Villkor för lojalitetsprogrammet H Rewards

Från och med den 1 juli 2020 kommer programmet H Rewards att erbjudas som ett lojalitetsprogram av Huazhu Group Limited och dess dotterbolag ("Huazhu Group"). Steigenberger Hotels AG, Lyoner Str. 25, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland, ("företaget"), är en medlem av Huazhu-koncernen och driver H Rewards -programmet ("lojalitetsprogrammet") för de hotellvarumärken som förvaltas av företaget självt och dess koncernbolag, inklusive "Steigenberger Hotels & Resorts", "IntercityHotel", "MAXX by Steigenberger", "Jaz in the City" och "Zleep Hotels", i Europa och andra regioner utanför Kina (exklusive Hong Kong, Macao och Taiwan i enlighet med dessa programvillkor).

Lojalitetsprogrammet fungerar enligt de villkor som anges nedan ("programvillkor"), om inte annat uttryckligen anges. Programvillkoren reglerar företagets relation med lojalitetsprogrammedlemmar (kollektivt kallade "lojalitetsprogrammedlemmar", "medlemmar" och individuellt "lojalitetsprogrammedlem", "medlem" eller "du"), inklusive hur medlemmarna hanterar sina medlemskonton, gör bokningar, tjänar in och löser in lojalitetsprogrampoäng ("poäng"), både på deltagande hotell och på tredjepartsprogram som har en affärsrelation med lojalitetsprogrammet.

Genom att öppna ett medlemskapskonto för Lojalitetsprogrammet ("Konto" eller "Medlemskonto") och acceptera Lojalitetsprogrammets medlemstjänster, samtycker du till att vara bunden av programvillkoren och tillämpningen av de tillhörande medlemsförmåner, policyer och poängregler som tillhandahålls dig från tid till annan.

Dessa programvillkor ersätter alla tidigare villkor som rör lojalitetsprogrammet och medlemskap i lojalitetsprogrammet mellan dig och företaget och utgör den exklusiva grunden för medlemskap i lojalitetsprogrammet. Medlemmar i lojalitetsprogrammet ansvarar för att bekanta sig med programvillkoren och eventuella ändringar av programvillkoren.

1 ATT ANSLUTA SIG TILL LOJALITETSPROGRAMMET

1.1 Behörighet.

1.1.1 Medlemskap i lojalitetsprogrammet är gratis och tillgängligt för alla personer som (a) har fyllt 18 år och har laglig rätt att godkänna programmets villkor i enlighet med de rättsliga kraven i det land där han/hon är bosatt;

(b) är bosatt i ett land där det är lagligt tillåtet att delta i lojalitetsprogrammet;

(c) inte är bosatt i områden och länder som omfattas av omfattande sanktioner från Office of Foreign Assets Control vid det amerikanska finansdepartementet;

(d) lämnar fullständig och korrekt personlig information när du registrerar dig i Trustprogrammet;

(e) inte redan är medlem i Trustprogrammet (dvs. inte redan har ett medlemskonto), och

(f) vars medlemskap i företagets lojalitetsprogram eller liknande lojalitetsprogram inte har sagts upp av företaget.

1.1.2 Medlemmarna ska se till att de läser och förstår villkoren för lojalitetsprogrammet, kontoutdrag som rör medlemskontot och annan kommunikation från företaget om lojalitetsprogrammet för att förstå sina rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet. Om en medlem har några frågor om lojalitetsprogrammet eller dessa programvillkor ska han/hon kontakta H Rewards Servicecenter.

1.2 Deltagande hotell och varumärken // H Rewards kanaler

1.2.1 "Deltagande hotell" avser hotell, resorts och andra anläggningar för tillfällig inkvartering som drivs under de deltagande varumärkena, förutsatt att sådana fastigheter är belägna i Europa eller andra regioner utanför det kinesiska fastlandet (med undantag för Hongkong, Macao och Taiwan inom ramen för detta lojalitetsprogram). De varumärken som deltar är för närvarande alla Deutsche Hospitality-varumärken: Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, IntercityHotel, Jaz in the City och Zleep Hotels; de deltagande varumärkena kan i framtiden utvidgas till att omfatta andra varumärken från Huazhu-koncernen, enligt bolagets gottfinnande.

En fullständig lista över deltagande hotell publiceras på webbplatsen (enligt definitionen nedan), listan kommer att uppdateras från tid till annan, särskilt när nya hotell ansluter sig till lojalitetsprogrammet eller när befintliga deltagande hotell lämnar lojalitetsprogrammet.

1.2.2 "H Rewards-kanaler": H Rewards:s kommunikationskanaler, särskilt den officiella webbplatsen (global.hre).

H Rewards-webbplatsen (global.hrewards.com, "Webbplatsen"), bokningscentralerna och de deltagande hotellen.

1.3 Statusnivåer för medlemskap

Medlemskap i lojalitetsprogrammet delas upp i stigande ordning i Star-medlemskap, Silver-medlemskap, Prestige-medlemskap, Gold-medlemskap, Platinum-medlemskap och Diamond-medlemskap.

Silvermedlemskap, Prestige-Medlemskap, Gold-Medlemskap, Platinum-Medlemskap och Diamond-Medlemskap kallas tillsammans för "Medlemskap med högre status" och deras medlemmar kallas för "Medlemmar med högre status".

1.4 Allmänna fördelar med medlemskap

Ett antal förmåner erbjuds medlemmar på alla statusnivåer i lojalitetsprogrammet ("Allmänna medlemsförmåner"). Dessa allmänna medlemsförmåner erbjuds efter företagets gottfinnande och kan vara beroende av tillgänglighet på deltagande hotell.

Medlemsförmåner för högre statusnivåer presenteras nedan i avsnitt 4.

1.4.1 Kommunikation med medlemmarna. Medlemmar i lojalitetsprogrammet kommer på webbplatsen att ha tillgång till telefonnumret till servicecentret H Rewards där de kan göra bokningar och bokningar av belöningar; dessutom kommer servicecentret H Rewards att hantera alla frågor som rör medlemskap i lojalitetsprogrammet.

1.4.2 Privat försäljning. Medlemmar på alla statusnivåer kommer att få möjlighet att dra nytta av specialerbjudanden och kampanjer inför allmänheten.

1.4.3 Exklusiva kampanjer. Medlemmar på alla statusnivåer kommer att få exklusiva erbjudanden för bokningar på deltagande hotell.

1.4.4 Gratis vattenflaska. Under vistelsen på ett deltagande hotell (utom Zleep Hotels) får medlemmar på alla statusnivåer en gratis flaska vatten när de gör en bokning för minst en kvalificerande natt under vistelsen.

