H REWARDS PODMÍNKY LOYALTY PROGRAMU & PODMÍNKY, platné od 22. února 2023

  S účinností od 22. února 2023, věrnostní program H Rewards (dále jen "věrnostní program") je věrnostní program nabízený společností H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapur. H World Holdings Singapore Pte. Ltd. je mj. mateřskou společností společnosti Steigenberger Hotels GmbH a společnosti H Rewards Pte. Ltd. Tyto společnosti jsou součástí skupiny H World Group (dříve Huazhu Group).

  Věrnostní program provozuje společnost H Rewards Pte. Ltd., 11 Penang Lane, 238485, Singapur, a její přidružené společnosti (dále jen "společnost").

  Společnost provozuje Věrnostní program s ohledem na hotelové značky spravované Společností a jejími přidruženými společnostmi, mimo jiné "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" a "Zleep Hotels".

  Věrnostní program je provozován za podmínek uvedených níže, pokud není výslovně uvedeno jinak (dále jen "podmínky programu"). Podmínky programu upravují vztahy společnosti s členy věrnostního programu (dále společně jen "členové věrnostního programu", "členové" a jednotlivě "člen věrnostního programu", "člen" nebo "vy"), včetně způsobu, jakým členové spravují své účty, rezervují rezervace, získávají a uplatňují body věrnostního programu ("body") u zúčastněných hotelů a nemovitostí (dále jen "zúčastněný hotel"), jakož i u programů třetích stran, které mají obchodní vztah k věrnostnímu programu.

  Založením členského účtu věrnostního programu (dále jen "účet" nebo "členskýúčet") a přijetím služeb členství ve věrnostním programu souhlasíte s podmínkami programu a s uplatňováním souvisejících výhod pro členy, zásadami a pravidly bodování, které jsou vám čas od času zpřístupněny.

  V případě aktualizací a/nebo změn podmínek Programu: Takové Podmínky programu nahrazují všechny předchozí podmínky týkající se Věrnostního programu a členství v něm mezi vámi a Společností. Členové věrnostního programu jsou zodpovědní za to, že se seznámí s podmínkami Programu a jakoukoli změnou podmínek Programu, a budou vyzváni, aby s podmínkami Programu souhlasili. Přijetím se podmínky programu budou řídit výhradně členstvím do budoucna.

  1 VSTUP DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

  1.1 Způsobilost

  1.1.1 Členství ve Věrnostním programu je bezplatné a může se ho zúčastnit každá fyzická osoba, která:
  (a) dosáhl věku 18 let a je oprávněn souhlasit s Podmínkami programu v zemi, kde žije;
  (b) má bydliště v jurisdikci, která legálně umožňuje účast ve Věrnostním programu;
  (c) není rezidentem území a zemí, na které se vztahují komplexní sankce vyhlášené Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA;
  (d) při registraci do Věrnostního programu uvede platné a přesné osobní údaje;
  (e) není již členem Věrnostního programu (tj. nemá již členský účet); a
  (f) nebyl dříve vyřazen z Věrnostního programu ani z jiných obdobných věrnostních programů provozovaných Společností.

  1.1.2 Členové jsou odpovědní za to, že si přečtou a pochopí podmínky věrnostního programu, výpisy z účtu a další sdělení Společnosti týkající se věrnostního programu, aby porozuměli svým právům, povinnostem a postavení ve věrnostním programu. Pokud má Člen jakékoli dotazy týkající se Věrnostního programu nebo těchto Podmínek programu, měl by se obrátit na servisní centrumH Rewards .

  1.2 Zúčastněné hotely // H Rewards kanály

  1.2.1 "Zúčastněné hotely" jsou hotely, letoviska a jiné objekty pro přechodný pobyt provozované pod zúčastněnými značkami. Účast hotelu/značky je na rozhodnutí Společnosti.

  Úplný seznam zúčastněných hotelů je zveřejněn na webových stránkách (jak je definováno níže) a je čas od času aktualizován, zejména když se k věrnostnímu programu připojí nové hotely nebo stávající zúčastněné hotely z něj vystoupí.

  1.2."H Rewards kanály" se rozumí komunikační kanály H Rewards, zejména oficiální webové stránky H Rewards (hrewards.com/en, dále jen "webové stránky"), rezervační telefonní centrum (centra) a zúčastněné hotely.

  1.3 Úroveň členské úrovně

  Členství ve věrnostním programu se vzestupně dělí na členství s hvězdičkou, členství Silver, členství Prestige, členství Gold, členství Platinum a členství Diamond.

  Členství Silver, Členství Prestige, Členství Gold, Členství Platinum a Členství Diamond se společně označují jako "Členství vyššího stupně" a tito Členové se označují jako "Členové vyššího stupně".

  1.4 Výhody základního členství

  Pro všechny úrovně Členů věrnostního programu je k dispozici řada výhod (dále jen "Výhody základního členství"). Tyto Základní členské výhody jsou nabízeny dle uvážení Společnosti a mohou být závislé na dostupnosti v zúčastněných hotelech.

  Výhody pro vyšší úrovně členství jsou představeny níže v části 4.

  1.4.1 Komunikace se členy. Členové věrnostního programu budou mít na webových stránkách přístup k telefonním číslům členských služeb pro rezervace, zákaznický servis a žádosti o čerpání odměn.

  1.4.2 Soukromý prodej. Všechny úrovně Členů budou mít možnost využívat speciální kampaně dříve než široká veřejnost.

  1.4.3 Exkluzivní propagační akce. Všechny úrovně Členů budou moci využívat exkluzivní nabídky pro rezervace zúčastněných hotelů.

  1.4.4 Bezplatné lahve vody. Všechny úrovně Členů mohou využívat bezplatnou láhev vody při rezervaci a strávení Kvalifikované noci (viz níže v části 2.1.4) v Zúčastněných hotelech s výjimkou Zleep Hotels.

  1.4.5 Přístup do společných pracovních prostor. Všechny úrovně Členů jsou oprávněny využívat co-workingový prostor v Zúčastněných hotelech, pokud je k dispozici.

  1.5 Podmínky registrace

  1.5.1 Vyplnění žádosti o registraci. Jednotlivec může požádat o registraci do Věrnostního programu úplným a přesným vyplněním žádosti prostřednictvím kanálů H Rewards nebo jiných registračních kanálů poskytovaných nebo uznávaných Společností a poskytnutím své e-mailové adresy pro ověření. Společnost může odmítnout členství ve Věrnostním programu kterémukoli žadateli podle vlastního uvážení a bez udání důvodů.

  1.5.2 Individuální členství. Členem Věrnostního programu se mohou stát pouze fyzické osoby a každá fyzická osoba může mít pouze jeden členský účet. Korporace, skupiny a/nebo přidružené subjekty se nemohou registrovat jako členové Věrnostního programu. Všechny členské účty Věrnostního programu jsou individuálními účty a společné účty nejsou povoleny. Výhody Věrnostního programu jsou nepřenosné, pokud není výslovně uvedeno jinak.

  1.5.3 Postoupení členského účtu. Po podání žádosti o účast ve Věrnostním programu bude každému žadateli otevřen členský účet a bude mu přiděleno číslo účtu ("členské číslo"). Po obdržení tohoto členského čísla se jednotlivec stává členem, který je oprávněn získávat body v zúčastněných hotelech. Další podrobnosti jsou uvedeny v oddíle 1.7 a v oddíle 2.

  1.5.4 Duplicitní účty. Člen nesmí mít v rámci Věrnostního programu v žádném okamžiku jeden nebo více duplicitních účtů. Pokud je jednotlivci přiděleno více než jedno členské číslo věrnostního programu pro věrnostní program, obdrží body pouze za jeden členský účet. Duplicitní členské účty mohou být zrušeny.

  1.5.5 Osobní profil. Informace poskytnuté Členem budou vedeny v osobním preferenčním profilu u Členského účtu. Všechny informace poskytnuté Členem v jeho osobním profilu musí být platné a přesné a musí být udržovány aktuální.

  i. Člen může změnit své číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu nebo adresu změnou svých údajů v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktovat servisní středisko H Rewards. V některých případech může změna adresy vyžadovat doložení právní dokumentace.

  ii. Změna jména na členském účtu musí obsahovat podpůrnou právní dokumentaci, podpis, datum a členské číslo. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

  1.5.6 Použití informací shromážděných v žádosti. Informace, které Člen poskytne Společnosti při vyplňování přihlášky do Věrnostního programu a uplatnění bodů, jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů naH Rewards .

  1.6 Komunikace se členy

  1.6.1 Sdělování relevantních informací je důležité pro správu Věrnostního programu a pro poskytnutí možnosti každému Členovi maximalizovat výhody Členství. Členové budou dostávat sdělení v rámci Věrnostního programu v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s nimi.

  1.6.2 Veškerá sdělení Věrnostního programu budou Členovi zasílána různými kanály, např. poštou nebo e-mailem na adresu (adresy) aktuálně uvedenou (uvedené) v Účtu Člena. Sdělení doručená na adresu v souboru se považují za doručená jeden (1) pracovní den po odeslání, pokud jsou doručena na e-mailovou adresu Člena, nebo pět (5) pracovních dnů po odeslání, pokud jsou doručena na uvedenou poštovní adresu. Členové musí udržovat své e-mailové a poštovní adresy aktuální. Společnost ani věrnostní program nenesou žádnou odpovědnost za nesprávně směrovanou nebo ztracenou poštu ani za jakékoli následky z toho plynoucí.

  1.6.3 Po každé transakci, kdy byly body buď získány, nebo utraceny, obdrží členové e-mailem zprávy o zůstatku na novém účtu. Členové se mohou z této služby kdykoli odhlásit v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktováním servisního centra H Rewards.

  1.6.4 Pokud jsou splněny nezbytné zákonné požadavky podle platných právních předpisů, může Společnost Členům čas od času zasílat také propagační akce, nabídky a další sdělení, která mohou zahrnovat mimo jiné položky od třetích stran. Položky od třetích stran vycházejí z informací poskytnutých Společnosti Členem a z případných dalších údajů, které může Společnost uchovávat. Členové mohou kdykoli změnit osobní údaje a preference komunikace v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktováním servisního střediska H Rewards; jak je však uvedeno v oddíle 1.5.5 (i), Společnost může před povolením určitých změn (např. změny zákonného jména) požadovat, aby Člen zaslal podpůrnou dokumentaci.

  1.6.5 Člen bude mít možnost definovat a upravit poštovní a jiné komunikační preference prostřednictvím mechanismů uvedených v poštovních zásilkách nebo sděleních nebo v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktováním servisního centra H Rewards.

  1.6.6 V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy může Společnost monitorovat nebo nahrávat telefonické hovory za účelem zlepšení kvality služeb v případě, že se Člen obrátí na Servisní centrum H Rewards.

  1.6.7 Člen si může prohlédnout zůstatek bodů a historii transakcí a aktualizovat osobní údaje a preference v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu.

  1.7 Získávání bodů

  1.7.1. Členové mohou získávat body (měna věrnostního programu) za způsobilé poplatky v zúčastněném hotelu v souladu s oddílem 2.

  1.7.1 Body podléhají podmínkám Programu. Jak je uvedeno v oddíle 1.1.2, sbírání bodů podléhá podmínkám Programu. Každý Člen věrnostního programu je povinen přečíst si Podmínky programu, informační bulletiny a výpisy z účtu, aby porozuměl svým právům, povinnostem a postavení ve věrnostním programu, jakož i struktuře získávání Odměn.

  1.7.2 Daně. Body a Odměny získané účastí ve Věrnostním programu mohou podléhat daňové povinnosti. Jakákoli daňová povinnost, včetně zveřejnění, spojená s obdržením nebo použitím bodů nebo odměn je výhradní odpovědností Člena.

  1.7.3 Zákaz převodu bodů. Body nasbírané Členem věrnostního programu jsou určeny pouze pro jeho prospěch a nesmí být nikomu předávány, prodávány, vyměňovány, pronajímány, půjčovány nebo nabízeny k dražbě. Body, které Věrnostní program považuje za převedené v rozporu s podmínkami programu, mohou být zabaveny.

  1.7.4 Pravidla pro vypršení platnosti bodů. Body jsou platné po dobu 24 měsíců od data jejich získání, po uplynutí 24 měsíců, pokud body nebudou využity v době platnosti, body automaticky vyprší a stanou se neplatnými. Společnost vás bude informovat nejméně šest (6) měsíců před vypršením platnosti bodů.

  1.7.5 Propadlé nebo zrušené body. Jakmile body propadnou nebo jsou zrušeny, nelze je obnovit, ale člen může získat nové body, pokud nebyl jeho účet deaktivován.

  1.7.6 Věrnostní partnerství. Jakékoli současné připisování mil v rámci věrnostních programů, jakož i bonusových bodů jiných zákaznických věrnostních programů (např. Miles & More, BahnBonus atd.) na jedné straně a H Rewards Points na straně druhé je vyloučeno; podle volby Člena se jednou za pobyt připisují buď míle/bonusové body, nebo H Rewards Points.

