten

  • Niveau lidmaatschap Silver - N/A
  • Niveau lidmaatschap Prestige - N/A
  • Niveau Gold - 10 € (drankbon)
  • Lidmaatschap niveau Platinum - 2 gratis ontbijten
  • Niveau lidmaatschap Diamond - 2 gratis ontbijten

  Vroeg inchecken

  • Lidmaatschap niveau Silver - N/A
  • Niveau lidmaatschap Prestige - Ja
  • Niveau lidmaatschap Gold - Ja
  • Niveau lidmaatschap Platinum - Ja
  • Niveau lidmaatschap Diamond - Ja

  Late Check-out

  • Membership Tier Level Silver - 1 p.m.
  • Niveau lidmaatschap Prestige - 14.00 uur.
  • Membership Tier Level Gold - 14.00 uur.
  • Membership Tier Level Platinum - 2 p.m.
  • Lidmaatschap Tier Level Diamond - 4 p.m.

  4.2.1 Zilveren lidmaatschapsvoordelen. Silver Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle basis lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonuspunten_: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen waaronder de Website, call center of hotels, zal hij/she punten verdienen volgens paragraaf 2.1.1., daarnaast zal het Lid honderd procent (100%) Bonus Reward Points ontvangen.
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van zes procent (6%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassing van het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Late Check-Out: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid. Het Lid kan in de Deelnemende Hotels uitchecken tot 13.00 uur en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.

  4.2.2 Prestige lidmaatschapsvoordelen. Prestige Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basic Membership Benefits:

  • Bonus Reward Points: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen, waaronder de Website, call center of hotels, zal het Lid Punten verdienen overeenkomstig paragraaf 2.1.1., daarnaast zal het Lid honderd procent (100%)% van zijn punten ontvangen.20 Bonuspunten.
  • Lidstarieven: Het Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers in Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Early Check-In: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out_: Een Lid kan tot 14.00 uur uitchecken bij Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption-nachten en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.

  4.2.3 Gold membership Benefits. Gold Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen, naast alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Points: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen waaronder de Website, call center of hotels, ontvangt hij/she 1,5 maal Reward-punten als bonus (d.w.z. 12 punten per euro).
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassing van het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers in Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Early Check-In: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out_: Een Lid kan tot 14.00 uur uitchecken bij Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar. -&B_: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastencheck (inclusief belastingen) in onze restaurants en bars in de Deelnemende Hotels. Een Lid dient zich als Lid te legitimeren.
  • Drankbon: Een Lid ontvangt 10 € (drankbon) zonder contante waarde. De tegoedbon is alleen inwisselbaar voor bepaalde bardiensten en kan worden gebruikt voor de gedeeltelijke betaling van alle dranken. Er kan slechts één drankbon worden ingewisseld per verblijf met ten minste één in aanmerking komende nacht in de deelnemende hotels en deze moet worden overhandigd. Op Zleep Hotelsontvangt het Lid in plaats daarvan een voucher voor één gratis drankje.

  4.2.4 Platina ledenvoordelen. Platinum Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basislidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Points: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen waaronder de Website, call center of hotels, ontvangt hij/she 1,5 maal beloningspunten als bonus (d.w.z. verdien 12 punten per euro).
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer het Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassing van het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Gegarandeerde kamer: Een kamerreservering bij Deelnemende Hotels wordt gegarandeerd wanneer de reservering wordt gemaakt vóór 72 uur voor de geplande aankomst. Het Guaranteed Room voordeel kan echter niet worden toegepast op de boekingen van derden of beloningen en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. speciale evenementen). Het Guaranteed Room-voordeel kan niet worden gebruikt in combinatie met awardgebruik of enige vorm van promotie- of kortingstarieven.
  • Room Upgrade: Een Lid ontvangt een gratis upgrade naar de eerstvolgende beste beschikbare kamercategorie (behalve suites of speciale kamers) in de Deelnemende Hotels, afhankelijk van de beschikbaarheid voor de gehele verblijfsduur op het moment van inchecken. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, dient de upgrade in dezelfde categorie plaats te vinden (bijv. hogere verdieping, beter uitzicht, etc.). Upgrade is alleen mogelijk voor gekwalificeerde nachten of Award Redemption Nights en is niet beschikbaar bij Zleep Hotels.
  • Early Check-In: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out_: Een Lid kan tot 14.00 uur uitchecken bij Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar. -&%3C/x>B_: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastencheck (inclusief belastingen) in restaurants en bars in de Deelnemende Hotels, zelfs als hij geen geregistreerde gast is in het hotel. Een Lid zal zich/herself als Lid identificeren.
  • Twee (2) gratis ontbijten_: Een Lid ontvangt twee (2) Gratis Ontbijten. Dit voordeel geldt voor één- en tweepersoonsbezetting voor elke geboekte in aanmerking komende nacht in de Deelnemende Hotels. In Deelnemende Hotels waar het ontbijt reeds in de kamerprijs is inbegrepen, wordt in plaats daarvan een voucher van twintig (20) Euro F&B per verblijf aangeboden.

  4.2.5 Diamond Membership Benefits. Diamond Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basislidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Points: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via officiële H Rewards kanalen, waaronder de officiële website, call center of hotels, ontvangt hij/she 2 keer Reward Points als bonus, d.w.z. zestien (16) punten per Euro.
  • Lidstarieven: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassing van het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Gegarandeerde kamer: Een kamerreservering bij Deelnemende Hotels wordt gegarandeerd wanneer de reservering wordt gemaakt vóór 24 uur voor de geplande aankomst. Het Guaranteed Room voordeel kan echter niet worden toegepast op de boekingen van derden of beloningen en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. speciale evenementen). Het Guaranteed Room-voordeel kan niet worden gebruikt in combinatie met awardgebruik of enige vorm van promotie- of kortingstarieven.
  • Room Upgrade: Een Lid ontvangt een gratis upgrade naar de eerstvolgende beste beschikbare kamercategorie (behalve suites of speciale kamers) in de Deelnemende Hotels, afhankelijk van de beschikbaarheid voor de gehele verblijfsduur op het moment van inchecken. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, dient de upgrade in dezelfde categorie plaats te vinden (bijv. hogere verdieping, beter uitzicht, etc.). Upgrade is alleen mogelijk voor gekwalificeerde nachten of Award Redemption Nights en is niet beschikbaar bij Zleep Hotels.
  • Early Check-In: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out_: Een Lid kan in de Deelnemende Hotels uitchecken tot 16.00 uur (om Zleep Hotels tot 14.00 uur) en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het hotel en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en kan het in sommige regio's niet beschikbaar zijn. -&B_: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastencheck (inclusief belastingen) in onze restaurants en bars in de Deelnemende Hotels, zelfs als hij of zij geen geregistreerde gast is in het hotel. Een Lid dient zich als Lid te legitimeren.
  • Twee (2) Gratis Ontbijten: Een Lid ontvangt twee (2) Gratis Ontbijten. Dit voordeel geldt voor één- en tweepersoonsbezetting voor elke nacht van de geboekte In aanmerking komende nachten in de Deelnemende Hotels. In Deelnemende Hotels waar het ontbijt reeds in de kamerprijs is inbegrepen, wordt in plaats daarvan een voucher van dertig (30) euro F&B per verblijf aangeboden.

  5 GEEN GARANTIE VAN SPECIFIEKE VOORDELEN; BEPERKING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

  5.1 Het Bedrijf garandeert of waarborgt niet de voortdurende beschikbaarheid van specifieke prijzen of voordelen. Het Bedrijf garandeert of waarborgt niet de ononderbroken beschikbaarheid van H Rewards kanalen. Alle diensten onder programmavoorwaarden worden geleverd als diensten zonder impliciete garanties of waarborgen.

  5.2 Elke aansprakelijkheid van het Bedrijf onder of in verband met het Loyaliteitsprogramma is als volgt:

  5.2.1 Het Bedrijf is onbeperkt aansprakelijk in geval van

  (i.) schade aan lichaam, leven en gezondheid veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangende agenten;

  (ii.) schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangers; en in gevallen

  (iii.) waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder dwingend recht.

  5.2.2 De aansprakelijkheid voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen (zijnde de verplichtingen van het Bedrijf die essentieel zijn voor het Loyalty Programma en waarop het Lid bij het aangaan van de Programmavoorwaarden vertrouwde) door lichte nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangers is beperkt tot de schade die typisch te voorzien is onder de Programmavoorwaarden.

  5.2.3 DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE ANDERE GEVALLEN IS UITGESLOTEN.

  6 WIJZIGING VAN DE PROGRAMMAVOORWAARDEN

  6.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Programmavoorwaarden en alle voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen (zoals voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, prijzen en diensten en Puntregels) van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de volgende bepalingen:

  6.1.1 Het Bedrijf kan altijd de Programmavoorwaarden en de voorwaarden waarnaar wordt verwezen wijzigen die alleen betrekking hebben op de algemene voorwaarden van de Programmavoorwaarden (bijv. contactinformatie), nieuwe technische ontwikkelingen of soortgelijke redenen. Hetzelfde geldt voor voordelen en regels waarnaar in de Programmavoorwaarden wordt verwezen, indien de wijzigingen de Leden niet benadelen.%20De Vennootschap zal de Leden ten minste zes (6) weken van tevoren in kennis stellen van een dergelijke wijziging.