1.4.5 Tillgång till samarbetsområden. Medlemmar på alla statusnivåer har rätt att använda samarbetsområden, om de finns tillgängliga, på de deltagande hotellen.

1.5 Villkor för registrering

1.5.1 Ifyllande av ansökningsformuläret. En person kan ansöka om att delta i lojalitetsprogrammet genom att fylla i en ansökan fullständigt och korrekt via H Rewards-kanalerna eller någon annan registreringskanal som tillhandahålls eller godkänns av företaget och ange sin e-postadress för verifiering. Företaget kan, efter eget gottfinnande och utan att ange någon anledning, vägra medlemskap i lojalitetsprogrammet till en sökande.

1.5.2 Individuellt medlemskap. Endast enskilda fysiska personer är berättigade till medlemskap i lojalitetsprogrammet och varje person får endast ha ett medlemskonto. Företag, grupper och/eller föreningar får inte registrera sig som medlemmar i lojalitetsprogrammet. Alla konton för lojalitetsprogrammedlemmar är personliga konton, inga gemensamma konton är tillåtna. Förmånerna i lojalitetsprogrammet kan inte överföras om inte annat uttryckligen anges.

1.5.3 Överlåtelse av medlemskonto. Företaget ska upprätta ett medlemskonto för varje medlem och tilldela varje medlem ett medlemsnummer ("medlemsnummer"). När medlemmen har fått detta medlemsnummer har medlemmen rätt att tjäna poäng på deltagande hotell. Ytterligare detaljer beskrivs i avsnitt 1.7 och avsnitt 2.

1.5.4 Dubbla konton. En medlem får inte ha mer än ett konto i lojalitetsprogrammet samtidigt. Om en person tilldelas mer än ett medlemsnummer i lojalitetsprogrammet får han/hon endast poäng för ett medlemskonto. Dubbla medlemskonton kan annulleras av företaget.

1.5.5.5 PersonalProfile. Den information som en medlem lämnar när han eller hon registrerar sig i lojalitetsprogrammet eller under medlemskapet kommer att lagras i en personlig preferensprofil på medlemskontot. All information som en medlem lämnar i sin personliga profil måste vara giltig och korrekt, och medlemmen är ansvarig för att hålla informationen i sin personliga profil uppdaterad.

i. En medlem kan ändra sitt mobiltelefonnummer, sin e-postadress eller sin adress genom att ändra dessa uppgifter i sin personliga profil på Lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter. Vissa ändringar kan kräva att styrkande dokumentation lämnas in.

ii. Namnändringar på medlemskontot kräver att ett lagligt bevis, medlemmens underskrift, datum och medlemsnummer lämnas in. Mer information finns på webbplatsen.

1.5.6 Användning av information som samlas in i ansökan. De uppgifter och den information som en medlem lämnar till företaget när han eller hon fyller i ansökan om lojalitetsprogram och löser in poäng kommer att behandlas i enlighet med H Rewards sekretesspolicy.

** 1.6 Medlemskommunikation**

1.6.1 Det är viktigt att förmedla relevant information för att administrera lojalitetsprogrammet och för att göra det möjligt för varje medlem att maximera fördelarna med medlemskapet för sig själv. Medlemmarna kommer att få information om lojalitetsprogrammet i enlighet med tillämpliga rättsliga krav.

1.6.2 Meddelanden om lojalitetsprogrammet ska skickas till en medlem via olika kanaler, t.ex. per post eller e-post till den eller de adresser som anges på medlemmens konto vid den aktuella tidpunkten. Meddelanden som skickas till den registrerade (e-post)adressen anses mottagna en (1) arbetsdag efter avsändandet om de skickas till medlemmens e-postadress, eller fem (5) arbetsdagar efter avsändandet om de skickas till den angivna postadressen. Medlemmarna måste hålla sina e-post- och postadresser uppdaterade. Varken företaget eller lojalitetsprogrammet ansvarar för felaktig eller borttappad post eller följderna av detta.

1.6.3 Medlemmarna får det nya saldot på medlemskontot via e-post efter varje transaktion när poäng antingen har tjänats in eller spenderats. Medlemmarna kan när som helst avsluta sin prenumeration på denna tjänst.

1.6.4 Om de nödvändiga rättsliga kraven enligt tillämplig lag är uppfyllda, kan företaget även skicka kampanjer, erbjudanden och annan kommunikation till medlemmarna från tid till annan, vilket kan inkludera men inte är begränsat till förmåner från tredje part. Erbjudanden om tjänster från tredje part kommer att baseras på den information som medlemmen har lämnat till företaget och eventuella ytterligare uppgifter som företaget får behålla. Medlemmarna kan när som helst ändra personuppgifter och kommunikationspreferenser i sin personliga profil på Lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.Som anges i avsnitt 1.5.5 (i) kan företaget dock kräva att en medlem lämnar in lämplig dokumentation innan vissa ändringar genomförs (t.ex. namnändringar).

1.6.5 Medlemmen kan definiera och ändra preferenser för utskick och annan kommunikation på det sätt som anges i relevanta e-postmeddelanden eller meddelanden eller i kontoprofilen på lojalitetsprogrammets webbplats eller genom att kontakta H Rewards Servicecenter.

1.6.6 I den utsträckning som lagen tillåter, för att förbättra kvaliteten på tjänsten, kan telefonsamtalen mellan medlemmen och H Rewards Servicecenter övervakas eller spelas in av företaget.

1.6.7 På lojalitetsprogrammets webbplats kan en medlem se sitt poängsaldo och sin kontoaktivitet på sitt medlemskonto och uppdatera sina personuppgifter och preferenser i kontoprofilen.

1.7 Samla poäng.

Medlemmar kan tjäna poäng (lojalitetsprogrammets valuta) för berättigade transaktioner på ett deltagande hotell i enlighet med klausul 2.

1.7.1 Poängen omfattas av programmets villkor. Enligt vad som anges i punkt 1.1.2 gäller programvillkoren för intjänandet av poäng. Varje medlem i lojalitetsprogrammet är ansvarig för att läsa igenom programmets villkor, meddelanden från företaget om lojalitetsprogrammet och kontoutdrag som rör hans eller hennes medlemskonto för att vara medveten om sina rättigheter, skyldigheter och status i lojalitetsprogrammet och hur belöningar tjänas in och löses in.

