Videodohled v našich prostorách během vašeho pobytu

  Pokud v hotelu, kde jste provedli rezervaci, provádíme kamerový dohled , platí pro jakékoli zpracování osobních údajů spojené s tímto dohledem následující ustanovení:

  1. Zpracovávané osobní údaje - obrazové a videozáznamy
  2. Účely a právní základy zpracování osobních údajů Pokud jsou v hotelu, který navštívíte, nainstalovány kamery CCTV, jsou používány pro účely vymáhání dodržování domovního řádu, prevence trestných činů a přestupků (např. poškození majetku nebo krádeže) a zajištění trestního stíhání. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Převažující oprávněné zájmy naší společnosti vyplývají z naší povinnosti zajistit našim hostům bezpečný pobyt v hotelu a z našeho zájmu na uplatnění našich hmotných a nehmotných nároků a výkonu našich práv a na obraně proti neoprávněným nárokům.
  3. Kategorie příjemců osobních údajů Potenciálními příjemci údajů jsou orgány činné v trestním řízení a osoby nebo společnosti, které se podílejí na uplatňování našich práv (např. advokáti), nebo poskytovatelé služeb, kteří jsou smluvně vázáni na provádění kamerového dohledu.
  4. Předávání údajů do třetích zemí Nemáme v úmyslu předávat tyto údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  5. Doba uchovávání osobních údajů V případě pořízení záznamu z kamerového systému budou tyto záznamy vymazány nejpozději po uplynutí 72 hodin; po uplynutí doby uchovávání budou uchovávány pouze takové údaje, které jsou potřebné pro vyšetřování konkrétních incidentů nebo pro uplatnění nároků na základě konkrétní události (např. trestného činu nebo přestupku). Tyto údaje budou rovněž vymazány, jakmile pomine důvod jejich prodlouženého uchovávání.