  1.8 Zrušení členství

  1.8.1 Zrušení nebo pozastavení členských účtů

  i. Zrušení ze strany Člena. Člen může své členství ve věrnostním programu kdykoli zrušit zasláním písemného oznámení (např. e-mailem) o zrušení členství na adresu H Rewards Service Center. Všechny nevyužité body, odměny za odkup a propagační odměny, jakož i dosažený status člena propadají po uplynutí šesti (6) měsíců od data účinnosti zrušení a nelze je poté obnovit ani převést.

  ii. Zrušení nebo pozastavení ze strany společnosti. Společnost může zrušit účet člena bez udání důvodů s čtyřtýdenní výpovědní lhůtou (běžné ukončení). Běžné zrušení (tj. zrušení bez udání důvodů) vyššího stupně členství ze strany Společnosti je však možné nejdříve po uplynutí stávajícího stupně členství Člena. V případě řádného ukončení účtu člena ze strany Společnosti propadají po uplynutí šesti (6) měsíců od data účinnosti zrušení všechny nevyužité body, odměny za odkup a propagační odměny, jakož i dosažený status člena, a nelze je poté obnovit ani převést.

  Bez ohledu na úroveň členské úrovně člena může společnost kdykoli s okamžitou platností zrušit účet člena, a to ze závažného důvodu, mimo jiné i tehdy, pokud člen

  a) nezaplatil Společnosti nebo zúčastněnému hotelu jakýkoli hotelový nebo jiný účet v době jeho splatnosti, přestože obdržel upomínku;

  b) jednal nevhodným, podvodným, urážlivým nebo nepřátelským způsobem vůči zaměstnancům, zákazníkům nebo partnerům Společnosti nebo zúčastněných hotelů;

  c) zaviněně porušil nebo porušil některou z těchto podmínek programu;

  d) podvodně prohlásil, že je oprávněn získat nebo uplatnit body nebo čerpat výhody;

  iii. Právní kroky. Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách programu, neomezuje Společnost při uplatňování jakýchkoli zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků.

  1.8.2 Účinky zrušení členství

  i. Při zrušení členství ve Věrnostním programu ze strany Společnosti ze závažného důvodu podle bodu 1.8.1 (ii.) propadají všechny nevyužité body, odměny za odkup a propagační odměny bez náhrady a příslušný člen se již nebude moci účastnit Věrnostního programu.

  ii. Pokud Společnost z jakéhokoli důvodu zruší účet Člena, nemůže Člen znovu požádat o členství ve Věrnostním programu a jakýkoli účet otevřený na jeho jméno a body, odměny za odkupy a propagační odměny získané na tomto účtu propadnou po zjištění této skutečnosti se zpětnou platností.

  iii. Pokud Člen zruší svůj Účet, může později znovu požádat o členství ve Věrnostním programu, ale na Účet Člena nebudou znovu připsány žádné body, odměny za čerpání a propagační odměny, které dříve propadly nebo jejichž platnost vypršela.

  iv. Zrušením členského účtu zaniká jakýkoli členský status.

  1.8.3 Změna věrnostního programu. Pokud to není výslovně zakázáno nebo omezeno platnými právními předpisy, jak je uvedeno v oddíle 6, má Společnost právo kdykoli změnit, omezit, upravit nebo zrušit Ceny a úrovně Cen, a to i přesto, že takové změny mohou ovlivnit hodnotu bodů nebo možnost získat určité Ceny, za předpokladu, že tím nedojde k diskriminaci Člena ve zlé víře. Společnost může mj:

  (i.) zvýšit nebo snížit počet bodů získaných za pobyt nebo požadovaných pro udělení Ceny;

  (ii.) odebrat, omezit, změnit nebo zrušit jakoukoli odměnu;

  (iii.) přidat data výpadku, omezit počet pokojů dostupných pro jakoukoli odměnu v kterémkoli zúčastněném hotelu nebo jinak omezit další dostupnost odměn;

  a

  (iv.) změní výhody programu, cestovní partnery, lokality obsluhované Společností nebo jejími cestovními partnery, podmínky účasti, pravidla pro získávání, uplatnění, ponechání nebo ztrátu bodů nebo pravidla upravující využívání Odměn, nemohou se Členové spoléhat na trvalou dostupnost jakékoli Odměny nebo úrovně a kategorie Odměny. Změny nebo doplnění úrovní Cen a Odměn budou zveřejněny na webových stránkách.

  1.8.4 Výhody podléhají dostupnosti a změnám. Všechny výhody, vybavení, nabídky, odměny a služby věrnostního programu podléhají dostupnosti a mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění, pokud v nich není výslovně stanoveno jinak.

  1.8.5 Nárok na získání výhod. Přijetím jakýchkoli výhod, vybavení, nabídek, odměn nebo služeb věrnostního programu, včetně, mimo jiné, bodů, odměn za odkup a propagačních odměn, bere Člen na vědomí, že je odpovědný za zjištění, zda a zda je oprávněn takové výhody, vybavení, nabídky, odměny nebo služby věrnostního programu (včetně, mimo jiné, bodů, odměn za odkup a propagačních odměn) získat podle platných právních předpisů, zásad pro dárky a motivačních zásad.

  1.8.6 Zákaz prodeje nebo převodu. Body, Redemption Awards, propagační odměny a další členské výhody nelze prodávat, směňovat, vyměňovat, pronajímat, půjčovat nebo nabízet v aukci či jinak převádět (s výjimkou společnosti nebo jejích zástupců). Jakýkoli pokus o převod, prodej, směnu, výměnu, pronájem nebo dražbu bude neplatný a příslušné body, propagační odměny a členské výhody budou zabaveny. Společnost a její partneři spolupracující v rámci věrnostního programu mohou odmítnout uznat nebo uznat jakékoli body, odměny za odkup, propagační odměny nebo členské výhody, o nichž má Společnost důvod se domnívat, že mohly být převedeny, prodány nebo vyměněny.

  1.8.7 Bonus. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto oddílu 1.8.6 lze Redemption Bonusy předat třetím osobám pro jejich vlastní potřebu pouze v případě, že s nimi má Člen osobně vzájemný vztah, např. rodinným příslušníkům, přátelům a známým, nelze je však vyměnit za jiné Bonusy nebo hotovost.

  2 ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ

  2.1 Příležitosti k získávání bodů v zúčastněných hotelech

  2.1.1 Člen získá osm (8) bodů za každé euro nebo jeho ekvivalent v měně, které Člen vynaloží a zaplatí za kvalifikované poplatky v souladu s bodem 2.1.2.

  2.1.2 Kvalifikované poplatky. "Kvalifikované poplatky" jsou poplatky, které Členovi vzniknou během pobytu v pokoji pro hosty v Účastnickém hotelu na jeho fóliu a až ve dvou (2) dalších pokojích pro hosty, včetně, ale bez omezení, poplatků za:

  i. Kvalifikované sazby za kvalifikované noci (viz níže v části 2.1.4);

  ii. Jídlo a nápoje (s výjimkou alkoholických nápojů, pokud jsou zakázány zákonem) a mohou nezahrnovat poplatky vynaložené v provozovnách, které nejsou spravovány nebo provozovány zúčastněným hotelem; pokud jsou poplatky vynaloženy v restauracích a barech zúčastněných hotelů nezávisle na pobytu v příslušném zúčastněném hotelu, jsou Kvalifikované poplatky omezeny na 1 000 eur na člena za každou kontrolu v restauraci nebo baru; v takových případech budou body připsány na účet člena pouze tehdy, pokud člen při platbě uvede své členské číslo.

  2.1.3 Nekvalifikující se poplatky. Poplatky, za které se body nekvalifikují, zahrnují jakékoli bezplatné služby, odměny za vykoupení bodů, propagační odměny nebo jakékoli jiné poplatky či platby, včetně, ale bez omezení:

  (a) poplatky za bankety, setkání nebo jiné akce;

  (b) další zaplacené poplatky, mimo jiné za parkování, obchodní centrum, maloobchodní prodejny a další služby třetích stran;

  a .

  (c) daní a poplatků za služby související s cenou pokoje (pokud tyto daně a poplatky za služby nejsou zahrnuty v ceně pokoje), spropitného, poplatků (např. poplatek za pozdní zrušení rezervace nebo poplatek za nedostavení se k pobytu v případě garantované rezervace, a to i v případě, že rezervace byla plně uhrazena), povinných nebo automatických poplatků (např. resortní poplatky) a dalších příslušných poplatků.

  2.1.4 Kvalifikační noc. "Kvalifikovanou nocí" se rozumí noc, na kterou se Člen zaregistruje, osobně zaplatí a ubytuje se v jakémkoli zúčastněném hotelu, za kterou (i.) je pokoj vyúčtován Členovi, nebo (ii.) je pokoj pro hosty vyúčtován přímo společnosti, která zařídila platbu za pobyt Člena, který není spojen s kongresem nebo skupinovým setkáním.

  i. "Kvalifikovaná noc" je noc ve stejném zúčastněném hotelu, kterou stráví člen, který:

  (a) při rezervaci nebo při přihlášení uvede své členské číslo;

  (b) zaplatí Kvalifikovanou sazbu nebo uplatní za pobyt Odměnu za vykoupení bodů nebo propagační Odměnu a

  (c) se ubytuje v jednom z rezervovaných pokojů. Člen může získat body až za tři (3) pokoje pro hosty během jedné kvalifikované noci, pokud se ubytuje v jednom z rezervovaných pokojů pro hosty a zaplatí kvalifikovanou sazbu nebo uplatní odměnu za odkup bodů nebo propagační odměnu za všechny pokoje pro hosty.

  ii. Členové nemohou získat nebo obdržet výhody ve více zúčastněných hotelech za stejné datum (data) pobytu.

  iii. Za každý pokoj pro hosty může získat body i výhody pouze jeden Člen. Pokud je ve stejném pokoji pro hosty ubytováno více Členů, musí se při přihlášení rozhodnout, čí členské číslo bude na pokoj pro hosty použito, pokud je to tentýž Člen, který bude platit účet.

  2.1.5 Kvalifikační sazby. "Kvalifikační sazba" je sazba, kterou Člen zaplatí za pobyt v pokoji pro hosty v Účastnickém hotelu a která splňuje podmínky pro získání bodů. Mezi kvalifikované sazby patří všechny sazby, které lze rezervovat prostřednictvím kanálů H Rewards bez použití slevového kódu nebo za body a které nejsou uvedeny níže. Kromě toho všechny sazby označené v popisu sazby jako "nekvalifikující se" nesplňují podmínky pro získání bodů. Není-li výslovně uvedeno jinak, členové získají během pobytů v kvalifikovaných sazbách výhody své členské úrovně. Sazby rezervované následujícími způsoby jsou z kvalifikovaných sazeb vyloučeny:

  i. Pokoj pro hosta byl rezervován prostřednictvím cestovní kanceláře, online cestovní platformy nebo jiného kanálu třetí strany, mimo jiné včetně booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; speciální firemní sazby rezervované prostřednictvím těchto kanálů se však považují za Kvalifikovanou sazbu;

  ii. Pokoj pro hosty byl rezervován za skupinovou cenu v rámci akce, setkání, konference nebo organizovaného zájezdu a člen neplatí za takový pokoj přímo zúčastněnému hotelu;

  iii. Pokoj pro hosty byl rezervován za zaměstnaneckou sazbu, zvláštní sazby nabízené zaměstnancům cestovního ruchu (např. cestovní kanceláře, velkoobchodníci, cestovní agentury, přepravní společnosti, letecké společnosti) nebo za sazbu či balíček pro posádku pokoje;

  iv. Pokoj pro hosty byl bezplatný; nebo

  v. Za pokoj pro hosty byl uplatněn poukaz nebo cena třetí strany.

  2.1.6 Pokud hotel nebo jiné zařízení přestane být zúčastněným hotelem, všechny pobyty následující po tomto datu nebudou způsobilé pro získání bodů bez ohledu na to, kdy byla rezervace provedena.

  2.2 Individuální získávání bodů za kvalifikované poplatky a kvalifikované noci

  Žádná jiná osoba kromě Člena nemůže získávat body za kvalifikované poplatky na svůj členský účet. Body za pokoj sdílený dvěma Členy věrnostního programu budou uděleny pouze jednomu Členovi věrnostního programu.

  2.3 Zahraniční směna

  Výše bodů získaných v zúčastněných hotelech, kde se používá jiná měna než euro, se vypočítá na základě Kvalifikujících poplatků přepočtených na eura v den zpracování údajů podle směnného kurzu zvoleného Společností.

  3 UPLATNĚNÍ BODŮ

  3.1 Vyměňování bodů za odměny

  Člen může vyměnit body za získání určitých odměn ("odměna za vykoupení"), mimo jiné včetně pokojů v zúčastněných hotelech a dalších služeb a zboží. Úplný seznam aktuálních možností Redemption Award je k dispozici na webových stránkách věrnostního programu.

