H REWARDS ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU (OD ÚNORA 2023)

  Následující informace vám mají poskytnout přehled o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s následujícími službami a informovat vás o vašich právech podle GDPR:

  • V rámci členství v našem věrnostním programu (včetně toho, že se stanete jeho členem).
  • V rámci členství ve věrnostním programu spolupracujících partnerů.
  • V rámci dokumentace změn, oprav osobních údajů.

  I. Informace o zpracování osobních údajů týkající se věrnostního programu H Rewards .

  1. Správce pro zpracování údajů

  H Rewards Pte. Ltd.
  11 Penang Lane
  238485, Singapur
  Telefon: +65 6771 1121
  e-mail: dpo@hworld.com

  H World Holdings Singapore Pte. Ltd. je mateřskou společností společností Steigenberger Hotels GmbH a H Rewards Pte. Ltd. H Rewards Pte. Ltd. provozuje věrnostní program H Rewards.

  2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a zástupce pro EU

  2.1 Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese

  Wodianka privacy legal GmbH
  Dockenhudener Straße 12a
  22587 Hamburk, Německo
  e-mail: dpo@hworld.com

  2.2 Našeho zástupce pro EU můžete kontaktovat na adrese

  Steigenberger Hotels GmbH
  Lyoner Strasse 25
  60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo
  Tel: +49 69 80 88 57 88
  eMail: eu-representative@hrewards.com

  3. Vaše osobní údaje

  3.1 Členství ve věrnostním programu H Rewards
  V rámci členství ve vlastním věrnostním programu H Rewards shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje uvedené v bodě 3.5.

  3.2 Členství ve věrnostním programu spolupracujícího partnera
  V rámci členství ve věrnostním programu některého z našich kooperačních partnerů, například Miles & More nebo bahn.bonus, shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje uvedené pod bodem 3.5.

  3.3 Používání zákaznického účtu
  Pro využívání zákaznického účtu shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje uvedené v bodě 3.5.

  3.4 Dokumentace změn a oprav osobních údajů
  V souladu s naší povinností dokumentace zpracováváme a uchováváme všechny změny a opravy osobních údajů uvedených v bodě 3.5.

  3.5 Vaše osobní údaje
  Shromažďujeme následující osobní údaje a zpracováváme je v souladu s GDPR.

  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště a případně různé fakturační a komunikační adresy
  • Datum narození
  • Pohlaví a forma adresy
  • E-mailová(é) adresa(y), pokud jich používáte nebo poskytujete více než jednu
  • Telefonní číslo (čísla), pokud je použito nebo uvedeno více než jedno číslo
  • Členská čísla věrnostních programů
  • Preference a přání týkající se bydliště
  • Obecné zájmy, preference a přání
  • Heslo

  Níže viz oddíl "Vaše práva jako subjektu údajů" týkající se vašich práv jako subjektu údajů, včetně informací o opravě nebo výmazu vašich příslušných osobních údajů.

  3.6 Osobní údaje, které shromažďujeme od poskytovatelů třetích stran Když se zaregistrujete nebo přihlásíte k platformě H Rewards prostřednictvím služby třetí strany (např. Facebook, Google), dáte této službě pokyn, aby nám poskytla informace, jako je mimo jiné vaše e-mailová adresa, jméno a příjmení, titul a datum narození.

  a) Google Single-Sign-On

  Pro registraci na našich webových stránkách používáme také ověřovací službu Google Single-Sign-On, společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko) je zástupcem společnosti Google LLC v Evropě. V rámci procesu jednotného přihlášení jsou nám předávány následující informace: Jméno, e-mailová adresa, jazyk, titul a datum narození. Vaše údaje budou zpracovávány mimo jiné také v USA. Společnost Google je certifikována podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Poskytovatelé v USA se přitom zavazují, že při zpracování příslušných údajů budou dodržovat úroveň ochrany údajů v EU. Společnost Google navíc používá tzv. standardní smluvní doložky. Svůj souhlas s používáním aplikací jednotného přihlášení můžete odvolat na adrese https://adssettings.google.com/authenticated. Další informace o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

  b) Facebook Single-Sign-On

  Pro registraci na našich webových stránkách používáme také ověřovací službu Facebook Single-Sign-On společnosti Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road 94025 Menlo Park, CA. Společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, je zástupcem společnosti Meta Platforms, Inc v Evropě. V rámci procesu jednotného přihlášení jsou nám předávány následující informace: Jméno, e-mailová adresa, titul a datum narození. Vaše údaje budou zpracovávány mimo jiné také v USA. Společnost Meta je certifikována podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Poskytovatelé v USA se přitom zavazují, že při zpracování příslušných údajů budou dodržovat úroveň ochrany údajů v EU. Kromě toho společnost Meta používá tzv. standardní smluvní doložky. Na adrese https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings můžete odvolat svůj souhlas s používáním aplikací jednotného přihlášení. Další informace o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

  4. Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), jakož i všech dalších příslušných právních předpisů pro účely a na právním základě, jak je uvedeno níže:

  (a) Za účelem vytvoření, úpravy, aktualizace a správy vašeho členského účtu a řádného zpracování kreditů a debetů na vašem členském účtu a poskytování našich služeb v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu H Rewards. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  (b) Pro zpracování bonusových kreditů (bodů, mil atd.) a dalších služeb v souvislosti s vaším členstvím ve věrnostních programech našich spolupracujících partnerů. Právním základem je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  (c) Pro komplexní rozpoznání, zejména pokud jste členem našeho věrnostního programu H Rewards, na všech kontaktních místech služeb (osobních a/nebo digitálních) hotelů a subjektů patřících do skupiny H World a automatickou aktualizaci vašich opakujících se přání, preferencí a požadavků, např. vždy dva polštáře, abychom vám mohli vždy poskytnout kvalitní služby odpovídající značce hotelu. Právním základem je náš oprávněný zájem nabídnout našim zákazníkům co nejlepší služby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  (d) Pro účely zpracování vašich dotazů, informací a stížností, pokud zpracování souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V ostatních případech je právním základem náš oprávněný zájem na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  (e) Sestavování statistik na základě anonymní analýzy údajů za účelem zlepšování a rozvoje produktů, služeb a obsahu programu věrnostního programu H Rewards. Právním základem je náš oprávněný zájem na dalším rozvoji našeho věrnostního programu H Rewards v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  (f) Pro účely ověřování a prevence podvodů, zejména v souvislosti s členstvím ve Věrnostním programu H Rewards nebo ve věrnostním programu našich spolupracujících partnerů, jako je Miles & More nebo bahn.bonus. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  (g) Za účelem ochrany vnitrostátních orgánů, prevence a řešení trestných činů, uplatňování a obhajoby právních nároků a ochrany zájmů v právních sporech, zajištění bezpečnosti a provozu IT a identifikace úvěrových rizik. Příslušným právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Naše převažující oprávněné zájmy vyplývají z naší povinnosti zajistit bezpečný pobyt našich hostů v hotelu, jakož i z našeho zájmu na vymáhání našich hmotných a nehmotných nároků a ochraně našich práv a na obraně proti neoprávněným nárokům. Kromě toho představuje oprávněný zájem naší společnosti v souladu s bodem 47 odůvodnění GDPR také zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro předcházení podvodům.

  5. Nezletilé osoby

  Nezletilé osoby nám nesmí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu příslušného rodiče (rodičů) nebo opatrovníka (opatrovníků). Kromě toho neukládáme žádné osobní údaje nezletilých osob bez souhlasu jejich rodičů nebo opatrovníků. Prostřednictvím našich webových stránek nezpracováváme osobní údaje nezletilých, které vědomě získáme.

  6. Kategorie příjemců osobních údajů

  Pokud a v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v bodě 4 výše, budeme vaše osobní údaje v souladu s článkem 4 č. 9 GDPR sdělovat také následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

  V rámci naší skupiny H World budou mít k vašim údajům přístup pouze ty subjekty (v rozsahu nezbytném v každém jednotlivém případě), které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností.

  K provozování věrnostního programu H Rewards (včetně provozování příslušných webových stránek a aplikace) využíváme jako zpracovatele údajů společnost Steigenberger Hotels GmbH ("Steigenberger"). Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů se standardními smluvními doložkami EU (Modul druhý: předávání údajů mezi správcem a zpracovatelem). Společnost Steigenberger zpracovává a uchovává vaše osobní údaje v naší centrální databázi hostů, a to zejména pro interní administrativní účely, jako je správa a aktualizace souhlasů a odvolání, jakož i členského účtu a dalších souvisejících služeb. V této souvislosti jsou vaše osobní údaje předávány také jiným hotelům/subjektům patřícím do skupiny H World, pokud využíváte věrnostní program H Rewards v hotelu/subjektu naší skupiny H World. Zveřejnění se provádí pouze v nezbytném rozsahu v rámci konkrétního účelu a pouze společnostem, které jsou odpovídajícím způsobem uvedeny v seznamu provozovatelů hotelů. Kromě toho mohou vaše osobní údaje prohlížet a zpracovávat pouze pověření zaměstnanci v rámci své funkce.

  Osobní údaje můžeme pro tyto účely získávat také od poskytovatelů služeb (např. v rámci zpracování objednávek podle čl. 28 GDPR) a zprostředkovatelů. Jedná se o společnosti z následujících kategorií: úvěrové služby a zpracování plateb, IT služby, úklidové služby, logistika, tiskové služby, telekomunikace, vymáhání pohledávek, konzultační a poradenské služby a prodej a marketing. Příslušné poskytovatele služeb lze zjistit ze seznamu zpracovatelů služeb, který je pravidelně aktualizován.

  Dále mohou být údaje předávány veřejným orgánům a institucím, pokud k tomu existuje zákonná povinnost (např. finanční úřady, orgány činné v trestním řízení).