  6.1.2 Het Bedrijf kan de hier bedoelde Programmavoorwaarden ook wijzigen in het geval van een wijziging in wettelijke voorschriften of in het geval van een wijziging in de jurisprudentie van de hoogste rechterlijke instanties die van invloed is op een of meer bepalingen van de Programmavoorwaarden; in dit geval zullen de betreffende voorwaarden zodanig worden aangepast dat zij in overeenstemming zijn met het doel van de gewijzigde juridische situatie. Het Bedrijf zal de Leden ten minste zes (6) weken voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt, hiervan in kennis stellen, tenzij het Bedrijf wettelijk verplicht is de wijziging eerder door te voeren.

  6.1.3 De Vennootschap kan de hier bedoelde Programmavoorwaarden verder wijzigen door voorafgaande kennisgeving aan de Leden indien de Leden de mogelijkheid hebben bezwaar te maken tegen de wijziging. In dit geval zal het Bedrijf de wijzigingen aan de Leden meedelen via post, e-mail of een andere vorm waarbij de kennisgeving van de wijziging de invloedssfeer van het Lid zal bereiken. Indien Leden niet binnen zes (6) weken schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van de nieuwe versie, worden Leden geacht te hebben ingestemd met de wijziging en wordt de nieuwe versie van kracht na het verstrijken van de bezwaartermijn. Bij aankondiging van wijzigingen in de Programmavoorwaarden of voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, zal het Bedrijf de Leden uitdrukkelijk wijzen op het belang hiervan. Indien een Lid bezwaar maakt tegen een dergelijke wijziging, kan het Lidmaatschap worden beëindigd (gewone beëindiging).

  6.1.4 Bij wijziging van de Programmavoorwaarden zal het Bedrijf altijd in redelijkheid rekening houden met de legitieme belangen van de Leden. Schadeclaims van Leden als gevolg van wijzigingen in de Programmavoorwaarden zijn uitgesloten.

  6.2 Voor zover niet anders vermeld, is de gewijzigde versie van de programmavoorwaarden vanaf de ingangsdatum van toepassing op de deelname van de leden aan het loyaliteitsprogramma.

  7 BEËINDIGING VAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA

  7.1 Het Bedrijf kan het loyaliteitsprogramma beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van zes (6) maanden aan alle actieve leden. Naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan het Bedrijf ervoor kiezen om het loyaliteitsprogramma op elk moment onmiddellijk te vervangen door een soortgelijk loyaliteitsprogramma na kennisgeving aan de actieve loyaliteitsleden. Een lid kan na beëindiging van het loyaliteitsprogramma geen punten sparen of aanspraak maken op inruilprijzen, promotionele prijzen of voordelen van het loyaliteitsprogramma.

  7.2 Het Bedrijf kan het loyaliteitsprogramma geheel of gedeeltelijk beëindigen in elk rechtsgebied met een opzegtermijn van minder dan zes maanden, indien het toepasselijke recht dit vereist.

  7.3 Als het loyaliteitsprogramma wordt beëindigd, vervallen alle niet ingewisselde punten zonder enige verplichting of aansprakelijkheid, en worden na afloop van de opzegtermijn geen aanspraken op een Redemption Award of promotionele Award gehonoreerd.

  8 TOEPASSELIJK RECHT; JURISDICTIE

  8.1 Het recht dat van toepassing is op de Programmavoorwaarden is het Duitse recht zonder toepassing van het internationale privaatrecht en het VN-kooprecht.

  8.2 Als u als consument in de Europese Unie woont en het Bedrijf zijn diensten in verband met de Programmavoorwaarden richt op de lidstaat waarin u woont, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin u woont. Niets in deze Programmavoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om zich te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van het lokale recht.

  8.3 Het Bedrijf is niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en biedt ook niet aan om deel te nemen aan een dergelijke procedure.

  9 DIVERSEN

  9.1 Wijziging van contactgegevens. Elk Lid is verantwoordelijk voor het informeren van het Bedrijf over wijzigingen in zijn of haar contactgegevens.

  9.2 Controle Account. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming behoudt de Onderneming zich het recht voor de Accounts van alle Leden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren op naleving van de Programmavoorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kan het Bedrijf in dit verband alle Punten, Gekwalificeerde Nachten en transactiegeschiedenis van de Leden bekijken, inclusief, zonder beperking, verzoeken om Loyaliteitsprogramma Awards, promotionele Awards en andere voordelen.

  9.3 Correctie van Punten en Voordelen. Het Bedrijf kan te allen tijde en naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, het volgende corrigeren of annuleren

  (i.) de opwaardering van het niveau van het Lidmaatschap,

  (ii.) het aantal Punten dat op het Account van een Lid is bijgeschreven,

  en

  (iii.) elk ander voordeel dat is bijgeschreven op het account van een Lid, dat niet in aanmerking komt voor een Lid in overeenstemming met de Programmavoorwaarden.

  9.4 Belastingen. Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden kunnen onderworpen zijn aan inkomsten- of andere belastingen. Het Lid is verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen en voor het doen van alle toepasselijke mededelingen aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de partij die heeft betaald voor de transactie waarmee het Lid Punten heeft verdiend. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor belastingplicht, heffingen of andere kosten in verband met de uitgifte van Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden.

  9.5 Geen partnerschap. Niets in de Programmavoorwaarden is bedoeld of zal worden opgevat om een agentschap, partnerschap of joint venture relatie tussen het Bedrijf en de Leden tot stand te brengen.

  9.6 Scheidbaarheid. Indien een van de programmavoorwaarden ongeldig is, blijven de overige voorwaarden onaangetast. Indien een van de programmavoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt dat deel geacht te zijn gescheiden van de programmavoorwaarden, onverminderd de geldigheid en uitvoerbaarheid van alle andere voorwaarden hiervan.

  9.7 Volledige overeenkomst. Programmavoorwaarden, samen met alle andere voorwaarden, regels of voorschriften die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Leden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma.

  9.8 Bindende tekstversie. De Duitse vervan deze Programmavoorwaarden is de juridisch bindende.

  Huidige versie: Februari 2023

  Hier is een link naar het H Rewards Privacybeleid.


  H Rewards Voorwaarden van het loyaliteitsprogramma

  Bijgewerkt op 30 juni 2020

  Met ingang van 1 juli 2020 is het H Rewards programma een loyaliteitsprogramma aangeboden door Huazhu Group Limited en zijn filialen ("Huazhu Group"). Steigenberger Hotels AG, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna de "Onderneming"), is lid van de Huazhu Group bedrijven. De Onderneming exploiteert H Rewards programma met betrekking tot de hotelmerken beheerd door de Onderneming en haar filialen, waaronder "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", " MAXX by Steigenberger ", "Jaz in the City" en "Zleep Hotels", in Europa en andere regio's buiten het vasteland van de Volksrepubliek China (voor de toepassing van deze Programmavoorwaarden, met uitzondering van Hong Kong, Macau en Taiwan) (hierna, het "Loyaliteitsprogramma").

  Het loyaliteitsprogramma wordt uitgevoerd onder de onderstaande voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (de "Programmavoorwaarden"). De programmavoorwaarden regelen de relatie van het bedrijf met de leden van het loyaliteitsprogramma (collectief, "leden van het loyaliteitsprogramma", "leden", en individueel, een "lid van het loyaliteitsprogramma", "lid", of "u"), met inbegrip van hoe leden hun rekeningen beheren, reserveringen boeken, punten van het loyaliteitsprogramma verdienen en inwisselen ("punten") bij deelnemende hotels en eigendommen (elk een "deelnemend hotel"), evenals met programma's van derden die een zakelijke relatie met het loyaliteitsprogramma hebben.

  Door het openen van een loyaliteitsprogramma-account ("Account" of "Membership Account") en het accepteren van de lidmaatschapdiensten van het loyaliteitsprogramma, gaat u akkoord met de programmavoorwaarden en de toepassing van de bijbehorende voordelen voor leden, het beleid en de puntenregels die u van tijd tot tijd ter beschikking worden gesteld.

  Deze programmavoorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma en het lidmaatschap ervan tussen u en het bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de loyaltyleden om op de hoogte te blijven van de programmavoorwaarden en elke wijziging van de programmavoorwaarden en zij zullen gevraagd worden om akkoord te gaan met de programmavoorwaarden. Door akkoord te gaan, zullen de programmavoorwaarden uitsluitend het lidmaatschap in de toekomst regelen.