1.7.2 Skatter. Poäng, belöningar och andra förmåner som medlemmen tjänar in genom att delta i lojalitetsprogrammet kan vara skattepliktiga. Uppfyllandet av eventuella skatteskyldigheter som följer av lojalitetsprogrammet för medlemmen till följd av mottagande eller inlösen av poäng, belöningar och förmåner, inklusive skyldigheten att deklarera/angivelse av sådana förmåner, ska vara medlemmens ensamma ansvar.

1.7.3 Förbud mot överföring av poäng. Poäng som en medlem i lojalitetsprogrammet samlar in är endast till förmån för medlemmen och får inte överföras, säljas, bytas ut, hyras ut, lånas ut eller erbjudas på auktion. Alla poäng som Lojalitetsprogrammet anser ha överförts i strid med programmets villkor kan förverkas.

1.7.4 Policy för poängs upphörande. Poängen är giltiga i 24 månader från kreditdatumet. Efter 24 månader upphör poängen automatiskt att gälla och blir ogiltiga om de inte används inom giltighetstiden. Företaget kommer att meddela varje medlem minst sex (6) månader i förväg om att deras poäng löper ut.

1.7.5 Utgångna eller annullerade poäng. När poäng har gått ut eller annullerats kan de inte krediteras på nytt; medlemmens möjlighet att tjäna nya poäng kvarstår om inte medlemmens konto har avaktiverats.

1.7.6 Inlärning i två program. Samtidig kreditering av miles från Frequent Flyer-programmen samt bonuspoäng från andra kundlojalitetssystem (t.ex. Miles&More, BahnBonus etc.) och H Rewards -poäng är utesluten; antingen miles/bonuspoäng eller H Rewards -poäng kommer endast att krediteras en gång per vistelse enligt medlemmens eget gottfinnande.

1.8 Uppsägning av medlemskap

1.8.1 Villkor för uppsägning av medlemskap

i. Uppsägning från medlemmens sida. En medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet genom att skicka ett skriftligt meddelande om uppsägning till H Rewards Servicecenter. Alla oinlösta poäng, belöningar och uppnådd medlemsstatus upphör att vara giltiga efter sex månader från uppsägningsdatumet och kan inte återaktiveras eller överföras därefter.

ii. Uppsägning av bolaget. Företaget kan säga upp en medlems medlemskap utan orsak med fyra veckors varsel (vanlig uppsägning). En vanlig uppsägning (dvs. uppsägning utan orsak) av medlemskap i högre statusnivåer från företagets sida är dock möjlig tidigast vid slutet av medlemmens nuvarande statusnivå. I händelse av att företaget avslutar medlemskapet på ett vanligt sätt ska alla oinlösta poäng, belöningar och kampanjbonusar samt den uppnådda medlemskapsstatusen förlora sin giltighet efter sex månader från uppsägningsdatumet och kan därefter inte återaktiveras eller överföras.

Oberoende av en medlems statusnivå kan bolaget när som helst med omedelbar verkan säga upp en medlems medlemskap av god anledning; god anledning ska anses föreligga särskilt om bland annat följande omständigheter föreligger

a) Medlemmen är i dröjsmål med att betala ett förfallet fakturabelopp för tjänster från ett deltagande hotell trots en påminnelse;

b) medlemmen har uppträtt på ett olämpligt, bedrägligt, kränkande eller på annat sätt fientligt sätt mot anställda, kunder eller partner till företaget eller de deltagande hotellen;

c) Medlemmen har på ett klandervärt sätt brutit mot dessa programvillkor, eller

d) Medlemmen har på ett bedrägligt sätt hävdat att han eller hon har rätt att tjäna eller lösa in poäng eller åtnjuta förmåner.

iii. Rättsliga åtgärder. Företagets alla rättigheter att göra anspråk på medlemmen ska förbli opåverkade och ska inte begränsas av dessa programvillkor.

1.8.2 Effekter av avslutat medlemskap

i. I händelse av att företaget avslutar medlemskapet i lojalitetsprogrammet av en orsak i enlighet med klausul 1.8.1 (ii) ska alla oinlösta poäng för medlemmen upphöra att vara giltiga utan ersättning och medlemmen i fråga ska inte längre vara berättigad att delta i lojalitetsprogrammet.

ii. Om företaget avslutar en medlems medlemskap ska den berörda personen inte ansöka om eller registrera sig som medlem i lojalitetsprogrammet på nytt. Varje medlemskonto som öppnas i strid med ovanstående bestämmelse ska stängas och de poäng och belöningar som tjänats in på kontot ska förverkas utan ersättning och retroaktivt.

iii. Om en medlem säger upp sitt medlemskap i lojalitetsprogrammet kan han/hon ansöka om medlemskap i lojalitetsprogrammet på nytt vid ett senare tillfälle, men inga poäng och belöningar som tidigare ogiltigförklarats eller förverkats kommer att krediteras på nytt till den (nya) medlemmens konto.

iv. Alla medlemskap upphör när uppsägningen av ett medlemskap träder i kraft.

1.8.3 Ändring av programmet. Om inte annat uttryckligen förbjuds eller begränsas av tillämplig lag och med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 6 har företaget rätt att när som helst ändra, begränsa, modifiera eller upphäva belöningarna, även om sådana ändringar kan påverka poängens värde eller möjligheten att få vissa belöningar, förutsatt att detta inte innebär orimlig diskriminering av medlemmen och att det sker i ond tro. Företaget kan bland annat, med verkan för framtiden, (i) öka eller minska antalet poäng som ska tillgodoräknas för en vistelse eller som krävs för en bonus, (ii) dra tillbaka, begränsa, ändra eller annullera en bonus, (iii) begränsa tillgången till rum för en bonus på ett deltagande hotell eller på annat sätt begränsa tillgången till bonusar; och (iv) ändra programförmåner, Lojalitetsprogrammets partner, förmåner som erbjuds av företaget eller dess partner, villkor för deltagande, regler för intjänande, inlösen, förverkande eller förlust av poängs giltighet eller regler för användning av belöningar. Medlemmarna får inte förlita sig på att någon belöning eller belöningskategori fortfarande är tillgänglig. Eventuella ändringar eller tillägg till bonusarna kommer att offentliggöras på webbplatsen.

1.8.4 Tillgänglighet och ändring av förmåner. Alla förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, belöningar och tjänster inom lojalitetsprogrammet är beroende av tillgänglighet och kan ändras när som helst utan föregående meddelande, om inte annat uttryckligen anges.