  Dalšími příjemci údajů mohou být subjekty, kterým jste udělili souhlas s předáním údajů.

  7. Předávání osobních údajů do třetí země

  K předání osobních údajů subjektům ve státech mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemích) dochází, pokud

  (a) je to nezbytné pro realizaci vašich rezervací a vyřízení vašeho pobytu v hotelu.

  (b) je to nezbytné pro realizaci v rámci členství ve věrnostním programu H Rewards nebo u spolupracujícího partnera.

  (c) je to vyžadováno zákonem.

  (d) jste nám k tomu udělili svůj souhlas.

  Jak je podrobně patrné z výše uvedeného seznamu poskytovatelů/zpracovatelů služeb, naše společnost využívá pro určité úkoly poskytovatele služeb, kteří mají sídlo ve třetí zemi nebo patří do mezinárodní skupiny se společnostmi ve třetích zemích nebo kteří zase spolupracují s poskytovateli služeb se sídlem ve třetí zemi. Osobní údaje mohou být těmto poskytovatelům služeb předány, pokud Evropská komise rozhodla, že v dané třetí zemi existuje odpovídající úroveň ochrany (v souladu s požadavky GDPR). Pokud Komise takové rozhodnutí nevydala, může naše společnost nebo poskytovatel služeb předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, pokud jsou zavedeny odpovídající záruky a jsou k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy (čl. 46 odst. 1 GDPR). Mimo výše uvedené případy naše společnost nepředává osobní údaje subjektům ve třetích zemích ani mezinárodním organizacím.

  Osobní údaje předáváme společnosti Steigenberger na základě smlouvy o zpracování údajů se standardními smluvními doložkami EU (Modul druhý: předávání údajů mezi správcem a zpracovatelem).

  8. Doba uchovávání osobních údajů a kritéria pro stanovení této doby

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu, která je nezbytná pro plnění našich smluvních a zákonných povinností. Pokud údaje již nejsou potřebné pro plnění smluvních povinností, jsou pravidelně vymazávány, ledaže je jejich další dočasné zpracování nezbytné z důvodu

  (a) národních nebo regionálních zákonů nebo předpisů o oznamování v místě shromažďování údajů nebo plnění smlouvy.

  (b) vnitrostátních obchodních a daňových lhůt pro uchovávání údajů v místě shromažďování údajů nebo provádění smlouvy.

  (c) národního, regionálního nebo místního daňového řádu v místě shromažďování údajů nebo provádění smlouvy.

  (d) členství ve vlastním věrnostním programu H Rewards.

  Tam uvedené doby uchovávání nebo dokumentace jsou jeden až deset let.

  9. Vaše práva jako subjektu údajů

  Každý subjekt údajů má právo na přístup správce k dotčeným osobním údajům v souladu s článkem 15 GDPR, právo na opravu v souladu s článkem 16 GDPR, právo na výmaz v souladu s článkem 17 GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR a právo na přenositelnost v souladu s článkem 20 GDPR. Na právo na informace a právo na výmaz se rovněž vztahují omezení podle § 34 a 35 BDSG.

  Další informace o právu vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR naleznete v části 12.

  Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, který nám byl udělen, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

  Dále máte právo se odvolat k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 77 GDPR.

  10. Povinnost poskytnout údaje

  Povinnost poskytnout osobní údaje existuje vždy, pokud je jejich poskytnutí nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje zpracovávat; to platí zejména pro

  (a) vypracování návrhu smlouvy a plnění smlouvy;

  (b) vytvoření a správu účtu člena ve vlastním věrnostním programu H Rewards;

  (b) dodržování zákonů a předpisů upravujících registraci v místě hotelu.

  Pokud nám neposkytnete potřebné informace, je možné, že nebudeme moci poskytnout služby, které jste si vyžádali, nebo je nebudeme moci poskytnout úplně.

  11. Automatizované rozhodování a profilování

  Při navazování a realizaci našeho smluvního vztahu nebudete podrobeni rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, podle článku 22 GDPR, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně závažným způsobem dotýká.

  12. Další informace o vašem právu vznést námitku podle článku 21 GDPR

  Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování na základě vyvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení v souladu s čl. 4 odst. 4 GDPR.

  Pokud podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které jsou hodné ochrany a převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  Pokud vaše osobní údaje zpracováváme za účelem získání stávajících zákazníků, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovým získáváním stávajících zákazníků.

  Námitku je možné vznést pomocí funkce odhlášení z odběru v digitálních médiích, odpovídajícího nastavení v členské nebo předplatitelské zóně, pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách nebo zasláním neformálního dopisu na výše uvedené kontaktní údaje.

  II. Další informace týkající se zpracování údajů na našich webových stránkách

  1. Členský účet

  Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat jako člen věrnostního programu H Rewards (uživatelský účet/konto) zadáním celého jména a příjmení, aktuální adresy bydliště, data narození, preferované e-mailové adresy a hesla. Tuto registraci lze provést prostřednictvím položky nabídky "Přihlásit/Registrovat" v záhlaví nebo přidáním hesla během rezervace a při zadávání osobních údajů.

  Po úspěšném přihlášení/registraci vám bude automaticky vytvořen členský účet, který je k dispozici na webových stránkách věrnostního programu H Rewards a na webových stránkách všech hotelových značek/subjektů patřících do skupiny H World.

  Pokud jde o vaše členství, předáváme vaše údaje příslušným poskytovatelům služeb a příslušným provozovatelům.

  Ve svém členském účtu můžete prohlížet a měnit své osobní údaje. Kromě toho se zde zobrazují všechny důležité informace o vašem členství, jako je například stav členství. V členské zóně si můžete rezervovat ubytování v hotelu, měnit nebo rušit rezervace, které jste provedli pomocí svých členských údajů, a provádět rezervace odměn podle zůstatku na vašem účtu.

  Své členství můžete kdykoli zrušit. Členský účet bude automaticky vymazán po definitivním ukončení členství (viz ukončení v podmínkách účasti). Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zřízením a používáním vašeho členského účtu je vaše členství v souladu s podmínkami věrnostního programu H Rewards.

  2. Propojení a synchronizace různých zákaznických profilů

  Vaše osobní údaje jsou shromažďovány na různých kontaktních místech (např. členský účet, hotel, ...) v různých formách (ručně psané a digitální). Výsledkem může být více zákaznických profilů a protichůdné informace, zejména v souvislosti se správou souhlasů nebo v případě více členských čísel. Abychom vám poskytli co nejlepší služby a zajistili správné zpracování vašich osobních údajů, dbáme na to, abychom kombinovali více údajů na základě jedinečných charakteristik, jako je jméno, příjmení a adresa, a vytvořili tak jedinečný profil. Pro sloučení profilů zákazníků používáme informace, které shromažďujeme v průběhu vašeho členství a pobytu v hotelu, a také osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli jinými způsoby.

  Bez tohoto automatizovaného a v některých případech nezbytného ručního slučování nemůžeme zaručit správné zpracování vašich osobních údajů, protože různé zákaznické profily mohou mít různá nastavení. Zpracování a slučování probíhá v centrální databázi hostů našeho zpracovatele Steigenberger.

  3. Uživatelský účet/účet

  Na našich webových stránkách si můžete zaregistrovat uživatelský účet (konto) pomocí své e-mailové adresy a přidělení hesla. Tuto registraci lze provést prostřednictvím položky nabídky "Registrace" v záhlaví nebo přidáním hesla při rezervaci a zadání osobních údajů.

  Po úspěšné registraci vám bude automaticky vytvořen uživatelský účet (konto), který je platný pro webové stránky všech hotelových značek/subjektů patřících do skupiny H World.

  V uživatelském účtu můžete zobrazit a upravovat (např. zrušit nebo změnit) všechny rezervace, které jste provedli od své registrace, a to zadáním svých uživatelských údajů prostřednictvím jedné z příslušných webových stránek. Svůj uživatelský účet můžete kdykoli smazat.

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vytvořením a používáním vašeho uživatelského účtu je vaše členská smlouva.

  4. Digitální nabídky (newsletter), získávání stávajících zákazníků a informace o programech.

  4.1 Reklama (newsletter)

  Prostřednictvím e-mailového newsletteru vás budeme pravidelně informovat o nabídkách a službách skupiny H World a o nabídkách v rámci členství ve věrnostním programu H Rewards, a to podle vámi zadaných preferencí (viz seznam provozovatelů výše).

  Pokud si přejete dostávat e-mailový newsletter, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu. K registraci k odběru newsletteru používáme tzv. double-opt-in postup. To znamená, že po vaší registraci vám na vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete newsletter dostávat. Pokud registraci nepotvrdíte do dvou týdnů, budou vaše údaje zablokovány a po měsíci automaticky vymazány. Kromě toho ukládáme vaši IP adresu a čas registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je možnost prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich osobních údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že členové, kteří původně poskytli společnosti Steigenberger svůj marketingový souhlas, budou i nadále dostávat e-mailové marketingové zprávy od společnosti Steigenberger, pokud svůj příslušný souhlas s ohledem na další postupy neodvolají.

  4.2 Reklama týkající se stávajících zákazníků

  4.2.1 Reklama pro členy v rámci členství ve věrnostním programu S ohledem na věrnostní program H Rewards si vyhrazujeme právo zasílat našim členům nabídky z naší nabídky služeb jako členskou reklamu prostřednictvím e-mailu. Naším oprávněným zájmem při realizaci získávání stávajících zákazníků je informovat naše členy o aktuálním stavu členství a mít možnost nabízet individuální a exkluzivní nabídky cílovým skupinám. Vaše osobní údaje, které jste zadali do členského účtu nebo které jste poskytli během pobytu, můžeme zpracovávat za účelem získávání členů v rámci stávajícího členství.