  3.1.1 Body a Redemption Awards nesmí Člen vyměnit ani vyměnit za hotovost, ceny nebo kredit.

  3.1.2 Redemption Awards jsou platné pouze pro individuální cesty a neplatí pro skupinové cesty, zájezdy, kongresy nebo jiné speciální ceny a/nebo balíčkové programy, kredity na jídlo a nápoje, vedlejší výdaje nebo poplatky za služby.

  **3.2 Pokoje v zúčastněných hotelech.**Člen může vyměnit body za jednolůžkové nebo dvoulůžkové standardní pokoje v zúčastněných hotelech ("noc s odměnou"). Některé zúčastněné značky mohou mít odlišné zásady pro zpětný odkup. Výměna bodů za Noc s bonusem závisí na dostupnosti v době rezervace. Je nutná rezervace předem a musí být provedena prostřednictvím kanálů H Rewards.

  3.2.1 Na rezervace Nocí za odměnu se vztahují standardní záruční a storno podmínky zúčastněného hotelu, mimo jiné včetně všech požadavků na minimální délku pobytu, požadavků na záruku kreditní kartou a poplatků za pozdní zrušení rezervace, nedostavení se k odjezdu a předčasné odhlášení.

  i. Vrácení bodů může být vydáno za pobyt, který je kratší než počet dní uvedených v odměně za Redemption, ale člen musí informovat recepci zúčastněného hotelu předem o době předčasného odhlášení, aby bylo vrácení bodů vydáno na účet člena.

  ii. Pokud Člen nezruší garantovanou rezervaci na Noc s bonusem v rámci povolené lhůty pro zrušení rezervace, příslušný poukaz na Noc s bonusem se stává neplatným a deset (10) procent bodů, které byly za takový poukaz vyměněny, bude znovu připsáno na Účet Člena.

  3.2.2 Množství bodů požadovaných za noc k získání pokojů v zúčastněných hotelech se liší podle kategorie zúčastněného hotelu a typů pokojů, které jsou v zúčastněném hotelu k dispozici, délky pobytu a může se také lišit podle ročního období. Seznam kategorií zúčastněných hotelů je k dispozici na webových stránkách věrnostního programu. Společnost může kategorii zúčastněného hotelu kdykoli změnit.

  3.2.3 Při výměně bodů za Noc za odměnu zahrnuje Noc za odměnu cenu jednolůžkového nebo dvoulůžkového standardního pokoje v Účastnickém hotelu a případnou daň z pokoje/poplatky za služby. Všechny ostatní poplatky, včetně vedlejších výdajů, městské daně a rekreačních poplatků, jsou v odpovědnosti Člena a nejsou zahrnuty do Bonusové výkupní noci.

  i. Standardní pokoje se v jednotlivých zúčastněných hotelech a zúčastněných značkách liší. Vylepšené pokoje, včetně vylepšení na základě velikosti, výhledu, služeb a/nebo apartmá, mohou být k dispozici za vyšší cenu bodů.

  ii. U Nocí s odměnou lze požadovat preferenci lůžkovin a kouření, ale není zaručena.

  iii. U všech rezervací na Zleep Hotels, včetně rezervací v rámci Award Redemption Nights, je vyžadována záruka kreditní kartou. V případě Award Redemption Nights bude kreditní karta hosta stržena pouze v případě nedodržení přísných zásad zákazu kouření v pokojích na Zleep Hotels. V každém takovém případě bude z kreditní karty hosta strženo 1 500 DKK nebo 1 500 SEK.

  3.2.4 Členové neobdrží body za část svého pobytu, která je spojena s odměnou za noc.

  3.2.5 Člen může uplatnit body až za celkem devět (9) pokojů pro hosty ve stejném zúčastněném hotelu ve stejném termínu. Člen přitom souhlasí s tím, že v dobré víře provede oprávněné rezervace pro uplatnění bodů, které budou určeny pouze pro člena a jeho pozvané hosty, a nikoliv pro jiné účely, mimo jiné včetně dalšího prodeje, nepřípustného přidělování nebo zveřejňování na webových stránkách třetích stran, spekulativních, falešných nebo podvodných rezervací nebo jakýchkoliv rezervací v očekávání poptávky. Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakékoli rezervace, o nichž se domnívá, že porušují podmínky programu.

  3.2.6 Pokud zúčastněný hotel z jakéhokoli důvodu opustí věrnostní program poté, co člen provede rezervaci na noc s nárokem na odměnu, ale před pobytem člena, společnost vynaloží přiměřené úsilí, aby takový bývalý zúčastněný hotel rezervaci uznal nebo pomohl zajistit rovnocenné ubytování v okolí; společnost však nemůže zaručit, že budou uznány odměny, upgrady nebo jiné výhody, které může člen získat v rámci věrnostního programu. Pokud za těchto okolností Člen nemůže využít svou Noc s odměnou, může vrátit poukaz na servisní středisko H Rewards a uplatněné body budou znovu připsány na příslušný členský účet.

  4 ČLENSTVÍ VYŠŠÍ ÚROVNĚ

  4.1 Požadavky na zvýšení a udržení členství

  4.1.1 Zvýšení úrovně členství. Pro zvýšení statusu členství musí Člen v rámci členského cyklu splnit následující kritéria uvedená v níže uvedeném grafu 1."Členským cyklem" se rozumí období dvanácti (12) měsíců počínaje dnem, kdy je Člen zapsán do aktuální úrovně členství. Po skončení tohoto cyklu začíná nový členský cyklus. Pokud se v průběhu členského cyklu změní úroveň členské úrovně, počítá se nový členský cyklus od data změny. Člen bude do tří (3) dnů povýšen do další úrovně vyššího stupně členství, jakmile splní kritéria pro povýšení.

  4.1.2 Udržování členství. Po povýšení na novou vyšší úroveň členství může Člen využívat status vyšší úrovně členství po dobu jednoho členského cyklu. Aby si Člen udržel členství vyššího stupně i v dalším členském cyklu, musí splnit následující kritéria uvedená v grafu 1 níže.

  Pokud člen vyššího stupně nedosáhne kritérií pro udržení svého stávajícího členství v rámci členského cyklu, bude automaticky přeřazen na stupeň členství, jehož kritéria splňuje v předchozím cyklu.

  Pravidla pro zvyšování úrovně členství a udržování členství

  Podmínky pro zvýšení úrovně členství na vyšší úroveň v rámci členského cyklu

  • Úroveň členství Star Member - 3 kvalifikované noci nebo 350 eur kvalifikovaných poplatků
  • Úroveň členské úrovně Silver Člen - 5 kvalifikačních nocí nebo 500 eur kvalifikačních poplatků.
  • Úroveň členství Prestige Člen - 10 kvalifikovaných nocí nebo 1 000 eur kvalifikovaných poplatků.
  • Úroveň členství Gold Člen - 40 kvalifikačních nocí nebo 4 000 eur kvalifikačních poplatků.
  • Úroveň členství Platinum Člen - 100 kvalifikačních nocí nebo 9 000 eur kvalifikačních poplatků.
  • Úroveň členství Diamond Člen - neplatí

  Podmínky pro zachování stávajícího tieru

  • Úroveň členské úrovně Star Member - N/A
  • Úroveň členství Silver Member - 3 kvalifikované noci nebo 350 eur kvalifikovaných poplatků.
  • Úroveň členství Prestige Člen - 5 kvalifikačních nocí nebo vynaložení nejméně 500 eur kvalifikačních poplatků.
  • Úroveň členství Gold Člen - 5 kvalifikačních nocí nebo utratit alespoň 500 eur kvalifikačních poplatků.
  • Úroveň členství Platinum Člen - 30 kvalifikovaných nocí nebo útrata alespoň 3 000 eur
  • Úroveň členství Diamond Člen - 80 kvalifikovaných nocí nebo utratit alespoň 6 750 eur kvalifikovaných poplatků.

  4.2 Výhody členství na vyšší úrovni členství

  Členové vyššího stupně členství získají více výhod, které jsou shrnuty v grafu 2 a dále uvedeny v tomto oddíle 4.2 níže. Přečtěte si prosím podrobnosti o jednotlivých výhodách, porozumějte jim a v případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na servisní centrumH Rewards .

  Výhody členství pro vyšší stupeň členství

  Bonusové prémiové body prostřednictvím oficiálních nemobilních kanálů H Rewards oficiálních webových stránek, call centra nebo hotelů.

  • Úroveň členství Silver x1
  • Úroveň členské úrovně Prestige x1
  • Úroveň členské úrovně Gold x1,5
  • Úroveň členské úrovně Platinumx1,5
  • Úroveň členské úrovně Diamond x2

  Členské sazby

  • Úroveň členské úrovně Silver 6%
  • Úroveň členské úrovně Prestige 10%
  • Úroveň členské úrovně Gold 10%
  • Úroveň členské úrovně Platinum 10%
  • Úroveň členské úrovně Diamond 10%

  Garantovaný pokoj

  • Úroveň členství Silver -
  • Úroveň členství Prestige -
  • Úroveň členství Gold -
  • Úroveň členství Platinum 72 hodin
  • Úroveň členství Diamond 24 hodin

  Vylepšení pokoje

  • Úroveň členství Silver - Neplatí
  • Úroveň členství Prestige - Nepoužije se
  • Úroveň členství Gold - Nepoužije se
  • Úroveň členství Platinum - Ano
  • Úroveň členství Diamond - Ano

  F& B

  • Úroveň členské úrovně Silver - Neuplatňuje se
  • Úroveň členské úrovně Prestige - Nevztahuje se na
  • Úroveň členství Gold - 10%
  • Úroveň členství Platinum - 10%
  • Úroveň členství Diamond - 10%

  Poukaz na nápoj / 2 bezplatné snídaně

  • Úroveň členství Silver - Neplatí
  • Úroveň členství Prestige - Neplatí
  • Úroveň členství Gold - 10 € (poukázka na pití)
  • Úroveň členství Platinum - 2 bezplatné snídaně
  • Úroveň členství Diamond - 2 bezplatné snídaně

  Včasné přihlášení

  • Úroveň členství Silver - Neplatí
  • Úroveň členství Prestige - Ja
  • Úroveň členství Gold - Ja
  • Úroveň členství Platinum - Ja
  • Úroveň členství Diamond - Ja

  Pozdní odhlášení

  • Úroveň členství Silver - 13:00 hod.
  • Úroveň členství Prestige - 14:00 hod.
  • Úroveň členství Gold - 14:00 hod.
  • Úroveň členství Platinum - 14:00 hod.
  • Úroveň členství Diamond - 16:00 hod.

  4.2.1 Výhody členství naSilver . Silver Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, získá body podle bodu 2.1.1., navíc člen obdrží sto procent (100 %) bonusových prémiových bodů.
  • Členské sazby: Člen získá slevu ve výši šesti procent (6 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Účastnických hotelech a Účastnických značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Pozdní check-out: Tato výhoda je závislá na dostupnosti. Člen se může v zúčastněných hotelech odhlásit až do 13:00 hodin, přičemž časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnami a v některých regionech nemusí být k dispozici.

  4.2.2 Výhody členství naPrestige . Prestige Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Při rezervaci pokojů v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, získá člen body podle bodu 2.1.1., navíc obdrží sto procent (100 %) bonusových prémiových bodů.
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Účastnických hotelech a Účastnických značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda je závislá na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na vlastnictví a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: Člen se může odhlásit v zúčastněných hotelech až do 14:00 hodin a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.

  4.2.3 Výhody členství naGold . Gold Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, obdrží jako bonus 1,5násobek prémiových bodů (tj. 12 bodů za euro).
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Participujících hotelech a Participujících značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda je závislá na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na vlastnictví a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: Člen se může odhlásit v zúčastněných hotelech až do 14:00 hodin a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnami a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • F& B: Člen získá slevu deset procent (10 %) z celkové částky za ubytování hosta (včetně daní) v našich restauracích a barech v zúčastněných hotelech. Člen musí prokázat svou totožnost jako Člen.
  • Voucher na nápoje: Člen obdrží poukázku na pití v hodnotě 10 € (Drink Voucher), která nemá peněžní hodnotu. Poukaz je možné uplatnit pouze na určené barové služby a lze jej použít k částečné úhradě všech nápojů. Na jeden pobyt zahrnující alespoň jednu kvalifikovanou noc v zúčastněných hotelech lze uplatnit pouze jeden poukaz na nápoj, který musí být předán. Na adrese Zleep Hotels, obdrží člen místo toho poukaz na jeden nápoj zdarma.

