DATASKYDDSINFORMATION

Följande information ska ge dig en överblick över hanteringen av dina personuppgifter i samband med nedanstående tjänster samt informera dig om dina rättigheter enligt den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR):

 • Behandling av personuppgifter inom ramen för allmänna kontakter
 • Behandling av personuppgifter i samband med och i direkt anslutning till hotellvistelsen
 • Behandling av personuppgifter inom ramen för videoövervakning inom våra lokaler
 • Behandling av personuppgifter i samband med digitala erbjudanden (Newsletter), reklam till befintliga kunder och programinformation
 • Behandling av personuppgifter inom ramen för medlemskap i vårt bonusprogram och ett bonusprogram hos samarbetspartners
 • Obligatorisk kommunikation inom ramen för bonusprogrammet
 • Behandling av personuppgifter inom ramen för köp av voucher
 • Behandling av personuppgifter inom ramen för förmedling av tjänster
 • Behandling av personuppgifter inom ramen för en orderbehandling
 • Behandling av personuppgifter inom ramen för nyttjande av vår webbplats

I. Allmän information och dina rättigheter som registrerad

1. Personuppgiftsansvarig 2. Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4 nr 7 GDPR är

Steigenberger Hotels AG Lyoner Straße 25 60528 Frankfurt am Main, Tyskland Telefon: +49 69 66564-460 Fax: +49 69 66564-888 E-post service@hrewards.com
Fullständiga uppgifter enligt § 5 TMG (Impressum)

3. Kontaktuppgifter till personuppgiftsbiträde Du når vårt personuppgiftsbiträde på

TÜV Informationstechnik GmbH Am TÜV 1 45307 Essen, Tyskland E-post

4. Dina rättigheter som registrerad Den registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt artikel 15 GDPR rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, enligt artikel 16 GDPR rätt till rättelse, enligt artikel 17 GDPR rätt till radering, enligt artikel 18 GDPR rätt till begränsad behandling, enligt artikel 21 GDPR rätt att göra invändningar mot behandlingen samt enligt artikel 20 GDPR rätt till dataportabilitet. Vid rätten till tillgång och rätten till radering gäller dessutom begränsningarna enligt § 34 och § 35 BDSG.

Är behandlingen av dina personuppgifter baserad på att du gett oss ditt samtycke så har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan det påverkar den behandling som gjorts innan samtycket återkallades.

Vidare har du rätt att lämna in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet enligt artikel 77 GDPR i förening med § 19 BDSG.

5. Behandling av minderårigas personuppgifter Minderåriga får inte lämna ut personuppgifter till oss utan vårdnadshavares samtycke. Inom ramen för vår webbplats behandlar vi inte några medvetet inhämtade personuppgifter från minderåriga.

6. Automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering Vid grundandet och genomförandet av vårt avtalsförhållande blir du inte föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering enligt artikel 22 GDPR, vilket har rättsliga följder för dig eller påverkar dig på liknande sätt i betydande grad.

7. Kompletterande information om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 f GDPR (Personuppgiftsbehandling baserad på intresseavvägning).

Invänder du mot behandlingen kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan styrka att behandlingen är nödvändig för ändamål som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen syftar till att göra gällande, utöva eller försvara rättsanspråk.

Behandlas dina personuppgifter av oss för marknadsföring till befintliga kunder så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringssyften. Invändningen kan göras genom att använda avregistreringsfunktionen i digitala medier, inställningar på medlemssidan eller prenumerantsidan, genom att använda kontaktformuläret på webbplatsen eller informellt till de kontaktuppgifter som anges nedan under I.

8. Lagringstid för personuppgifter och kriterier för fastställande av lagringstid Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra våra avtalade och lagstadgade skyldigheter. När uppgifterna inte längre krävs för att fullgöra avtalade skyldigheter raderas de regelbundet, såvida de inte krävs för tidsbegränsad vidare behandling på grund av

(a) nationella eller regionala registreringslagar eller -förordningar på platsen för datainsamlingen respektive fullgörandet av avtalet

(b) nationella handels- och skatterättsliga lagringsperioder på platsen för datainsamlingen respektive fullgörandet av avtalet

(c) nationella, regionala eller lokala skatteförordningar (som t.ex. hotellskatt, turistskatt osv.) på platsen för datainsamlingen respektive avtalets fullgörande

(d) medlemskap i det egna bonusprogrammet H Rewards De där angivna perioderna för lagring respektive dokumentation uppgår i regel till mellan två och tio år. Mer information om hur länge dina personuppgifter lagras hittar du under respektive punkt rörande behandlingen.

9. Dokumentation av ändringar och korrigeringar av personuppgifter Inom ramen för vår dokumentationsskyldighet behandlar och lagrar vi alla ändringar och korrigeringar av dina personuppgifter som

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress och i förekommande fall avvikande faktura- och kommunikationsadresser
 • Födelsedatum
 • Kön, tilltal, titel
 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Telefonnummer, om flera används eller anges
 • Passuppgifter
 • Medlemsnummer i bonusprogram
 • Vistelserelaterade preferenser och önskemål
 • Allmänna intressen, preferenser och önskemål
 • Lösenord

10. Skyldighet att tillhandahålla uppgifter Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter föreligger alltid när de krävs för fullgörandet eller om vi har lagstadgad skyldighet att samla in dem, detta gäller i synnerhet för

 • fullgörandet av ett logiavtal
 • administrationen av ett medlemskonto i det egna bonusprogrammet H Rewards
 • efterlevnaden av registreringslagar och registreringskrav på den ort där hotellet är beläget

Ställer du inte nödvändig information till vårt förfogande kan de önskade tjänsterna inte tillhandahållas eller inte tillhandahållas i full omfattning.

II. Kontakter Allmänna kontakter via webbplatsen eller servicecenter Du har möjlighet att ta kontakt med oss bl.a. via kontaktformuläret på webbplatsen eller via vår hotline.

1. Behandlade personuppgifter

I samband med allmänna kontakter erhåller, behandlar och lagrar vi följande personuppgifter i enlighet med vad som krävs för ärendet:

 • För- och efternamn
 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Telefonnummer, om flera används eller anges
 • Medlemsnummer i bonusprogrammen
 • Övriga personuppgifter som du lämnar frivilligt inom ramen för din förfrågan
 • Ljudinspelning av samtal i Service Center (endast med samtycke)

2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av dina personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder: För behandling av dina förfrågningar, upplysningar och klagomål, i den mån behandlingen är kopplad till ett avtal eller till att genomföra åtgärder innan avtal ingås. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter härför är artikel 6.1 b GDPR. I andra fall är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av förfrågningar till oss enligt artikel 6.1 f GDPR. Inspelningen av samtal i Service Center sker endast efter att du gett ditt samtycke till det (artikel 6.1 a GDPR. Inspelningen är endast avsedd att användas i syfte att utbilda medarbetare i hantering av förfrågningar.

3. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Vid frågor direkt till hotellet, t.ex. beträffande din bokning, vidarebefordras din förfrågan direkt till hotellet. Dessutom samarbetar vi med en tjänsteleverantör inom ramen för Service Centrets behandling av dina förfrågningar.
Vid dataskyddsrättsliga förfrågningar, som t.ex. begäran om upplysningar, vidarebefordras ärendet till dataskyddsavdelningen för behandling. Övriga förfrågningar vidarebefordras till de organ vars medverkan krävs för behandlingen.

4. Lagringsperiod för personuppgifter När du tar kontakt med oss så lagrar vi dina personuppgifter. Syftet med lagringen är enbart att hantera ditt ärende och kontakten. Dina kontaktförfrågningar raderas i regel efter 10 år. 5. Dataöverföring till tredje land Om din förfrågan hänför sig till ett hotell i ett tredje land överförs de uppgifter vi fått inom ramen för din kontakt till aktuellt tredje land där hotellet är beläget för behandling.

III. Behandling av dina personuppgifter i samband med din vistelse

Förfrågan, bokning/reservation, ankomstförberedelse, ankomst/incheckning, avresa

1. Behandlade personuppgifter Vi behandlar dina uppgifter för att hantera och administrera bokningsförfrågningar och bokningar samt för att tillhandahålla våra tjänster inom ramen för logiavtalet samt för att hantera din hotellvistelse och din betalning. Dessutom har hotell i allmänhet skyldighet att vid hotellvistelser samla in de angivna personuppgifterna inom ramen för gällande registreringslagar och -förordningar. Vidare behandlar och lagrar vi även frivilligt angivna preferenser och önskemål som gäller antingen en viss vistelse eller generellt (återkommande krav, preferenser och önskemål). Vidare är vi inom ramen för fullgörandet av avtalet skyldiga att informera dig om väsentliga ändringar. För det använder vi oss av de personuppgifter vi har att tillgå.

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress och i förekommande fall avvikande faktura- och kommunikationsadresser
 • Födelsedatum
 • Betal- och kreditkort
 • Kön, tilltal, titel
 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Telefonnummer, om flera används eller anges
 • Passuppgifter
 • Medlemsnummer i bonusprogrammen
 • Vistelserelaterade preferenser och önskemål
 • Allmänna intressen, preferenser och önskemål

2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av dina personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder:

För hantering och administration av bokningsförfrågningar och reservationer samt för att tillhandahålla våra tjänster inom ramen för logiavtalet, inklusive hanteringen av din hotellvistelse och betalning (i synnerhet även uppföljningen av ditt nyttjande av våra tjänster (telefon, bar, spa, betalprogram på TV osv), för att genomföra incheckning (digitalt eller på plats) och administrera tillgång till rummen). Den rättsliga grunden härför är artikel 6 st. 1b) GDPR.

Inom ramen för fullgörandet av avtalet är vi skyldiga att informera dig om väsentliga ändringar inom ramen för din vistelse. Kommunikationen sker företrädesvis per e-post till den e-postadress som angivits i den centrala gästprofilen. Är denna inte aktuell längre förbehåller vi oss rätten att kontakta dig på annat sätt, t.ex. per post. Den rättsliga grunden härför är genomförandet av logiavtalet enligt artikel 6.1 b GDPR.

För att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger vårt företag (t.ex. baserat på registreringslagar, skattelagar, bokföringsskyldigheter etc.). Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1 c GDPR.

För att fullgöra och utforma vistelsen enligt dina förväntningar baserat på redan lagrade personuppgifter för identifiering och alla servicekontakter (personliga och/eller digitala), i synnerhet vid ett medlemskap i vårt bonusprogram, t.ex. uppgifter som lämnas i samband med bokningen, frivilligt lämnade uppgifter från tidigare vistelser (stamgäster, återkommande gäster) samt möjliga extratjänster eller krav på hotellvistelsen, t.ex. blombukett på rummet, två huvudkuddar. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse består i att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service.

För att upprätta, hantera, administrera och uppdatera ditt medlemskonto och för korrekt hantering av debiteringar och krediteringar på ditt medlemskonto samt för att tillhandahålla våra tjänster inom ramen för medlemskapet i bonusprogrammet H Rewards. Den rättsliga grunden härför är artikel 6 st. 1b) GDPR.

För att hantera bonus (poäng, mil etc.) och andra tjänster inom ramen för ditt medlemskap i våra samarbetspartners bonusprogram. Den rättsliga grunden är avtalsfullgörandet är artikel 6.1 f GDPR. För att upprätthålla, garantera och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, i synnerhet genom att analysera nöjdhetsundersökningar och kommentarer från gäster, genom att behandla dina personuppgifter i vår centrala gästdatabank, vilka ger oss möjlighet att identifiera dig som återkommande gäst och att bättre bedöma dina anspråk och önskemål, förbättra kvaliteten och individualiteten i vår kommunikation med dig och att skapa skräddarsydda erbjudande för dig – rättsliga grunden härför är artikel 6.1 f GDPR. Våra berättigade intressen härrör från det logiavtal vi ingått med dig, vilket utgör ett relevant och rimligt förhållande i enlighet med beaktandesats 47 i GDPR, samt det faktum att denna typ av databehandling är standard i internationella hotellkedjor och motsvarar förväntningarna hos det övervägande antalet gäster. Som del i den koncern, som tillhör de bolag som driver hotell under paraplymärket Deutsche Hospitality, har vårt företag dessutom enligt beaktandesats 48 GDPR ett berättigat intresse att överföra gästernas personuppgifter inom koncernen för interna administrativa syften.