  4.2.2 Reklama pro stávající zákazníky v rámci pobytu Vyhrazujeme si právo zasílat našim hostům nabídky z naší nabídky služeb jako reklamu pro stávající zákazníky prostřednictvím e-mailu. Naším oprávněným zájmem při provádění reklamy pro stávající zákazníky je, abychom mohli našim hostům nabídnout individuální nabídky orientované na cílovou skupinu, které vycházejí z předchozí rezervace (transakce) nebo stávajícího vztahu se zákazníkem.

  Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při rezervaci, můžeme zpracovávat do dvanácti (12) měsíců po předchozí transakci za účelem zasílání reklamy stávajícím zákazníkům. Pokud v tomto období neprovedete novou rezervaci nebo neprovedete žádnou jinou transakci, vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány za účelem získávání stávajících zákazníků a budou odpovídajícím způsobem vymazány, pokud jste se nepřihlásili k odběru newsletteru nebo pokud vaše osobní údaje musí být nadále uchovávány z důvodu jiných předpisů.

  4.3 Povinná komunikace

  4.3.1 Komunikace v rámci členství V rámci provozování věrnostního programu jsme ze zákona povinni vás informovat o změnách v programu (podmínkách účasti). Komunikace bude probíhat výhradně prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uloženou v členském účtu. Pokud tato přestane být platná, vyhrazujeme si právo kontaktovat vás jiným způsobem, např. poštou.

  4.3.2 Komunikační média Pro výše uvedené účely komunikace používáme následující komunikační média v souladu s nastavením a souhlasy uloženými v centrálním profilu zákazníka: - e-mailová pošta
  - Služby Messenger
  - Telefon
  - Pošta

  4.4 Odvolání souhlasů a námitek proti členské reklamě

  4.4.1 Odvolání souhlasů Jako odběratel e-mailového zpravodaje můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním své e-mailové adresy za účelem zasílání e-mailového zpravodaje. Odvolání lze provést prostřednictvím příslušného odkazu v každém e-mailovém zpravodaji nebo e-mailem s předmětem "Odhlásit odběr" na adresu update@news.hrewards.com.

  4.4.2 Námitky proti reklamě pro členy Proti používání vaší e-mailové adresy pro účely zasílání reklamy stávajícím zákazníkům nebo členům můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb. Více informací o uplatnění práva vznést námitku proti použití vaší e-mailové adresy pro účely přímého marketingu naleznete v části výše "Vaše práva jako subjektu údajů".

  Aktuální verze: V roce 2015 bylo vydáno nařízení o ochraně osobních údajů č: Únor 2023


  INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - WEBOVÉ STRÁNKY

  Následující informace mají poskytnout přehled o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s níže uvedenými službami, a informovat vás o vašich právech podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

  • Zpracování osobních údajů v rámci kontaktování nás s obecnými dotazy
  • Zpracování osobních údajů v souvislosti s rezervacemi stolů v barech nebo restauracích nebo se schůzkami a rezervacemi lázeňských pobytů
  • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vaším pobytem v některém z našich hotelů a bezprostředně po něm
  • Zpracování osobních údajů v rámci kamerového dohledu v našich prostorách
  • Zpracování osobních údajů v souvislosti s digitálními nabídkami (newslettery), marketingem stávajících zákazníků a informacemi o programech
  • Zpracování osobních údajů v rámci vašeho členství v našem věrnostním programu a věrnostních programech našich spolupracujících partnerů
  • Povinná komunikace v rámci věrnostního programu
  • Zpracování osobních údajů v rámci nákupu poukázek
  • Zpracování osobních údajů v rámci sjednávání služeb
  • Zpracování osobních údajů zpracovatelem jménem správce
  • Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním těchto webových stránek

  I. Obecné informace a vaše práva jako subjektu údajů

  1. Strana odpovědná za zpracování údajů ("správce")

  2. Správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je:

  Steigenberger Hotels GmbH Lyoner Straße 25 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo Tel: +(0)69 66564-460 Fax: +49 (0)69 66564-888 E-mail: service@hrewards.com

  Úplné údaje podle § 5 německého zákona o telemédiích (Telemediengesetz, TMG) (Impressum)

  1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese

  TÜV Informationstechnik GmbH Am TÜV 1 45307 Essen, NěmeckoE-Mail

  4. Vaše práva jako subjektu údajů

  Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo získat od správce přístup k informacím o osobních údajích, které se ho týkají, podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Kromě toho se na právo subjektu údajů na přístup k údajům a na právo na výmaz vztahují omezení podle § 34 a 35 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

  Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, který jste nám udělili, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

  Kromě toho mají subjekty údajů právo podat stížnost u příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG.

  5. Zpracování údajů nezletilých osob

  Nezletilé osoby nám nesmí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Na našich webových stránkách nezpracováváme žádné údaje vědomě získané od nezletilých osob.

  6. Automatizované rozhodování a profilování

  Při uzavírání nebo plnění smlouvy s vámi nebudete předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká, jak je uvedeno v čl. 22 GDPR.

  7. Další informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

  Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyváženosti zájmů).

  Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování není prováděno za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Pokud vaše osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu stávajících zákazníků, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu. Chcete-li vznést námitku proti zpracování, můžete použít funkci odhlášení z odběru v digitálních médiích, zvolit příslušné nastavení v členské nebo předplatitelské zóně, použít kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo nás o své námitce informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle I., aniž byste použili konkrétní formát.

  8. Doba uchovávání osobních údajů a kritéria pro stanovení těchto dob

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k plnění našich smluvních a zákonných povinností a závazků. Pokud údaje již nejsou potřebné pro plnění našich smluvních povinností, budou pravidelně vymazávány, pokud není nutné dočasné další zpracování údajů z důvodu

  (a) národních nebo regionálních zákonů a předpisů o registraci v místě shromažďování údajů a/nebo plnění smlouvy

  (b) vnitrostátních lhůt pro uchovávání údajů podle obchodního nebo daňového práva v místě shromažďování údajů a/nebo plnění smlouvy

  (c) vnitrostátních, regionálních nebo místních daňových předpisů (jako je návštěvní daň, turistická daň atd.) v místě shromažďování údajů a/nebo plnění smlouvy

  (d) členství v našem vlastním věrnostním programu H Rewards.

  Lhůty pro uchovávání údajů a/nebo dokumentace uvedené v těchto dokumentech jsou obvykle dva až deset let. Další informace o době uchovávání vašich osobních údajů naleznete v příslušných kapitolách o různých typech zpracování.

  9. Dokumentace změn a oprav osobních údajů

  V rámci povinnosti dokumentace zpracováváme a uchováváme záznamy o všech úpravách a opravách vašich osobních údajů, jako jsou např.

  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště, a pokud se liší, fakturační a korespondenční adresa
  • Datum narození
  • Pohlaví, pozdrav, titul
  • e-mailová adresa (adresy), pokud je používáno nebo uvedeno více adres
  • Telefonní číslo (čísla), pokud je použito nebo uvedeno více čísel
  • Údaje o cestovním pasu
  • Čísla členství ve věrnostním programu
  • Preference a přání týkající se vašeho pobytu
  • Obecné zájmy, preference a přání
  • Heslo

  10. Povinnost poskytnout údaje

  Máte povinnost poskytnout osobní údaje vždy, když jsou tyto údaje vyžadovány pro účely (poskytování našich služeb) nebo když jsme ze zákona povinni tyto údaje shromažďovat; to se týká zejména

  • plnění smlouvy o ubytování
  • správu vašeho členského účtu našeho vlastního věrnostního programu, H Rewards
  • dodržování registračních zákonů a požadavků platných v místě hotelu.

  Pokud nám neposkytnete potřebné údaje, může se stát, že nebudeme moci poskytnout požadované služby v plném rozsahu nebo je nebudeme moci poskytnout vůbec.

  II. Kontaktování násKontaktování nás s obecnými dotazy prostřednictvím našich webových stránek nebo servisního centra Můžete nás kontaktovat různými způsoby, mimo jiné prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo telefonicky na našem servisním centru.

  1. Zpracovávané osobní údajeV rámci obecných dotazů získáváme, zpracováváme a uchováváme následující osobní údaje v závislosti na povaze vašeho dotazu:

  • Jméno a příjmení
  • Pohlaví, pozdrav, titul,
  • E-mailová adresa (adresy), pokud je použito nebo uvedeno více adres
  • telefonní číslo (čísla), pokud je použito nebo uvedeno více čísel
  • čísla členství ve věrnostním programu
  • Další osobní údaje, které dobrovolně uvedete ve svém dotazu
  • Zvukové záznamy hovorů se servisním střediskem (pouze s vaším souhlasem)

  2. Účely a právní základy zpracování vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům a na základě následujících právních základů: Ke zpracování vašich dotazů, žádostí o informace a stížností, pokud takové zpracování souvisí s plněním smlouvy nebo prováděním předsmluvních opatření. V tomto případě je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V ostatních případech je právním základem náš oprávněný zájem na efektivním zpracování všech dotazů, které obdržíme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Hovory s naším servisním střediskem jsou nahrávány pouze v případě, že jste s tím předem souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Nahrávky jsou pořizovány pouze za účelem školení zaměstnanců o způsobu vyřizování dotazů.

  3. Kategorie příjemců osobních údajů

  Pokud máte přímý dotaz na hotel, například ohledně vaší rezervace, bude váš dotaz předán přímo tomuto hotelu. Spolupracujeme také s poskytovatelem služeb v našem servisním centru, který nám pomáhá při vyřizování vašich dotazů.
  Pokud se váš dotaz týká ochrany osobních údajů, například žádosti o informace, bude předán ke zpracování oddělení ochrany osobních údajů. Všechny ostatní dotazy budou předány kancelářím/oddělení, jejichž zapojení je pro vyřízení vašeho dotazu nezbytné.