  4.2.4 Výhody členství naPlatinum . Platinum Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, obdrží jako bonus 1,5násobek odměnových bodů (tj. získá 12 bodů za euro).
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Participujících hotelech a Participujících značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Garantovaný pokoj: Rezervace pokoje v zúčastněných hotelech je garantována, pokud je rezervace provedena do 72 hodin před plánovaným příjezdem. Výhoda Garantovaný pokoj se však nemusí vztahovat na rezervace třetích stran nebo rezervace s odměnou a nemusí být k dispozici v určitých omezených termínech (např. při zvláštních událostech). Výhodu Garantovaný pokoj nelze využít v kombinaci s využitím odměn nebo jakéhokoli typu propagačních nebo zvýhodněných cen.
  • Vylepšení pokoje: Člen získá bezplatný upgrade na další nejlepší dostupnou kategorii pokoje (s výjimkou apartmá nebo speciálních pokojů) v zúčastněných hotelech v závislosti na dostupnosti po celou dobu pobytu v době přihlášení. Pokud není k dispozici nejbližší vyšší kategorie, je třeba provést upgrade ve stejné kategorii (např. vyšší patro, lepší výhled atd.). Upgrade se týká pouze kvalifikačních nocí nebo nocí s nárokem na odměnu a není k dispozici na Zleep Hotels.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda závisí na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnou a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: Člen se může odhlásit v zúčastněných hotelech až do 14:00 hodin a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnami a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • F& B: Člen získá slevu deset procent (10 %) z celkové částky zaplacené hostem (včetně daní) v restauracích a barech v zúčastněných hotelech, i když není v hotelu registrovaným hostem. Člen se musí identifikovat jako Člen.
  • Dvě (2) bezplatné snídaně: Člen obdrží dvě (2) bezplatné snídaně. Tato výhoda se vztahuje na jednolůžkovou a dvoulůžkovou obsazenost za každou rezervovanou kvalifikovanou noc v zúčastněných hotelech. V zúčastněných hotelech, kde je snídaně již zahrnuta v ceně pokoje, je místo ní nabízena poukázka v hodnotě dvacet (20) eur F&B za pobyt.

  4.2.5 Výhody členství naDiamond . Diamond Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím oficiálních kanálů H Rewards, včetně oficiálních webových stránek, call centra nebo hotelů, obdrží jako bonus dvojnásobek prémiových bodů, tj. získá šestnáct (16) bodů za euro.
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím webových stránek rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech a zúčastněných značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Garantovaný pokoj: Rezervace pokoje v zúčastněných hotelech je garantována, pokud je rezervace provedena do 24 hodin před plánovaným příjezdem. Výhoda Garantovaný pokoj se však nemusí vztahovat na rezervace třetích stran nebo rezervace s odměnou a nemusí být k dispozici v určitých omezených termínech (např. při zvláštních událostech). Výhodu Garantovaný pokoj nelze využít v kombinaci s využitím odměn nebo jakéhokoli typu propagačních nebo zvýhodněných cen.
  • Vylepšení pokoje: Člen získá bezplatný upgrade na další nejlepší dostupnou kategorii pokoje (s výjimkou apartmá nebo speciálních pokojů) v zúčastněných hotelech v závislosti na dostupnosti po celou dobu pobytu v době přihlášení. Pokud není k dispozici nejbližší vyšší kategorie, je třeba provést upgrade ve stejné kategorii (např. vyšší patro, lepší výhled atd.). Upgrade se týká pouze kvalifikačních nocí nebo nocí s nárokem na odměnu a není k dispozici na Zleep Hotels.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda závisí na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnou a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: V Účastnických hotelech se může Člen odhlásit až do 16:00 (na Zleep Hotels až do 14:00) a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnou a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • F& B: Člen získá slevu deset procent (10 %) z celkové ceny účtu hosta (včetně daní) v našich restauracích a barech v zúčastněných hotelech, i když není registrovaným hostem v hotelu. Člen musí prokázat svou totožnost jako Člen.
  • Dvě (2) bezplatné snídaně: Člen obdrží dvě (2) bezplatné snídaně. Tato výhoda se vztahuje na jednolůžkovou a dvoulůžkovou obsazenost za každou noc z rezervovaných kvalifikovaných nocí v zúčastněných hotelech. V zúčastněných hotelech, kde je snídaně již zahrnuta v ceně pokoje, je místo ní nabízen poukaz v hodnotě třiceti (30) eur F&B za pobyt.

  5 ŽÁDNÁ ZÁRUKA KONKRÉTNÍCH VÝHOD; OMEZENÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  5.1 Společnost nezaručuje ani negarantuje nepřetržitou dostupnost konkrétních odměn nebo výhod. Společnost nezaručuje ani negarantuje nepřetržitou dostupnost kanálů H Rewards. Jakékoli služby podle podmínek programu jsou poskytovány jako služby bez implicitních záruk nebo garancí.

  5.2 Jakákoli odpovědnost Společnosti v rámci věrnostního programu nebo v souvislosti s ním je následující:

  5.2.1 Společnost nese odpovědnost bez omezení v případě, že

  (i.) újmy na zdraví, životě a zdraví způsobené úmyslným jednáním nebo nedbalostí Společnosti nebo jejích zástupců;

  (ii.) jakékoli škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Společnosti nebo jejích zástupců; a v případech

  (iii.) v případech, kdy odpovědnost nelze vyloučit podle kogentních právních předpisů.

  5.2.2 Odpovědnost za porušení základních smluvních povinností (kterými se rozumí povinnosti Společnosti, které jsou pro věrnostní program zásadní a na které se Člen při uzavírání Podmínek programu spoléhal) z důvodu lehké nedbalosti Společnosti nebo jejích zástupců je omezena na škody obvykle předvídatelné podle Podmínek programu.

  5.2.3 ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY OSTATNÍ PŘÍPADY JE VYLOUČENA.

  6 ZMĚNA PODMÍNEK PROGRAMU

  6.1 Společnost si vyhrazuje právo čas od času změnit Podmínky programu a všechny podmínky v nich uvedené (např. výhody, vybavení, nabídky, odměny a služby a pravidla bodování) v souladu s následujícími ustanoveními:

  6.1.1 Společnost může vždy změnit podmínky programu a podmínky zde uvedené, které se týkají pouze obecných podmínek podmínek programu (např. kontaktní údaje), nového technického vývoje nebo podobných důvodů. Totéž platí pro výhody a pravidla uvedená v Podmínkách programu, pokud tyto změny neznevýhodňují Členy. Společnost oznámí Členům takovou změnu nejméně šest (6) týdnů předtím, než vstoupí v platnost.

  6.1.2 Společnost může změnit Podmínky programu a podmínky v nich uvedené také v případě změny právních předpisů nebo v případě změny judikatury nejvyšších soudů, která má vliv na jedno nebo více ustanovení Podmínek programu; v takovém případě se dotčené podmínky upraví tak, aby odpovídaly účelu změněného právního stavu. Společnost oznámí členům takovou změnu nejméně šest (6) týdnů před nabytím účinnosti, pokud není ze zákona povinna provést změnu dříve.

  6.1.3 Společnost může dále měnit Podmínky programu uvedené v tomto dokumentu na základě předchozího oznámení Členům, pokud mají Členové možnost vznést proti změně námitky. V takovém případě Společnost oznámí změny Členům poštou, e-mailem nebo jinou formou, kdy se oznámení o změně dostane do sféry vlivu Člena. Pokud Členové do šesti (6) týdnů nepodají písemnou námitku proti používání nové verze, má se za to, že se změnou souhlasí a nová verze nabývá účinnosti po uplynutí lhůty pro podání námitky. Při oznamování změn Podmínek programu nebo jakýchkoli podmínek, na které se zde odkazuje, Společnost výslovně upozorní Členy na význam tohoto chování. Pokud Člen vznese námitku proti takové změně, může mu být členství ukončeno (řádné ukončení členství).

  6.1.4 Při změně Podmínek programu Společnost vždy přiměřeně zohlední oprávněné zájmy Členů. Jakékoli nároky Členů na náhradu škody způsobené změnou Podmínek programu jsou vyloučeny.

  6.2 Není-li uvedeno jinak, aktualizovaná verze Podmínek programu se vztahuje na účast Členů ve Věrnostním programu počínaje dnem její účinnosti.

  7 UKONČENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

  7.1 Společnost může Věrnostní program ukončit s výpovědní lhůtou šesti (6) měsíců předem všem aktivním Členům. Společnost se může dle vlastního uvážení kdykoli rozhodnout nahradit Věrnostní program obdobným věrnostním programem, a to s okamžitou platností na základě oznámení aktivním Věrnostním členům. Po ukončení Věrnostního programu nemůže Člen sbírat body ani uplatňovat nárok na odměny za odkup, propagační odměny nebo výhody či vymoženosti Věrnostního programu.

  7.2 Společnost může věrnostní program zcela nebo částečně ukončit v jakékoli jurisdikci s výpovědní lhůtou kratší než šest měsíců, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy.

  7.3 V případě ukončení Věrnostního programu propadnou všechny nevyužité body bez jakýchkoli závazků a odpovědnosti a po skončení výpovědní lhůty nebudou uznány žádné nároky na odměny za odkup ani nároky na propagační odměny.

  8 ROZHODNÉ PRÁVO; SOUDNÍ PRAVOMOC

  8.1 Právem rozhodným pro podmínky Programu je německé právo bez použití jeho mezinárodního soukromého práva a Úmluvy OSN o koupi zboží.

  8.2 Pokud máte jako spotřebitel bydliště v Evropské unii a Společnost směřuje své služby v souvislosti s Podmínkami programu do členského státu, ve kterém máte bydliště, budou se na vás vztahovat veškerá závazná ustanovení práva země, ve které máte bydliště. Nic v těchto Podmínkách programu nemá vliv na vaše práva jako spotřebitele spoléhat se na taková závazná ustanovení místního práva.

  8.3 Společnost není povinna účastnit se rozhodčího řízení, ani účast v takovém řízení nenabízí.

  9 RŮZNÉ

  9.1 Změna kontaktních údajů. Každý Člen je povinen informovat Společnost o všech změnách svých kontaktních údajů.

  9.2 Monitorování účtu. V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů si Společnost vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění monitorovat účty všech Členů z hlediska dodržování podmínek Programu. V rozsahu povoleném příslušnými zákony o ochraně osobních údajů může Společnost v této souvislosti kontrolovat všechny body, kvalifikované noci a transakční historii Členů, včetně, mimo jiné, žádostí o odměny věrnostního programu, propagační odměny a další výhody.

  9.3 Oprava bodů a výhod. Společnost může kdykoli podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění opravit nebo zrušit

  (i.) zvýšení úrovně úrovně členství,

  (ii.) výši bodů připsaných na účet Člena,

  a

  (iii.) jakoukoli jinou výhodu, která byla připsána na Účet člena a na kterou nemá člen nárok v souladu s Podmínkami programu.

  9.4 Daně. Body, odměny za zpětný odkup, propagační odměny a další výhody pro Členy mohou podléhat dani z příjmu nebo jiným daním. Člen je odpovědný za zaplacení všech takových daní a za poskytnutí všech příslušných informací třetím stranám, mimo jiné včetně strany, která zaplatila za transakci, z níž Člen získal body. Společnost neodpovídá za žádné daňové povinnosti, cla ani jiné poplatky v souvislosti s vydáním bodů, odměn za odkup, propagačních odměn a dalších členských výhod.

  9.5 Žádné partnerství. Žádné ustanovení Podmínek programu nemá za cíl vytvořit nebo založit jakýkoli vztah zastoupení, partnerství nebo společného podniku mezi Společností a Členy.

  9.6 Oddělitelnost. Pokud je některá z Podmínek programu neplatná, nemá to vliv na ostatní podmínky. Pokud bude některá z Podmínek programu shledána nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část považována za oddělenou od Podmínek programu, aniž by byla dotčena platnost a vymahatelnost všech ostatních podmínek těchto Podmínek.

  9.7 Úplná dohoda. Podmínky programu spolu s jakýmikoliv dalšími podmínkami, pravidly nebo předpisy, které jsou do nich začleněny nebo na které se v nich odkazuje, představují úplnou dohodu mezi společností a členy týkající se věrnostního programu.

  9.8 Závazná verze textu. Právně závazná je německá verze těchto Podmínek programu.

  Aktuální verze: Program je v současné době v platnosti: Únor 2023

  Zde je odkaz na H Rewards Zásady ochrany osobních údajů.


  H Rewards Podmínky věrnostního programu & Podmínky

  Aktualizováno 30. června 2020

  S účinností od 1. července 2020 je program H Rewards věrnostním programem nabízeným společností Huazhu Group Limited a jejími přidruženými společnostmi ("Huazhu Group"). Společnost Steigenberger Hotels AG, jejíž hlavní sídlo se nachází na adrese Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen "Společnost"), je členem společností skupiny Huazhu Group. Společnost provozuje program H Rewards s ohledem na hotelové značky spravované Společností a jejími přidruženými společnostmi, včetně "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" a "Zleep Hotels", v Evropě a dalších regionech mimo pevninskou část Čínské lidové republiky (pro účely těchto podmínek programu s výjimkou Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu) (dále jen "Věrnostní program").