1.8.5 Rätt till förmåner. Varje medlem är ansvarig för att avgöra om han eller hon är berättigad att ta emot sådana förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, belöningar eller tjänster inom lojalitetsprogrammet (inklusive, utan begränsning, poäng och belöningar) i enlighet med tillämpliga lagar och eventuella policyer som är relevanta för medlemmen när det gäller att acceptera förmåner och gratifikationer. Företaget gör inga sådana kontroller.

1.8.6 Ingen försäljning eller överföring. Poäng, Rewards och andra medlemsförmåner får inte säljas, bytas ut, hyras ut, lånas ut, auktioneras ut eller överföras på annat sätt (utom av företaget och dess ombud). Varje försök att överföra, sälja, byta, hyra, leasa eller auktionera är förbjudet och relevanta poäng, belöningar och medlemsförmåner kommer att konfiskeras av företaget. Företaget och dess samarbetspartners med avseende på lojalitetsprogrammet kan vägra att erkänna poäng, belöningar eller medlemsförmåner som företaget har anledning att tro har överförts, sålts eller bytts ut på ett otillåtet sätt.

1.8.7 Belöningar. Utan hinder av det föregående kan belöningar ges eller överföras till en tredje part för medlemmens eget bruk endast om medlemmen har en personlig relation till den tredje parten, t.ex. familjemedlemmar, vänner och bekanta, men de överförda belöningarna får inte bytas ut mot andra belöningar eller kontanter.

2 INSAMLINGSPUNKTER

2.1 Insamling på deltagande hotell

2.1.1 En medlem får åtta (8) poäng för varje euro eller motsvarande valutabelopp som medlemmen betalar för kvalificerade transaktioner i enlighet med punkt 2.1.2.

2.1.2 "Berättigade intäkter": intäkter som genereras under medlemmens vistelse på ett deltagande hotell på fakturan för det relevanta hotellrummet inklusive intäkter för upp till två (2) ytterligare hotellrum under den relevanta vistelsen, inklusive utan begränsning intäkter för

i. Kvalificerade priser för kvalificerade nätter, och

ii. Mat och dryck (exklusive alkoholhaltiga drycker där servering av alkoholhaltiga drycker är förbjuden enligt lag på det aktuella hotellet), men exklusive försäljning i barer och restauranger som inte förvaltas eller drivs av det deltagande hotellet; förutsatt att om försäljningen genereras i de deltagande hotellens barer och restauranger oberoende av en vistelse, ska den stödberättigande försäljningen begränsas till 1 000 euro per medlem för varje restaurang- eller barräkning.

För att den bidragsberättigade omsättningen ska beaktas krävs att medlemmen uppger sitt medlemsnummer vid betalningstillfället.

2.1.3 Omsättning som inte berättigar till stöd. Den berättigade försäljningen omfattar inte försäljning av gratistjänster, premiumbokningar eller andra avgifter/ersättningar eller utgifter och kostnader, inklusive, men inte begränsat till, (A) ersättning för banketter, möten eller andra evenemang, (B) andra kostnader och avgifter, t.ex. för parkering, affärscentra, butiker och andra tjänster från tredje part, och (C) skatter och serviceavgifter relaterade till rumspriset (såvida inte sådana skatter och serviceavgifter ingår i rumspriset), dricks, avgifter (t.ex. avgifter för avbokning i efterskott eller avgifter för utebliven visning), obligatoriska avgifter (t.ex. resortavgifter) och andra tillämpliga avgifter.

2.1.4 Kvalifikationsnatt. En "kvalificerande natt" är en natt som en medlem bokar, bor och betalar själv på ett deltagande hotell, och för vilken rummet debiteras (i) till medlemmen själv eller (ii) direkt till en tredje part som har lämnat ett övertagandebrev för medlemmens vistelse, såvida inte medlemmens vistelse är en del av en kongress- eller gruppbokning. För en "kvalificerad natt" måste följande villkor vara uppfyllda:

i. Det är en övernattning på ett deltagande hotell av en medlem som (A) uppger sitt medlemsnummer vid bokningen eller incheckningen, (B) betalar ett kvalificerat pris eller löser in en övernattningsbelöning för vistelsen, och (C) bor själv i ett av de reserverade rummen. En medlem kan tjäna poäng för omsättning av upp till tre (3) gästrum under en kvalificerande natt endast om han eller hon själv bor i ett av dessa tre reserverade gästrum och betalar ett kvalificerande pris eller löser in en övernattningsbelöning eller en kampanjbelöning för alla gästrum.

ii. Medlemmar kan inte tjäna poäng och/eller få förmåner på mer än ett Deltagande hotell för samma datum för en vistelse.

iii. Endast en medlem per rum kan både tjäna poäng och få förmåner. Om fler än en medlem bor i samma rum måste medlemmen vid incheckningen bestämma vilken medlem som ska krediteras poäng för rummets omsättning; detta måste vara samma medlem som betalar räkningen.

2.1.5 Kvalificerade priser. Ett "kvalificerande pris" är det pris som en medlem betalar för en vistelse i ett rum på ett deltagande hotell som berättigar till poäng. Kvalificerade priser omfattar alla priser som inte betecknas som icke-kvalificerade priser nedan eller i prisbeskrivningen. Om inte annat anges specifikt får medlemmarna de fördelar som följer av deras statusnivå för vistelser till kvalificerade priser.

Priser som bokas på följande sätt räknas inte som kvalificerande priser:

i. Rum som bokats via en resebyrå, online reseplattform eller annan tredjepartskanal, inklusive men inte begränsat till booking.com, expedia.com, hrs.co.uk, hotel.co.uk, ctrip.com, fliggy.com, qunar.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, travelocity.com; särskilt överenskomna företagsrabatter som bokas via sådana kanaler räknas dock som kvalificerande priser, eller

ii. Rummet har bokats till grupppris som en del av ett evenemang, ett möte, en konferens eller en gruppresa och medlemmen betalar inte för rummet direkt till det deltagande hotellet, eller

iii. Rummet har bokats till personalpris, till specialpriser för anställda inom resebranschen (t.ex. researrangörer, grossister, resebyråer, rederier, flygbolag) eller till ett pris för besättningsrum eller som en del av en paketresa, eller

iv. Rummet var gratis, eller

v. En kupong (även från en tredjepartsleverantör) löstes in för rummet.

2.1.6 Om ett deltagande hotell drar sig ur lojalitetsprogrammet kan inga poäng intjänas för vistelser eller försäljningar på det hotellet efter utträdesdagen, oavsett när bokningen gjordes.

2.2 Personlig periodisering för berättigad försäljning och kvalificerande nätter

Endast medlemmen själv kan samla poäng för kvalificerade intäkter för sitt eget medlemskonto. Poäng för ett rum där fler än en medlem i lojalitetsprogrammet bor samtidigt kommer endast att tilldelas en medlem i lojalitetsprogrammet.