  4. Doba uchovávání osobních údajů

  Pokud se na nás obrátíte, budeme vaše osobní údaje uchovávat. Jediným účelem uložení vašich údajů je možnost vyřídit váš dotaz a kontaktovat vás. Vaše žádosti o kontakt jsou obvykle po 10 letech vymazány.

  5. Předávání údajů do třetích zemí

  Pokud se váš dotaz týká hotelu ve třetí zemi, údaje, které obdržíme, když nás kontaktujete, budou předány do třetí země, kde se hotel nachází, aby byly vyřízeny.

  III. Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vaším pobytem

  Dotazy, rezervace/rezervace, příprava cesty, příjezd/odbavení, odjezd

  1. Zpracovávané osobní údaje

  Vaše údaje zpracováváme za účelem vyřízení a správy vašich požadavků a rezervací a poskytování našich služeb v rámci smlouvy o ubytování, včetně správy vašeho pobytu v našem hotelu a zpracování platby. Kromě toho jsou hotely obecně povinny podle příslušných platných zákonů a předpisů o registraci shromažďovat výše uvedené osobní údaje od hostů ubytovaných v hotelu. Zpracováváme a uchováváme také veškeré preference a přání, které nám byly dobrovolně sděleny a které se vztahují ke konkrétnímu pobytu nebo jsou obecné povahy (opakující se požadavky, preference a přání). Na základě smlouvy s vámi jsme rovněž povinni vás informovat o všech významných změnách. K tomuto účelu použijeme osobní údaje, které o vás máme k dispozici.

  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště, a pokud se liší, fakturační a korespondenční adresa
  • Datum narození
  • Platební údaje a údaje o kreditní kartě
  • Pohlaví, pozdrav, titul
  • E-mailová adresa (adresy), pokud je použito nebo uvedeno více adres
  • Telefonní číslo (čísla), pokud je použito nebo uvedeno více čísel
  • Údaje o cestovním pasu
  • Čísla členství ve věrnostním programu
  • Preference a přání týkající se vašeho pobytu
  • Obecné zájmy, preference a přání

  2. Účely a právní základy zpracování vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na základě následujících právních základů:

  Za účelem vyřizování a správy vašich žádostí o rezervaci a rezervací a poskytování našich služeb na základě smlouvy o ubytování, včetně správy vašeho pobytu v našem hotelu a zpracování plateb (zejména také za účelem sledování vašeho využívání našich služeb (telefon, bar, lázně, zpoplatněné televizní kanály atd.), provádění činností souvisejících s check-inem (digitálně a na místě) a správy přístupu do pokojů). Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  V rámci plnění smlouvy jsme povinni vás informovat o všech významných změnách, které nastanou během vašeho pobytu. Tyto informace poskytujeme přednostně e-mailem na e-mailovou adresu uloženou v centrálním profilu hosta. Pokud tato přestane být platná, vyhrazujeme si právo kontaktovat vás jiným způsobem, například poštou. Právním základem je plnění naší smlouvy o ubytování s vámi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Ke splnění zákonné povinnosti, které naše společnost jako správce podléhá (např. z důvodu zákonů o registraci, daňových zákonů, povinnosti vést evidenci atd.) Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Abychom zajistili, že váš pobyt u nás splní vaše potřeby a očekávání na základě vašich osobních údajů, které jsou již uloženy v našem systému a pomáhají nám vás rozpoznat na všech kontaktních místech služeb (osobně a/nebo digitálně), zejména pokud jste členem našeho věrnostního programu, např. údaje předané s vaší rezervací, údaje poskytnuté dobrovolně během předchozích návštěv (stálí hosté, vracející se hosté) a případné doplňkové služby nebo požadavky související s vaší návštěvou, např. kytice květin na pokoji, dva polštáře. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je nabídnout našim hostům služby na nejvyšší možné úrovni.

  K vytvoření, úpravám, správě a aktualizaci vašeho členského účtu a ke správnému vyřizování případných kreditů a debetů na vašem členském účtu, jakož i k poskytování našich služeb v rámci vašeho členství v našem věrnostním programu H Rewards. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování bonusových kreditů (bodů, mil atd.) a dalších služeb poskytovaných v rámci vašeho členství ve věrnostních programech našich spolupracujících partnerů. Právním základem je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. K udržování, zajišťování a zlepšování kvality našich produktů a služeb, zejména prováděním a analýzou průzkumů spokojenosti a připomínek hostů, zpracováním vašich osobních údajů v naší centrální databázi hostů, což nám umožňuje rozpoznat vás jako vracejícího se hosta, lépe vyhodnotit vaše potřeby a přání, zlepšit kvalitu a osobní přístup naší komunikace s vámi a vytvářet nabídky na míru - právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naše převažující oprávněné zájmy vyplývají ze smlouvy o ubytování uzavřené s vámi, která představuje relevantní a přiměřený vztah ve smyslu bodu 47 odůvodnění GDPR, a ze skutečnosti, že tento typ zpracování údajů je pro mezinárodní hotelové řetězce obvyklý a odpovídá rozumnému očekávání většiny hostů. Jako součást skupiny společností, která zahrnuje podniky provozující hotely pod zastřešující značkou Deutsche Hospitality, má naše společnost rovněž oprávněný zájem ve smyslu 48. bodu odůvodnění GDPR, a to předávat osobní údaje hostů v rámci skupiny společností pro interní administrativní účely.

  K dodržování domovního řádu, k prevenci a vyšetřování trestných činů a přestupků, k uplatňování právních nároků a obraně proti právním nárokům a zastupování našich zájmů v právních sporech, k zajištění bezpečnosti IT a udržování provozu IT, k identifikaci rizik souvisejících s úvěrovou spolehlivostí - právním základem je čl. 4 odst. 1 písm. a) GDPR. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naše převažující oprávněné zájmy vyplývají z naší povinnosti zajistit našim hostům bezpečný pobyt v hotelu a z našeho zájmu uplatňovat naše hmotné i nehmotné nároky a uplatňovat naše práva a bránit se proti neoprávněným nárokům. Kromě toho je oprávněným zájmem naší společnosti také zpracování osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu za účelem předcházení podvodům podle bodu 47 odůvodnění GDPR.

  3. Kategorie příjemců osobních údajů

  Pokud a kde je to pro výše uvedené účely nezbytné, zpřístupníme vaše osobní údaje také následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 9 GDPR: V rámci naší společnosti budou mít možnost nahlížet do vašich osobních údajů nebo k nim přistupovat (v nezbytném rozsahu) pouze ty kanceláře/oddělení, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností.

  V rozsahu, v jakém jsou vaše osobní údaje zpracovávány v naší centrální databázi hostů, budou zpřístupněny i dalším společnostem, které provozují jeden nebo více hotelů značek, které jsou součástí Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). Příslušní provozovatelé každého z těchto hotelů jsou uvedeni v seznamu provozovatelů hotelů. Tento seznam je pravidelně aktualizován a všechny hotely, které využívají naši centrální databázi hostů, jsou zde speciálně označeny. Při připisování případných bodů, které jste během své návštěvy nasbírali v členských programech spolupracujících partnerů, předáváme vaše údaje příslušným spolupracujícím partnerům.

  Pro tyto účely mohou osobní údaje získávat také námi využívaní poskytovatelé služeb (např. pro zpracování údajů naším jménem, jak je uvedeno v čl. 28 GDPR) a zprostředkovatelé. Jedná se o společnosti, které patří do kategorií úvěrových služeb a zpracování plateb, IT služeb, úklidových služeb, logistiky, tiskových služeb, telekomunikací, vymáhání pohledávek, poradenství a prodeje a marketingu. Příslušní poskytovatelé služeb jsou uvedeni v Seznamu poskytovatelů/zpracovatelů služeb , který je pravidelně aktualizován. Dále mohou být údaje předávány úředním orgánům a institucím, pokud k tomu máme zákonnou povinnost (např. finanční úřady, orgány činné v trestním řízení, registrační úřady). Dalšími příjemci údajů mohou být ty orgány a instituce, kterým jste udělili souhlas s předáváním údajů.

  4. Doba uchovávání osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k plnění našich smluvních a zákonných povinností a závazků. Jakmile údaje již nejsou potřebné pro plnění smluvních povinností, budou pravidelně vymazány, pokud není nutné dočasné další zpracování údajů z důvodu doby uchovávání stanovené obchodním a daňovým právem (včetně německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch, HGB), německého daňového řádu (Abgabenordnung, AO), německého spolkového zákona o registraci (Bundesmeldegesetz, BMG)). Lhůty uchovávání a/nebo dokumentace stanovené v těchto předpisech se pohybují mezi dvěma a deseti lety.

  5. Předávání údajů do třetích zemí

  Pokud jste si rezervovali pobyt v hotelu v zemi mimo Evropskou unii (třetí země), budou vaše údaje předány do této třetí země, pokud je to nezbytné pro provedení rezervace a správu vašeho pobytu v hotelu. Jste-li členem našeho věrnostního programu nebo programu některého z našich spolupracujících partnerů, bude nezbytné předat partnerovi body, které jste nasbírali, za účelem plnění služeb v rámci členského programu.

  6. Sloučení vašich profilů hostů

  Vaše osobní údaje jsou shromažďovány na různých kontaktních místech (např. členský účet, hotel) různými způsoby (písemně a digitálně). Proto se může stát, že v naší databázi existuje více různých profilů hostů, které obsahují nekonzistentní informace. Protože se vám snažíme nabídnout co nejlepší služby a chceme zajistit správné zpracování vašich osobních údajů, máme zájem sloučit více kopií údajů do jednoho jedinečného profilu s využitím jedinečných charakteristik, jako je jméno, příjmení a adresa. Pro sloučení profilů hostů používáme informace shromážděné v souvislosti s vaším členstvím na H Rewards a vaším pobytem v našem hotelu, jakož i osobní údaje, které jste nám sdělili jakýmkoli jiným způsobem na základě dobrovolnosti.