För att värna om säkerheten, för att förhindra och utreda brott, för gällandegörande och försvar mot rättsliga anspråk och för att tillvarata intressen i samband med rättstvister, för att garantera IT-säkerheten och IT-driften, för identifiering av kreditrisker – rättsliga grunden härför är art. 6.1 f GDPR. Vårt övervägande berättigade intresse följer av vår skyldighet att garantera en säker vistelse för våra hotellgäster samt av vårt intresse att hävda våra materiella och immateriella anspråk och värna om våra rättigheter samt försvar mot obefogade anspråk. Vidare utgör behandlingen av personuppgifter i en omfattning som krävs för att förhindra bedrägeri enligt beaktandesats 47 GDPR också ett berättigat intresse för vårt företag.

3. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter I den mån det krävs för ovan angivna syften lämnar vi även ut dina personuppgifter till följande mottagare respektive kategorier av mottagare enligt artikel 4.9 GDPR: Inom vårt företag får endast de organ insyn eller tillgång till dina uppgifter (i erforderlig omfattning) som behöver dessa för att fullgöra våra avtalade och lagstadgade skyldigheter.

I den mån dina personuppgifter behandlas i vår centrala gästdatabank lämnas uppgifterna även ut till övriga företag som driver ett eller flera hotell tillhörande Detsche Hospitalitys märken (Steigenberger Hotel & Resorts, IntercityHotel, Jaz in the city, Maxx by Steigenberger). Operatören för respektive hotell framgår av listan över hotelloperatörer. På listan, som regelbundet uppdateras, är de hotell som använder vår centrala gästdatabank särskilt markerade.

Inom ramen för gottskrivningen av dina insamlade poäng i våra samarbetspartners medlemsprogram i samband med din vistelse överför vi dina uppgifter till aktuell samarbetspartner.

Även de tjänsteleverantörer vi anlitar (t.ex. inom ramen för en avtalshantering enligt art. 28 GDPR) och våra agenter kan för dessa syften få tillgång till personuppgifter. Detta är företag inom kategorierna kredittjänster och betalningshantering, IT-tjänster, städtjänster, logistik, trycktjänster, telekommunikation, inkasso, rådgivning och konsulttjänster samt försäljning och marknadsföring. Tjänsteleverantörerna framgår av listan över tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden, som regelbundet uppdateras. Vidare kan uppgifter vidarebefordras till offentliga myndigheter och institutioner när en lagstadgad skyldighet föreligger (t.ex. skattemyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, registreringsmyndigheter). Andra datamottagare kan vara organisationen för vilka du gett oss ditt samtycke till dataöverföringen.

4. Lagringsperiod för personuppgifter Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra våra avtalade och lagstadgade skyldigheter. När uppgifterna inte längre krävs för att fullgöra avtalade skyldigheter raderas de regelbundet, såvida inte de inte krävs för tidsbegränsad bearbetning på grund av handels- och skatterättsliga lagringsperioder (bl.a. Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO), Bundesmeldegesetz (BMG)). De där angivna perioderna för lagring respektive dokumentation uppgår till mellan två och tio år.

5. Dataöverföring till tredje land Har du bokat en hotellvistelse i ett land utanför EU (tredje land) överförs dina uppgifter till detta tredje land, i den mån detta krävs för att genomföra dina bokningar och din hotellvistelse. Är du medlem i vårt bonusprogram eller i ett bonusprogram tillhörande någon av våra samarbetspartners krävs att dina samlade poäng överförs inom ramen för medlemskapet.

6. Sammanslagning av dina gästprofiler Dina personuppgifter samlas in på olika kontaktpunkter (t.ex. medlemskonto, hotell) i olika form (handskriven och digital). Detta kan leda till att du har flera olika gästprofiler i vår databank med motstridiga uppgifter. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service och garantera en korrekt hantering av dina personuppgifter överväger vi att slå samman uppgifter som förekommer flera gånger med hjälp av entydiga kännetecken som för-, efternamn och adress till en entydig profil. För sammanslagningen av gästprofiler använder vi de uppgifter som vi samlat in inom ramen för H Rewards-medlemskapet och hotellvistelser samt personuppgifter som du lämnat frivilligt på annat sätt.

Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1 f GDPR. Utan denna automatiska och delvis manuella sammanslagning kan vi inte garantera att dina personuppgifter kan behandlas korrekt. Här har vi ett berättigat intresse.

Behandlingen och sammanslagningen sker i den centrala gästdatabanken för Steigenberger Hotels AG.

IV. Övrig behandling i direkt anslutning till din vistelse (Poststay-meddelanden) Efter din vistelse får du, om du inte redan tidigare har avregistrerat dig per e-post eller via avregistreringslänken i ett Poststay-meddelande, ett så kallat ”Poststay-meddelande” från oss. där vi ber dig recensera din hotellvistelse (nöjdhetsundersökning).

1. Behandlade personuppgifter

 • För- och efternamn
 • Medlemsnummer
 • Kön, tilltal, titel
 • IP-adress
 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Vistelserelaterade preferenser och önskemål
 • Allmänna intressen, preferenser och önskemål
 • Uppgifter som du lämnar oss inom ramen för nöjdhetsundersökningen

2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder:

För att bibehålla, garantera och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, i synnerhet genom analys av reklamationer, nöjdhetsundersökningar och gästkommentarer. Rättslig grund för detta är vårt berättigade intresse att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service enligt artikel 6.1 f GDPR.

3. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Inom ramen för kundnöjdhetsundersökningen i Poststay-meddelandena samarbetar vi med en tjänsteleverantör som är den som tar emot dessa uppgifter (personuppgiftsbiträde)

4. Lagringsperiod för personuppgifter Vi lagrar uppgifterna inom ramen för kundnöjdhetsundersökningen i 3 år. Din IP-adress anonymiseras efter 28 dagar.

5. Dataöverföring till tredje land Vi har inte för avsikt att överföra uppgifterna till tredje land eller till en internationell organisation.

V. Videoövervakning i våra lokaler inom ramen för din vistelse* För det fall att vi genomför videoövervakning i ett hotell som du besöker (Företag i Steigenberger Hotels AG och deras dotterbolag), gäller följande för den därmed förknippade behandlingen av personuppgifter:

1. Behandlade personuppgifter

 • Bild- och videoinspelningar

2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter I händelse att videoövervakningskameror är installerade i ett hotell du besöker, är syftet med dessa att värna om säkerheten, förhindra brott (t.ex. skadegörelse eller stöld) och för att säkra lagföring. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är artikel 6.1 f GDPR. Vårt företags berättigade intressen följer av vår skyldighet att garantera en säker vistelse för våra hotellgäster samt av vårt intresse att hävda våra materiella och immateriella anspråk och värna om våra rättigheter samt försvar mot obefogade anspråk.

3. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Potentiella mottagare av uppgifterna är brottsbekämpande myndigheter samt personer och/eller företag som vi ger i uppdrag att värna om våra rättigheter (som t.ex. advokater) eller tjänsteleverantörer som fått i uppdrag att sköta videoövervakningen.

4. Dataöverföring till tredje land Vi har inte för avsikt att överföra uppgifterna till tredje land eller till en internationell organisation.

5. Lagringsperiod för personuppgifter För det fall övervakningen spelas in så raderas inspelningen senast efter 72 timmar. Efter denna lagringsperiod lagras endast uppgifter som krävs för att reda ut konkreta incidenter eller för att hävda anspråk på grund av en konkret händelse (t.ex. ett brott). Dessa uppgifter raderas när syftet för fortsatt lagring bortfallit.

VI. Behandling av dina personuppgifter i samband med digitala erbjudanden (Newsletter), reklam till befintliga kunder och programinformation

1. Nyhetsbrev Med e-post-nyhetsbrevet informerar vi dig regelbundet enligt dina preferenser om erbjudanden och tjänster från hotellen tillhörande Deutsche Hospitality (se lista över hotell), erbjudanden och tjänster från samarbetspartners (se lista) samt erbjudanden inom ramen för medlemskapet i bonusprogrammet H Rewards.

Om vill få e-post-nyhetsbrevet så behöver vi en giltig e-postadress till dig. För registreringen till våra nyhetsbrev använder vi det så kallade double-opt-in-förfarandet. Det betyder att vi efter din registrering skickar ett meddelande till e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet. Bekräftar du inte din registreringen inom två veckor spärras dina uppgifter och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom lagrar vi alltid de IP-adresser du använt och tidpunkten för registreringen och bekräftelsen. Syftet med förfarandet är att styrka din registrering och i förekommande fall reda ut ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

1.1. Behandlade personuppgifter Inom ramen för utskick av nyhetsbrev behandlar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress och i förekommande fall avvikande faktura- och kommunikationsadresser
 • Födelsedatum
 • IP-adress
 • Kön, tilltal, titel
 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Medlemsnummer i bonusprogrammen
 • Allmänna intressen, preferenser och önskemål

1.2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder:

För översändningen av vårt e-post-nyhetsbrev inklusive för att administrera din prenumeration på nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR Som prenumerant på e-post-nyhetsbrevet kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för utskick av e-post-nyhetsbrev. Återkallandet kan göras via länken i e-post-nyhetsbrevet eller per e-post under ämnet ”Avregistrera" till news@update.hrewards.com.

1.3. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Vi anlitar en extern tjänsteleverantör för utskick av nyhetsbrev (personuppgiftsbiträde).

1.4. Lagringsperiod för personuppgifter Så snart du återkallat ditt samtycke till att få nyhetsbrev raderas dina personuppgifter.

1.5. Dataöverföring till tredje land Vi har inte för avsikt att överföra uppgifterna till tredje land eller till en internationell organisation.

1.6. Spårning inom ramen för utskick av nyhetsbrev Inom ramen för utskick av nyhetsbrev använder vi en klickspårare för att mäta öppnings- och klickfrekvensen för e-postmeddelandena.

2. Marknadsföring till befintliga kunder

2.1. Marknadsföring till befintliga kunder inom ramen för medlemskap i bonusprogram Vi förbehåller oss rätten att per e-post skicka medlemmar i vårt bonusprogram erbjudande ur vårt utbud som medlemsreklam. Dina personuppgifter som du angivit på ditt medlemskonto och/eller inom ramen för en vistelse kan vi inom ramen för det befintliga medlemskapet behandla för medlemsreklam. För ovannämnda kommunikationssyften använder vi nedanstående kommunikationsmedier enligt inställningar och samtycken i den centrala gästprofilen:

 • E-post
 • Telefon
 • Post

2.2. Marknadsföring till befintliga kunder inom ramen för en vistelse Vi förbehåller oss rätten att skicka våra gäster erbjudande ur vårt utbud som marknadsföring per e-post till befintliga kunder. Vårt berättigade intresse att genomföra marknadsföring till befintliga kunder består i att kunna erbjuda våra gäster riktade erbjudanden, baserat på en tidigare bokning (transaktion) respektive den befintliga kundrelationen. Dina personuppgifter som du meddelar oss vid en bokning kan vi, inom 12 månader efter en tidigare transaktion, behandla för att skicka ut marknadsföring till befintliga kunder. Gör du inte någon ny bokning eller andra transaktioner inom den här perioden behandlas inte dina personuppgifter längre för marknadsföring till befintliga kunder, såvida du inte prenumererat på vårt nyhetsbrev eller dina personuppgifter måste lagras baserat på andra bestämmelser. Du kan när som helst invända mot att din e-postadress används i syfte att skicka ut marknadsföring till befintliga kunder utan att det leder till andra kostnader än överföringskostnader enligt bastariffer. Behandlas dina personuppgifter av oss för marknadsföring till befintliga kunder så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringssyften.

2.3. Behandlade personuppgifter Inom ramen för marknadsföring till befintliga kunder samlar vi in följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress och i förekommande fall avvikande faktura- och kommunikationsadresser
 • Födelsedatum
 • Kön, tilltal, titel
 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Medlemsnummer i bonusprogrammen
 • Allmänna intressen, preferenser och önskemål

2.4. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder:

Den rättsliga grunden för marknadsföring av våra erbjudanden och tjänster till befintliga kunder är artikel 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse av marknadsföring till befintliga kunder består i att informera våra medlemmar om den aktuella medlemsstatusen samt att kunna göra riktade individuella och exklusiva erbjudanden till våra befintliga kunder.

Du kan när som helst invända mot att din e-postadress används i syfte att skicka ut marknadsföring till befintliga kunder eller medlemmar utan att det leder till andra kostnader än överföringskostnader enligt bastariffer. Mer information om hur du utövar din rätt att invända mot att din e-postadress används för direktreklam får du i denna Dataskyddsinformation.

2.5. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Vid marknadsföring till befintliga kunder lämnas dina personuppgifter endast ut till de medarbetare på vårt företag som har insyn i vår centrala gästdatabank. För utskick av marknadsföring till befintliga kunder anlitar vi dessutom en extern tjänsteleverantör (personuppgiftsbiträde).