  1 TOETREDEN TOT HET LOYALITEITSPROGRAMMA

  1.1 In aanmerking komen.

  1.1.1 Het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is gratis en beschikbaar voor iedereen die:
  (a) de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de wettelijke bevoegdheid heeft om in te stemmen met de programmavoorwaarden in het land waar hij woont;
  (b) in een rechtsgebied woont dat deelname aan het loyaliteitsprogramma wettelijk toestaat;
  (c) geen inwoner is van gebieden en landen waarop uitgebreide sancties van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën van toepassing zijn;
  (d) geldige en juiste persoonlijke informatie verstrekt bij de inschrijving voor het loyaliteitsprogramma;
  (e) niet reeds lid is van het loyaliteitsprogramma (d.w.z. niet reeds over een ledenrekening beschikt); en
  (f) niet eerder uit het loyaliteitsprogramma of een soortgelijk loyaliteitsprogramma van het Bedrijf is verwijderd.

  1.1.2 De leden zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de loyaliteitsprogrammavoorwaarden, accountoverzichten en andere mededelingen van het Bedrijf over het loyaliteitsprogramma om hun/her rechten, verantwoordelijkheden en status in het loyaliteitsprogramma te begrijpen. Als een lid vragen heeft over het loyaliteitsprogramma of deze programmavoorwaarden, moet het lid contact opnemen met het H Rewards Service Center.

  1.2 Deelnemende hotels en merken // H Rewards Kanalen

  1.2.1 "Deelnemende Hotels" zijn hotels, resorts en andere accommodatie voor tijdelijk verblijf die worden geëxploiteerd onder de Deelnemende Merken, op voorwaarde dat deze accommodaties zich bevinden in Europa of andere regio's buiten het vasteland van de Volksrepubliek China (voor dit loyaliteitsprogramma met uitzondering van Hong Kong, Macau en Taiwan). De deelnemende merken omvatten momenteel alle Deutsche Hospitality merken: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City en Zleep Hotels, en kan, naar goeddunken van het Bedrijf, in de toekomst worden uitgebreid met andere merken van de Huazhu Groep.

  Een volledige lijst van deelnemende hotels wordt gepubliceerd op de Website (zoals hieronder gedefinieerd) en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, met name wanneer nieuwe hotels toetreden tot, of bestaande deelnemende hotels uit het loyaliteitsprogramma stappen.

  1.2. "H Rewards Kanalen" verwijst naar H Rewards communicatiekanalen, in het bijzonder de H Rewards officiële website (global.hrewards.com, "Website"), de reserveringscentrale(s) en de deelnemende hotels.

  1.3 Niveau van lidmaatschap

  Het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is verdeeld in, in%20ascending order, Star Membership, Silver Membership, Prestige Membership, Gold Membership, Platinum Membership and Diamond Membership.

  Het Silver Lidmaatschap, Prestige Lidmaatschap, Gold Lidmaatschap, Platinum Lidmaatschap en Diamond Lidmaatschap worden gezamenlijk aangeduid als "Hogere Tier Lidmaatschap" en deze Leden worden aangeduid als "Hogere Tier Leden".

  1.4 Basis lidmaatschapsvoordelen

  Een aantal voordelen zijn beschikbaar voor alle niveaus van de leden van het loyaliteitsprogramma ("Basisvoordelen"). Deze Basic Membership Benefits worden aangeboden naar goeddunken van het Bedrijf en kunnen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid in de Deelnemende Hotels.

  De voordelen voor het Hogere Niveau Lidmaatschap worden hieronder in Sectie 4 geïntroduceerd.

  1.4.1 Ledencommunicatie. Leden van het loyaliteitsprogramma zullen op de Website toegang hebben tot de telefoonnummers van de ledenservice voor reserveringen, klantenservice en verzoeken om toekenning van beloningen.

  1.4.2 Private Sale.Alle Tier Members krijgen de mogelijkheid om te profiteren van speciale campagnes voordat het grote publiek er gebruik van maakt.

  1.4.3 Exclusieve promoties.Alle niveaus van Leden zullen genieten van exclusieve aanbiedingen voor boekingen van de Deelnemende Hotels.

  1.4.4 Gratis fles water.Alle niveaus van Leden kunnen genieten van een gratis fles water wanneer zij een Gekwalificeerde Nacht reserveren en doorbrengen in de Deelnemende Hotels, behalve bij Zleep Hotels.

  1.4.5 Toegang tot Co-Working Space. Alle Ledenniveaus hebben recht op gebruik van de co-working ruimte in de Deelnemende Hotels, indien beschikbaar.

  1.5 Inschrijvingsvoorwaarden

  1.5.1 Invullen van de inschrijvingsaanvraag. Een persoon kan zich inschrijven voor het loyaliteitsprogramma door volledig en nauwkeurig een aanvraag in te vullen via H Rewards kanalen of via een ander door het Bedrijf verstrekt of erkend inschrijvingskanaal en door zijn e-mailadres/her ter verificatie op te geven. Het Bedrijf kan het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen aan een aanvrager weigeren.

  1.5.2 Individueel lidmaatschap. Alleen individuen komen in aanmerking voor het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma, en elk individu kan slechts één lidmaatschapsaccount aanhouden. Ondernemingen, groepen en/or kunnen zich niet als lid van het loyaliteitsprogramma aanmelden. Alle lidmaatschapsrekeningen zijn individuele rekeningen en gezamenlijke rekeningen zijn niet toegestaan. Voordelen van het loyaliteitsprogramma zijn niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  1.5.3 Overdracht van de ledenrekening. Na aanmelding voor het loyaliteitsprogramma wordt een lidmaatschapsrekening geopend en een rekeningnummer ("lidmaatschapsnummer") aan iedere aanvrager toegekend. Na ontvangst van dit Lidmaatschapsnummer wordt een individu een Lid dat in aanmerking komt om Punten te sparen bij de Deelnemende Hotels. Verdere details worden beschreven in Sectie 1.7 en Sectie 2.

  1.5.4 Dubbele Accounts. Een Lid mag op geen enkel moment een of meer dubbele Accounts onder het Loyaliteitsprogramma hebben. Indien aan een persoon meer dan één lidmaatschapsnummer voor het loyaliteitsprogramma wordt toegekend, ontvangt hij/she slechts punten voor één account. Dubbele lidmaatschapsaccounts kunnen worden opgeheven.

  1.5.5 Persoonlijk profiel. Door een Lid verstrekte informatie wordt bijgehouden in een persoonlijk voorkeursprofiel bij de Lidmaatschapsaccount. Alle door een Lid verstrekte informatie in zijn/her persoonlijk profiel moet geldig en nauwkeurig zijn en moet actueel worden gehouden. i. Een Lid kan zijn/her mobiele telefoonnummer, e-mailadres of adres wijzigen door zijn/her informatie te wijzigen in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website of door contact op te nemen met het Service Center. H Rewards In bepaalde gevallen kan voor adreswijzigingen een bewijsstuk nodig zijn. ii. Voor naamswijzigingen van een Lidmaatschapsaccount zijn bewijsstukken, handtekening, datum en Lidmaatschapsnummer vereist. Meer informatie vindt u op onze website.

  1.5.6 Gebruik van informatie verzameld in de aanvraag.De informatie die een Lid aan het Bedrijf verstrekt bij het invullen van de aanvraag voor het Loyaliteitsprogramma en het inwisselen van Punten wordt verwerkt in overeenstemming met het H Rewards Privacy Policy.

  1.6 Lidmaatschap mededelingen

  1.6.1 De communicatie van relevante informatie is belangrijk voor het beheer van het loyaliteitsprogramma en om elk lid de mogelijkheid te bieden de voordelen van het lidmaatschap te maximaliseren. Leden ontvangen mededelingen over het loyaliteitsprogramma zoals toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  1.6.2 Alle mededelingen van het loyaliteitsprogramma worden via verschillende kanalen naar de leden gestuurd, bijv. per post of e-mail naar het adres dat op dat moment in het account van de leden staat. Mededelingen die aan het opgegeven adres worden gestuurd, worden één (1) werkdag na verzending als ontvangen beschouwd, wanneer ze aan het e-mailadres van het lid worden gestuurd, of vijf (5) werkdagen na verzending, wanneer ze aan het opgegeven postadres worden gestuurd. Leden moeten hun e-mail- en postadres actueel houden. Noch het Bedrijf, noch het Loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde of zoekgeraakte post of de gevolgen daarvan.

  1.6.3 De Leden ontvangen na elke transactie per e-mail de saldo-overzichten van de nieuwe rekening, wanneer punten zijn verdiend of uitgegeven. Leden kunnen zich te allen tijde afmelden voor deze dienst in het accountprofiel op de website van het loyaliteitsprogramma of door contact op te nemen met hetH Rewards Service Center.