  Věrnostní program je provozován za podmínek uvedených níže, pokud není výslovně uvedeno jinak (dále jen "podmínky programu"). Podmínky programu upravují vztahy společnosti s členy věrnostního programu (dále společně jen "členové věrnostního programu", "členové" a jednotlivě "člen věrnostního programu", "člen" nebo "vy"), včetně způsobu, jakým členové spravují své účty, rezervují rezervace, získávají a uplatňují body věrnostního programu (dále jen "body") u zúčastněných hotelů a ubytovacích zařízení (dále jen "zúčastněný hotel"), jakož i u programů třetích stran, které mají s věrnostním programem obchodní vztah.

  Založením členského účtu věrnostního programu (dále jen "účet" nebo "členský účet") a přijetím služeb členství ve věrnostním programu souhlasíte s podmínkami programu a s uplatňováním souvisejících výhod pro členy, zásadami a pravidly bodování, které jsou vám čas od času zpřístupněny.

  Tyto Podmínky programu nahrazují veškeré předchozí podmínky týkající se Věrnostního programu a členství v něm mezi vámi a Společností. Členové věrnostního programu jsou odpovědní za to, že se seznámí s podmínkami programu a jakoukoli změnou podmínek programu, a budou vyzváni, aby s podmínkami programu souhlasili. Přijetím se podmínky programu budou řídit výhradně členstvím do budoucna.

  1 VSTUP DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

  1.1 Způsobilost k účasti ve věrnostním programu.

  1.1.1 Členství ve Věrnostním programu je bezplatné a může se ho zúčastnit každá fyzická osoba, která:
  (a) dosáhl věku 18 let a je oprávněn souhlasit s Podmínkami programu v zemi, kde žije;
  (b) má bydliště v jurisdikci, která legálně umožňuje účast ve Věrnostním programu;
  (c) není rezidentem území a zemí, na které se vztahují komplexní sankce vyhlášené Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA;
  (d) při registraci do Věrnostního programu uvede platné a přesné osobní údaje;
  (e) není již členem Věrnostního programu (tj. nemá již členský účet); a
  (f) nebyl dříve vyřazen z Věrnostního programu ani z jiných obdobných věrnostních programů provozovaných Společností.

  1.1.2 Členové jsou odpovědní za to, že si přečtou a pochopí podmínky věrnostního programu, výpisy z účtu a další sdělení Společnosti týkající se věrnostního programu, aby porozuměli svým právům, povinnostem a postavení ve věrnostním programu. Pokud má Člen jakékoli dotazy týkající se Věrnostního programu nebo těchto Podmínek programu, měl by se obrátit na servisní centrum H Rewards.

  1.2 Zúčastněné hotely a značky // H Rewards kanály

  1.2.1 "Zúčastněné hotely" jsou hotely, letoviska a jiné objekty pro přechodný pobyt provozované pod zúčastněnými značkami, pokud se tyto objekty nacházejí v Evropě nebo v jiných oblastech mimo pevninskou část Čínské lidové republiky (pro účely tohoto Věrnostního programu s výjimkou Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu). Mezi zúčastněné značky v současné době patří všechny značky Deutsche Hospitality: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City a Zleep Hotels, a v budoucnu se mohou podle uvážení Společnosti rozšířit o další značky skupiny Huazhu.

  Úplný seznam zúčastněných hotelů je zveřejněn na internetových stránkách (jak je definováno níže) a je čas od času aktualizován, zejména když se k věrnostnímu programu připojí nové hotely nebo stávající zúčastněné hotely z něj vystoupí.

  1.2. "H Rewards kanály" se rozumí komunikační kanály H Rewards, zejména oficiální webové stránky H Rewards (global.hrewards.com, dále jen "webové stránky"), rezervační telefonní centrum (centra) a zúčastněné hotely.

  1.3 Úroveň úrovně členství

  Členství ve věrnostním programu se vzestupně dělí na členství s hvězdičkou, členství Silver, členství Prestige, členství Gold, členství Platinum a členství Diamond.

  Členství Silver, Členství Prestige, Členství Gold, Členství Platinum a Členství Diamond se společně označují jako "Členství vyššího stupně" a tito Členové se označují jako "Členové vyššího stupně".

  1.4 Výhody základního členství

  Pro všechny úrovně Členů věrnostního programu je k dispozici řada výhod (dále jen "Výhody základního členství"). Tyto Základní členské výhody jsou nabízeny dle uvážení Společnosti a mohou být závislé na dostupnosti v zúčastněných hotelech.

  Výhody pro vyšší úrovně členství jsou představeny níže v části 4.

  1.4.1 Komunikace se členy. Členové věrnostního programu budou mít na webových stránkách přístup k telefonním číslům členských služeb pro rezervace, zákaznický servis a žádosti o čerpání odměn.

  1.4.2 Soukromý prodej: Všechny úrovně Členů budou mít možnost využívat speciální akce dříve než široká veřejnost.

  1.4.3 Exkluzivní akce: Všechny úrovně Členů budou moci využívat exkluzivní nabídky pro rezervace zúčastněných hotelů.

  1.4.4 Bezplatná láhev vody.všechny úrovně Členů mohou využívat bezplatnou láhev vody při rezervaci a strávení kvalifikované noci v Zúčastněných hotelech s výjimkou Zleep Hotels.

  1.4.5 Přístup do společných pracovních prostor. Všechny úrovněČlenů mají nárok na využívání co-workingových prostor v Zúčastněných hotelech, pokud jsou k dispozici.

  1.5 Podmínky registrace

  1.5.1 Vyplnění žádosti o registraci. Jednotlivec může požádat o registraci do Věrnostního programu úplným a přesným vyplněním přihlášky prostřednictvím kanálů H Rewards nebo prostřednictvím jiného registračního kanálu poskytnutého nebo uznaného Společností a poskytnutím své e-mailové adresy pro ověření. Společnost může odmítnout členství ve Věrnostním programu kterémukoli žadateli podle vlastního uvážení a bez udání důvodů.

  1.5.2 Individuální členství. Členem Věrnostního programu se mohou stát pouze fyzické osoby a každá fyzická osoba může mít pouze jeden členský účet. Korporace, skupiny a/nebo přidružené subjekty se nemohou registrovat jako členové Věrnostního programu. Všechny členské účty Věrnostního programu jsou individuálními účty a společné účty nejsou povoleny. Výhody Věrnostního programu jsou nepřenosné, pokud není výslovně uvedeno jinak.

  1.5.3 Postoupení členského účtu. Po podání žádosti o účast ve Věrnostním programu bude každému žadateli otevřen členský účet a bude mu přiděleno číslo účtu ("členské číslo"). Po obdržení tohoto členského čísla se jednotlivec stává členem, který je oprávněn získávat body v zúčastněných hotelech. Další podrobnosti jsou uvedeny v oddíle 1.7 a v oddíle 2.

  1.5.4 Duplicitní účty. Člen nesmí mít v rámci Věrnostního programu v žádném okamžiku jeden nebo více duplicitních účtů. Pokud je jednotlivci přiděleno více než jedno členské číslo věrnostního programu pro věrnostní program, obdrží body pouze za jeden členský účet. Duplicitní členské účty mohou být zrušeny.

  1.5.5 Osobní profil. Informace poskytnuté Členem budou vedeny v osobním preferenčním profilu u Členského účtu. Všechny informace poskytnuté Členem v jeho osobním profilu musí být platné a přesné a musí být udržovány aktuální. i. Člen může změnit své číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu nebo adresu změnou svých údajů v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktovat servisní středisko H Rewards. V některých případech může změna adresy vyžadovat doložení právních dokumentů. ii. Změna jména na členském účtu musí obsahovat podpůrnou právní dokumentaci, podpis, datum a členské číslo. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

  1.5.6 Použití informací shromážděných v žádosti. informace, které Člen poskytne Společnosti při vyplňování žádosti o věrnostní program a uplatnění bodů, jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů na H Rewards.

  1.6 Komunikace se členy

  1.6.1 Sdělování relevantních informací je důležité pro správu Věrnostního programu a pro poskytnutí možnosti každému Členovi maximalizovat výhody Členství. Členové budou dostávat sdělení v rámci Věrnostního programu v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s nimi.

  1.6.2 Veškerá sdělení Věrnostního programu budou Členovi zasílána různými kanály, např. poštou nebo e-mailem na adresu (adresy) aktuálně uvedenou (uvedené) v Účtu Člena. Sdělení doručená na adresu v souboru se považují za doručená jeden (1) pracovní den po odeslání, pokud jsou doručena na e-mailovou adresu Člena, nebo pět (5) pracovních dnů po odeslání, pokud jsou doručena na uvedenou poštovní adresu. Členové musí udržovat své e-mailové a poštovní adresy aktuální. Společnost ani věrnostní program nenesou žádnou odpovědnost za nesprávně směrovanou nebo ztracenou poštu ani za jakékoli následky z toho plynoucí.

  1.6.3 Po každé transakci, kdy byly body buď získány, nebo utraceny, obdrží členové e-mailem zprávy o zůstatku na novém účtu. Členové se mohou z této služby kdykoli odhlásit v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktováním servisního centraH Rewards.

  1.6.4 Pokud jsou splněny nezbytné právní požadavky podle platných právních předpisů, může Společnost Členům čas od času zasílat také propagační akce, nabídky a další sdělení, která mohou zahrnovat mimo jiné položky od třetích stran. Položky od třetích stran vycházejí z informací poskytnutých Společnosti Členem a z případných dalších údajů, které může Společnost uchovávat. Členové mohou kdykoli změnit osobní údaje a preference komunikace v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktováním servisního střediskaH Rewards; jak je však uvedeno v oddíle 1.5.5 (i), Společnost může před povolením určitých změn (např. změny zákonného jména) požadovat, aby Člen zaslal podpůrnou dokumentaci.

  1.6.5 Člen bude mít možnost definovat a upravit poštovní a jiné komunikační preference prostřednictvím mechanismů uvedených v poštovních zásilkách nebo sděleních nebo v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu nebo kontaktováním servisního centra H Rewards.

  1.6.6 V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy může Společnost monitorovat nebo nahrávat telefonické hovory za účelem zlepšení kvality služeb v případě, že se Člen obrátí na Servisní centrumH Rewards.

  1.6.7 Člen si může zkontrolovat zůstatek bodů a historii transakcí a aktualizovat osobní údaje a preference v profilu účtu na webových stránkách věrnostního programu.

  1.7 Získávání bodů.

  Členové mohou získávat body (měna věrnostního programu) za způsobilé poplatky v zúčastněném hotelu v souladu s oddílem 2.

  1.7.1 Body podléhají podmínkám Programu. Jak je uvedeno v oddíle 1.1.2, sbírání bodů podléhá podmínkám Programu. Každý Člen věrnostního programu je povinen přečíst si Podmínky programu, informační bulletiny a výpisy z účtu, aby porozuměl svým právům, povinnostem a postavení ve věrnostním programu, jakož i struktuře získávání Odměn.

  1.7.2 Daně. Body a Odměny získané účastí ve Věrnostním programu mohou podléhat daňové povinnosti. Jakákoli daňová povinnost, včetně zveřejnění, spojená s obdržením nebo použitím bodů nebo odměn je výhradní odpovědností Člena.

  1.7.3 Zákaz převodu bodů. Body nasbírané Členem věrnostního programu jsou určeny pouze pro jeho prospěch a nesmí být nikomu předávány, prodávány, vyměňovány, pronajímány, půjčovány nebo nabízeny k dražbě. Body, které Věrnostní program považuje za převedené v rozporu s podmínkami programu, mohou být zabaveny.

  1.7.4 Pravidla pro vypršení platnosti bodů. Body jsou platné po dobu 24 měsíců od data jejich získání, po uplynutí 24 měsíců, pokud body nebudou využity v době platnosti, body automaticky vyprší a stanou se neplatnými. Společnost vás bude informovat nejméně šest (6) měsíců před vypršením platnosti bodů.

  1.7.5 Propadlé nebo zrušené body. Jakmile body propadnou nebo jsou zrušeny, nelze je obnovit, ale člen může získat nové body, pokud nebyl jeho účet deaktivován.

  1.7.6 Věrnostní partnerství. Jakékoli současné připisování mil v rámci věrnostních programů, jakož i bonusových bodů jiných zákaznických věrnostních programů (např. Miles&More, BahnBonus atd.) na jedné straně a H Rewards Points na straně druhé je vyloučeno; podle volby Člena se jednou za pobyt připisují buď míle/bonusové body, nebo H Rewards Points.