2.6. Lagringsperiod för personuppgifter Gör du inte någon ny bokning eller andra transaktioner inom den här perioden behandlas inte dina personuppgifter längre för marknadsföring till befintliga kunder, såvida du inte prenumererat på vårt nyhetsbrev, är medlem i ett bonusprogram, eller dina personuppgifter måste lagras fortsatt baserat på andra bestämmelser.

2.7. Dataöverföring till tredje land Vi har inte för avsikt att överföra uppgifterna till tredje land eller till en internationell organisation.

VII. Medlemskap i bonusprogram, medlemskonto (användarkonto/account), kommunikation

1. Medlemskap/Användarkonto Du kan registrera dig genom att ange fullständigt för- och efternamn, din aktuella bostadsadress, ditt födelsedatum, din e-postadress och ett lösenord enligt gällande deltagarvillkor som medlem i bonusprogrammet H Rewards (användarkonto/account). Registreringen kan göras

 • Via H Rewards app
 • på H Rewards webbplats
 • under bokningen
 • innan höghastighets-WiFi används eller
 • efter att du fått en registreringsinbjudan genom hotellmedarbetare
 • Genom att skanna en registrerings-QR-kod

Lyckas registreringen skapas automatiskt ett medlemskonto för dig enligt gällande deltagarvillkor. Genom att registrera ditt medlemskap bekräftar du att du är införstådd med att vi lämnar ut de uppgifter du angav vid registreringen till företagen i paraplyvarumärket Deutsche Hospitality.

På medlemskontot kan du se och ändra dina personuppgifter. Vidare kan du se alla viktiga uppgifter rörande ditt medlemskap, t.ex. din medlemsstatus. På medlemssidan kan du boka eller avboka hotellövernattningar som du gjort via webbplatsen eller appen genom att ange dina medlemsuppgifter samt bonusbokningar enligt ditt konto. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst. Medlemskontot raderas automatiskt efter att medlemskapet slutgiltigt avslutats (se uppsägning i deltagarvillkoren).

1.1 Behandlade personuppgifter Inom ramen för medlemskap i ett bonusprogram behandlar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress och i förekommande fall avvikande faktura- och kommunikationsadresser
 • Födelsedatum
 • Kön, tilltal, titel
 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Telefonnummer, om flera används eller anges
 • Medlemsnummer i bonusprogrammen
 • Vistelserelaterade preferenser och önskemål
 • Allmänna intressen, preferenser och önskemål
 • Lösenord
 • Inlösen av bonus

1.2 Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder: För att genomföra och administrera ditt deltagande i vårt bonusprogram – Rättslig grund för det är fullgörandet av avtalet med dig enligt artikel 6.1 b GDPR. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i samband med upprättande och användning av ditt medlemskonto är ditt medlemskap enligt deltagarvillkoren i bonusprogrammet samt artikel 6.1 b GDPR. För att upprätta, hantera, administrera och uppdatera ditt medlemskonto och för korrekt hantering av debiteringar och krediteringar på ditt medlemskonto samt för att tillhandahålla våra tjänster inom ramen för medlemskapet i bonusprogrammet H Rewards. Den rättsliga grunden härför är artikel 6 st. 1b) GDPR.

För att sammanställa statistik baserat på anonymiserade dataanalyser för förbättring och vidareutveckling av produkter, tjänster samt programinnehållet i bonusprogrammet H Rewards. Rättslig grund för detta är vårt berättigade intresse att vidareutveckla vårt bonusprogram enligt artikel 6.1 f GDPR.

För autentisering och för att förhindra bedrägeri inom ramen för medlemskap i bonusprogrammet H Rewards eller ett bonusprogram hos våra samarbetspartners som Miles & More eller bahn.bonus. Rättslig grund för detta är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f GDPR.

För omfattande identifiering, i synnerhet vid ett medlemskap i vårt bonusprogram, vid alla tjänstekontaktpunkter (personliga och/eller digitala) i de hotell som tillhör Deutsche Hospitality samt automatisk uppdatering av dina återkommande önskemål, preferenser och krav, t.ex. alltid två huvudkuddar, för att alltid kunna leverera en högkvalitativ service som motsvarar hotellets varumärke. Rättslig grund för detta är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f GDPR att erbjuda våra kunder bästa möjliga service.

1.3 Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Inom ramen för fullgörandet av medlemskapet krävs att dina uppgifter överförs till mottagare. Detta är i synnerhet hotell i Deutsche Hospitality samt samarbetspartners.

1.4 Lagringsperiod för personuppgifter Uppgifterna på ditt medlemskonto lagras fram till att ditt medlemskap sägs upp. Alla ej inlösta poäng och bonusar, samt den uppnådda medlemsstatusen upphör att gälla vid utgången av sex månader efter att uppsägningen blivit verksam.

1.5 Dataöverföring till tredje land Om du frivilligt uppger ditt medlemsnummer för en vistelse på ett hotell i ett tredje land överförs dina uppgifter för bonuspoäng till det berörda hotellet.

2. Kommunikation inom ramen för avtalsförhållandet Inom ramen för fullgörandet av avtalet är vi enligt lag skyldiga att informera dig om väsentliga ändringar. Kommunikationen sker företrädesvis per e-post till e-postadressen som angivits i den centrala gästprofilen. Är denna inte aktuell längre förbehåller vi oss rätten att kontakta dig på annat sätt, t.ex. per post.

2.1 Kommunikationsmedier För ovannämnda kommunikationssyften använder vi nedanstående kommunikationsmedier enligt inställningar och samtycken i den centrala gästprofilen:

 • E-post
 • Messengertjänster
 • Telefon
 • Post

2.2 Obligatorisk kommunikation inom ramen för bonusprogrammet Inom ramen för driften av bonusprogrammet är vi enligt lag skyldiga att informera dig om programändringar (deltagarvillkor). Kommunikationen sker företrädesvis per e-post till e-postadressen som angivits på medlemskontot. Är denna inte aktuell längre förbehåller vi oss rätten att kontakta dig på annat sätt, t.ex. per post.

2.3 Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter Vi anlitar en extern tjänsteleverantör för att skicka ut kommunikationen.

2.4 Lagringsperiod för personuppgifter Inom ramen för driften av bonusprogrammet är vi enligt lag skyldiga att informera dig om programändringar.

2.5 Dataöverföring till tredje land Vi har inte för avsikt att överföra uppgifterna till tredje land eller till en internationell organisation.