  1.6.4 Als de noodzakelijke wettelijke vereistenndien aan de toepasselijke wetgeving is voldaan, kan de Onderneming de Leden ook van tijd tot tijd promoties, aanbiedingen en andere mededelingen sturen, waaronder, zonder beperking, artikelen van derden. De artikelen van derden zijn gebaseerd op de door een Lid aan de Onderneming verstrekte informatie en eventuele aanvullende gegevens die de Onderneming bijhoudt. Leden kunnen persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren te allen tijde wijzigen in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website of door contact op te nemen met hetH Rewards Service Center; zoals vermeld in Sectie 1.5.5 (i), kan het Bedrijf echter eisen dat een Lid bewijsstukken stuurt voordat bepaalde wijzigingen worden toegestaan (bijv. juridische naamsveranderingen).

  1.6.5 Het Lid wordt de mogelijkheid geboden om mailing- en andere communicatievoorkeuren te definiëren en te wijzigen via mechanismen in de mails of communicatie of in het Accountprofiel op de Loyalty Programma Website of door contact op te nemen met het H Rewards Service Center.

  1.6.6 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf telefoongesprekken monitoren of opnemen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren als een Lid contact opneemt met hetH Rewards Service Center.

  1.6.7 Een Lid kan zijn/her puntensaldo en transactiegeschiedenis bekijken en persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken in het Account Profile op de Loyalty Programma Website.

  1.7 Punten sparen.

  Leden kunnen punten verdienen (de valuta van het Loyaliteitsprogramma) voor in aanmerking komende kosten in een Deelnemend Hotel in overeenstemming met Sectie 2.

  1.7.1 Punten onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Zoals uiteengezet in Paragraaf 1.1.2, is het verzamelen van punten onderworpen aan de Programmavoorwaarden. Elk lid van het loyaliteitsprogramma is verantwoordelijk voor het lezen van de programmavoorwaarden, nieuwsbrieven en rekeningoverzichten om zijn of haar rechten, verantwoordelijkheden en status in het loyaliteitsprogramma en de structuur voor het verdienen van Awards te begrijpen.

  1.7.2 Belastingen. Punten en Awards die door deelname aan het loyaliteitsprogramma zijn verdiend, kunnen onderhevig zijn aan belastingplicht. Elke belastingplicht, inclusief openbaarmaking, in verband met de ontvangst of het gebruik van punten of Awards is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Lid.

  1.7.3 Verbod op overdracht van punten. Punten gespaard door een Lid van het Loyaliteitsprogramma komen uitsluitend ten goede aan het Lid en mogen aan niemand worden overgedragen, verkocht, geruild, geleased, uitgeleend of ter veiling aangeboden. Punten die volgens het loyaliteitsprogramma in strijd met de programmavoorwaarden zijn overgedragen, kunnen in beslag worden genomen.

  1.7.4 Vervaldatum van de punten. Punten zijn 24 maanden geldig vanaf de datum waarop ze zijn verdiend, na afloop van 24 maanden, als de punten niet binnen de geldige periode worden gebruikt, vervallen de punten en worden ze automatisch ongeldig. Het bedrijf zal u ten minste zes (6) maanden voor het vervallen van de punten informeren.

  1.7.5 Verbeurde of geannuleerde punten. Wanneer punten eenmaal verbeurd of geannuleerd zijn, kunnen de punten niet meer hersteld worden, maar een Lid kan wel nieuwe punten verdienen, tenzij het account van dat Lid gedeactiveerd is.

  1.7.6 Loyaltypartnerschappen. Het gelijktijdig bijschrijven van mijlen in het kader van frequent flyer programma's en bonuspunten van andere loyaliteitsprogramma's voor klanten (zoals Miles&More, BahnBonus enz.) enerzijds en H Rewards Punten anderzijds is uitgesloten; naar keuze van het Lid worden ofwel mijlen/bonus punten ofwel H Rewards Punten worden eenmaal per verblijf bijgeschreven.

  1.8 Annulering van het Lidmaatschap

  1.8.1 Annulering of opschorting van het lidmaatschap i. Opzeggen door het Lid.Een Lid kan zijn/her lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma te allen tijde opzeggen door een schriftelijke kennisgeving van opzegging te sturen naar H Rewards Service Center. Alle niet ingewisselde Punten, Redemption Awards en promotionele Awards, alsmede de bereikte ledenstatus komen te vervallen na verloop van zes maanden vanaf de effectieve datum van opzegging en kunnen daarna niet meer hersteld of overgedragen worden. ii. Annulering of opschorting door het Bedrijf. Het Bedrijf kan de rekening van een Lid zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (gewone opzegging). Een gewone opzegging (d.w.z. een opzegging zonder opgaaf van redenen) van een Hoger Niveau Lidmaatschap door het Bedrijf is echter alleen mogelijk op zijn vroegst bij het verstrijken van het bestaande Niveau Lidmaatschap van het Lid. In geval van een gewone beëindiging van het account van een Lid door het Bedrijf, vervallen alle niet ingewisselde Punten, Inwisselprijzen en Promotionele Prijzen, alsmede de bereikte Lidmaatschapsstatus na verloop van zes maanden vanaf de effectieve datum van beëindiging en kunnen daarna niet meer hersteld of overgedragen worden.

  Ongeacht het Lidmaatschapsniveau van een Lid kan het Bedrijf het Account van een Lid te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen om ernstige redenen, waaronder, zonder beperking, indien het Lid:

  a) Een hotel- of andere rekening niet heeft betaald wanneer deze verschuldigd is aan het Bedrijf of een deelnemend hotel, ondanks dat hij een herinnering heeft ontvangen;

  b) Op een ongepaste, frauduleuze, beledigende of vijandige manier heeft gehandeld tegenover werknemers, klanten of partners van het Bedrijf of de Deelnemende Hotels;

  c) Een van deze Programmavoorwaarden opzettelijk heeft geschonden of overtreden;

  d) Op frauduleuze wijze beweerde in aanmerking te komen voor het verdienen of inwisselen van punten of voordelen;

  iii. Juridische stappen. Niets in deze Programmavoorwaarden beperkt het Bedrijf in de uitoefening van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen.

  1.8.2 Gevolgen van opzegging van het lidmaatschap

  i. Bij annulering van het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma door het Bedrijf om ernstige redenen overeenkomstig punt 1.8.1 (ii), zullen alle niet ingewisselde punten, inwisselprijzen en promotionele prijzen zonder compensatie vervallen. en het betreffende Lid zal niet langer kunnen deelnemen aan de Loyalty

  ii. Indien het Bedrijf het account van een Lid om welke reden dan ook opheft, kan het Lid zich niet opnieuw aanmelden voor deelname aan het loyaliteitsprogramma en worden alle op naam van het Lid geopende accounts en op dat account verdiende punten, Redemption Awards en promotionele Awards bij ontdekking met terugwerkende kracht verbeurd verklaard. iii. Indien een lid zijn/her account opzegt, kan het lid zich op een later tijdstip opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma, maar er worden geen eerder verbeurde of vervallen punten, Redemption Awards en promotionele Awards meer op de ledenrekening bijgeschreven. iv. Elke Lidmaatschapsstatus eindigt bij opzegging van een Ledenaccount.

  1.8.3 Wijziging van het Loyaliteitsprogramma.Tenzij uitdrukkelijk verboden of beperkt door toepasselijke wetgeving, zoals bepaald in artikel 6, heeft het Bedrijf te allen tijde het recht om de Awards en Award-niveaus te wijzigen, te beperken, aan te passen of te annuleren, ook al kunnen dergelijke wijzigingen van invloed zijn op de waarde van de Punten, of de mogelijkheid om bepaalde Awards te verkrijgen, mits dit niet te kwader trouw discriminerend is voor de Member. Het Bedrijf kan onder meer (i) het aantal ontvangen punten voor een verblijf of vereist voor een Award verhogen of verlagen; (ii) een Award intrekken, beperken, wijzigen of annuleren; (iii) black-out data toevoegen, beschikbare kamers voor een Award in een deelnemend hotel beperken of anderszins de blijvende beschikbaarheid van Awards beperken; en (iv) programmavoordelen, reispartners, locaties die door het Bedrijf of zijn reispartners worden bediend, deelnemingsvoorwaarden, regels voor het verdienen, inwisselen, behouden of verbeuren van Punten, of regels voor het gebruik van Awards wijzigen, kunnen Leden niet vertrouwen op de blijvende beschikbaarheid van een Award of Award niveau en categorie. Wijzigingen of toevoegingen aan de Awards en Awards niveaus zullen worden gepubliceerd op de Website.

  1.8.4 Voordelen afhankelijk van beschikbaarheid en wijziging.Alle voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards en diensten van het loyaliteitsprogramma zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

  1.8.5 In aanmerking komen voor voordelen. Door het aanvaarden van voordelen, faciliteiten, aanbiedingen, awards of diensten van het loyaliteitsprogramma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele punten, Redemption Awards en promotionele Awards, erkent een Lid dat hij/she verantwoordelijk is voor het bepalen of hij/she in aanmerking komt voor het ontvangen, en dat hij/she in aanmerking komt voor het ontvangen van dergelijke voordelen, faciliteiten, aanbiedingen, awards of diensten van het loyaliteitsprogramma (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, punten, Redemption Awards en promotionele Awards) onder de toepasselijke wetgeving, het geschenkenbeleid en het stimuleringsbeleid.

