Videoövervakning i våra lokaler under din vistelse Om vi utför videoövervakning på det hotell där du gjorde en bokning gäller följande för all behandling av personuppgifter i samband med denna övervakning:

  1. Behandlade personuppgifter
  • Bild- och videoinspelningar
  1. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter Om CCTV-kameror är installerade på hotellet som du besöker används de för att upprätthålla husregler, förhindra brott och förseelser (t.ex. skada på egendom eller stöld) och säkerställa åtal. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt företags överordnade berättigade intressen härrör från vår skyldighet att säkerställa våra gästers trygga och säkra vistelse på hotellet och från vårt intresse av att hävda våra materiella och immateriella anspråk och utöva våra rättigheter och att försvara oss mot obefogade anspråk.
  2. Kategorier av mottagare av personuppgifter Potentiella mottagare av uppgifterna är de brottsbekämpande myndigheterna och personer eller företag som utövar våra rättigheter (såsom advokater), eller tjänsteleverantörer som kontrakterats för att utföra videoövervakningen.
  3. Överföring av uppgifter till tredje land Vi har inte för avsikt att överföra dessa uppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation.
  4. Lagringstid för personuppgifter Om övervakningsmaterial spelas in kommer dessa inspelningar att raderas senast efter 72 timmar; efter att lagringsperioden har löpt ut kommer endast sådana uppgifter som behövs för en utredning av specifika incidenter eller för att hävda anspråk baserade på en specifik händelse (t.ex. ett brott eller en förseelse) att lagras. Sådana uppgifter kommer också att raderas när skälet till den förlängda lagringsperioden upphör att existera.