3. Medlemskap i en samarbetspartners bonusprogram Inom ramen för ett bonusprogram hos en samarbetspartner, som Miles & More eller bahn.bonus behandlar vi personuppgifter. (Lista över samarbetspartners)

3.1 Behandlade personuppgifter

 • E-postadress(er), om flera används eller anges
 • Medlemsnummer i bonusprogram

3.2 Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder:

För hantering av bonusar (poäng, mil etc.) och andra tjänster inom ramen för ditt medlemskap i våra samarbetspartners bonusprogram. Rättslig grund för detta är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 b GDPR

3.3 Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter För att bonusen ska kunna gottskrivas krävs att dina uppgifter överförs till berörd samarbetspartner.

3.4 Lagringsperiod för personuppgifter Vi sparar dina uppgifter i 10 år.

3.5 Dataöverföring till tredje land En dataöverföring till ett tredje land sker endast i händelse att den berörda samarbetspartnern befinner sig i ett tredje land eller när du inom ramen för bokning av ett hotell i ett tredje land uppger ditt medlemsnummer. I detta fall sker överföringen baserat på artikel 49.1 b GDPR.

VIII. Köp av voucher Via vår Gutscheinshop kan du köpa värdekuponger och voucher till ett visst hotell.

1. Behandlade personuppgifter Inom ramen för köpet av voucher behandlar vi följande personuppgifter:

 • Tilltal, titel
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Betalningsuppgifter

2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder: Den rättsliga grunden hantering av förvärv av voucher är artikel 6.1b) GDPR.

3. Lagringsperiod för personuppgifter Vi lagrar de uppgifter vi fått av dig inom ramen för ett köp av voucher i 10 år.

4. Kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter För att kunna skicka dig din voucher lämnar vi ut dina uppgifter till en tjänsteleverantör. Även för köpet anlitar vi, beroende på betalningssätt, olika tjänsteleverantörer.

5. Dataöverföring till tredje land Avser en voucher ett hotell i ett tredje land överförs uppgifterna som vi fick inom ramen för ditt köp av voucher till aktuellt tredje land där hotellet är beläget.

IX. Förmedling av hotellbokningar

Steigenberger Hotels AG förmedlar via webbplatsen hotellövernattningar hos tredjepartshotell (se lista över hotell). Logiavtalet ingås mellan dig och respektive hotellföretag. Inom ramen för denna förmedling krävs att de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet (t.ex. gästens för- och efternamn, bokningsperiod, e-postadress) överförs till det aktuella hotellföretaget. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1 b GDPR. För det fall förmedlingen sker till ett hotell i tredje land baseras överföringen på artikel 49.1 b GDPR.

X. Information om användningen av cookies och betaltjänsteleverantörer på denna webbplats

1. Överföring till tredje land I den mån du accepterar att cookies används accepterar du därmed enligt artikel 49.1 a GDPR samtidigt uttryckligen att dina personuppgifter överförs till ett tredje land. I synnerhet USA betraktas enligt EU-domstolen som ett land med en otillräcklig dataskyddsnivå. Det finns risk att dina uppgifter behandlas av USA:s myndigheter i kontroll- och övervakningssyften utan att du har några effektiva möjligheter till rättsskydd.

Som framgår Lista över tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden använder vårt företag för vissa uppgifter tjänsteleverantörer som har sitt säte i tredje land eller tillhör en internationell koncern med bolag i tredje land eller, som i sin tur samarbetar med tjänstleverantörer med säte i ett tredje land. En överföring av personuppgifter till sådana tjänsteleverantörer är tillåten om EU-kommissionen har fastställt att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella tredje landet (artikel 45 GDPR). Har kommissionen inte fattat ett sådan beslut får vårt företag eller tjänsteleverantören endast överföra personuppgifter till tredje land eller en internationell organisation om lämpliga garantier säkerställs och genomförbara rättigheter och verksamma rättsmedel står till förfogande (artikel 46.1 GDPR). Föreligger vare sig en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45.3 GDPR eller lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR, är en överföring av dina personuppgifter till tredje land tillåten på bland annat följande villkor:

 • Du har uttryckligen samtyckt till den föreslagna dataöverföringen efter att du informerats om de eventuellt föreliggande riskerna med den typen av dataöverföring utan att beslut om adekvat skyddsnivå föreligger och utan adekvata garantier
 • överföringen krävs för att fullgöra ett avtal mellan dig och den ansvarige eller för genomföra åtgärder innan avtalet ingås

2. Involvering av betaltjänstleverantörer vid onlinebetalningar För att genomföra onlinebetalningar anlitar vi följande externa betaltjänstleverantörer, genom vars plattformar du, baserat på ditt eget beslut, kan göra betalningstransaktioner:

 • Concardis GmbH (Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Tyskland, tel. +49 (0)69 79220)
 • American Express Payment Service Limited (Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt/Main, Tyskland)
 • Paypal S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg)
 • Computop Paygate GmbH (Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Tyskland)
 • PPro & Nets I händelse att du vill göra en onlinebetalning, kan detta integreras i bokningsprocessen eller i köpet av voucher men även via en e-postadress som du angav via en motsvarande länk. Använder du en sådan länk så länkas du vidare till den aktuella betalningsplattformen. Närmare uppgifter om hur dina personuppgifter behandlas i det sammanhanget hittar du här.

3. Cookies

3.1 Information om cookies Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som skapas automatiskt av din webbläsare och sparas på din enhet (laptop, surfplatta, smartphone m.m.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet, innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig programvara. I cookien sparas information som uppkommer i samband med den enhet du använder. Detta betyder dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet genom det.

Cookies används dels för att göra din användning av vårt erbjudande bekvämare, dels för att föra statistik över hur webbplatsen används och för att utvärdera optimeringen av vårt erbjudande till dig. Vi använder cookies för nedanstående syften:

 • Nödvändiga funktioner:
  Dessa cookies bidrar i hög grad till att förbättra din surf- och bokningsupplevelse på vår webbplats. Grundläggande funktioner och tillämpningar som t.ex. varukorgar eller elektroniska faktureringsförfaranden optimeras och deras användning möjliggörs. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföringskampanjer eller statistisk analys. Dessa cookies är nödvändiga för användningen av webbplatsen, den rättsliga grunden för dessa cookies är Art. 6 para. 1 lit. b) DS-GVO och § 25.2 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG).