2.3 Valutaväxling

På Deltagande hotell där en annan valuta än euro används kommer de poäng som medlemmen samlar in att beräknas på grundval av berättigad försäljning, vars belopp kommer att konverteras till euro enligt den växelkurs som används av företaget vid tidpunkten för databehandlingen.

3 INLÖSANDE POÄNG

3.1 Inlösen av poäng för belöningar

En medlem kan lösa in de poäng han/hon samlar in för att få vissa belöningar ("belöningar"); belöningar inkluderar, men är inte begränsade till, övernattningar på deltagande hotell och andra tjänster och varor. En fullständig översikt över de belöningar som för närvarande erbjuds finns på Lojalitetsprogrammets webbplats under "Belöningar".

3.1.1 Poäng och belöningar kan inte bytas ut eller lösas in mot kontanter eller kontantkrediter.

3.1.2 Belöningar är endast giltiga för individuella resor och inte för gruppresor, paketresor, kongresser eller andra specialpriser och/eller paketprogram, mat- och dryckeskrediter, oförutsedda utgifter eller serviceavgifter.

3.2 Rum på de deltagande hotellen

Om inget annat anges i ett enskilt fall kan en medlem lösa in sina poäng för övernattningar i standard enkelrum eller standard dubbelrum på deltagande hotell ("Award-övernattning"). Inlösen av poäng för en Award Night är beroende av att motsvarande rum är tillgängliga på det deltagande hotellet vid bokningstillfället och kräver en förhandsbokning via en H Rewards-kanal. Belöningsnätter kan inte användas för befintliga bokningar.

3.2.1 Bokningar för bonusnätter omfattas av det relevanta deltagande hotellets avbokningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, eventuell minsta vistelsetid, kreditkortsgaranti och eventuella avgifter för sen avbokning, underlåtenhet att använda tjänsten utan avbokning eller för tidig avresa.

i. Om medlemmen avslutar sin vistelse innan de bokade bonusnätternas giltighetstid löper ut, kommer de relevanta poängen för de oanvända bonusnätter att krediteras tillbaka till medlemmens konto om medlemmen informerar receptionen på det deltagande hotellet i förväg om tidpunkten för den tidiga avresan.

ii. Om en medlem inte avbokar en garanterad bokning för en Award Night inom den tillämpliga avbokningsperioden blir motsvarande Award Night-voucher ogiltig och 10 procent av de poäng som lösts in för den vouchern kommer att krediteras tillbaka till medlemmens konto.

3.2.2 Det antal poäng som krävs för en Reward Night varierar beroende på kategorin av det deltagande hotellet och de rumstyper som finns tillgängliga på det deltagande hotellet, vistelsens längd och tidpunkten för natten. En översikt över kategorierna av deltagande hotell finns på Lojalitetsprogrammets webbplats. Företaget kan när som helst ändra kategorin för ett deltagande hotell i lojalitetsprogrammet.

3.2.3 När du löser in poäng för en Reward Övernattning täcker Rewarden kostnaden för ett standard enkelrum eller standard dubbelrum på ett Deltagande hotell och, i förekommande fall, skatter och serviceavgifter. Alla andra avgifter, inklusive serviceavgifter, kommunala avgifter och skatter (t.ex. kulturfrämjande avgifter, sängskatt etc.) och besöksskatt, ska betalas separat av medlemmen och ingår inte i den prisbelönta övernattningen.

i. Standardrummens storlek, läge och utrustning varierar mellan de deltagande hotellen och de deltagande varumärkena. Rum i en högre kategori, inklusive uppgraderingar och/eller sviter kan vara tillgängliga till ett högre poängpris.

ii. Önskemål om rumstyp (t.ex. rökrum/icke-rökrum) kan anges vid tidpunkten för en Award-övernattning, men garanteras inte.

iii. En kreditkortsgaranti krävs för alla bokningar på Zleep Hotels, även för prisnätter. Vid premiumnätter debiteras gästens kreditkort endast om det strikta rökförbudet på Zleep Hotels som gäller i alla rum inte har följts av medlemmen eller hans/hennes följeslagare. I sådana fall kommer 1 500 DKK eller 1 500 SEK att debiteras gästens kreditkort.

3.2.4 Medlemmar får inte poäng för den del av vistelsen på ett deltagande hotell som avser bonusnätter.

3.2.5 En medlem kan lösa in poäng för upp till totalt nio (9) rum på samma deltagande hotell på samma datum. Medlemmen samtycker till att göra bokningar från bonusnatten endast för sig själv och sina gäster och följeslagare och inte i något annat syfte, t.ex. återförsäljning, obehörig överlåtelse eller överföring, publicering på tredje parts webbplatser eller spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar. Företaget förbehåller sig rätten att annullera alla bokningar av Reward Night som det anser bryta mot programmets villkor.

3.2.6 Om ett deltagande hotell av någon anledning drar sig ur lojalitetsprogrammet efter att en medlem har bokat en prisnatt på det hotellet men före medlemmens ankomst, kommer företaget att göra rimliga ansträngningar för att se till att det berörda hotellet ändå fullgör bokningen eller hjälper till med att ordna likvärdigt boende i närheten.I sådana fall kan företaget dock inte garantera att belöningar, uppgraderingar eller andra förmåner som en medlem kan ha rätt till enligt lojalitetsprogrammet faktiskt kommer att beviljas på det berörda hotellet. Om medlemmen av denna anledning inte kan utnyttja sin prisnatt kan han/hon lämna tillbaka priset. De poäng som lösts in för premiumövernattningen kommer att krediteras tillbaka till medlemmens konto.

4 Medlemskap i högre statusnivåer

4.1 Krav för att avancera till nästa statusnivå och för att stanna kvar på en högre statusnivå

4.1.1 Avancering till nästa statusnivå. För att avancera till nästa statusnivå måste medlemmen uppfylla följande kriterier, enligt definitionen i tabell 1, inom en medlemskapscykel. En "medlemscykel" är en period på tolv (12) månader från det datum då en medlem uppnådde den aktuella statusnivån. I slutet av denna cykel börjar en ny medlemskapscykel. Om statusnivån ändras under en medlemskapscykel börjar en ny medlemskapscykel på dagen för ändringen.

En medlem befordras till nästa statusnivå inom tre (3) dagar efter att ha uppfyllt befordringskriterierna.