  1.8.6 Geen verkoop of overdracht.Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere ledenvoordelen mogen niet worden verkocht, geruild, geruild, geleased, uitgeleend of ter veiling aangeboden of anderszins overgedragen (anders dan door het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers). Elke poging tot overdracht, verkoop, ruil, uitwisseling, lease of veiling zal nietig zijn en de respectieve Punten, promotionele Awards en ledenvoordelen zullen in beslag worden genomen. Het Bedrijf en zijn samenwerkingspartners met betrekking tot het Loyaliteitsprogramma kunnen weigeren punten, Inwisselprijzen, promotionele Awards of ledenvoordelen te honoreren of te erkennen waarvan het Bedrijf reden heeft om aan te nemen dat ze zijn overgedragen, verkocht of geruild.

  Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel 1.8.6 mogen Inwisselprijzen alleen worden weggegeven aan derden voor eigen gebruik, indien de Deelnemer persoonlijk een wederzijdse relatie met hen heeft, bijv. familieleden, vrienden en kennissen, maar kunnen niet worden ingewisseld voor andere Awards of contant geld.

  2 PUNTEN VERDIENEN

  2.1 Verdienmogelijkheden bij deelnemende hotels

  2.1.1 Een Lid verdient acht (8) Punt voor elke Euro, of het valuta equivalent, die door het Lid wordt uitgegeven en betaald voor in aanmerking komende Kosten in overeenstemming met Artikel 2.1.2; en

  2.1.2 Kwalificerende Kosten. "In aanmerking komende kosten" zijn kosten gemaakt tijdens een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend hotel door een Lid op zijn/her folio en maximaal twee (2) extra gastenkamers, inclusief, zonder beperking, kosten voor:

  i. In aanmerking komende tarieven voor in aanmerking komende nachten;

  ii. Eten en drinken (met uitzondering van alcoholische dranken indien bij wet verboden) en kunnen kosten uitsluiten die gemaakt zijn in verkooppunten die niet worden beheerd of geëxploiteerd door het Deelnemende Hotel; indien de kosten gemaakt zijn in de restaurants en bars van de Deelnemende Hotels onafhankelijk van een verblijf in de respectieve Deelnemende Hotels, zijn de in aanmerking komende Kosten beperkt tot 1.000 Euro per Lid per restaurant of bar controle; in dergelijke gevallen zullen alleen Punten worden bijgeschreven op het account van het Lid indien het Lid zijn/her Lidmaatschapsnummer opgeeft op het moment van betaling.

  2.1.3 Kosten die niet in aanmerking komen. Kosten die niet in aanmerking komen voor punten omvatten gratis diensten, Awards voor het inwisselen van punten, promotionele Awards of andere vergoedingen of kosten waaronder, zonder beperking: (A) kosten voor banketten, vergaderingen of andere functies; (B) andere betaalde vergoedingen waaronder, zonder beperking, parkeergelegenheid, business center, winkels en andere diensten van derden; en (C) aan de kamerprijs gerelateerde belastingen en servicekosten (tenzij deze belastingen en servicekosten zijn inbegrepen in de kamerprijs), fooien, vergoedingen (bijv.g. late annuleringskosten of no-showkosten voor het niet inchecken voor gegarandeerde reserveringen, zelfs als de reserveringen volledig zijn betaald), verplichte of automatische kosten (bijv, resortkosten) en andere van toepassing zijnde kosten.

  2.1.4 In aanmerking komende nacht. Een "In aanmerking komende nacht" betekent een nacht waarvoor een Lid zich inschrijft en persoonlijk betaalt en verblijft in een Deelnemend Hotel, waarvoor (i) de kamer in rekening wordt gebracht aan het Lid%2C of (ii) de gastenkamer wordt rechtstreeks gefactureerd aan het bedrijf dat de betaling heeft geregeld voor het verblijf van het Lid dat geen verband houdt met een conventie of groepsbijeenkomst.

  i. Een "in aanmerking komende nacht" is een nacht in hetzelfde Deelnemende hotel door een Lid dat: (A) zijn/her Lidmaatschapsnummer opgeeft ten tijde van de reservering of bij het inchecken; (B) een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwissel Award of een promotionele Award voor het verblijf inwisselt; en (C) in een van de gereserveerde kamers verblijft. Een Lid kan alleen Punten sparen voor maximaal drie (3) gastenkamers tijdens een in aanmerking komende nacht als hij/she in een van de gereserveerde gastenkamers verblijft en voor alle gastenkamers een in aanmerking komend tarief betaalt of een Punten Inwissel Award of een promotionele Award inwisselt.

  ii. Leden kunnen geen voordelen verdienen of ontvangen bij meerdere Deelnemende Hotels voor dezelfde verblijfsdatum(s).

  iii. Slechts één Lid per gastenkamer kan Punten verdienen en voordelen ontvangen. Indien er meer dan één Lid in dezelfde gastenkamer verblijft, moeten de Leden bij het inchecken beslissen wiens Lidmaatschapsnummer op de gastenkamer wordt toegepast, mits het hetzelfde Lid is dat de rekening betaalt.

  2.1.5 In aanmerking komende tarieven. Een "in aanmerking komend tarief" is het tarief dat een Lid betaalt voor een verblijf in een gastenkamer in een Deelnemend Hotel dat in aanmerking komt voor het sparen van Punten. In aanmerking komende tarieven omvatten alle tarieven die geboekt kunnen worden via H Rewards Kanalen zonder de toepassing van een kortingscode of met punten en die niet hieronder zijn vermeld. Bovendien komen alle tarieven die in de tariefbeschrijving als "niet in aanmerking komend" worden aangeduid niet in aanmerking voor het sparen van Punten. Tenzij specifiek anders vermeld, ontvangen Leden de voordelen van hun lidmaatschap tijdens hun verblijf tegen in aanmerking komende tarieven. Tarieven geboekt met de volgende methoden zijn uitgesloten van het in aanmerking komende tarief:

  i. De gastenkamer werd geboekt via een reisbureau, online reisplatform of ander kanaal van een derde partij, inclusief, zonder beperking, booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; echter, speciale bedrijfstarieven geboekt via dergelijke kanalen worden beschouwd als een in aanmerking komend tarief;

  ii. De gastenkamer werd geboekt tegen een groepstarief als onderdeel van een evenement, vergadering, conferentie of georganiseerde rondreis, en het Lid betaalt het Deelnemende Hotel niet rechtstreeks voor deze kamer;

  iii. De logeerkamer werd geboekt tegen een personeelstarief, speciale tarieven die worden aangeboden aan werknemers van de reisindustrie (bijv. touroperators, groothandelaren, reisagenten, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen), of een kamerprijs of pakket voor bemanningen;

  iv. De gastenkamer was gratis; of v. Voor de gastenkamer werd een voucher of prijs van derden ingewisseld.

  2.1.6 Indien een hotel of andere accommodatie geen deelnemend hotel meer is, komen alle verblijven na die datum niet in aanmerking voor het sparen van punten, ongeacht wanneer de reservering is gemaakt.

  2.2 Individueel sparen voor in aanmerking komende kosten en in aanmerking komende nachten

  Niemand anders dan het Lid kan punten sparen op in aanmerking komende kosten voor zijn/her Lidmaatschapsaccount. Punten voor een kamer die door twee Loyalty Programmamembers gedeeld wordt, worden slechts aan één Loyalty Programmamember toegekend.

  2.3 Vreemde valuta.

  Het aantal punten dat bij deelnemende hotels wordt verdiend wanneer een niet-Europese valuta wordt gebruikt, wordt berekend op basis van de in aanmerking komende kosten die op de datum van gegevensverwerking naar euro's worden omgerekend tegen de door het Bedrijf gekozen wisselkoers.

  3 PUNTEN INWISSELEN

  3.1 Punten inwisselen voor Awards.

  Een Lid kan punten inwisselen om bepaalde Awards ("Redemption Award") te verkrijgen, waaronder, zonder beperking, kamers in Deelnemende Hotels en andere diensten en merchandise. Een volledig overzicht van de huidige inwisselmogelijkheden is beschikbaar op de website van het loyaliteitsprogramma.

  3.1.1 Punten en Awards kunnen door een Lid niet worden ingewisseld voor geld, prijzen of krediet.

  3.1.2 Redemption Awards zijn alleen geldig voor individuele reizen en zijn niet geldig voor groepsreizen, pakketreizen, congressen of andere speciale tarieven en/or pakketprogramma's, voedsel- en drankcredits, bijkomende kosten of servicekosten.