  Právním základem pro tento postup je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Bez tohoto automatizovaného a někdy i nezbytného ručního slučování nemůžeme zajistit, že vaše osobní údaje budou zpracovány řádně a správně. Proto máme na sloučení údajů oprávněný zájem.

  Zpracování a slučování probíhá v centrální databázi hostů společnosti Steigenberger Hotels GmbH.

  IV. Další zpracování bezprostředně po ukončení pobytu (zprávy po ukončení pobytu)

  Po ukončení pobytu od nás obdržíte zprávu po ukončení pobytu, ve které vás požádáme o hodnocení vašeho pobytu v našem hotelu (průzkum spokojenosti), pokud jste se z této komunikace předem neodhlásili e-mailem nebo pomocí odhlašovacího odkazu ve zprávě po ukončení pobytu.

  1. Zpracovávané osobní údaje

  • Jméno a příjmení
  • Číslo členství
  • Pohlaví, pozdrav, titul
  • IP adresa
  • E-mailová(é) adresa(y), pokud je použito nebo uvedeno více adres
  • Preference a přání týkající se vašeho pobytu
  • Obecné zájmy, preference a přání
  • Údaje, které nám předáte v rámci průzkumu spokojenosti

  2. Účely a právní základy zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na základě následujících právních základů:

  K udržování, zajišťování a zlepšování kvality našich produktů a služeb, zejména prostřednictvím analýzy stížností, průzkumů spokojenosti a připomínek hostů. Právním základem je náš oprávněný zájem nabízet našim zákazníkům co nejlepší služby podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  3. Kategorie příjemců osobních údajů

  V souvislosti s průzkumem spokojenosti zákazníků, který je součástí zpráv po ukončení pobytu, spolupracujeme s poskytovatelem služeb, který je příjemcem těchto údajů (zpracovatel).

  4. Doba uchovávání osobních údajů

  Veškeré údaje získané v rámci průzkumu spokojenosti zákazníků uchováváme po dobu 3 let. Vaše IP adresa bude po 28 dnech anonymizována.

  5. Předávání údajů do třetích zemí

  Nemáme v úmyslu předávat tyto údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  V. Videodohled v našich prostorách během vašeho pobytu

  Videodohled

  VI. Zpracování osobních údajů v souvislosti s digitálními nabídkami (newsletter), marketingem stávajících zákazníků a informacemi o programech

  1. Newsletter Náš e-mailový newsletter vám pravidelně a v souladu s vašimi zadanými preferencemi poskytuje informace o nabídkách a službách poskytovaných hotely patřícími pod Deutsche Hospitality (viz seznam provozovatelů hotelů), nabídkách a službách poskytovaných našimi spolupracujícími partnery (viz seznam), a nabídkách spojených s vaším členstvím ve věrnostním programu H Rewards.

  Pokud si přejete dostávat e-mailový zpravodaj, je třeba, abyste nám poskytli platnou e-mailovou adresu. Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme proces dvojího přihlášení. To znamená, že vám po registraci zašleme na zadanou e-mailovou adresu e-mail s žádostí o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud přihlášení nepotvrdíte do dvou týdnů, budou vaše údaje zablokovány a po jednom měsíci automaticky vymazány. V každém případě ukládáme také vámi použitou IP adresu a časy vaší registrace a potvrzení. Účelem tohoto procesu je možnost prokázat vaši registraci a v případě potřeby vyšetřit případné zneužití vašich osobních údajů.

  1.1. Zpracovávané osobní údaje V souvislosti se zasíláním našeho newsletteru zpracováváme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště, a pokud se liší, fakturační a korespondenční adresa
  • Datum narození
  • IP adresa
  • Pohlaví, pozdrav, titul
  • E-mailová adresa (adresy), pokud je použito nebo uvedeno více adres
  • Čísla členství ve věrnostním programu
  • Obecné zájmy, preference a přání

  1.2. Účely a právní základy zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujících právních základech:

  Za účelem zasílání našeho e-mailového zpravodaje, včetně správy vašeho přihlášení k odběru zpravodaje. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jako odběratel našeho e-mailového zpravodaje můžete svůj souhlas se zpracováním vašich údajů za účelem zasílání našeho e-mailového zpravodaje kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu můžete použít příslušný odkaz obsažený v každém e-mailovém zpravodaji nebo zaslat e-mail na adresu news@update.hrewards.com, v jehož předmětu uvedete "Abmelden" (Odhlásit se z odběru).

  1.3. Kategorie příjemců osobních údajů K zasílání našich newsletterů předplatitelům využíváme externího poskytovatele služeb (zpracovatele). 1.4. Doba uchovávání osobních údajů Jakmile odvoláte svůj souhlas se zasíláním newsletteru, budou vaše osobní údaje vymazány. 1.5. Předávání údajů do třetích zemí Nemáme v úmyslu předávat tyto údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  1.6. Sledování v souvislosti se službou zasílání newsletteru V souvislosti se službou zasílání newsletteru využíváme poskytovatele služeb sledování, abychom mohli měřit míru otevření a kliknutí na e-maily.

  1. Marketing stávajících zákazníků 2.1. Marketing stávajících zákazníků v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu Vyhrazujeme si právo zasílat členům našeho věrnostního programu e-maily s nabídkami z naší nabídky služeb jako marketing pro členy. Vaše členství nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve svém členském účtu nebo během návštěvy některého z našich hotelů, pro účely členského marketingu. Pro účely výše popsané komunikace s vámi používáme následující komunikační média v souladu s nastavením a oprávněními uloženými v centrálním profilu hosta:
  • E-mail
  • Telefon
  • Pošta

  2.2. Marketing stávajících zákazníků Vyhrazujeme si právo zasílat našim hostům e-maily s nabídkami z naší nabídky služeb jako marketing stávajících zákazníků. Naším oprávněným zájmem při zapojení do marketingu stávajících zákazníků je možnost nabízet našim hostům cílené, individuální nabídky připravené na základě předchozí rezervace (transakce) nebo stávajícího vztahu se zákazníkem. Vaše osobní údaje poskytnuté nám v rámci rezervace můžeme zpracovávat po dobu 12 měsíců od provedení transakce za účelem zasílání marketingových sdělení stávajícím zákazníkům. Pokud v tomto období nedojde k žádné další rezervaci nebo jiné transakci, nebudou již vaše osobní údaje zpracovávány pro účely marketingových sdělení pro stávající zákazníky, a budou proto vymazány, pokud nemáte předplacený newsletter nebo pokud vaše osobní údaje nemusí být uchovávány déle z důvodu jiných opatření. Proti používání vaší e-mailové adresy pro účely zasílání marketingových sdělení stávajícím zákazníkům můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu stávajících zákazníků, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu.

  2.3. Zpracovávané osobní údaje V souvislosti s marketingem stávajících zákazníků shromažďujeme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště, a pokud se liší, fakturační a korespondenční adresa
  • Datum narození
  • Pohlaví, pozdrav, titul
  • E-mailová adresa (adresy), pokud je použito nebo uvedeno více adres
  • Číslo členství ve věrnostním programu
  • Obecné zájmy, preference a přání

  2.4. Účely a právní základy zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujících právních základech:

  K zasílání marketingových sdělení o našich nabídkách a službách stávajícím zákazníkům - právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem při zapojení do marketingových aktivit stávajících zákazníků je informovat naše členy o jejich aktuálním stavu členství a zasílat našim členům a stávajícím zákazníkům cílené, individuální a exkluzivní nabídky.

  Proti používání vaší e-mailové adresy pro účely zasílání marketingových sdělení stávajícím zákazníkům nebo členům můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb. Podrobnější informace o uplatnění práva vznést námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro účely přímých marketingových opatření jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

  2.5. Kategorie příjemců osobních údajů Při provádění stávajících zákaznických marketingových opatření budou vaše osobní údaje zpřístupněny pouze těm zaměstnancům naší společnosti, kteří mohou nahlížet do naší centrální databáze hostů. Kromě toho využíváme externího poskytovatele služeb (zpracovatele) k zasílání marketingových sdělení stávajícím zákazníkům.

  2.6. Doba uchovávání osobních údajů Pokud během 12 měsíců nedojde k žádné další rezervaci nebo jiné transakci, vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány pro účely stávajícího zákaznického marketingu, a proto budou vymazány, pokud nemáte předplacený newsletter, nejste členem věrnostního programu nebo vaše osobní údaje nemusí být uchovávány déle z důvodu jiných opatření.

  2.7. Předávání údajů do třetích zemí Nemáme v úmyslu předávat tyto údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  VII. Členství ve věrnostním programu, členský účet (uživatelský účet / konto), komunikace

  1. 1. Členství/uživatelský účet Členem věrnostního programu H Rewards (uživatelský účet/konto) se můžete zaregistrovat v souladu s platnými podmínkami &. Podmínky členství nám sdělíte tak, že nám poskytnete své celé jméno a příjmení, pozdrav, aktuální adresu bydliště, datum narození, preferovanou e-mailovou adresu a uvedete heslo. Registrovat se můžete následujícími způsoby:
  • v aplikaci H Rewards
  • na webových stránkách H Rewards
  • během procesu rezervace
  • před použitím vysokorychlostní Wi-Fi nebo
  • po obdržení výzvy k registraci zaslané zaměstnancem hotelu.
  • naskenováním registračního QR kódu

  Po úspěšné registraci se vám automaticky vytvoří členský účet na základě platných podmínek & Podmínky členství. Když se zaregistrujete jako člen, má se za to, že souhlasíte s předáním údajů, které jste poskytli při registraci, příslušným provozovatelům značek Deutsche Hospitality.