  1.8 Zrušení členství

  1.8.1 Zrušení nebo pozastavení členských účtů i. Zrušení členem: Člen může své členství ve věrnostním programu kdykoli zrušit zasláním písemného oznámení o zrušení členství na adresu H Rewards Service Center. Všechny nevyužité body, odměny za odkup a propagační odměny, jakož i dosažený status člena propadají po uplynutí šesti měsíců od data účinnosti zrušení a nelze je poté obnovit ani převést. ii. Zrušení nebo pozastavení ze strany společnosti. Společnost může zrušit účet člena bez udání důvodů s čtyřtýdenní výpovědní lhůtou (běžné ukončení). Běžné zrušení (tj. zrušení bez udání důvodů) vyššího stupně členství ze strany Společnosti je však možné nejdříve po uplynutí stávajícího stupně členství Člena. V případě řádného ukončení účtu člena ze strany Společnosti propadají po uplynutí šesti měsíců od data účinnosti zrušení všechny nevyužité body, odměny za odkup a propagační odměny, jakož i dosažený status člena, a nelze je poté obnovit ani převést.

  Bez ohledu na úroveň členské úrovně člena může společnost kdykoli s okamžitou platností zrušit účet člena, a to ze závažného důvodu, mimo jiné i tehdy, pokud člen

  a) nezaplatil Společnosti nebo zúčastněnému hotelu jakýkoli hotelový nebo jiný účet v době jeho splatnosti, přestože obdržel upomínku;

  b) jednal nevhodným, podvodným, urážlivým nebo nepřátelským způsobem vůči zaměstnancům, zákazníkům nebo partnerům Společnosti nebo zúčastněných hotelů;

  c) zaviněně porušil nebo porušil některou z těchto podmínek programu;

  d) podvodně prohlásil, že je oprávněn získat nebo uplatnit body nebo čerpat výhody;

  iii. Právní kroky. Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách programu, neomezuje Společnost při uplatňování jakýchkoli zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků.

  1.8.2 Účinky zrušení členství

  i. Při zrušení členství ve Věrnostním programu ze strany Společnosti ze závažného důvodu podle bodu 1.8.1 (ii). propadají všechny nevyužité body, odměny za odkup a propagační odměny bez náhrady a příslušný Člen se již nebude moci účastnit Věrnostního programu.

  ii. Pokud Společnost z jakéhokoli důvodu zruší účet Člena, nemůže Člen znovu požádat o členství ve Věrnostním programu a jakýkoli účet otevřený na jeho jméno a body, odměny za odkupy a propagační odměny získané na tomto účtu propadnou po zjištění této skutečnosti se zpětnou platností. iii. Pokud Člen zruší svůj Účet, může později znovu požádat o členství ve Věrnostním programu, ale na Účet Člena nebudou vráceny žádné dříve propadlé nebo zaniklé body, odměny za čerpání a propagační odměny. iv. Zrušením členského účtu zaniká jakýkoli status člena.

  1.8.3 Úprava věrnostního programu: Pokud to není výslovně zakázáno nebo omezeno platnými právními předpisy, jak je uvedeno v oddíle 6, má Společnost právo kdykoli změnit, omezit, upravit nebo zrušit Ceny a úrovně Cen, a to i přesto, že takové změny mohou ovlivnit hodnotu bodů nebo možnost získat určité Ceny, za předpokladu, že tím nedojde k diskriminaci Člena ve zlé víře. Společnost může mj: Společnost může, mimo jiné, (i) zvýšit nebo snížit počet bodů získaných za pobyt nebo požadovaných pro získání Odměny; (ii) odebrat, omezit, upravit nebo zrušit jakoukoli Odměnu; (iii) přidat data výpadku, omezit počet pokojů dostupných pro jakoukoli Odměnu v jakémkoli zúčastněném hotelu nebo jinak omezit další dostupnost Odměn; a (iv) změnit výhody programu, cestovní partnery, místa obsluhovaná Společností nebo jejími cestovními partnery, podmínky účasti, pravidla pro získávání, výměnu, ponechání nebo ztrátu bodů nebo pravidla upravující využívání Odměn, přičemž Členové se nemohou spoléhat na další dostupnost jakékoli Odměny nebo úrovně a kategorie Odměn. Změny nebo doplnění úrovní Cen a Odměn budou zveřejněny na webových stránkách.

  1.8.4 Výhody podléhají dostupnosti a změnám: Všechny výhody, vybavení, nabídky, ocenění a služby věrnostního programu podléhají dostupnosti a mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění, pokud v nich není výslovně stanoveno jinak.

  1.8.5 Nárok na získání výhod. Přijetím jakýchkoli výhod, vybavení, nabídek, odměn nebo služeb věrnostního programu, mimo jiné včetně bodů, odměn za odkup a propagačních odměn, bere Člen na vědomí, že je zodpovědný za zjištění, zda má nárok na získání těchto výhod, vybavení, nabídek, odměn nebo služeb věrnostního programu (mimo jiné včetně bodů, odměn za odkup a propagačních odměn) podle platných právních předpisů, zásad pro dárky a motivačních zásad.

  1.8.6 Zákaz prodeje nebo převodu: Body, odměny za odkup, propagační odměny a další členské výhody nelze prodávat, směňovat, vyměňovat, pronajímat, půjčovat nebo nabízet v aukci či jinak převádět (s výjimkou společnosti nebo jejích zástupců). Jakýkoli pokus o převod, prodej, směnu, výměnu, pronájem nebo dražbu bude neplatný a příslušné body, propagační odměny a členské výhody budou zabaveny. Společnost a její partneři spolupracující v rámci věrnostního programu mohou odmítnout uznat nebo uznat jakékoli body, odměny za odkup, propagační odměny nebo členské výhody, o nichž má Společnost důvod se domnívat, že mohly být převedeny, prodány nebo vyměněny.

  Bez ohledu na výše uvedená ustanovení tohoto oddílu 1.8.6 mohou být Redemption Awards předány třetím osobám pro jejich vlastní potřebu pouze v případě, že k nim má Člen osobně vzájemný vztah, např. rodinným příslušníkům, přátelům a známým, nelze je však vyměnit za jiné Odměny nebo hotovost.

  2 ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ

  2.1 Příležitosti k získávání bodů v zúčastněných hotelech

  2.1.1 Člen získá osm (8) bodů za každé euro nebo jeho ekvivalent v měně, které Člen vynaloží a zaplatí za kvalifikované poplatky v souladu s bodem 2.1.2, a

  2.1.2 Kvalifikované poplatky. "Kvalifikované poplatky" jsou poplatky, které Členovi vzniknou během pobytu v pokoji pro hosty v Účastnickém hotelu na jeho fóliu a až ve dvou (2) dalších pokojích pro hosty, mimo jiné včetně poplatků za:

  i. Kvalifikované sazby za kvalifikované noci;

  ii. Jídlo a nápoje (s výjimkou alkoholických nápojů, pokud jsou zakázány zákonem) a mohou nezahrnovat poplatky vynaložené v provozovnách, které nejsou spravovány nebo provozovány zúčastněným hotelem; pokud jsou poplatky vynaloženy v restauracích a barech zúčastněných hotelů nezávisle na pobytu v příslušných zúčastněných hotelech, jsou Kvalifikované poplatky omezeny na 1 000 eur na člena za každou kontrolu v restauraci nebo baru; v takových případech budou body připsány na účet člena pouze tehdy, pokud člen při platbě uvede své členské číslo.

  2.1.3 Nekvalifikující se poplatky. Poplatky, které se nekvalifikují na body, zahrnují jakékoli bezplatné služby, odměny za vykoupení bodů, propagační odměny nebo jakékoli jiné poplatky či platby, včetně mimo jiné: (A) poplatků za bankety, schůzky nebo jiné akce; (B) jiných zaplacených poplatků, včetně mimo jiné parkovného, obchodního centra, maloobchodních prodejen a jiných služeb třetích stran; a (C) daní a poplatků za služby související s cenou pokoje (pokud tyto daně a poplatky za služby nejsou zahrnuty v ceně pokoje), spropitného, poplatků (např.např. poplatek za pozdní zrušení rezervace nebo poplatek za nedostavení se k pobytu v případě garantované rezervace, i když byla rezervace plně uhrazena), povinné nebo automatické poplatky (např, resortní poplatky) a další příslušné poplatky.

  2.1.4 Kvalifikační noc. "Kvalifikovanou nocí" se rozumí noc, na kterou se Člen zaregistruje, osobně zaplatí a ubytuje se v jakémkoli zúčastněném hotelu, za kterou (i) je pokoj vyúčtován Členovi, nebo (ii) je pokoj pro hosty vyúčtován přímo společnosti, která zařídila platbu za pobyt Člena, který není spojen s kongresem nebo skupinovým setkáním.

  i. "Kvalifikovaná noc" je noc ve stejném zúčastněném hotelu, kterou stráví člen, který: (A) při rezervaci nebo při přihlášení uvede své členské číslo; (B) zaplatí kvalifikovanou sazbu nebo uplatní za pobyt odměnu v podobě bodů nebo propagační odměnu; a (C) ubytuje se v jednom z rezervovaných pokojů. Člen může získat body až za tři (3) pokoje pro hosty během jedné kvalifikované noci, pokud se ubytuje v jednom z rezervovaných pokojů pro hosty a zaplatí kvalifikovanou sazbu nebo uplatní odměnu za odkup bodů nebo propagační odměnu za všechny pokoje pro hosty.

  ii. Členové nemohou získat nebo obdržet výhody ve více zúčastněných hotelech za stejné datum (data) pobytu.

  iii. Za každý pokoj pro hosty může získat body i výhody pouze jeden Člen. Pokud je ve stejném pokoji pro hosty ubytováno více Členů, musí se při přihlášení rozhodnout, čí členské číslo bude na pokoj pro hosty použito, pokud to bude tentýž Člen, který bude platit účet.

  2.1.5 Kvalifikační sazby. "Kvalifikovaná sazba" je sazba, kterou Člen zaplatí za pobyt v pokoji pro hosty v Účastnickém hotelu, který splňuje podmínky pro získání bodů. Kvalifikované sazby zahrnují všechny sazby, které lze rezervovat prostřednictvím kanálů H Rewards bez použití slevového kódu nebo za body a které nejsou uvedeny níže. Kromě toho všechny sazby označené v popisu sazby jako "nekvalifikující se" nesplňují podmínky pro získání bodů. Není-li výslovně uvedeno jinak, členové získají během pobytů v kvalifikovaných sazbách výhody své členské úrovně. Sazby rezervované následujícími způsoby jsou z kvalifikovaných sazeb vyloučeny:

  i. Pokoj pro hosta byl rezervován prostřednictvím cestovní kanceláře, online cestovní platformy nebo jiného kanálu třetí strany, mimo jiné včetně booking.com, expedia.com, hrs.de, hotel.de, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; speciální firemní sazby rezervované prostřednictvím těchto kanálů se však považují za Kvalifikovanou sazbu;

  ii. Pokoj pro hosty byl rezervován za skupinovou cenu v rámci akce, setkání, konference nebo organizovaného zájezdu a člen neplatí za takový pokoj přímo zúčastněnému hotelu;

  iii. Pokoj pro hosty byl rezervován za zaměstnaneckou sazbu, zvláštní sazby nabízené zaměstnancům cestovního ruchu (např. cestovní kanceláře, velkoobchodníci, cestovní agentury, přepravní společnosti, letecké společnosti) nebo za sazbu či balíček pro posádku pokoje;

  iv. Pokoj pro hosty byl bezplatný; nebo v. Za pokoj pro hosty byla uplatněna poukázka nebo cena třetí strany.

  2.1.6 Pokud hotel nebo jiné zařízení přestane být zúčastněným hotelem, všechny pobyty následující po tomto datu nebudou způsobilé pro získání bodů bez ohledu na to, kdy byla rezervace provedena.

  2.2 Individuální získávání bodů za kvalifikované poplatky a kvalifikované noci

  Žádná jiná osoba kromě Člena nemůže získávat body za kvalifikované poplatky na svůj členský účet. Body za pokoj sdílený dvěma Členy věrnostního programu budou uděleny pouze jednomu Členovi věrnostního programu.

  2.3 Zahraniční směny: V případě, že se jedná o zahraniční směnu, může být tato směna zrušena.

  Výše bodů získaných v Účastnických hotelech, kde se používá jiná měna než euro, se vypočítá na základě Kvalifikujících poplatků přepočtených na eura v den zpracování údajů podle směnného kurzu zvoleného Společností.

  3 UPLATNĚNÍ BODŮ

  3.1 Vyměňování bodů za odměny.

  Člen může vyměnit body za získání určitých odměn ("Odměna za vykoupení"), mimo jiné včetně pokojů v zúčastněných hotelech a dalších služeb a zboží. Úplný seznam aktuálních možností Redemption Award je k dispozici na webových stránkách věrnostního programu.

  3.1.1 Body a Redemption Awards nesmí Člen vyměnit ani vyměnit za hotovost, ceny nebo kredit.

  3.1.2 Redemption Awards jsou platné pouze pro individuální cesty a neplatí pro skupinové cesty, zájezdy, kongresy nebo jiné speciální ceny a/nebo balíčkové programy, kredity na jídlo a nápoje, vedlejší výdaje nebo poplatky za služby.