  3.2 Kamers in deelnemende hotels.

  Een Lid kan Punten inwisselen voor standaard een- of tweepersoonskamers in Deelnemende Hotels ("Award Redemption Night"). Sommige Deelnemende Merken kunnen een ander inwisselbeleid hanteren. Het inwisselen van punten voor een Award Redemption Night is afhankelijk van de beschikbaarheid ten tijde van de reservering. Voorafgaande reserveringen zijn vereist en moeten worden geboekt via de H Rewards kanalen.

  3.2.1 Het standaard garantie- en annuleringsbeleid van een Deelnemend Hotel is van toepassing op reserveringen voor Award Redemption Nachten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereisten inzake minimale verblijfsduur, vereisten inzake creditcardgarantie en kosten voor late annulering, no-shows en vervroegd uitchecken.

  i. Er kan een puntenteruggave worden verleend voor een verblijf dat korter is dan het aantal dagen van de Award-Verlossing, maar de Deelnemer moet de receptie van het Deelnemende Hotel vóór de vervroegde check-out informeren, zodat de puntenteruggave op het account van de Deelnemer kan worden bijgeschreven.

  ii. Indien een Deelnemer een gegarandeerde Award Redemption Night reservering niet binnen de toegestane annuleringstermijn annuleert, wordt de betreffende voucher voor de Award Redemption Night ongeldig verklaard en wordt 10 procent van de punten die tegen deze voucher zijn ingewisseld, teruggestort op het account van de Deelnemer.

  3.2.2 Het aantal Punten dat per nacht nodig is om een kamer te krijgen in een Deelnemend Hotel varieert per categorie van het Deelnemend Hotel en de beschikbare kamertypes in het Deelnemend Hotel, de duur van het verblijf, en kan ook variëren per tijd van het jaar.20Een lijst met deelnemende hotelcategorieën is beschikbaar op de websites van het loyaliteitsprogramma. Het Bedrijf kan de categorie van een Deelnemend Hotel te allen tijde wijzigen.

  3.2.3 Bij het inwisselen van punten voor een Award Redemption Night omvat de Award Redemption Night de kosten van een standaard een- of tweepersoonskamer in een Deelnemend Hotel en eventuele kamerbelasting/service kosten. Alle overige kosten, waaronder bijkomende kosten, toeristenbelasting en resortkosten, zijn voor rekening van de Deelnemer en zijn niet inbegrepen in de Award Redemption Night.

  i. Standaardkamers verschillen per Deelnemend Hotel en per Deelnemend Merk. Upgrades, waaronder upgrades op basis van grootte, uitzicht, services en/or suites, kunnen beschikbaar zijn tegen hogere Puntenkosten.

  ii. Bij een Award Redemption Night kunnen bed- en rookvoorkeuren worden aangevraagd, maar deze worden niet gegarandeerd.

  iii. Voor alle reserveringen bij Zleep Hotels, inclusief voor Award Redemption Nights, is een creditcardgarantie vereist. In het geval van Award Redemption Nights wordt de creditcard van de gast alleen belast als het strikte niet-rokenbeleid in de kamers van Zleep Hotels niet is nageleefd. In dergelijke gevallen wordt 1.500 DKK of 1.500 SEK van de creditcard van de gast afgeschreven.

  3.2.4 Leden ontvangen geen punten voor het Award Redemption Night gedeelte van hun verblijf.

  3.2.5 Een Deelnemer kan punten inwisselen voor in totaal negen (9) gastenkamers in hetzelfde Deelnemende Hotel op dezelfde data. Daarbij gaat het Lid ermee akkoord te goeder trouw legitieme reserveringen voor het inwisselen van Punten te maken, uitsluitend voor gebruik door het Lid en zijn of haar uitgenodigde gasten, en niet voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot doorverkoop, ontoelaatbare toewijzing of plaatsing op websites van derden, of het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen, of enige reservering in afwachting van de vraag. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren die naar zijn mening in strijd zijn met de Programmavoorwaarden.

  3.2.6 Indien een Deelnemend Hotel het Loyaliteitsprogramma om welke reden dan ook verlaat nadat een Deelnemer een Award Redemption Night heeft gereserveerd, maar vóór het verblijf van de Deelnemer, zal het Bedrijf redelijke inspanningen leveren om het betreffende voormalige Deelnemende Hotel de reservering te laten honoreren of te helpen bij het regelen van gelijkwaardige accommodaties in de buurt; het Bedrijf kan echter niet garanderen dat Awards, upgrades of andere voordelen die een Deelnemer kan verdienen in het kader van het Loyaliteitsprogramma zullen worden gehonoreerd. Indien een Deelnemer onder deze omstandigheden geen gebruik kan maken van zijn/her Award Redemption Night, kan de Deelnemer de voucher inleveren bij het H Rewards Service Center en zullen de ingewisselde punten worden teruggestort op het account van het betreffende Lid.

  4 HOGERE NIVEAUS VAN LIDMAATSCHAP

  4.1 Vereisten voor opwaardering en onderhoud van het lidmaatschap

  4.1.1 Upgraden van het lidmaatschap. Om het lidmaatschap op te waarderen moet het Lid binnen een Lidmaatschapscyclus voldoen aan de volgende criteria in tabel 1 hieronder. Een "lidmaatschapscyclus" is een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop een Lid is ingeschreven in het huidige niveau van lidmaatschap. Na afloop van deze cyclus begint een nieuwe Lidmaatschapscyclus. Indien het niveau van het lidmaatschap tijdens een Lidmaatschapscyclus verandert, wordt een nieuwe Lidmaatschapscyclus gerekend vanaf de datum van verandering.

  Een lid zal binnen drie (3) dagen naar het volgende niveau van hoger niveau worden opgewaardeerd wanneer hij voldoet aan de opwaardeercriteria.

  4.1.2 Behoud van het Lidmaatschap. Na opwaardering tot een nieuw Lidmaatschap van een hogere rang kan een Lid gedurende één Lidmaatschapscyclus de status van Hoger Lidmaatschap genieten. Om het High Tier Membership in de volgende Lidmaatschapscyclus te behouden, dient een Lid te voldoen aan de volgende criteria in tabel 1 hieronder.

  Indien een High Tier Lid niet voldoet aan de criteria voor het behoud van zijn/her huidige lidmaatschap binnen een Lidmaatschapscyclus, zal hij/she automatisch gedegradeerd worden naar het niveau van het lidmaatschap waarvan hij/she in de vorige cyclus de criteria vervulde.

  Grafiek 1: Regels voor opwaardering en handhaving van het niveau van het lidmaatschap

  Voorwaarden voor bevordering naar het volgende hogere statusniveau binnen een lidmaatschapscyclus Ster

  • Statusniveau Star: 3 in aanmerking komende nachten of 350 EUR in aanmerking komende inkomsten
  • Statusniveau Silver: 5 in aanmerking komende nachten of 500 EUR in aanmerking komende inkomsten
  • Statusniveau Prestige: 10 in aanmerking komende nachten of 1000 EUR in aanmerking komende inkomsten
  • Statusniveau Gold: 40 in aanmerking komende nachten of 4000 EUR belastbare inkomsten
  • Status level Platinum: 100 in aanmerking komende nachten of 9000 EUR in aanmerking komende inkomsten
  • Statusniveau Diamond: --

  Voorwaarden om in het statusniveau te blijven.

  • Sterrenstatusniveau: --
  • Statusniveau Silver: 3 in aanmerking komende nachten of 350 EUR in aanmerking komende inkomsten
  • Statusniveau Prestige: 5 in aanmerking komende nachten of 500 EUR in aanmerking komende omzet
  • Status level Gold: 5 in aanmerking komende nachten of 500 EUR in aanmerking komende omzet
  • Status level Pltinum : 30 in aanmerking komende nachten of 3000 EUR in aanmerking komende omzet
  • Status level Diamond: 80 in aanmerking komende nachten of 6750 EUR belastbare omzet

  4.2 Voordelen voor lidmaatschap van een hogere categorie

  Hogere Tier Leden ontvangen meer voordelen zoals samengevat in Grafiek 2 en verder in deze Sectie 4.2 hieronder. Gelieve de details van elk voordeel te lezen en te begrijpen. H Rewards Service Center indien eeny vragen.

  Grafiek 2: Voordelen van het lidmaatschap op een hoger niveau

  **Bonuspunten voor boekingen gemaakt via officiële niet-mobiele H Rewards kanalen, officiële website, call center of hotels **.