4.1.2 Bibehållande av statusnivå. När en medlem avancerar till en högre statusnivå får han/hon behålla sitt medlemskap i den högre statusnivån under en medlemskapscykel. För att behålla den högre statusnivån för nästa medlemskapscykel måste en medlem uppfylla följande kriterier enligt tabell 1.

Om en medlem på högre nivå inte uppfyller kriterierna för att bibehålla sin nuvarande statusnivå inom en medlemskapscykel kommer han/hon automatiskt att nedgraderas till den statusnivå vars kriterier han/hon uppfyllde under den föregående cykeln.

Tabell 1: Regler för befordran till nästa högre statusnivå och bevarande av respektive statusnivå

Villkor för avancemang till nästa högre statusnivå inom en medlemscykel Stjärna

 • Star-statusnivå: 3 kvalificerande nätter eller 350 EUR krediterbar omsättning.
 • Statusnivå Silver: 5 kvalificerande nätter eller 500 EUR kvalificerad omsättning
 • Statusnivå Prestige: 10 kvalificerande nätter eller 1 000 EUR krediterbar omsättning.
 • Statusnivå Gold: 40 kvalificerande nätter eller 4000 EUR krediterbar omsättning.
 • Statusnivå Platinum: 100 kvalificerande nätter eller 9000 EUR kvalificerad omsättning
 • Statusnivå Diamond: --

Villkor för att behålla sin statusnivå

 • Stjärnstatusnivå: --
 • Statusnivå Silver: 3 kvalificerande nätter eller 350 EUR krediterbar omsättning.
 • Statusnivå Prestige: 5 kvalificerande nätter eller 500 EUR krediterbar omsättning.
 • Statusnivå Gold: 5 kvalificerande nätter eller 500 EUR krediterbar omsättning.
 • Nivå Pltinum: 30 kvalificerande nätter eller 3 000 euro berättigad omsättning.
 • Statusnivå Diamond: 80 kvalificerande nätter eller 6750 EUR krediterbar omsättning.

4.2 Förmåner för medlemmar med högre statusnivå

Medlemmar med en högre statusnivå får också de förmåner som anges i tabell 2 och som förklaras närmare i punkt 4.2.

Tabell 2: Förmåner för medlemmar med högre statusnivå

**Bonuspoäng för bokningar som görs via officiella H Rewards-kanaler som inte är mobiler, officiell webbplats, callcenter eller hotell **.

 • Statusnivå Silver: x1
 • Prestige statusnivå: x1
 • Guldstatusnivå: x1,5
 • Statusnivå Platinum: x1,5
 • Statusnivå Diamond: x2

Medlemsavgift (rabatt)

 • Statusnivå Silver: 6 %
 • Statusnivå Prestige: 10 %
 • Statusnivå Guld: 10 %
 • Statusnivå Pltinum: 10%
 • Diamantstatusnivå: 10 %

Rumgaranti

 • Statusnivå Silver: -
 • Statusnivå Prestige: -
 • Statusnivå Guld: -
 • Statusnivå Platinum: 72 timmar i förväg
 • Diamantstatus: 24 timmar i förväg

**Rumuppgradering

 • Statusnivå Silver: -
 • Prestige statusnivå: -
 • Guldstatusnivå: -
 • Statusnivå Platinum: Ja
 • Diamantstatus: Ja

Rabatt på mat och dryck

 • Statusnivå Silver: -
 • Prestige statusnivå: -
 • Statusnivå Guld: 10 %
 • Statusnivå Pltinum: 10%
 • Statusnivå Diamond: 10 %

Dryckkupong / 2 gratis frukostar

 • Statusnivå Silver: -
 • Statusnivå Prestige: -
 • Statusnivå Gold: 10 € (dryckeskupong)
 • Statusnivå Platinum: 2 gratis frukostar
 • Statusnivå Diamond: 2 gratis frukostar

För tidig incheckning

 • Statusnivå Silver: -
 • Statusnivå Prestige: Ja
 • Statusnivå Guld: Ja
 • Statusnivå Pltinum: Ja
 • Diamantstatusnivå: Ja

Sena utcheckning

 • Statusnivå Silver: 13:00
 • Prestige statusnivå: 14:00
 • Statusnivå Gold: 14:00
 • Statusnivå Pltinum: 14:00
 • Statusnivå Diamond: 16:00

4.2.1 Fördelar med Silver. Medlemmar med status Silver har rätt till följande förmåner utöver alla allmänna medlemsförmåner:

 • Bonuspoäng: Om en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards-kanaler, t.ex. webbplats, callcenter eller hotell, får han/hon 100 % av poängen som en bonus utöver poängen enligt 2.1.1.
 • Priser för medlemmar: En medlem får en rabatt på sex procent (6 %) av det bästa dagliga priset när han/hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatsen. Medlemspriset är giltigt, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell, kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller för grupper.
 • Sen utcheckning: Denna förmån gäller i mån av tillgång på det deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till klockan 13.00, tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.

4.2.2 Fördelar med Prestige. Medlemmar med status Prestige har rätt till följande förmåner utöver alla allmänna medlemsförmåner:

 • Bonuspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards-kanaler, t.ex. webbplats, callcenter eller hotell, får han/hon 100 % av poängen som en bonus utöver de poäng som anges i punkt 2.1.1.
 • Priser för medlemmar: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) av det bästa dagliga priset när han/hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatsen. Medlemspriset är giltigt, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell, kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller för grupper.
 • Tidig incheckning: Denna förmån gäller i mån av plats på det deltagande hotellet vid ankomst och tiderna kan variera beroende på hotell och boende. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
 • Senare utcheckning: Denna förmån gäller i mån av tillgång på det deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00, tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.

4.2.3 Fördelar med Gold. Medlemmar med status Gold har rätt till följande förmåner utöver alla allmänna medlemsförmåner:

 • Bonuspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, t.ex. webbplats, callcenter eller hotell, får han/hon 1,5 gånger fler poäng (dvs. 12 poäng per euro).
 • Priser för medlemmar: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) av det bästa dagliga priset när han/hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatsen. Medlemspriset är giltigt, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell, kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller för grupper.
 • Tidig incheckning: Denna förmån gäller i mån av plats på det deltagande hotellet vid ankomst och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av bonusar och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
 • Senare utcheckning: Denna förmån gäller i mån av tillgång på det deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00, tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
 • Mat och dryck: En medlem får tio procent (10 %) rabatt på den totala notan (inklusive skatt) på deltagande hotellrestauranger och barer när han eller hon identifierar sig som medlem.
 • Dryckeskupong: Medlemmen får en dryckeskupong på 10 euro, som inte kan betalas ut kontant. Kupongen kan endast lösas in för vissa bartjänster på deltagande hotell och kan användas som delbetalning för alla dryckesräkningar. Endast en dryckeskupong kan lösas in per vistelse, som måste omfatta minst en kvalificerad natt på det deltagande hotellet och som måste lämnas till servicerepresentanten. På Zleep Hotel får medlemmen en kupong för en gratis dryck i stället för en dryckeskupong på 10 euro.