  3.2 Pokoje v zúčastněných hotelech.

  Člen může vyměnit body za jednolůžkové nebo dvoulůžkové standardní pokoje v zúčastněných hotelech (dále jen "noc s nárokem na odměnu"). Některé zúčastněné značky mohou mít odlišné zásady pro zpětný odkup. Výměna bodů za Noc s bonusem závisí na dostupnosti v době rezervace. Je nutná rezervace předem a musí být provedena prostřednictvím kanálů H Rewards.

  3.2.1 Na rezervace Nocí za odměnu se vztahují standardní záruční a storno podmínky zúčastněného hotelu, mimo jiné včetně všech požadavků na minimální délku pobytu, požadavků na záruku kreditní kartou a poplatků za pozdní zrušení rezervace, nedostavení se k odjezdu a předčasné odhlášení.

  i. Vrácení bodů může být vydáno za pobyt, který je kratší než počet dní uvedených v odměně za Redemption, ale člen musí informovat recepci zúčastněného hotelu předem o době předčasného odhlášení, aby bylo vrácení bodů vydáno na účet člena.

  ii. Pokud Člen nezruší garantovanou rezervaci na Noc s bonusem v rámci povolené lhůty pro zrušení rezervace, příslušný poukaz na Noc s bonusem se stává neplatným a 10 % bodů, které byly proti takovému poukazu vyměněny, bude znovu připsáno na Účet Člena.

  3.2.2 Množství bodů požadovaných za noc k získání pokojů v zúčastněných hotelech se liší podle kategorie zúčastněného hotelu a typů pokojů, které jsou v zúčastněném hotelu k dispozici, délky pobytu a může se také lišit podle ročního období. Seznam kategorií zúčastněných hotelů je k dispozici na webových stránkách věrnostního programu. Společnost může kategorii zúčastněného hotelu kdykoli změnit.

  3.2.3 Při výměně bodů za Noc za odměnu zahrnuje Noc za odměnu cenu jednolůžkového nebo dvoulůžkového standardního pokoje v Účastnickém hotelu a případnou daň z pokoje/poplatky za služby. Všechny ostatní poplatky, včetně vedlejších výdajů, městské daně a rekreačních poplatků, jsou v odpovědnosti Člena a nejsou zahrnuty do Bonusové výkupní noci.

  i. Standardní pokoje se v jednotlivých zúčastněných hotelech a zúčastněných značkách liší. Vylepšené pokoje, včetně vylepšení na základě velikosti, výhledu, služeb a/nebo apartmá, mohou být k dispozici za vyšší cenu bodů.

  ii. U Nocí s odměnou lze požadovat preferenci lůžkovin a kouření, ale není zaručena.

  iii. U všech rezervací na Zleep Hotels, včetně rezervací v rámci Award Redemption Nights, je vyžadována záruka kreditní kartou. V případě Award Redemption Nights bude kreditní karta hosta stržena pouze v případě nedodržení přísných zásad zákazu kouření v pokojích na Zleep Hotels. V každém takovém případě bude z kreditní karty hosta strženo 1 500 DKK nebo 1 500 SEK.

  3.2.4 Členové neobdrží body za část svého pobytu, která je spojena s odměnou za noc.

  3.2.5 Člen může uplatnit body až za celkem devět (9) pokojů pro hosty ve stejném zúčastněném hotelu ve stejném termínu. Člen přitom souhlasí s tím, že v dobré víře provede legitimní rezervace pro uplatnění bodů, které budou určeny pouze pro člena a jeho pozvané hosty, a nikoliv pro jiné účely, mimo jiné včetně dalšího prodeje, nepřípustného přidělování nebo zveřejňování na webových stránkách třetích stran, spekulativních, falešných nebo podvodných rezervací nebo jakýchkoliv rezervací v očekávání poptávky. Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakékoli rezervace, o nichž se domnívá, že porušují podmínky programu.

  3.2.6 Pokud zúčastněný hotel z jakéhokoli důvodu opustí věrnostní program poté, co člen provede rezervaci noci s nárokem na odměnu, ale před pobytem člena, společnost vynaloží přiměřené úsilí, aby takový bývalý zúčastněný hotel rezervaci uznal nebo pomohl zajistit rovnocenné ubytování v okolí; společnost však nemůže zaručit, že budou uznány odměny, upgrady nebo jiné výhody, které může člen získat v rámci věrnostního programu. Pokud za těchto okolností Člen nemůže využít svou Noc s odměnou, může vrátit poukaz na servisní středisko H Rewards a uplatněné body budou znovu připsány na příslušný členský účet.

  4 ČLENSTVÍ VYŠŠÍ ÚROVNĚ

  4.1 Požadavky na zvýšení a udržení členství

  4.1.1 Zvýšení úrovně členství. Pro zvýšení statusu členství musí Člen v rámci členského cyklu splnit následující kritéria uvedená v níže uvedeném grafu 1. "Členským cyklem" se rozumí období dvanácti (12) měsíců počínaje dnem, kdy je Člen zapsán do aktuální úrovně členství. Po skončení tohoto cyklu začíná nový členský cyklus. Pokud se v průběhu členského cyklu změní úroveň členské úrovně, počítá se nový členský cyklus od data změny.

  Člen bude do tří (3) dnů povýšen na další úroveň vyššího stupně členství, jakmile splní kritéria pro povýšení.

  4.1.2 Udržování členství. Po povýšení na novou vyšší úroveň členství může Člen využívat status vyšší úrovně členství po dobu jednoho členského cyklu. Aby si Člen udržel členství vyššího stupně i v dalším členském cyklu, musí splnit následující kritéria uvedená v grafu 1 níže.

  Pokud člen vyššího stupně nedosáhne kritérií pro udržení svého stávajícího členství v rámci členského cyklu, bude automaticky přeřazen na stupeň členství, jehož kritéria splňuje v předchozím cyklu.

  Graf 1: Pravidla pro zvyšování úrovně členství a udržování členství

  Podmínky pro povýšení na další vyšší statusovou úroveň v rámci členského cyklu Hvězdička

  • Statusová úroveň Star: 3 kvalifikované noci nebo 350 EUR způsobilých příjmů
  • Úroveň statusu Silver: 5 kvalifikovaných nocí nebo 500 EUR způsobilých příjmů.
  • Úroveň statusu Prestige: 10 kvalifikovaných nocí nebo 1000 EUR započitatelných příjmů
  • Úroveň statusu Gold: 40 kvalifikovaných nocí nebo 4000 EUR započitatelných příjmů
  • Úroveň statusu Platinum: 100 kvalifikovaných nocí nebo 9000 EUR způsobilých příjmů
  • Úroveň statusu Diamond: --

  Podmínky pro zachování úrovně statusu.

  • Úroveň statusu Star: --
  • Úroveň statusu Silver: 3 kvalifikované noci nebo 350 EUR způsobilých příjmů
  • Úroveň statusu Prestige: 5 kvalifikovaných nocí nebo 500 EUR způsobilých příjmů
  • Úroveň statusu Gold: 5 kvalifikovaných nocí nebo 500 EUR započitatelného obratu
  • Úroveň statusu Pltinum: 30 kvalifikovaných nocí nebo 3000 EUR započitatelného obratu
  • Úroveň statusu Diamond: 80 kvalifikovaných nocí nebo 6750 EUR započitatelných příjmů

  4.2 Výhody členství pro vyšší úroveň členství

  Členové s vyšší úrovní členství získají více výhod, které jsou shrnuty v grafu 2 a dále uvedeny v tomto oddíle 4.2 níže. Přečtěte si prosím podrobnosti o jednotlivých výhodách, porozumějte jim a v případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na servisní středisko H Rewards.

  Graf 2: Výhody členství pro vyšší stupeň členství

  **Bonusové body za rezervace provedené prostřednictvím oficiálních nemobilních kanálů H Rewards, oficiálních webových stránek, call centra nebo hotelů **.

  • Silver Statusová úroveň: x1
  • Prestige Statusová úroveň: x1
  • Gold statusová úroveň: x1,5
  • Úroveň statusu Pltinum: x1,5
  • Úroveň stavu Diamond: x2

  Sazba za členství (sleva)

  • Úroveň statusu Silver: 6%
  • Úroveň statusu Prestige: 10%
  • Úroveň statusu Gold: 10%
  • Úroveň statusu Pltinum: 10%
  • Diamond statusová úroveň: 10%

  Záruka místnosti

  • Úroveň statusu Silver: -
  • Prestige Úroveň statusu: -
  • Úroveň statusu Gold: -
  • Úroveň statusu Pltinum: 72 hodin předem
  • Diamond status: 24 hodin předem

  Vylepšení pokoje

  • Úroveň statusu Silver: -
  • Prestige Úroveň statusu: -
  • Gold úroveň statusu: -
  • Úroveň statusu Pltinum: Ano
  • Diamond status level: Ano

  **Sleva na jídlo a nápoje

  • Úroveň statusu Silver: -
  • Prestige úroveň statusu: -
  • Úroveň statusu Gold: 10%
  • Úroveň statusu Pltinum: 10%
  • Úroveň statusu Diamond: 10%

  Poukaz na nápoj / 2 snídaně zdarma.

  • Úroveň statusu Silver: -
  • Úroveň statusu Prestige: -
  • Úroveň statusu Gold: 10 € (poukázka na nápoje)
  • Úroveň statusu Pltinum: 2 snídaně zdarma
  • Úroveň statusu Diamond: 2 snídaně zdarma

  **Včasné přihlášení

  • Úroveň statusu Silver: -
  • Prestige status: V případě zájmu o ubytování v hotelu je možné si vybrat z nabídky, která je dostupná v hotelu: Ano
  • Gold Úroveň statusu: V případě, že se jedná o ubytování v hotelu, je možné, že se v hotelu nachází pouze jeden pokoj: Ano
  • Úroveň stavu Pltinum: Ano
  • Diamond Stavová úroveň: Ano

  Pozdní odhlášení

  • Úroveň statusu Silver: 13:00
  • Úroveň stavu Prestige: 14:00 hod.
  • Úroveň stavu Gold: 14:00 hod.
  • Úroveň stavu Pltinum: 14:00 hod.
  • Úroveň stavu Diamond: 16:00 hod.

  4.2.1 Výhody členství na Silver. Silver Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, získá body podle bodu 2.1.1., navíc člen obdrží 100 % bonusových prémiových bodů.
  • Členské sazby: Člen získá slevu ve výši šesti procent (6 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Účastnických hotelech a Účastnických značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Participujících hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Pozdní check-out: Tato výhoda je závislá na dostupnosti. Člen se může v zúčastněných hotelech odhlásit až do 13:00 hodin, přičemž časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnami a v některých regionech nemusí být k dispozici.

  4.2.2 Výhody členství na Prestige. Prestige Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Při rezervaci pokojů v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, získá Člen body podle bodu 2.1.1., navíc obdrží 100 % bonusových prémiových bodů.
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Participujících hotelech a Participujících značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Participujících hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda je závislá na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na vlastnictví a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: Člen se může odhlásit v zúčastněných hotelech až do 14:00 hodin a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.

  4.2.3 Výhody členství na Gold. Gold Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, obdrží jako bonus 1,5násobek prémiových bodů (tj. 12 bodů za euro).
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Participujících hotelech a Participujících značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda je závislá na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na vlastnictví a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: Člen se může odhlásit v zúčastněných hotelech až do 14:00 hodin a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnami a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • F&B: Člen získá slevu deset procent (10 %) z celkové částky za ubytování hosta (včetně daní) v našich restauracích a barech v zúčastněných hotelech. Člen musí prokázat svou totožnost jako Člen.
  • Voucher na nápoje: Člen obdrží poukázku na pití v hodnotě 10 € (Drink Voucher), která nemá peněžní hodnotu. Poukaz je možné uplatnit pouze na určené barové služby a lze jej použít k částečné úhradě všech nápojů. Na jeden pobyt zahrnující alespoň jednu kvalifikovanou noc v zúčastněných hotelech lze uplatnit pouze jeden poukaz na nápoj, který musí být předán. Na adrese Zleep Hotels, obdrží člen místo toho poukaz na jeden nápoj zdarma.