  • Silver statusniveau: x1
  • Prestige statusniveau: x1
  • Gold statusniveau: x1,5
  • Pltinum statusniveau: x1.5
  • Statusniveau Diamond: x2

  Lidmaatschapstarief (korting)

  • Statusniveau Silver: 6%
  • Statusniveau Prestige: 10%
  • Statusniveau Gold: 10%
  • Statusniveau Pltinum: 10%
  • Diamond statusniveau: 10%

  Ruimte garantie

  • Statusniveau Silver: -
  • Prestige statusniveau: -
  • Statusniveau Gold: -
  • Statusniveau Pltinum: 72 uur van tevoren
  • Diamond status: 24 uur van tevoren

  Ruimte upgrade

  • Statusniveau Silver: -
  • Prestige statusniveau: -
  • Gold statusniveau: -
  • Statusniveau Pltinum: Ja
  • Diamond statusniveau: Ja

  **Korting op eten en drinken

  • Statusniveau Silver: -
  • Prestige statusniveau: -
  • Statusniveau Gold: 10%
  • Statusniveau Pltinum: 10%
  • Statusniveau Diamond: 10%

  Drankbon / 2 gratis ontbijten.

  • Statusniveau Silver: -
  • Statusniveau Prestige: -
  • Statusniveau Gold: 10 € (drankbon)
  • Status level Pltinum : 2 gratis ontbijten
  • Status level Diamond: 2 gratis ontbijten

  **Vroeg inchecken

  • Statusniveau Silver: -.
  • Prestige status: Ja
  • Gold statusniveau: Ja
  • Statusniveau Pltinum: Ja
  • Diamond statusniveau: Ja

  Late check-out

  • Statusniveau Silver: 13:00 uur
  • Statusniveau Prestige: 14:00 uur
  • Status level Gold: 14:00
  • Status level Pltinum : 14:00 uur
  • Statusniveau Diamond: 16:00 uur

  4.2.1 Silver Voordelen van het lidmaatschap. Silver Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle basis lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Points: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen, waaronder de Website, call center of hotels, zal hij/she punten verdienen volgens paragraaf 2.1.1., daarnaast ontvangt het Lid 100 procent Bonus Reward Points.
  • Lidmaatschapstarieven: Een Lid krijgt een korting van zes procent (6%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she via de Websites kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Late Check-Out: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid. Het Lid kan tot 13.00 uur uitchecken bij de Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en kan het in sommige regio's niet beschikbaar zijn.

  4.2.2 Prestige lidmaatschapsvoordelen. Prestige Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen, naast alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Punten: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards Kanalen waaronder de Website, call center of hotels, zal het Lid Punten sparen volgens paragraaf 2.1.1., daarnaast ontvangt het Lid 100 procent Bonus Reward Punten.
  • Lidmaatschapstarieven: Het Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassing van het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Vroege check-in: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out: Een Lid kan tot 14.00 uur uitchecken bij Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption-nachten en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.

  4.2.3 Gold lidmaatschapsvoordelen. Gold Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen, naast alle Basis Lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Punten: Wanneer een Lid boekt%20 kamers in deelnemende hotels via H Rewards kanalen zoals de website, call center of hotels, ontvangt hij/she 1,5 keer Reward-punten als bonus (d.w.z. 12 punten per euro).
  • Tarieven voor Leden: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij/she kamers boekt in Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, behoudens aanpassing van het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Vroege check-in: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out: Een Lid kan tot 14.00 uur uitchecken bij Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • F&B: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastencheck (inclusief belastingen) in onze restaurants en bars in de Deelnemende Hotels. Een Lid dient zich als Lid te legitimeren.
  • Drankbon: Een Lid ontvangt 10 € (drankbon) zonder geldwaarde. De tegoedbon is alleen inwisselbaar voor bepaalde bardiensten en kan worden gebruikt voor de gedeeltelijke betaling van alle dranken. Er kan slechts één drankbon worden ingewisseld per verblijf met ten minste één in aanmerking komende nacht in de deelnemende hotels en deze moet worden overhandigd. Op Zleep Hotelsontvangt het Lid in plaats daarvan een voucher voor één gratis drankje.

  4.2.4 Platinum lidmaatschapsvoordelen. Platinum Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basislidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Points: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via H Rewards kanalen waaronder de Website, call center of hotels, ontvangt hij/she als bonus 1,5 maal beloningspunten (d.w.z. 12 punten per euro).
  • Tarieven voor Leden: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer het Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Het Lidmaatschapstarief is van toepassing, onder voorbehoud van aanpassing door het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Gegarandeerde kamer: Een kamerreservering bij Deelnemende Hotels wordt gegarandeerd wanneer de reservering wordt gemaakt vóór 72 uur voor de geplande aankomst. Het Guaranteed Room voordeel kan echter niet worden toegepast op de boekingen van derden of beloningen en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. speciale evenementen). Het Guaranteed Room voordeel kan niet worden gebruikt in combinatie met awardgebruik of enige vorm van promotie- of kortingstarieven.
  • Kamerupgrade: Een Lid krijgt een gratis upgrade naar de eerstvolgende beste beschikbare kamercategorie (behalve suites of speciale kamers) in de deelnemende hotels, afhankelijk van de beschikbaarheid voor de gehele verblijfsduur op het moment van inchecken. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, dient de upgrade in dezelfde categorie plaats te vinden (bijv. hogere verdieping, beter uitzicht, etc.). Upgrade is alleen mogelijk voor gekwalificeerde nachten of Award Redemption Nights en is niet beschikbaar bij Zleep Hotels.
  • Vroeg inchecken: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out: Een Lid kan tot 14.00 uur uitchecken bij Deelnemende Hotels en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • F&B: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastencheck (inclusief belastingen) in restaurants en bars in Deelnemende Hotels, zelfs als hij geen geregistreerde gast is in het hotel. Een Lid dient zich als Lid te identificeren op/herself.
  • 2 Gratis Ontbijten: Een Lid ontvangt 2 Gratis Ontbijten. Dit voordeel geldt voor een- en tweepersoonshuishoudens voor elke geboekte in aanmerking komende nacht in de Deelnemende Hotels. In de Deelnemende Hotels waar het ontbijt reeds in de kamerprijs is inbegrepen, wordt in plaats daarvan een voucher van 20 Euro F&B per verblijf aangeboden.

  4.2.5 Diamond Voordelen van het lidmaatschap. Diamond Leden komen in aanmerking voor de volgende voordelen naast alle Basis lidmaatschapsvoordelen:

  • Bonus Reward Points: Wanneer een Lid kamers boekt bij Deelnemende Hotels via officiële H Rewards kanalen, waaronder de officiële website, call center of hotels, ontvangt hij/she als bonus 2 keer Reward Points, d.w.z. 16 punten per Euro.
  • Tarieven voor Leden: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op het best beschikbare tarief (BAR) wanneer hij<x vertalen="no">/zij boekt kamers bij Deelnemende Hotels en Deelnemende Merken met een Ledenaccount via de Websites. Member Rate is van toepassing, behoudens aanpassing van het Bedrijf van tijd tot tijd, op boekingen tot tien (10) kamers bij Deelnemende Hotels en kan niet worden gecombineerd met andere selecte promoties, aanbiedingen of kortingen, en is niet geldig voor bestaande reserveringen of groepen.
  • Gegarandeerde kamer: Een kamerreservering bij Deelnemende Hotels wordt gegarandeerd wanneer de reservering wordt gemaakt vóór 24 uur voor de geplande aankomst. Het Guaranteed Room voordeel kan echter niet worden toegepast op de boekingen van derden of beloningen en is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde beperkte data (bijv. speciale evenementen). Het Guaranteed Room voordeel kan niet worden gebruikt in combinatie met awardgebruik of enige vorm van promotie- of kortingstarieven.
  • Kamerupgrade: Een Lid krijgt een gratis upgrade naar de eerstvolgende beste beschikbare kamercategorie (behalve suites of speciale kamers) in de deelnemende hotels, afhankelijk van de beschikbaarheid voor de gehele verblijfsduur op het moment van inchecken. Als de eerstvolgende hogere categorie niet beschikbaar is, dient de upgrade in dezelfde categorie plaats te vinden (bijv. hogere verdieping, beter uitzicht, etc.). Upgrade is alleen mogelijk voor gekwalificeerde nachten of Award Redemption Nights en is niet beschikbaar bij Zleep Hotels.
  • Vroeg inchecken: Dit voordeel is gebaseerd op beschikbaarheid en de tijden kunnen variëren afhankelijk van het eigendom en de bezetting van de deelnemende hotels. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.
  • Late Check-Out: Een Lid kan in de Deelnemende Hotels uitchecken tot 16.00 uur (om Zleep Hotels tot 14.00 uur) en de tijden kunnen variëren afhankelijk van de accommodatie en de bezetting. Bovendien geldt dit voordeel alleen voor in aanmerking komende nachten of Award Redemption Nights en is het in sommige regio's niet beschikbaar.
  • F&B: Een Lid krijgt een korting van tien procent (10%) op de totale gastencheck (inclusief belastingen) in onze restaurants en bars in de Deelnemende Hotels, zelfs als hij of zij geen geregistreerde gast is in het hotel. Een Lid dient zich als Lid te legitimeren.
  • 2 Gratis Ontbijten: Een Lid ontvangt 2 gratis ontbijten. Dit voordeel geldt voor één- en tweepersoons bezetting voor elke nacht van de geboekte In aanmerking komende nachten in de Deelnemende Hotels. In de Deelnemende Hotels waar het ontbijt reeds in de kamerprijs is inbegrepen, wordt in plaats daarvan een voucher van 30 euro F&B per verblijf aangeboden.