4.2.4 Fördelar med Platinum. Medlemmar med status Platinum har rätt till följande förmåner utöver alla allmänna medlemsförmåner:

 • Bonuspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards kanaler, t.ex. webbplats, callcenter eller hotell, får han/hon 1,5 gånger fler poäng (dvs. 12 poäng per euro).
 • Priser för medlemmar: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) av det bästa dagliga priset när han/hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatsen. Medlemspriset är giltigt, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell, kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller för grupper.
 • Rumsgaranti: En rumsbokning på deltagande hotell är garanterad om bokningen görs 72 timmar före planerad ankomst. Förmånen "Room Guarantee" kan dock inte tillämpas på bokningar som gjorts via tredje part eller på bokningar för bonusnätter och kan inte vara tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. mässor, evenemang osv.). Rumsgarantiförmånen kan inte kombineras med inlösen av Rewards eller med någon typ av kampanj- eller rabatterbjudande.
 • Uppgradering av rum: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller temarum) på deltagande hotell vid incheckning under hela vistelsen, i mån av tillgång till motsvarande rum. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen ske i den bokade kategorin (t.ex. högre våning, bättre läge/utsikt etc.). Uppgraderingen gäller endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är inte tillgänglig på Zleep Hotels.
 • Tidig incheckning: Denna förmån gäller i mån av plats på det deltagande hotellet vid ankomst och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
 • Senare utcheckning: Denna förmån gäller i mån av tillgång på det deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 14.00, tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
 • Mat och dryck: En medlem får tio procent (10 %) rabatt på hela notan (inklusive skatt) på deltagande hotellrestauranger och barer när han eller hon identifierar sig som medlem.
 • Två gratis frukostar: En medlem får två gratis frukostar. Förmånen gäller för enkel- och dubbelrum för varje kvalificerande natt som bokas på deltagande hotell. På deltagande hotell där frukost i princip redan ingår i rumspriset erbjuds i stället en F&B-mat- och dryckeskupong värd 20 euro per vistelse.

4.2.5 Fördelar med Diamond. Medlemmar med Diamond-status har rätt till följande förmåner utöver alla allmänna medlemsförmåner:

 • Bonuspoäng: När en medlem bokar rum på deltagande hotell via H Rewards-kanaler, t.ex. webbplats, callcenter eller hotell, får han/hon dubbla poäng som bonus (dvs. 16 poäng per euro).
 • Priser för medlemmar: En medlem får en rabatt på tio procent (10 %) av det bästa dagliga priset när han eller hon loggar in på sitt medlemskonto och bokar rum på deltagande hotell och deltagande varumärken via webbplatserna. Medlemspriset är giltigt, med förbehåll för justering av företaget från tid till annan, för bokningar av upp till tio (10) rum på deltagande hotell, kan inte kombineras med andra utvalda kampanjer, erbjudanden eller rabatter och är inte giltigt för befintliga bokningar eller för grupper.
 • Rumsgaranti: En rumsbokning på deltagande hotell är garanterad om bokningen görs 24 timmar före planerad ankomst. Förmånen "Room Guarantee" kan dock inte tillämpas på bokningar som gjorts via tredje part eller på bokningar för bonusnätter och kan inte vara tillgänglig på vissa begränsade datum (t.ex. mässor, evenemang osv.). Rumsgarantiförmånen kan inte kombineras med inlösen av Rewards eller med någon typ av kampanj- eller rabatterbjudande.
 • Uppgradering av rum: En medlem får en kostnadsfri uppgradering till nästa bästa tillgängliga rumskategori (utom sviter eller temarum) på deltagande hotell vid incheckning under hela vistelsen, i mån av tillgång till motsvarande rum. Om nästa högre kategori inte är tillgänglig ska uppgraderingen ske i den bokade kategorin (t.ex. högre våning, bättre läge/utsikt etc.). Uppgraderingen är endast giltig för kvalificerande nätter eller nätter för inlösen av priser och är inte tillgänglig på Zleep Hotels.
 • Tidig incheckning: Denna förmån gäller i mån av plats på det deltagande hotellet vid ankomst och tiderna kan variera beroende på hotell och beläggning. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
 • Senare utcheckning: Denna förmån gäller i mån av tillgång på det deltagande hotellet på avresedagen. Medlemmen kan checka ut på deltagande hotell fram till kl. 16.00 (kl. 14.00 på Zleep Hotels ), tiderna kan variera beroende på hotell och boende. Dessutom gäller denna förmån endast för kvalificerande nätter eller bonusnätter och är kanske inte tillgänglig i vissa regioner.
 • Mat och dryck: En medlem får tio procent (10 %) rabatt på hela notan (inklusive skatt) på deltagande hotellrestauranger och barer när han eller hon identifierar sig som medlem.
 • Två gratis frukostar: En medlem får två gratis frukostar. Förmånen gäller för enkel- och dubbelrum för varje kvalificerande natt som bokas på deltagande hotell. På de deltagande hotellen där frukosten i allmänhet redan ingår i rumspriset erbjuds istället en mat- och dryckeskupong till ett värde av 30 euro per vistelse.

5 Ingen garanti för specifika tjänster; ansvarsbegränsningar

5.1 Företaget garanterar inte och garanterar inte den kontinuerliga tillgängligheten av specifika belöningar eller förmåner eller den oavbrutna tillgängligheten av H Rewards-kanalerna.

5.2 Företagets ansvar är begränsat enligt följande:

5.2.1 Företaget har obegränsat ansvar för (i) skador på liv, lem eller hälsa som beror på uppsåt eller vårdslöshet från företagets eller dess agenters sida, (ii) vid skador som beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från företagets eller dess agenters sida och i fall (iii) där ansvar inte kan uteslutas enligt tvingande lag.

5.2.2 Ansvaret för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (dvs. företagets skyldigheter som är väsentliga för lojalitetsprogrammet och som medlemmen förlitade sig på när han eller hon accepterade programvillkoren) på grund av vanlig vårdslöshet från företagets eller dess ställföreträdares sida ska begränsas till de skador som typiskt sett kan förutses enligt programvillkoren.