  4.2.4 Výhody členství na Platinum. Platinum Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím kanálů H Rewards, včetně webových stránek, call centra nebo hotelů, obdrží jako bonus 1,5násobek odměnových bodů (tj. získá 12 bodů za euro).
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím Webových stránek rezervuje pokoje v Participujících hotelech a Participujících značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Garantovaný pokoj: Rezervace pokoje v zúčastněných hotelech je garantována, pokud je rezervace provedena do 72 hodin před plánovaným příjezdem. Výhoda Garantovaný pokoj se však nemusí vztahovat na rezervace třetích stran nebo rezervace s odměnou a nemusí být k dispozici v určitých omezených termínech (např. při zvláštních událostech). Výhodu Garantovaný pokoj nelze využít v kombinaci s využitím odměn nebo jakéhokoli typu propagačních nebo zvýhodněných cen.
  • Vylepšení pokoje: Člen získá bezplatný upgrade na další nejlepší dostupnou kategorii pokojů (s výjimkou apartmá nebo speciálních pokojů) v zúčastněných hotelech v závislosti na dostupnosti po celou dobu pobytu v době přihlášení. Pokud není k dispozici nejbližší vyšší kategorie, je třeba provést upgrade ve stejné kategorii (např. vyšší patro, lepší výhled atd.). Upgrade se týká pouze kvalifikačních nocí nebo nocí s nárokem na odměnu a není k dispozici na Zleep Hotels.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda závisí na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: Člen se může odhlásit v zúčastněných hotelech až do 14:00 hodin a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnami a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • F&B: Člen získá slevu deset procent (10 %) z celkové částky zaplacené hostem (včetně daní) v restauracích a barech v zúčastněných hotelech, i když není v hotelu registrovaným hostem. Člen se musí identifikovat jako Člen.
  • 2 bezplatné snídaně: Člen obdrží 2 bezplatné snídaně. Tato výhoda se vztahuje na jednolůžkovou a dvoulůžkovou obsazenost za každou rezervovanou kvalifikovanou noc v zúčastněných hotelech. V zúčastněných hotelech, kde je snídaně již zahrnuta v ceně pokoje, je místo ní nabízen poukaz v hodnotě 20 eur F&B na pobyt.

  4.2.5 Výhody členství na Diamond. Diamond Kromě všech základních členských výhod mají členové nárok na následující výhody:

  • Bonusové prémiové body: Pokud si člen rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech prostřednictvím oficiálních kanálů H Rewards, včetně oficiálních webových stránek, call centra nebo hotelů, obdrží jako bonus 2násobek prémiových bodů, tj. získá 16 bodů za euro.
  • Členské sazby: Člen získá slevu deset procent (10 %) z nejlepší dostupné ceny (BAR), pokud si prostřednictvím webových stránek rezervuje pokoje v zúčastněných hotelech a zúčastněných značkách s členským účtem. Členská sazba se vztahuje, s výhradou občasných úprav Společnosti, na rezervace až deseti (10) pokojů v Zúčastněných hotelech a nelze ji kombinovat s jinými vybranými akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro stávající rezervace nebo skupiny.
  • Garantovaný pokoj: Rezervace pokoje v zúčastněných hotelech je garantována, pokud je rezervace provedena do 24 hodin před plánovaným příjezdem. Výhoda Garantovaný pokoj se však nemusí vztahovat na rezervace třetích stran nebo rezervace s odměnou a nemusí být k dispozici v určitých omezených termínech (např. při zvláštních událostech). Výhodu Garantovaný pokoj nelze využít v kombinaci s využitím odměn nebo jakéhokoli typu propagačních nebo zvýhodněných cen.
  • Vylepšení pokoje: Člen získá bezplatný upgrade na další nejlepší dostupnou kategorii pokoje (s výjimkou apartmá nebo speciálních pokojů) v zúčastněných hotelech v závislosti na dostupnosti po celou dobu pobytu v době přihlášení. Pokud není k dispozici nejbližší vyšší kategorie, je třeba provést upgrade ve stejné kategorii (např. vyšší patro, lepší výhled atd.). Upgrade se týká pouze kvalifikačních nocí nebo nocí s nárokem na odměnu a není k dispozici na Zleep Hotels.
  • Předčasné přihlášení: Tato výhoda závisí na dostupnosti a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti zúčastněných hotelů. Kromě toho se tato výhoda vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s odměnou a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • Pozdní check-out: V Účastnických hotelech se může Člen odhlásit až do 16:00 (na Zleep Hotels až do 14:00) a časy se mohou lišit v závislosti na objektu a obsazenosti. Tato výhoda se navíc vztahuje pouze na kvalifikované noci nebo noci s nárokem na odměnu a v některých regionech nemusí být k dispozici.
  • F&B: Člen získá slevu deset procent (10 %) z celkové ceny účtu hosta (včetně daní) v našich restauracích a barech v zúčastněných hotelech, i když není registrovaným hostem v hotelu. Člen musí prokázat svou totožnost jako Člen.
  • 2 bezplatné snídaně: Člen obdrží 2 bezplatné snídaně. Tato výhoda se vztahuje na jednolůžkovou a dvoulůžkovou obsazenost za každou noc z rezervovaných kvalifikovaných nocí v zúčastněných hotelech. V Účastnických hotelech, kde je snídaně již zahrnuta v ceně pokoje, je místo ní nabízen poukaz v hodnotě 30 eur F&B za pobyt.

  5 Žádná záruka konkrétních výhod; omezení záruk; omezení odpovědnosti

  5.1 Společnost nezaručuje ani negarantuje nepřetržitou dostupnost konkrétních odměn nebo výhod. Společnost nezaručuje ani negarantuje nepřetržitou dostupnost h odměnových kanálů. Jakékoli služby podle podmínek programu jsou poskytovány jako služby bez implicitních záruk nebo garancí.

  5.2 Jakákoli odpovědnost společnosti v rámci věrnostního programu nebo v souvislosti s ním je následující:

  5.2.1 Společnost odpovídá bez omezení v případě (i) újmy na zdraví, životě a zdraví způsobené úmyslným jednáním nebo nedbalostí Společnosti nebo jejích zástupců; (ii) jakékoli škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Společnosti nebo jejích zástupců; a v případech (iii), kdy odpovědnost nelze vyloučit podle obecně závazných právních předpisů.

  5.2.2 Odpovědnost za porušení podstatných smluvních povinností (kterými jsou povinnosti Společnosti, které jsou pro věrnostní program zásadní a na které se Člen při uzavírání Podmínek programu spoléhal) z důvodu lehké nedbalosti Společnosti nebo jejích zástupců je omezena na škody obvykle předvídatelné podle Podmínek programu.

  5.2.3 ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY OSTATNÍ PŘÍPADY JE VYLOUČENA.

  6 Změna Podmínek programu

  6.1 Společnost si vyhrazuje právo čas od času změnit Podmínky programu a všechny podmínky v nich uvedené (např. výhody, vybavení, nabídky, odměny a služby a pravidla bodování) v souladu s následujícími ustanoveními:

  6.1.1 Společnost může vždy změnit Podmínky programu a zde uvedené podmínky, které se týkají pouze obecných podmínek Podmínek programu (např. kontaktní údaje), nového technického vývoje nebo podobných důvodů. Totéž platí pro výhody a pravidla uvedená v Podmínkách programu, pokud tyto změny neznevýhodňují Členy. Společnost oznámí Členům takovou změnu nejméně šest (6) týdnů předtím, než vstoupí v platnost.

  6.1.2 Společnost může změnit Podmínky programu a podmínky v nich uvedené také v případě změny právních předpisů nebo v případě změny judikatury nejvyšších soudů, která má vliv na jedno nebo více ustanovení Podmínek programu; v takovém případě se dotčené podmínky upraví tak, aby odpovídaly účelu změněného právního stavu. Společnost oznámí členům takovou změnu nejméně šest (6) týdnů předtím, než nabude účinnosti, pokud není ze zákona povinna provést změnu dříve.

  6.1.3 Společnost může dále měnit Podmínky programu uvedené v tomto dokumentu na základě předchozího oznámení Členům, pokud mají Členové možnost vznést proti změně námitky. V takovém případě Společnost oznámí změny Členům poštou, e-mailem nebo jinou formou, kdy se oznámení o změně dostane do sféry vlivu Člena. Pokud do šesti (6) týdnů nepodáte písemnou námitku proti používání nové verze, má se za to, že se změnou souhlasíte a nová verze začne platit po uplynutí lhůty pro podání námitky. Při oznámení změn podmínek programu nebo jakýchkoli podmínek, na které se zde odkazuje, vás společnost výslovně upozorní na význam tohoto chování. Pokud Člen vznese námitku proti takové změně, může mu být členství ukončeno (řádné ukončení).

  6.1.4 Při změně podmínek Programu Společnost vždy přiměřeně zohlední vaše oprávněné zájmy. Jakékoli nároky na náhradu škody ze strany Členů v důsledku změny Podmínek programu jsou vyloučeny.

  6.2 Není-li uvedeno jinak, platí aktualizovaná verze Podmínek programu pro vaši účast ve věrnostním programu počínaje dnem její účinnosti.

  7 Ukončení Věrnostního programu

  7.1 Společnost může Věrnostní program ukončit s výpovědní lhůtou šesti (6) měsíců předem všem aktivním členům Věrnostního programu. Společnost se může dle vlastního uvážení kdykoli rozhodnout nahradit Věrnostní program obdobným věrnostním programem, a to s okamžitou platností na základě oznámení aktivním Věrnostním členům. Po ukončení Věrnostního programu nemůže Člen sbírat body ani uplatňovat nárok na odměny za odkup, propagační odměny nebo výhody či vymoženosti Věrnostního programu.

  7.2 Společnost může věrnostní program zcela nebo částečně ukončit v jakékoli jurisdikci s výpovědní lhůtou kratší než šest měsíců, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy.

  7.3 V případě ukončení Věrnostního programu propadnou všechny nevyužité body bez jakýchkoli závazků a odpovědnosti a po skončení výpovědní lhůty nebudou uznány žádné nároky na odměny za odkup ani nároky na propagační odměny.

  8 Ochrana osobních údajů

  8.1 Společnost respektuje vaše soukromí a váží si důvěry, kterou jí projevujete, když nám sdělujete své osobní údaje. Pečlivě si prosím přečtěte Zásady ochrany osobních údajů Společnosti H Rewards, které popisují, jak Společnost zpracovává vaše osobní údaje. Pokud má Člen jakékoli dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů H Rewards nebo shromažďování, používání či zveřejňování údajů Člena, měl by se obrátit na pověřence Společnosti pro ochranu osobních údajů uvedeného v Zásadách ochrany osobních údajů H Rewards.

  9 Rozhodné právo; soudní příslušnost

  9.1 Právem rozhodným pro Podmínky programu je německé právo bez použití jeho mezinárodního práva na ochranu soukromí a Úmluvy OSN o prodeji zboží.

  9.2 Pokud máte jako spotřebitel bydliště v Evropské unii a Společnost směřuje své služby v souvislosti s Podmínkami programu do členského státu, ve kterém máte bydliště, budete využívat veškerá závazná ustanovení práva země, ve které máte bydliště. Nic v těchto Podmínkách programu se nedotýká vašich práv jako spotřebitele spoléhat se na taková závazná ustanovení místního práva.

  9.3 Společnost není povinna účastnit se rozhodčího řízení, ani účast v takovém řízení nenabízí.

  10 Různé

  10.1 Změna kontaktních údajů.

  Každý Člen je povinen informovat Společnost o všech změnách svých kontaktních údajů.

  10.2 Monitorování účtu. V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů si Společnost vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění monitorovat účty všech Členů z hlediska dodržování podmínek Programu. V rozsahu povoleném příslušnými zákony o ochraně osobních údajů může Společnost v této souvislosti kontrolovat všechny body, kvalifikované noci a transakční historii Členů, včetně, mimo jiné, žádostí o odměny věrnostního programu, propagační odměny a další výhody.

  10.3 Oprava bodů a výhod. Společnost může kdykoli podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění opravit nebo zrušit (i) zvýšení úrovně úrovně členství, (ii) množství bodů připsaných na účet člena a (iii) jakoukoli jinou výhodu, která byla připsána na účet člena a na kterou nemá člen nárok v souladu s podmínkami programu.

  10.4 Daně. Body, odměny za zpětný odkup, propagační odměny a další výhody pro Členy mohou podléhat dani z příjmu nebo jiné dani. Člen je odpovědný za zaplacení všech takových daní a za poskytnutí všech příslušných informací třetím stranám, mimo jiné včetně strany, která zaplatila za transakci, z níž Člen získal body. Společnost neodpovídá za žádné daňové povinnosti, cla ani jiné poplatky v souvislosti s vydáním bodů, odměn za odkup, propagačních odměn a dalších členských výhod.

  10.5 Žádné partnerství. Žádné ustanovení Podmínek programu nemá za cíl vytvořit nebo založit jakýkoli vztah zastoupení, partnerství nebo společného podniku mezi Společností a Členy.

  10.6 Oddělitelnost. Pokud je některá z Podmínek programu neplatná, nemá to vliv na ostatní podmínky. Pokud bude některá z Podmínek programu shledána nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část považována za oddělenou od Podmínek programu, aniž by byla dotčena platnost a vymahatelnost všech ostatních podmínek těchto Podmínek.

  10.7 Úplná dohoda. Podmínky programu spolu s jakýmikoliv dalšími podmínkami, pravidly nebo předpisy, které jsou do nich začleněny nebo na které se v nich odkazuje, představují úplnou dohodu mezi společností a členy týkající se věrnostního programu.

  10.8 Závazná verze textu. Právně závazná je německá verze těchto Podmínek programu.