 • Statistisk analys:
  Statistisk analys är behandling och presentation av uppgifter om användarnas handlingar och interaktioner på webbplatser och appar (t.ex. antal sidbesök, antal unika besökare, antal återkommande besökare, ingångs- och utgångssidor, spenderad tid, avvisningsfrekvens, klick på knappar, bokning eller beställning av kuponger) och, i förekommande fall, klassificering av användare i grupper baserat på tekniska uppgifter om de använda programvaruinställningarna (t.ex. typ av webbläsare, operativsystem, språkinställning, skärmupplösning). Den rättsliga grunden för dessa cookies är samtycke i enlighet med art. 6 (1) a) DS-GVO och § 25 (1) TTDSG.

 • Personaliserad reklam:
  Vissa funktioner på webbplatser och appar används för att visa personaliserat reklammaterial (annonser eller reklamfilmer) för användare i andra sammanhang, till exempel på andra webbplatser, plattformar eller appar. För detta ändamål dras slutsatser om användarnas intressen från demografisk information, använda söktermer, kontextuellt innehåll, användarnas beteende på webbplatser och i appar eller från användarnas plats. Baserat på dessa intressen kommer reklammaterial att väljas ut och visas på andra leverantörers onlineinnehåll i framtiden. Den rättsliga grunden för dessa cookies är samtycke i enlighet med art. 6 (1) a) DS-GVO och § 25 (1) TTDSG.

 • Personlig reklam inkl. dataöverföring till andra länder:
  Vissa funktioner på webbplatser och appar används för att visa personaliserat reklammaterial (annonser eller reklamfilmer) för användare i andra sammanhang, till exempel på andra webbplatser, plattformar eller appar. För detta ändamål dras slutsatser om användarnas intressen från demografisk information, använda söktermer, kontextuellt innehåll, användarnas beteende på webbplatser och i appar eller från användarnas plats. Baserat på dessa intressen kommer reklammaterial att väljas ut och visas hos andra leverantörer av onlineinnehåll i framtiden. Den rättsliga grunden för dessa cookies är samtycke i enlighet med art. 6 (1) a) DS-GVO och § 25 (1) TTDSG. Dessutom samtycker du uttryckligen till att dina personuppgifter överförs till andra länder (USA) i enlighet med art. 49 para. 1 lit. a) DSGVO. I de listade länderna finns det ingen adekvat nivå på dataskyddet och det finns inga lämpliga garantier för skyddet av dina personuppgifter (t.ex. bristande upprätthållande av de registrerades rättigheter och möjlig, olämplig tillgång till dina personuppgifter för statliga myndigheter). Ditt samtycke till överföringen av dina personuppgifter till tredjeländer är frivilligt och kan när som helst återkallas via vår sekretesspolicy. Ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, inklusive överföringar till tredje land, finns också i vår integritetspolicy.

3.2 Inställning av cookies via vårt Cookie Consent Tool För att anpassa dina cookie-inställningar kan du när som helst använda vårt Cookie Consent Tool. Du kan hämta verktyget via nedanstående länk och ställa in de ovannämnda cookiekategorierna genom att acceptera eller inte acceptera att dessa cookies används i din webbläsare.
I dessa Dataskyddsbestämmelser kan du se vilka partnerföretag och tredjepartsleverantörer som placerar cookies på vår webbplats och vilka kategorier de tillhör.

3.3 Inställning av cookies via webbläsaren I din webbläsare kan du ställa in att cookies enbart sparas när du ger ditt samtycke. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies sparas på sin dator eller så att du alltid får ett meddelande innan en ny cookie installeras. Den fullständiga inaktiveringen av cookies kan dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Om du enbart accepterar cookies från Steinberger men inte cookies från våra partners då väljer du ”blockera cookies från tredjepartskälla” i din webbläsare. I menyn på din webbläsare informerar vi dig om hjälpfunktionerna, hur du avvisar nya cookies och inaktiverar de du redan fått. Vi rekommenderar dig att du vid gemensamt använda datorer alltid helt inaktivera cookies, eller så kallade flash-cookies, innan du avslutar.

3.4 Använda cookie-leverantörer Leverantör/Verktyg Kategori Lagringstid Syfte

AWIN AG Eichhornstraße 3 10785 Berlin, Tyskland Nödvändiga funktioner 90 dagar Faktureringssyfte

Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike Riktad reklam 13 månader Reklam

Dailypoint: Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH Augustenstr. 79, 80333, München, Tyskland Riktad reklam Max 90 dagar Profilbildning, reklam

DerbySoft (Hong Kong) Limited 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA Nödvändiga funktioner 30 dagar/24 månader Faktureringssyfte

Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park 94025, CA. USA Riktad reklam 28 dagar Reklam

Mapp Intelligence: Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland Statistisk analys 6 månader Utvärdering

Google Ads: Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Riktad reklam Max 24 månader Reklam

Microsoft Advertising / Bing Ads: Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Riktad reklam 13 månader Reklam

TripAdvisor LLC 400 1st Avenue, Needham, MA 02494 USA Riktad reklam Max 24 månader Reklam

zenloop GmbH Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Tyskland Statistisk analys Max 24 månader Utvärdering Ytterligare information om cookieleverantörerna

Zenloop Mottagare: zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Tyskland Funktioner: Alla Marketing-Tools för riktad reklam fungerar tekniskt på liknade sätt, därför avser följande text samtliga ovannämnda leverantörer.

Leverantörer av riktad reklam använder teknik som ”Cookies“, ”Tracking-Pixel“ och ”Device Fingerprinting“ för att visa användarna relevanta annonser och för att förbättra kampanjresultatrapporterna. Med hjälp av dessa leverantörer kan intressebaserade annonser spelas upp på leverantörernas samt på våra webbplatser. I samband med detta behandlas även information som lagras på användarnas enheter. Leverantörerna använder sig då av funktioner som brukar kallas ”remarketing”. Med remarketing kan användare av webbplatser identifieras på andra webbplatser inom leverantörens reklamnätverk och skräddarsys efter deras intressen. Annonserna kan även avse produkter och tjänster som användarna redan har tittat på, på vår webbplats. I det syftet analyseras användarens interaktion på vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användaren intresserar sig för, så att andra sidor med riktad marknadsföring kan visas även efter besöket på vår webbplats. Om användaren besöker vår webbplats lagras en cookie på den aktuella leverantören på användarens enhet. Med hjälp av ”Cookies“ och ”Tracking-Pixel“ behandlar leverantören den information som skapats på användarens enhet, som användningen av vår webbplats och interaktioner med vår webbplats samt åtkomstdata, i synnerhet IP-adress, webbläsarinformation, de webbplatser som besökts tidigare samt datum och tidpunkt för serverbegäran, i syfte att spela upp och analysera riktade annonser.