  Své osobní údaje si můžete prohlížet a měnit v členském účtu. Zde se také zobrazují veškeré důležité informace týkající se vašeho členství, například stav vašeho členství. V členské zóně si můžete rezervovat ubytování v hotelu nebo zrušit rezervace, které jste provedli na webových stránkách nebo v aplikaci s uvedením údajů o svém členství, a můžete čerpat odměny podle stavu svého účtu. Své členství můžete kdykoli zrušit. Po definitivním zrušení členství bude členský účet automaticky smazán (viz zrušení v podmínkách členství).

  1.1 Zpracovávané osobní údaje V rámci vašeho členství ve vlastním věrnostním programu zpracováváme následující osobní údaje: - jméno a příjmení - adresa bydliště, a pokud se liší, fakturační a komunikační adresa - datum narození - pohlaví, pozdrav, titul - e-mailová adresa (adresy), pokud je použito nebo uvedeno více adres - telefonní číslo (čísla), pokud je použito nebo uvedeno více čísel - číslo členství ve věrnostním programu - preference a přání týkající se vašeho pobytu - obecné zájmy, preference a přání - heslo - čerpání odměn.

  1.2 Účely a právní základy zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na základě následujících právních základů: Provádění a správa vašeho členství v našem věrnostním programu - právním základem je plnění naší smlouvy s vámi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vytvořením a používáním vašeho členského účtu je vaše členství v souladu s podmínkami & věrnostního programu, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Za účelem vytvoření, editace, správy a aktualizace vašeho členského účtu a správného nakládání s případnými kredity a debety na vašem členském účtu, jakož i za účelem poskytování našich služeb v rámci vašeho členství v našem věrnostním programu H Rewards. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vytváření statistik na základě analýz anonymizovaných údajů za účelem zlepšování a zdokonalování produktů, služeb a obsahu věrnostního programu H Rewards. Právním základem je náš oprávněný zájem na vylepšování našeho věrnostního programu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro ověřování a prevenci podvodů v souvislosti s vaším členstvím ve věrnostním programu H Rewards nebo ve věrnostním programu některého z našich spolupracujících partnerů, jako je Miles & More nebo bahn.bonus. Právním základem je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Abychom zajistili komplexní rozpoznávání zejména členů našeho věrnostního programu na všech kontaktních místech služeb (osobně a/nebo digitálně) v hotelech patřících pod Deutsche Hospitality a zajistili automatickou aktualizaci vašich opakujících se přání, preferencí a potřeb, např. vždy dva polštáře, abychom vám mohli poskytnout kvalitní služby odpovídající značce hotelu. Právním základem je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR poskytovat našim zákazníkům služby na nejvyšší možné úrovni.

  1.3 Kategorie příjemců osobních údajů V souvislosti s plněním podmínek členství je nezbytné, abychom vaše údaje předávali různým příjemcům. Jedná se zejména o hotely Deutsche Hospitality a naše spolupracující partnery. 1.4 Doba uchovávání osobních údajů Údaje o vašem členském účtu budou uchovávány až do zrušení vašeho členství. Veškeré nevyužité body, odměny a dosažený status členství pozbývají platnosti šest měsíců po datu účinnosti zrušení. 1.5 Předávání údajů do třetích zemí Pokud dobrovolně poskytnete své členské číslo pro pobyt v hotelu nacházejícím se ve třetí zemi, budou vaše údaje předány danému hotelu, aby mohly být body připsány.

  2. Komunikace v rámci smlouvyV rámci plnění smlouvy s vámi jsme ze zákona povinni vás informovat o všech významných změnách, které nastanou během vašeho pobytu. Tyto informace poskytujeme především prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uloženou v centrálním zákaznickém profilu. Pokud tato již nebude platná, vyhrazujeme si právo kontaktovat vás jiným způsobem, například poštou.

  2.1 Komunikační média Pro účely výše popsané komunikace s vámi používáme následující komunikační média v souladu s nastavením a oprávněním uloženým v centrálním zákaznickém profilu:

  • E-mail
  • Služby Messenger
  • Telefon
  • Pošta

  2.2 Povinná komunikace v rámci věrnostního programu V rámci provozování věrnostního programu jsme ze zákona povinni vás informovat o všech změnách programu (podmínky & Podmínky členství). Tyto informace obvykle poskytujeme prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uloženou v členském účtu. Pokud tato již nebude platná, vyhrazujeme si právo kontaktovat vás jiným způsobem, například poštou. 2.3 Kategorie příjemců osobních údajů K rozesílání našich sdělení využíváme externího poskytovatele služeb. 2.4 Doba uchovávání osobních údajů V rámci provozování věrnostního programu jsme ze zákona povinni vás informovat o všech jeho změnách. 2.5 Předávání údajů do třetích zemí Nemáme v úmyslu předávat tyto údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  3. Členství ve věrnostním programu spolupracujícího partneraOsobní údaje zpracováváme v souvislosti s Vaším členstvím ve věrnostním programu některého z našich spolupracujících partnerů, jako je Miles & More nebo bahn.bonus. [(Seznam kooperačních partnerů)]/en/partneři

  3.1 Zpracovávané osobní údaje - e-mailová adresa (adresy), pokud je použito nebo uvedeno více adres - čísla členů věrnostního programu

  3.2 Účely a právní základy zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujících právních základech:

  Za účelem zpracování bonusových kreditů (bodů, mil atd.) a dalších služeb poskytovaných v rámci vašeho členství ve věrnostních programech našich spolupracujících partnerů. Právním základem je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  3.3 Kategorie příjemců osobních údajů Pro připsání bonusu je nezbytné předat vaše údaje příslušnému kooperačnímu partnerovi. 3.4 Doba uchovávání osobních údajů Vaše údaje uchováváme po dobu 10 let. 3.5 Předávání údajů do třetích zemí Údaje budou předány do třetí země pouze v případech, kdy se příslušný kooperační partner nachází ve třetí zemi nebo pokud jste při rezervaci v hotelu ve třetí zemi uvedli své členské číslo. V těchto případech budou údaje předány na základě čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR.

  VIII. Nákup voucherůObchod s vouchery umožňuje nákup obecných voucherů a voucherů pro konkrétní hotel.

  1. Zpracovávané osobní údaje V souvislosti s nákupem voucherů zpracováváme následující osobní údaje:
  • pozdrav, název
  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Datum narození
  • Adresa
  • Platební údaje
  1. Účely a právní základy zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům a na základě následujících právních základů: Zpracování nákupu voucherů - právním základem je ust. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  2. Doba uložení osobních údajů Údaje, které jsme od vás získali při nákupu voucherů, uchováváme po dobu 10 let.

  3. Kategorie příjemců osobních údajů Vaše údaje předáváme poskytovateli služeb, abychom vám mohli zaslat poukaz. Ke zpracování transakce využíváme také různé poskytovatele služeb v závislosti na typu platby.

  4. Předávání údajů do třetích zemí Pokud si zakoupíte poukaz do hotelu ve třetí zemi, údaje, které od vás obdržíme při nákupu poukazu, budou předány ke zpracování do třetí země, kde se hotel nachází.

  IX. Zprostředkování hotelových rezervací Společnost Steigenberger Hotels GmbH působí na svých webových stránkách jako zprostředkovatel rezervací ubytování v hotelech třetích stran (viz seznam provozovatelů hotelů). Smluvními stranami uzavírajícími smlouvu o ubytování jste vy a příslušný provozovatel hotelu. V rámci této zprostředkovatelské služby je nutné, abychom příslušnému provozovateli hotelu předali údaje potřebné pro splnění smlouvy (např. jméno a příjmení hosta, termín rezervace, e-mailovou adresu). Právním základem pro tento postup je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud je zprostředkovatelská služba poskytována pro rezervaci v hotelu ve třetí zemi, je související předávání údajů založeno na čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR.

  X. Rezervace stolů v barech nebo restauracích nebo plánování a rezervace návštěv lázní Společnost Steigenberger Hotels GmbH nabízí možnost rezervace stolů v barech nebo restauracích a plánování a rezervace návštěv lázní ve svých hotelech prostřednictvím webových stránek a aplikace. K tomuto účelu slouží rezervační nástroj RESERViSiON. Zpracování údajů pro rezervaci stolů prostřednictvím RESERViSiON: Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím RESERViSiON za účelem provedení rezervace a přípravy návštěvy naší restaurace (právní základ čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b DSGVO nebo pro dobrovolné informování čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a DSGVO). RESERViSiON nám za tímto účelem poskytuje vaše údaje naším jménem. Po návštěvě restaurace budou vaše osobní údaje z RESERViSiON vymazány, pokud jste si u RESERViSiON s vaším souhlasem nevytvořili uživatelský profil, který vám usnadní budoucí rezervace. Jsou zde uloženy následující údaje: V případě, že se jedná o rezervaci, jsou zde uvedeny tyto údaje: pozdrav, jméno, příjmení, e-mail a telefon. Pokud dobrovolně zadáte další údaje, budou v RESERViSiON uloženy také: titul, firma, nákladové středisko, ulice, číslo domu, přípona adresy, PSČ, město, DIČ, alergie, důvod. Svůj uživatelský profil v RESERViSiON můžete kdykoli nechat vymazat zasláním e-mailu na RESERViSiON a odvoláním souhlasu (datenschutz@reservision.de). Po návštěvě restaurace vám zašleme e-mail, který můžete využít k našemu hodnocení. Pokud si nepřejete takový e-mail dostávat, můžete proti němu kdykoli vznést námitku kliknutím na příslušný odkaz v potvrzení rezervace. Svým hodnocením nám pomáháte zlepšovat naše služby a kvalitu. Zaslaná hodnocení budou zveřejněna pouze bez odkazu na vaši osobu (anonymizovaná). Zpracování údajů pro plánování a rezervaci lázeňských pobytů prostřednictvím RESERViSiON: Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím RESERViSiON za účelem provedení rezervace a přípravy vašeho pobytu v našich lázních (právní základ čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nařízení vlády č. 101/2000 Sb. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b DSGVO nebo pro dobrovolné informace čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a DSGVO). RESERViSiON nám za tímto účelem poskytuje vaše údaje naším jménem. Po vaší návštěvě lázní budou vaše osobní údaje z RESERViSiON vymazány, pokud jste si na RESERViSiON s vaším souhlasem nevytvořili uživatelský profil, který vám usnadní budoucí rezervace. Zde budou uloženy pouze následující údaje: pozdrav, jméno, příjmení, e-mail a telefon. Pokud dobrovolně zadáte další údaje, budou v RESERViSiON uloženy také: titul, firma, nákladové středisko, ulice, číslo domu, přípona adresy, PSČ, město, DIČ, alergie, důvod. Svůj uživatelský profil v RESERViSiON můžete kdykoli nechat vymazat zasláním e-mailu na RESERViSiON a odvoláním souhlasu (datenschutz@reservision.de). Po návštěvě lázní vám zašleme e-mail, který můžete využít k našemu hodnocení. Pokud si nepřejete takový e-mail dostávat, můžete proti němu kdykoli vznést námitku kliknutím na příslušný odkaz v potvrzení rezervace. Svým hodnocením nám pomáháte zlepšovat naše služby a jejich kvalitu. Zaslaná hodnocení budou zveřejněna pouze bez odkazu na vaši osobu (anonymizovaná).