  5 Geen garantie van specifieke voordelen; Beperking van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

  5.1 Het bedrijf garandeert of waarborgt niet de voortdurende beschikbaarheid van specifieke prijzen of voordelen. Het bedrijf garandeert niet dat de beloningskanalen continu beschikbaar zijn. Alle diensten onder programmavoorwaarden worden geleverd als diensten zonder impliciete garanties of waarborgen.

  5.2 Elke aansprakelijkheid van het bedrijf onder of in verband met het loyaliteitsprogramma is als volgt:

  5.2.1 Het Bedrijf is onbeperkt aansprakelijk in geval van (i) schade aan lichaam, leven en gezondheid veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangende agenten; (ii) schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangende agenten; en in gevallen (iii) waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder dwingend recht.

  5.2.2 De aansprakelijkheid voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen (zijnde de verplichtingen van het Bedrijf die essentieel zijn voor het Loyalty Programma en waarop het Lid bij het aangaan van de Programmavoorwaarden vertrouwde) door lichte nalatigheid van het Bedrijf of zijn plaatsvervangers is beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar is onder de Programmavoorwaarden.

  5.2.3 DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE ANDERE GEVALLEN IS UITGESLOTEN.

  6 Wijziging van de Programmavoorwaarden

  6.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Programmavoorwaarden en alle voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen (zoals voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, prijzen en diensten en Puntregels) van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de volgende bepalingen:

  6.1.1 Het Bedrijf kan altijd de Programmavoorwaarden en de voorwaarden waarnaar wordt verwezen wijzigen die alleen betrekking hebben op de algemene voorwaarden van de Programmavoorwaarden (bijv. contactinformatie), nieuwe technische ontwikkelingen of soortgelijke redenen. Hetzelfde geldt voor voordelen en regels waarnaar in de Programmavoorwaarden wordt verwezen, indien de wijzigingen de Leden niet benadelen. Het Bedrijf zal de Leden ten minste zes (6) weken van tevoren in kennis stellen van een dergelijke wijziging.

  6.1.2 Het Bedrijf kan de hier bedoelde Programmavoorwaarden ook wijzigen in het geval van een wijziging van wettelijke voorschriften of in het geval van een wijziging van de jurisprudentie van de hoogste rechterlijke instanties die van invloed is op een of meer bepalingen van de Programmavoorwaarden; in dit geval zullen de betreffende voorwaarden zodanig worden aangepast dat zij in overeenstemming zijn met het doel van de gewijzigde juridische situatie. Het Bedrijf zal de Leden ten minste zes (6) weken voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt, hiervan in kennis stellen, tenzij het Bedrijf wettelijk verplicht is de wijziging eerder door te voeren.

  6.1.3 De Vennootschap kan de hier bedoelde Programmavoorwaarden verder wijzigen door voorafgaande kennisgeving aan de Leden indien de Leden de mogelijkheid hebben bezwaar te maken tegen de wijziging. In dit geval zal het Bedrijf de wijzigingen aan de Leden meedelen via post, e-mail of een andere vorm waarbij de kennisgeving van de wijziging de invloedssfeer van het Lid zal bereiken. Indien u niet binnen zes (6) weken schriftelijk bezwaar maakt tegen het gebruik van de nieuwe versie, wordt u geacht te hebben ingestemd met de wijziging en wordt de nieuwe versie van kracht na het verstrijken van de bezwaartermijn. Bij de aankondiging van wijzigingen in de Programmavoorwaarden of de voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, zal het Bedrijf u uitdrukkelijk wijzen op de betekenis van dit gedrag. Indien een Lid bezwaar maakt tegen%20 een dergelijke verandering kan het lidmaatschap worden beëindigd (gewone beëindiging).

  6.1.4 Bij wijziging van de Programmavoorwaarden zal het Bedrijf altijd in redelijkheid uw legitieme belangen in overweging nemen. Schadeclaims van Leden als gevolg van wijzigingen in de Programmavoorwaarden zijn uitgesloten.

  6.2 Tenzij anders vermeld, geldt de bijgewerkte versie van de programmavoorwaarden voor uw deelname aan het loyaliteitsprogramma vanaf de ingangsdatum.

  7 Beëindiging van het loyaliteitsprogramma

  7.1 Het Bedrijf kan het loyaliteitsprogramma beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van zes (6) maanden aan alle actieve leden. Naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan het Bedrijf het loyaliteitsprogramma te allen tijde onmiddellijk vervangen door een soortgelijk loyaliteitsprogramma na kennisgeving aan de actieve loyaltyleden. Een lid kan na de beëindiging van het loyaliteitsprogramma geen punten sparen of aanspraak maken op inruilprijzen, promotionele prijzen of voordelen van het loyaliteitsprogramma.

  7.2 Het Bedrijf kan het loyaliteitsprogramma geheel of gedeeltelijk beëindigen in elk rechtsgebied met een opzegtermijn van minder dan zes maanden, indien het toepasselijke recht dit vereist.

  7.3 Als het loyaliteitsprogramma wordt beëindigd, vervallen alle niet ingewisselde punten zonder enige verplichting of aansprakelijkheid, en worden na afloop van de opzegtermijn geen aanspraken op een Redemption Award of promotionele Award gehonoreerd.

  8 Privacy

  8.1 Het Bedrijf respecteert uw privacy en waardeert het vertrouwen dat u in het Bedrijf stelt wanneer u uw persoonlijke gegevens met ons deelt. Lees aandachtig het H Rewards Privacybeleid van de Onderneming waarin wordt beschreven hoe de Onderneming uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als een lid vragen heeft over het H Rewards Privacybeleid of het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van de gegevens van een lid, dient het lid contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf die wordt genoemd in het H Rewards Privacybeleid.

  9 Toepasselijk recht; jurisdictie

  9.1 Het recht dat van toepassing is op de Programmavoorwaarden is het Duitse recht zonder toepassing van het internationale privacyrecht en het VN-kooprecht.

  9.2 Als u als consument in de Europese Unie woont en het Bedrijf zijn diensten in verband met de Programmavoorwaarden richt op de lidstaat waarin u woont, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin u woont. Niets in deze Programmavoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument om zich te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van het lokale recht.

  9.3 Het Bedrijf is niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en biedt ook niet aan om deel te nemen aan een dergelijke procedure.

  10 Diversen

  10.1 Wijziging van contactgegevens.

  Elk Lid is verantwoordelijk voor het informeren van het Bedrijf over wijzigingen in zijn of haar contactgegevens.

  10.2 Controle Account. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming behoudt de Onderneming zich het recht voor om de Accounts van alle Leden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren op naleving van de Programmavoorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kan het Bedrijf in dit verband alle Punten, Gekwalificeerde Nachten en transactiegeschiedenis van de Leden bekijken, inclusief, zonder beperking, verzoeken om Loyaliteitsprogramma Awards, promotionele Awards en andere voordelen.

  10.3 Correctie van punten en voordelen. Op elk moment en naar eigen goeddunken van het Bedrijf en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het Bedrijf (i) de opwaardering van het niveau van de Lidmaatschapslaag, (ii) het aantal bijgeschreven Punten op het account van een Lid, en (iii) elk ander voordeel dat is bijgeschreven op het account van een Lid, dat niet in aanmerking komt voor een Lid in overeenstemming met de Programmavoorwaarden, corrigeren of annuleren.

  10.4 Belastingen. Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden kunnen onderworpen zijn aan inkomsten- of andere belastingen. Het Lid is verantwoordelijk voor het betalen van al deze belastingen en voor het doen van alle toepasselijke mededelingen aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de partij die heeft betaald voor de transactie waarmee het Lid Punten heeft verdiend. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor belastingplicht, heffingen of andere kosten in verband met de uitgifte van Punten, Redemption Awards, promotionele Awards en andere voordelen voor Leden.

  10.5 Geen partnerschap. Niets in de Programmavoorwaarden is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd om een agentschap, partnerschap of joint venture relatie tussen het Bedrijf en de Leden te creëren of te vestigen.

  10.6 Scheidbaarheid. Indien een van de Programmavoorwaarden ongeldig is, blijven de andere voorwaarden onaangetast. Indien een van de Programmavoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt dat deel geacht te zijn gescheiden van de Programmavoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid en uitvoerbaarheid van alle andere voorwaarden hiervan.

  10.7 Volledige overeenkomst. Programmavoorwaarden, samen met alle andere voorwaarden, regels of voorschriften die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Leden met betrekking tot het loyaliteitsprogramma.

  10.8 Bindende tekstversie. De Duitse versie van deze programmavoorwaarden is de juridisch bindende versie.