Vidare använder de ovannämnda leverantörerna även funktionen ”Conversion” för att uppmärksamma på våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklam på externa webbplatser. Relaterat till uppgifterna från reklamkampanjer kan vi fastställa hur framgångsrika enskilda reklaminsatser är. Detta reklammaterial tillhandahålles av leverantörerna via s.k. ”Ad Server“. I det syftet använder vi ”Ad Server-Cookies“, genom vilka parametrarna för räckviddsmätning kan mätas genom t.ex. visning av annonser, hur länge användaren tittar på den eller genom klick. I samband med detta behandlas även information som lagras på användarnas enheter. Om en användare hamnar på en annons från en leverantör på vår webbplats lagras en cookie från leverantören på användarens enhet. Med hjälp av ”Cookies“ och ”Tracking-Pixel“ behandlar leverantören den information som skapas på användarens enhet om användningen av vår webbplats och interaktioner med vår reklammaterial (via en viss internetsida eller klick på ett reklammaterial) och användarens åtkomstdata, i synnerhet IP-adress, webbläsarinformation, de webbplatser som besökts tidigare samt datum och tidpunkt för serverbegäran, i syfte att analysera och visualisera räckviddsmätningen av våra annonser. Baserat på de använda marknadsföringsverktygen bygger användarens webbläsare automatiskt upp en direkt anslutning till leverantörens server.

**Derbysoft ** Mottagare: DerbySoft (Hong Kong) Limited, 14800 Landmark Blvd., Suite 640, Dallas, Texas 75254, USA Funktioner: Derbysoft är en webbtjänst för mätning av räckvidd och klassisk ”Conversion Tracking“. I det syftet använder Derbysoft tekniker som ”Cookies“ och ”Tracking Pixel“ för att spåra ett visst användarbeteende på våra reklampartners webbplatser. Med hjälp av ”Cookies“ och ”Tracking-Pixel“ behandlar leverantören den information på som skapats på användarens enhet om användningen av vår webbplats och interaktioner med vår reklammaterial (via en viss internetsida eller klick på ett reklammaterial) och användarens åtkomstdata, i synnerhet IP-adressen, webbläsarinformation, de webbplatser som besökts tidigare samt datum och tidpunkt för serverbegäran, i syfte att analysera och visualisera räckviddsmätningen av våra annonser. På grund av de använda marknadsföringsverktygen bygger användarens webbläsare automatiskt upp en direkt anslutning till leverantörens server.

Mapp Intelligence Denna webbplats använder Mapp Intelligence, en webbanalystjänst från Webtrekk GmbH med säte i Berlin, Tyskland.
Mottagare: Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Tyskland Funktioner: Webbanalystjänsten ”Mapp Intelligence“ använder tekniker som ”Cookies“, ”Tracking-Pixel“ och ”Device Fingerprinting“ för att spåra ett visst användarbeteende på webbplatser och överför och lagrar information på en server tillhörande Mapp i Nürnberg, Tyskland. I samband med detta behandlas även information som lagras på användarnas enheter. Med hjälp av ”Tracking-Pixel” kopplade till webbplatser och ”cookies” på användarnas enheter behandlar ”Mapp Intelligence“ den information som skapats om användningen av webbplatsen genom användarnas enheter – t.ex. ett en viss webbplats besökts – och åtkomstdata för den statistiska analysen av användningen av webbplatsen. Till åtkomstdata hör i synnerhet IP-adressen, webbläsarinformation, webbplatser som besökts tidigare samt datum och tidpunkt för severbegäran. IP-adresserna anonymiseras enligt uppgifter från ”Mapp” omgående under förbehandlingen och raderas. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Mapp den information som samlats genom Mapp Intelligence för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internet till operatören av webbplatsen. Mer information om användningsvillkoren och dataskyddet hos Mapp hittar du på https://docs.mapp.com/display/CDBD/Allgemeine+Nutzungsbedingungen eller på https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

3.5 Lokal lagring av data För att utforma webbplatsen optimalt samlas följande uppgifter in och lagras lokalt på din utrustning (t.ex. i webbläsaren). Leverantör/Verktyg Kategori Lagringstid Syfte www.hrewards.com Nödvändiga funktioner 365 dagar Login Token Cat-UID Member Level Currency

3.6 Integrering av tjänster och innehåll från tredjepartsleverantörer (registrering av IP-adresser genom tredjepartstjänster) På webbplatsen har innehåll från tredje part (nedan kallad ”tredjepartsleverantör”) integrerats. Överföringen av användarens IP-adress till respektive tredjepartsleverantör ett tekniskt krav för att kunna använda sådant innehåll. Utan IP-adress kan tredjepartsleverantörernas innehåll som är integrerat i webbplatsen inte skickas till användarens webbläsare. Vi har inget inflytande på om en tredjepartsleverantör lagrar IP-adressen, t.ex. för statistiska syften eller använder den på annat sätt. Vi använder nedanstående tredjepartsleverantörer på vår webbplats:

Tredjepartsleverantör Funktionsbeskrivning Syfte MapTiler AG Höfnerstrasse 98 Unterägeri, Zug 6314 Schweiz Framställning av kort på webbplatser Upprätthållande, säkerställande och förbättring av kvaliteten på produkter och tjänster, i synnerhet förbättringen av användarupplevelsen Monotype Imaging Holdings, Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA Myfonts.com - Framställning av texter på webbsidor Upprätthållande, säkerställande och förbättring av kvaliteten på produkter och tjänster, i synnerhet förbättringen av användarupplevelsen zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin, Tyskland Business-to-Business Software-as-a-Service Plattform för utvärdering av kundfeedback på olika touchpoints Kund- och produktrecensioner för kvalitetsstyrning och förbättring av kundupplevelsen

Status och uppdatering av Dataskyddsinformation Denna Dataskyddsinformation gäller från den 16 august 2022. Vi uppdaterar Dataskyddsinformationen vid relevanta ändringar av vår webbplats, av behandlingen av personuppgifter eller vid ändring av lagstiftning. Den uppdaterade versionen gäller från publiceringsdatum. Vid väsentliga ändringar av denna Dataskyddsinformation informerar vi dig i god tid innan ikraftträdandet genom ett meddelande på vår webbplats. Vår gäster informerar vi även per e-post eller på annat sätt om ändringarna.