  XI. Informace o používání souborů cookie a poskytovatelů platebních služeb na těchto webových stránkách

  1. Předávání údajů do třetích zemí Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie , zároveň výslovně souhlasíte s předáváním svých osobních údajů podle 49 odst. 1 písm. a) GDPR do nezabezpečené třetí země. Soudní dvůr Evropské unie považuje zejména Spojené státy americké za zemi, která nemá odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování a vy v tomto ohledu nemáte k dispozici žádné účinné právní prostředky nápravy.

  Jak je konkrétně patrné ze Seznamu poskytovatelů služeb/zpracovatelů, naše společnost využívá pro určité úkoly poskytovatele služeb, kteří mají sídlo ve třetí zemi nebo patří do mezinárodní skupiny se společnostmi ve třetích zemích nebo sami spolupracují s poskytovateli služeb se sídlem ve třetí zemi. Předávání osobních údajů těmto poskytovatelům služeb je povoleno, pokud Evropská komise rozhodla, že daná třetí země poskytuje odpovídající úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Pokud takové rozhodnutí neexistuje, může naše společnost nebo poskytovatel služeb předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, pokud jsou zajištěny odpovídající záruky a pokud jsou k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy (čl. 46 odst. 1 GDPR). Pokud nebude vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 GDPR, ani nebyly přijaty vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, je předání vašich osobních údajů do třetí země přípustné pouze za jedné z následujících podmínek:

  • jste s navrhovaným předáním údajů výslovně souhlasili poté, co jste byli informováni o možných rizicích, která pro vás takové předání může znamenat z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk.
  • předání je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy
  1. Integrace poskytovatelů platebních služeb pro online platby Pro zpracování online plateb využíváme následující externí poskytovatele služeb, mezi jejichž platformami si můžete svobodně vybrat pro zpracování vaší platby:
  • Concardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Německo, Tel. +49 (0)69 79220)
  • American Express Payment Service Limited (Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Německo).
  • Paypal S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko)
  • Computop Paygate GmbH (Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Německo)
  • PPro & Nets Pokud si přejete provést online platbu, může být tato integrována do procesu rezervace nebo nákupu voucheru nebo tak můžete učinit prostřednictvím příslušného odkazu zaslaného na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud na takový odkaz kliknete, budete přesměrováni na platební platformu. Tam jsou uvedeny další podrobnosti týkající se nakládání s vašimi osobními údaji v této souvislosti.

  3. Soubory cookie3.1 Informace o souborech cookie Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory automaticky vytvářené vaším prohlížečem a ukládané do vašeho zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.) při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookie nezpůsobují vašemu zařízení žádnou škodu a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Jejich účelem je ukládání informací získaných v souvislosti s konkrétním zařízením, které používáte. Neznamená to však, že bychom získali přímou informaci o vaší identitě. Používání souborů cookie má dvojí cíl: Na jedné straně vám chceme usnadnit používání našich webových stránek a na druhé straně chceme shromažďovat statistiky o používání našich webových stránek a analyzovat je s cílem optimalizovat služby, které vám nabízíme. Za tímto účelem používáme soubory cookie k následujícím účelům:

  Nezbytné funkce:
  Tyto soubory cookie významně přispívají ke zlepšení vašeho zážitku z prohlížení a rezervací na našich webových stránkách. Základní funkce a aplikace, jako jsou nákupní košíky nebo elektronické fakturační postupy, jsou optimalizovány a jejich používání je umožněno. Tyto soubory cookie neshromažďují informace o vás, které by mohly být použity pro marketingové kampaně nebo statistické analýzy. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro používání webových stránek, právním základem pro tyto soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO a § 25 odst. 2 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG).

  - Statistická analýza: Statistická analýza je prováděna na základě údajů z údajů z internetu, které jsou k dispozici na internetu:
  Statistickou analýzou se rozumí zpracování a prezentace údajů o akcích a interakcích uživatelů na webových stránkách a v aplikacích (např. počet návštěv stránek, počet unikátních návštěvníků, počet vracejících se návštěvníků, vstupní a výstupní stránky, strávený čas, bounce rate, kliknutí na tlačítka, rezervace nebo objednávka voucheru) a případně klasifikace uživatelů do skupin na základě technických údajů o nastavení používaného softwaru (např. typ prohlížeče, operační systém, nastavení jazyka, rozlišení obrazovky). Právním základem pro tyto soubory cookie je souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO a § 25 odst. 1 TTDSG.

  - Personalizovaná reklama:
  Určité funkce webových stránek a aplikací se používají k zobrazování personalizovaných reklamních materiálů (reklam nebo inzerátů) uživatelům v jiných souvislostech, například na jiných webových stránkách, platformách nebo aplikacích. Za tímto účelem jsou závěry o zájmech uživatelů vyvozovány z demografických informací, používaných vyhledávacích výrazů, kontextového obsahu, chování uživatelů na webových stránkách a v aplikacích nebo z polohy uživatelů. Na základě těchto zájmů budou v budoucnu vybírány a zobrazovány reklamní materiály na online obsahu jiných poskytovatelů. Právním základem pro tyto soubory cookie je souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO a § 25 odst. 1 TTDSG.

  - Personalizovaná reklama vč. přenosu údajů do jiných zemí:
  Určité funkce webových stránek a aplikací se používají k zobrazování personalizovaných reklamních materiálů (reklam nebo inzerátů) uživatelům v jiných souvislostech, například na jiných webových stránkách, platformách nebo aplikacích. Za tímto účelem jsou závěry o zájmech uživatelů vyvozovány z demografických údajů, použitých vyhledávacích výrazů, kontextového obsahu, chování uživatelů na webových stránkách a v aplikacích nebo z polohy uživatelů. Na základě těchto zájmů budou v budoucnu vybírány a zobrazovány reklamní materiály u dalších poskytovatelů online obsahu. Právním základem pro tyto soubory cookie je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Kromě toho výslovně souhlasíte s předáváním svých osobních údajů do jiných zemí (USA) podle čl. 49 odst. 1 písm. a) DSGVO. Ve vyjmenovaných zemích neexistuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a neexistují vhodné záruky ochrany vašich osobních údajů (např. nedostatečné vymáhání práv subjektů údajů a možný, nevhodný přístup státních orgánů k vašim osobním údajům). Váš souhlas s předáváním osobních údajů do třetích zemí je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat prostřednictvím našich Zásad ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování vašich osobních údajů, včetně předávání do třetích zemí, naleznete také v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

  3.2 Použití nástroje pro souhlas se soubory cookie k upřesnění nastavení souborů cookie Pomocí nástroje pro souhlas se soubory cookie můžete kdykoli upravit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu obrazovky otevřete nástroj a zvolte si nastavení výše uvedených kategorií souborů cookie tím, že ve svém prohlížeči udělíte nebo odmítnete souhlas s používáním těchto souborů cookie. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů najdete informace o partnerských společnostech a poskytovatelích třetích stran, kteří umísťují soubory cookie na naše webové stránky, a o tom, do jakých kategorií tyto soubory cookie patří.

  Nástroj pro udělení souhlasu

  3.3 Použití prohlížeče k určení nastavení souborů cookie Ve svém prohlížeči můžete určit, že soubory cookie mají být ukládány pouze s vaším souhlasem. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá. Svůj prohlížeč však můžete překonfigurovat tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie zobrazilo varování. Pokud jsou však všechny soubory cookie deaktivovány, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Pokud chcete přijímat pouze soubory cookie společnosti Steigenberger, ale nikoli soubory cookie našich partnerů, vyberte ve svém prohlížeči možnost "Blokovat soubory cookie třetích stran". Chcete-li zjistit, jak můžete odmítnout nové soubory cookie a deaktivovat stávající, přejděte na funkci Nápověda na panelu nabídek svého webového prohlížeče. Pokud používáte sdílené počítače, které přijímají soubory cookie a flash cookies, doporučujeme, abyste se na konci relace vždy zcela odhlásili.

  3.4 Používaní poskytovatelé souborů cookie

  Kategorie Doba trvání Účel

  AWIN AG Eichhornstraße 3 10785 Berlin, Německo Nezbytné funkce 90 dní Fakturační účely

  Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie Personalizovaná reklama 13 měsíců Reklama

  Dailypoint: Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH Augustenstr. 79, 80333, Mnichov, Německo Personalizovaná reklama 90 dní max. Profilování, reklama

  DerbySoft (Hong Kong) Limited 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA Nezbytné funkce 30 dní/24 měsíců Účtování.

  Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park 94025, CA. USA Personalizovaná reklama 28 dní Reklama

  Mapp Intelligence: Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Německo Statistická analýza 6 měsíců Analýza

  Google Ads: Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko Personalizovaná reklama max. 24 měsíců. Reklama

  Youtube Video: Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko Personalizovaná reklama max. 24 měsíců. Reklama

  Microsoft Advertising/Bing Ads: Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Personalizovaná reklama 13 měsíců Reklama

  TripAdvisor LLC 400 1st Avenue, Needham, MA 02494 USA Personalizovaná reklama max. 24 měsíců. Reklama

  Wingify Software Pvt. Ltd. (VWO) 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie Personalizovaná reklama, doba uložení 10 let, účel A/B testování

  LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; Personalizovaná reklama, doba uložení 180 dní, účel reklama

  zenloop GmbH Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Německo Statistická analýza max. 24 měsíců. Analýza

  Další informace o poskytovatelích souborů cookie

  zenloop Příjemce: zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlín, Německo Zpracování: Marketingové nástroje pro personalizovanou reklamu jsou si z hlediska svých technických funkcí podobné, proto je v následujícím textu uveden odkaz na tento proces u všech výše uvedených poskytovatelů. Poskytovatelé personalizované reklamy používají technologie, jako jsou soubory cookie, sledovací pixely a otisky zařízení, aby mohli uživatelům zobrazovat reklamy, které jsou pro ně relevantní, a zlepšovat zprávy o výkonnosti kampaní. Tito poskytovatelé nám umožňují zobrazovat zájmově orientované reklamy na webových stránkách poskytovatelů a na našich webových stránkách. Tento proces zahrnuje také zpracování informací uložených v zařízeních uživatelů. Poskytovatelé za tímto účelem nabízejí funkce, které se obecně označují jako remarketing. Remarketing umožňuje rozpoznat uživatele webových stránek na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě poskytovatele a zobrazovat jim reklamy přizpůsobené jejich zájmům. Reklamy se mohou týkat i produktů a služeb, které si uživatel na našich webových stránkách již prohlédl. To je možné díky analýze interakce uživatele na našich webových stránkách, např. jaké nabídky uživatele zajímají, aby se mu mohla zobrazovat cílená reklama na jiných webových stránkách i poté, co opustí naše webové stránky. Když uživatel navštíví naše webové stránky, příslušný poskytovatel umístí do zařízení uživatele soubor cookie. Poskytovatel pak pomocí souborů cookie nebo sledovacích pixelů zpracovává informace generované zařízeními uživatelů o jejich používání našich webových stránek a jejich interakci s nimi, jakož i jejich přístupové údaje, zejména jejich IP adresu, informace o prohlížeči, webové stránky navštívené před aktuální stránkou a datum a čas požadavku na server, aby mohl zobrazovat a analyzovat personalizované reklamy. Výše uvedení poskytovatelé rovněž využívají funkci konverze, aby pomocí reklamních materiálů na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. S ohledem na údaje o reklamních kampaních jsme schopni určit, jak úspěšné jsou jednotlivé kampaně. Poskytovatelé využívají reklamní servery k doručování tohoto reklamního materiálu. K tomuto účelu používáme soubory cookie reklamních serverů, které nám umožňují měřit určité parametry pro měření dosahu - např. vkládání reklam, dobu strávenou jejich prohlížením nebo kliknutí provedená uživateli. Tento proces zahrnuje také zpracování informací uložených v zařízeních uživatelů. Pokud se uživatel dostane na naše webové stránky prostřednictvím některé z reklam poskytovatele, poskytovatel umístí do zařízení uživatele soubor cookie. Poskytovatel používá soubory cookie nebo sledovací pixely ke zpracování informací generovaných zařízeními uživatelů o interakci s našimi reklamními materiály (přístup na určité webové stránky nebo kliknutí na reklamu), jakož i přístupových údajů uživatelů, zejména jejich IP adresy, informací o prohlížeči, webové stránky navštívené před aktuální stránkou a data a času požadavku serveru, aby bylo možné analyzovat a vizualizovat měřený dosah našich reklam. Na základě použitých marketingových nástrojů prohlížeč uživatelů automaticky naváže přímé spojení se serverem poskytovatele.

  Derbysoftje příjemcem: DerbySoft (Hong Kong) Limited, 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA Zpracování: Derbysoft je webová služba pro měření dosahu i pro klasické sledování konverzí. Společnost Derbysoft proto používá technologie, jako jsou soubory cookie a sledovací pixely, aby mohla sledovat konkrétní chování uživatelů na webových stránkách našich reklamních partnerů. Společnost Derbysoft používá soubory cookie nebo sledovací pixely ke zpracování informací generovaných zařízeními uživatelů o interakcích s našimi reklamními materiály (přístup na určité internetové stránky nebo kliknutí na reklamu), jakož i přístupových údajů uživatelů, zejména jejich IP adresy, informací o prohlížeči, navštívených webových stránkách před aktuální stránkou a data a času požadavku serveru, aby mohla analyzovat a vizualizovat měřený dosah našich reklam. Na základě použitých marketingových nástrojů prohlížeč uživatelů automaticky naváže přímé spojení se serverem poskytovatele.

  Mapp IntelligenceTyto webové stránky využívají Mapp Intelligence, službu webové analýzy společnosti Webtrekk GmbH se sídlem v Berlíně v Německu.
  Příjemce: Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo Zpracování: Služba webové analýzy Mapp Intelligence používá technologie, jako jsou soubory cookie, sledovací pixely a otisky zařízení, aby mohla sledovat konkrétní chování uživatele na webových stránkách, a proto přenáší informace na server společnosti Mapp umístěný v Norimberku v Německu, kde jsou tyto informace uloženy. Tento proces zahrnuje také zpracování informací uložených v zařízeních uživatelů. Pomocí sledovacích pixelů vložených do webových stránek a souborů cookie umístěných v zařízeních uživatelů zpracovává společnost Mapp Intelligence informace vygenerované o používání našich webových stránek zařízeními uživatelů, například že byla navštívena konkrétní webová stránka, a přístupové údaje uživatelů za účelem statistické analýzy používání webových stránek. Přístupové údaje zahrnují zejména IP adresu, informace o prohlížeči, webové stránky navštívené před aktuální stránkou a datum a čas požadavku na server. Podle informací společnosti Mapp jsou IP adresy během předběžného zpracování anonymizovány a okamžitě vymazány. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Mapp používat informace shromážděné společností Mapp Intelligence za účelem analýzy způsobu používání webových stránek, přípravy zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů společnosti Mapp naleznete na adrese https://docs.mapp.com/display/CDBD/Allgemeine+Nutzungsbedingungen nebo https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

  WingifyNaše webové stránky využívají Visual Website Optimizer, nástroj pro A/B testování/službu webové analýzy poskytovanou společností Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie (dále jen "Wingify"). Wingify používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek a vaše IP adresa jsou přenášeny na server společnosti Wingify v Belgii a tam uloženy. Více informací o používaných souborech cookie naleznete na tomto odkazu. Společnost Wingify z našeho pověření používá tyto informace k vyhodnocování vašeho používání webových stránek a na jejich základě k optimalizaci našich webových stránek. Společnost Wingify ukládá vaše údaje a ty jsou pravidelně mazány. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče nebo je můžete vymazat. Můžete také vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Wingify, jakož i proti celkovému zpracování těchto údajů pod tímto odkazem. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete na následujícím odkazu.

  3.5 Místní ukládání údajů Pro optimalizaci designu našich webových stránek shromažďujeme následující údaje a ukládáme je lokálně ve vašem zařízení (např. v prohlížeči). Poskytovatel/nástroj Kategorie Doba trvání Účel www.hrewards.com Nezbytné funkce 365 dní Přihlášení Token Cat UID Úroveň člena Měna

  3.6 Integrace služeb a obsahu poskytovatelů třetích stran (zachycení IP adres službami třetích stran)

  Obsah třetích stran (dále jen "poskytovatelé třetích stran") je vložen do naší online prezentace. K používání takového obsahu je technicky nutné předat IP adresu uživatele příslušnému poskytovateli třetí strany. Je tomu tak proto, že bez IP adresy by poskytovatelé třetích stran nemohli odeslat obsah vložený do webové stránky do prohlížeče příslušného uživatele. Nemáme žádný vliv na to, zda poskytovatel třetí strany IP adresu uloží, např. pro statistické účely, nebo ji použije jiným způsobem. Na našich webových stránkách používáme následující poskytovatele třetích stran:

  Poskytovatele třetích stran

  MapTiler AG Höfnerstrasse 98 Unterägeri, Zug 6314 Švýcarsko
  Funkce Zobrazování map na webových stránkách
  Účel Udržování, zajišťování a zlepšování kvality produktů a služeb, zejména zlepšování uživatelského komfortu.

  Monotype Imaging Holdings, Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA Myfonts.comFunkce Zobrazování textu na webových stránkách
  Účel Udržování, zajišťování a zlepšování kvality produktů a služeb, zejména zlepšování uživatelského komfortu.

  zenloop GmbH Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlín, Německo
  Funkce B2B Software-as-a-Service platforma pro vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků poskytované na různých kontaktních místech.
  Účel Hodnocení zákazníků a produktů pro řízení kvality a zlepšování zákaznické zkušenosti

  Stav a aktualizace zásad ochrany osobních údajůTyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 13. října 2023. V případě relevantních změn na našich webových stránkách, způsobu zpracování osobních údajů nebo změn právních předpisů budeme tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude platná od data jejího zveřejnění. V případě významných změn těchto Zásad ochrany osobních údajů budete včas informováni, než změny vstoupí v platnost, a to prostřednictvím příslušného oznámení na našich webových stránkách. Naši hosté mohou být o změnách informováni také e-mailem nebo jiným způsobem.