5.2.3 I alla andra avseenden är företagets ansvar uteslutet.

6 Ändring av programvillkoren

6.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra programvillkoren och alla villkor som det hänvisas till här (såsom förmåner, bekvämligheter, erbjudanden, belöningar och tjänster samt poängregler) från tid till annan i enlighet med följande bestämmelser:

6.1.1 Företaget kan när som helst ändra programvillkoren om det krävs på grund av faktiska förändringar (t.ex. kontaktinformation), ny teknisk utveckling eller liknande omständigheter. Företaget kommer att meddela medlemmarna minst sex (6) veckor innan en sådan ändring träder i kraft.

6.1.2 Företaget kan också ändra de programvillkor som det hänvisas till här i händelse av en ändring i lagstiftningen eller i händelse av en ändring i rättspraxis som påverkar en eller flera bestämmelser i programvillkoren, i vilket fall de berörda villkoren ska ändras för att återspegla det ändrade rättsliga läget. Bolaget ska meddela medlemmarna minst sex (6) veckor innan en sådan ändring träder i kraft, såvida det inte enligt lag eller jurisdiktion krävs att ändringen genomförs tidigare.

6.1.3 Bolaget får på annat sätt ändra villkoren för schemat (inklusive de belöningar, förmåner och andra arrangemang som avses i villkoren för schemat) om ändringarna inte påverkar medlemmarna negativt i god tro och medlemmarna har möjlighet att invända mot ändringen. I detta fall kommer företaget att meddela ändringarna till medlemmarna per post, e-post eller på annat sätt i textform. Om en medlem inte invänder mot ändringarna i textform inom sex (6) veckor ska detta anses vara ett samtycke och ändringen ska träda i kraft efter det att invändningsperioden har löpt ut. När företaget meddelar förändringar kommer det uttryckligen att påpeka denna konsekvens av att inte göra invändningar. Om en medlem motsätter sig en förändring kan hans/hennes medlemskap sägas upp genom en vanlig uppsägning.

6.1.4 Vid ändringar av programvillkoren kommer företaget alltid att ta vederbörlig hänsyn till medlemmarnas berättigade intressen. Medlemmarnas skadeståndsanspråk på grund av ändringar i programvillkoren är uteslutna.

6.2 Om inget annat anges ska den uppdaterade versionen av programvillkoren gälla för ditt deltagande i lojalitetsprogrammet från och med ikraftträdandedatumet.

7 Uppsägning av lojalitetsprogrammet

7.1 Företaget kan efter eget gottfinnande avsluta lojalitetsprogrammet eller ersätta det med ett liknande lojalitetsprogram med sex (6) månaders varsel till alla aktiva medlemmar. En medlem får inte samla poäng eller göra anspråk på belöningar, förmåner eller förmåner enligt lojalitetsprogrammet efter lojalitetsprogrammets upphörandedatum.

7.2 Företaget kan säga upp Lojalitetsprogrammet helt eller delvis i vilken jurisdiktion som helst med mindre än sex månaders varsel om det krävs enligt tillämplig lag.

7.3 När lojalitetsprogrammet avslutas kommer alla oinlösta poäng och oanvända belöningar att förverkas utan någon kompensation eller ersättningsskyldighet eller ansvar från företagets sida.

8 Dataskydd

8.1 Företaget respekterar medlemmarnas integritet och värdesätter det förtroende som medlemmarna ger företaget när de förser företaget med sin personliga information. Läs företagets H Rewards- Integritetspolicy, som beskriver hur företaget noggrant behandlar dina personuppgifter. Om medlemmarna har några frågor om H Rewards:s sekretesspolicy eller om företagets insamling, användning, utlämnande eller annan behandling av deras uppgifter inom lojalitetsprogrammet kan de kontakta företagets sekretessansvarige enligt vad som anges i H Rewards:s sekretesspolicy.

9 Tillämplig lagstiftning

9.1 Tysk lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.

9.2 Om du är en konsument som är bosatt i Europeiska unionen och företaget tillhandahåller sina tjänster i samband med programvillkoren i den medlemsstat där du är bosatt, kommer du som konsument att omfattas av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Dessa programvillkor begränsar inte på något sätt din rätt som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lagstiftning.

9.3 Företaget är inte skyldigt att delta i något tvistlösningsförfarande och erbjuder inte heller att delta i något sådant förfarande.

10 Diverse

10.1 Ändring av kontaktinformation. Varje medlem är ansvarig för att meddela företaget om eventuella ändringar av sina kontaktuppgifter.

10.2 Kontroll av medlemskontot. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning om skydd av privatlivet förbehåller sig företaget rätten att när som helst och utan förvarning övervaka alla medlemmars medlemskonton för att kontrollera att de följer programvillkoren. Företaget kan granska alla medlemmars poäng, kvalificerande nätter och transaktionshistorik, inklusive bland annat följande

Bland annat för att begära belöningar och andra förmåner.

10.3 Korrigering av poäng och förmåner. Företaget kan när som helst, efter eget gottfinnande och utan förvarning, korrigera eller annullera (i) uppgradering av statusnivå, (ii) det poängbelopp som krediterats en medlems konto och (iii) alla andra förmåner som krediterats en medlems konto och som medlemmen inte är berättigad till enligt programvillkoren.

10.4 Skatter. Poäng, belöningar och andra medlemsförmåner kan vara föremål för inkomstskatt eller andra skatter. Det är medlemmens ansvar att betala alla sådana tillämpliga skatter och att lämna alla upplysningar som krävs i samband med detta till tredje part, inklusive den part som betalade för den transaktion för vilken medlemmen tjänade poäng. Företaget ska inte vara ansvarigt för några skatteskulder, avgifter eller andra kostnader i samband med tillhandahållandet av poäng, belöningar och andra förmåner till medlemmarna.

10.5 Inget partnerskap. Ingenting i dessa programvillkor är avsett eller ska tolkas som att skapa eller upprätthålla något företag, partnerskap, joint venture eller liknande förhållande mellan företaget och medlemmarna.

10.6 Klausul om åtskiljbarhet. Om något av villkoren i programmet är eller blir ogiltigt ska giltigheten av de återstående villkoren inte påverkas.

10.7 Hela avtalet. Dessa programvillkor, inklusive alla bestämmelser, regler eller föreskrifter som det hänvisas till i programvillkoren, utgör hela avtalet mellan företaget och medlemmarna i förhållande till lojalitetsprogrammet.

10.8 Auktoriserad textversion. Den tyska versionen av dessa programvillkor ska gälla.